Ngày Quốc khánh 2/9: Giá trị lịch sử, ý nghĩa thời đại của bản Tuyên ngôn Độc lập

Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản ”Tuyên ngôn Độc lập” lịch sử do chính Người chuẩn bị, trịnh trọng tuyên bố trước toàn thế giới về sự ra đời của một nhà nước mới: Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam).

Thời gian đã qua đi hơn 2/3 thế kỷ, nhiều chi tiết nội dung trong Tuyên ngôn đã được nghiên cứu, làm sáng tỏ trên nhiều lĩnh vực. Chúng ta càng thấy rõ những tư tưởng vĩ đại, tầm nhìn chiến lược của Người thể hiện trong Tuyên ngôn.

Tuyên ngôn Độc lập ngày 2/9/1945 là văn bản pháp lý đặt cơ sở cho việc khẳng định chắc chắn thiết lập nhà nước pháp quyền ở Nước Ta, với mục tiêu Độc lập – Tự do – Hạnh phúc, khơi nguồn phát minh sáng tạo và soi sáng con đường cách mạng Nước Ta trong sự nghiệp thiết kế xây dựng Nhà nước của dân, do dân và vì dân. Hơn thế nữa, Tuyên ngôn độc lập còn góp phần cho sự nghiệp giải phóng trái đất, là sự mở màn kỷ nguyên độc lập, tự do của những dân tộc bản địa thuộc địa, bị áp bức trên toàn quốc tế . Tuyên ngôn Độc lập là một văn kiện lịch sử dân tộc, một văn bản pháp lý quan trọng bậc nhất của nước ta. Với mạng lưới hệ thống lập luận ngặt nghèo, lí lẽ sắc bén, giọng văn hùng hồn, một cơ sở pháp lý vững chãi chứng minh và khẳng định can đảm và mạnh mẽ chủ quyền lãnh thổ vương quốc của dân tộc bản địa Nước Ta trước toàn quốc tế, mở ra thời kỳ mới của dân tộc bản địa ta trên con đường tăng trưởng .

Nội dung của Tuyên ngôn Độc lập đã được các nhà khoa học thuộc nhiều lĩnh vực nghiên cứu, làm rõ, nhưng hiện vẫn còn những luận điệu xuyên tạc, đặt câu hỏi với dụng ý xấu: Vì sao Chủ tịch Hồ Chí Minh lại mở đầu bản Tuyên ngôn Độc lập bằng những câu trích dẫn từ hai bản Tuyên ngôn của nước Mỹ và Pháp?

Mọi Người Cũng Xem   Lịch âm 20/12, Xem âm lịch hôm nay Thứ Hai ngày 20/12/2021 tốt hay xấu?

Bạn đang đọc: Ngày Quốc khánh 2/9: Giá trị lịch sử, ý nghĩa thời đại của bản Tuyên ngôn Độc lập

Điều này cần phải hiểu và lý giải rõ . Một là, quản trị Hồ Chí Minh là danh nhân văn hóa quốc tế như UNESCO đã tôn vinh, Người nhắc đến hai văn kiện lịch sử dân tộc ấy với lòng trân trọng đặc biệt quan trọng của một trí tuệ lớn so với sự tăng trưởng của văn minh quả đât mà Cách mạng giành độc lập của Hoa Kỳ năm 1776 và Cách mạng tư sản Pháp 1789 đã giành được. Đây là những thành quả văn hoá của quả đât, là dấu mốc lớn của lịch sử dân tộc loài người, trong đó đã khẳng đinh những quyền cơ bản của con người. Đó là ” quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu niềm hạnh phúc ” … “ Người ta sinh ra tự do và bình đẳng về quyền hạn ; và phải luôn luôn được tự do và bình đẳng về quyền lợi và nghĩa vụ. Đó là những lẽ phải không ai chối cãi được ” … Đây là những tư tưởng rất văn minh đã được khẳng định chắc chắn trong hai bản Tuyên ngôn của nước Mỹ và nước Pháp. Dẫn dắt từ sự kiện này để quản trị Hồ Chí Minh đi đến Tóm lại nhằm mục đích tranh thủ sự ưng ý và ủng hộ của quốc tế so với cuộc cách mạng của nhân dân Nước Ta . Hai là, trên nền tảng và tiền đề đó, quản trị Hồ Chí Minh chứng minh và khẳng định rằng, chính cuộc cách mạng mà dân tộc bản địa Nước Ta đã giành được vào Tháng Tám năm 1945 là bước đi tiếp trong sự tăng trưởng của trái đất, đồng thời cũng là cột mốc cho sự tăng trưởng của lịch sử vẻ vang giải phóng con người thuộc những dân tộc bản địa bị áp bức, bóc lột. Đó là mẫu hình tiên phong và cũng là ngọn cờ đầu của cuộc đấu tranh giải phóng những dân tộc bản địa thuộc địa nhỏ yếu thoát khỏi ách đô hộ, thống trị của chủ nghĩa thực dân cũ và mới mà cách mạng Nước Ta do Đảng và quản trị Hồ Chí Minh chỉ huy đã gương cao .
Mọi Người Cũng Xem   Tết Hàn Thực là tết gì? Nguồn gốc và ý nghĩa tết Hàn Thực

