Ý nghĩa Ngày Pháp luật Việt Nam 9-11

Trong đời sống xã hội, pháp lý có vai trò đặc biệt quan trọng quan trọng, vừa là công cụ quản trị nhà nước hữu hiệu, vừa tạo hành lang pháp lý bảo đảm an toàn, an toàn và đáng tin cậy, thuận tiện cho sự tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội. Cùng với việc không ngừng kiến thiết xây dựng và triển khai xong mạng lưới hệ thống pháp lý, công tác làm việc thông dụng, giáo dục pháp lý, đưa pháp lý vào đời sống trở thành nhu yếu cấp thiết, cần được thực thi liên tục, liên tục và hiệu suất cao với nhiều hình thức, giải pháp tương thích .
Ngày 9/11 hàng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày Pháp luật được tổ chức triển khai nhằm mục đích tôn vinh Hiến pháp, pháp lý, giáo dục ý thức thượng tôn pháp lý cho mọi người trong xã hội. Đồng thời, tăng cường nhận thức của mọi người về vai trò của lao lý trong đời sống, tăng cường sự hiểu biết pháp lý và năng lực thực thi pháp lý trong hoạt động giải trí quản trị nhà nước, hoạt động giải trí kinh tế tài chính – xã hội và hoạt động và sinh hoạt hằng ngày của dân cư .

Thông qua Ngày Pháp luật giúp cho mọi tổ chức, cá nhân, công dân có ý thức tuân thủ pháp luật tốt hơn, là dịp để đánh giá lại những kết quả đã đạt được và những hạn chế trong hoạt động xây dựng, thực thi pháp luật. Qua đó, những người thi hành pháp luật cũng sẽ nhận được những thông tin phản hồi, những quan điểm đánh giá về tất cả các quy định pháp luật cũng như cách thức thực hiện, hiệu quả của hệ thống pháp luật đối với đời sống xã hội. Từ đó hoàn thiện hơn hệ thống pháp luật, cũng như cải thiện, nâng cao hoạt động của hệ thống tư pháp. Ở nước ta, ngày 9-11 hàng năm là Ngày Pháp luật với dấu mốc đây là ngày ban hành bản Hiến pháp đầu tiên năm 1946, là bản Hiến pháp của nền dân chủ đầu tiên của Nhà nước ta. Hiến pháp 1946 đã thấm nhuần, thể hiện triệt để tinh thần, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân. Ngày Pháp luật có ý nghĩa giáo dục sâu sắc trong việc đề cao giá trị của pháp luật trong nhà nước pháp quyền, hướng mọi tổ chức, cá nhân tính tích cực tham gia với hành vi, thái độ xử sự pháp luật đúng đắn. Đề cao quyền cũng như trách nhiệm, nghĩa vụ của cá nhân, công dân trong học tập, tìm hiểu pháp luật và tự giác chấp hành pháp luật. Qua đó góp phần nâng cao ý thức và niềm tin pháp luật, từng bước xây dựng và củng cố các giá trị văn hóa pháp lý trong cuộc sống xã hội. Đồng thời, đây còn là mô hình để vận động, khuyến khích, kêu gọi toàn thể nhân dân chung sức, đồng lòng vì sự nghiệp xây dựng và hoàn thiện nhà nước, phát huy triệt để tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, cùng tích cực hành động vì một Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Do vậy, đây còn là sự kiện chính trị, pháp lý có ý nghĩa nhân văn, ý nghĩa xã hội sâu sắc. Ngày 9-11 được coi là điểm mốc, là sợi chỉ đỏ kết nối xuyên suốt, có sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng dân cư. Nhắc nhở, giáo dục họ ý thức tôn trọng pháp luật để không chỉ là một ngày mà phấn đấu sẽ là ba trăm sáu mươi lăm ngày trong một năm, mọi tổ chức, cá nhân tôn trọng và nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp, pháp luật, thực hiện khẩu hiệu “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”. 

Mọi Người Cũng Xem   Ngày cát nghĩa là gì

Xem thêm: Ngày Quốc khánh 2/9: Giá trị lịch sử, ý nghĩa thời đại của bản Tuyên ngôn Độc lập

Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tạo bước phát triển mới trong việc nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật – một bộ phận của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và là nhiệm vụ thường xuyên của toàn bộ hệ thống chính trị các cấp, các ngành với mục tiêu cuối cùng là hỗ trợ và tạo điều kiện để mọi cá nhân, tổ chức biết sử dụng pháp luật làm phương tiện, công cụ bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình, của Nhà nước và của xã hội. 

Điều 8 Luật phổ biến, giáo dục pháp lý lao lý : “ Ngày 09/11 hằng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày Pháp luật được tổ chức triển khai nhằm mục đích tôn vinh Hiến pháp, pháp lý, giáo dục ý thức thượng tôn pháp lý cho mọi người trong xã hội ”. Cụ thể hóa Điều này, nhà nước đã phát hành Nghị định số 28/2013 / NĐ-CP ngày 4/4/2013 của nhà nước pháp luật chi tiết cụ thể 1 số ít điều và giải pháp thi hành Luật phổ cập, giáo dục pháp lý, trong đó lao lý đơn cử nội dung, hình thức và nghĩa vụ và trách nhiệm của những cơ quan, tổ chức triển khai trong tổ chức triển khai tiến hành triển khai Ngày Pháp luật .

Mọi Người Cũng Xem   Lịch Âm Ngày 19 Tháng 6 Năm 2021 - Lịch Vạn Niên 19/6/2021

Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2019 với chủ đề “ Đẩy mạnh giáo dục ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật; tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong xây dựng, thực hiện và bảo vệ pháp luật; các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; phê phán, đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật hoặc lệch chuẩn xã hội; nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trong chủ động tìm hiểu, học tập pháp luật; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ”. BBT

Source: https://hoasenhomes.vn
Category: Ngày gì

Related Posts

About The Author

Add Comment