Ba là, đi sâu nghiên cứu hai bản Tuyên ngôn của nước Mỹ và nước Pháp, chúng ta thấy cả hai bản Tuyên ngôn đã đề cao và khẳng định quyền con người: “Mọi người đều sinh ra bình đẳng”. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã suy rộng ra, câu ấy có ý nghĩa là: Tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do. Chính sự suy rộng ra đã thể hiện một tư tưởng lớn, một luận điểm quan trọng thể hiện sự vượt trội của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được trình bày trong Tuyên ngôn Độc lập của nước Việt Nam. Đây là một nội dung rất căn bản, có ý nghĩa không chỉ đối với dân tộc ta mà còn có ý nghĩa sâu sắc đối với thời đại. Từ đó tới nay, các nước trên thế giới đã và đang liên tục đấu tranh để giành độc lập, giành quyền dân tộc cơ bản của mình.

Như vậy, hoàn toàn có thể thấy, với vốn tiếng Anh cùng với thiên tài trí tuệ, quản trị Hồ Chí Minh đã dịch và trích dẫn Tuyên ngôn của nước Mỹ và nước Pháp nhưng có sự kiểm soát và điều chỉnh và tăng trưởng để bộc lộ quan điểm riêng của mình về quyền con người và trên trong thực tiễn, niềm tin ấy đã được bộc lộ và khẳng định chắc chắn trong tổng thể những bản Hiến pháp của Nước Ta từ trước đến nay . Đó chính là sự góp phần về lý luận và thực tiễn về quyền con người, đem lại những văn minh và tương thích với sự tăng trưởng của quả đât .
Mọi Người Cũng Xem   Ngày 9/3 là ngày gì? Mùng 9 tháng 3 là ngày Quốc tế gì? [Giải đáp]

Hơn 70 năm đã trôi qua, những tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Tuyên ngôn Độc lập ngày 2/9/1945 đã trở thành sức mạnh to lớn của toàn dân tộc Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện lời thề thiêng liêng trong ngày Lễ độc lập: “Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”.

Với ý thức đó mà cách mạng Nước Ta dưới sự chỉ huy của Đảng Cộng sản Việt Nam và quản trị Hồ Chí Minh vĩ đại đã giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử dân tộc trong suốt hơn 70 năm qua. Hiện nay, toàn Đảng, toàn dân ta đã và đang liên tục tăng nhanh sự nghiệp thay đổi tổng lực trong toàn cảnh tình hình quốc tế và khu vực sẽ còn nhiều diễn biến rất phức tạp, tác động ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta, tạo ra cả thời cơ và thử thách . Để tận dụng, phát huy tốt nhất thời cơ, thuận tiện, vượt qua khó khăn vất vả, thử thách, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta cần đoàn kết một lòng với quyết tâm cao, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc bản địa, tăng nhanh tổng lực, đồng nhất công cuộc thay đổi, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng tân tiến ; nâng cao đời sống của nhân dân. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chãi độc lập, chủ quyền lãnh thổ, thống nhất, toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. / . BBT ( tổng hợp )

Related Posts

About The Author

Add Comment