Tính nguyên hàm bằng máy tính Casio fx-580VN X – Nhut Nguyen Minh

Máy tính Casio fx-580VN X vẫn chưa tương hỗ tất cả chúng ta tính tích phân không xác lập tức nguyên hàm một cách trực tiếp. Tuy nhiên nếu biết cách tất cả chúng ta vẫn hoàn toàn có thể tính được thuận tiện Cụ thể mình sẽ hướng dẫn các bạn ứng dụng tính năng tích tích phân xác lập và phương pháp đo lường và thống kê Table để tìm ra nguyên hàm của một hàm số bất kể dựa trên bốn giải pháp A, B, C và D

1 Thuật giải

Bước 1 Tìm tập xác lập của hàm số

Bước 2 Thiết lập sử dụng cả hàm f(x) và g(x)

Bước 3 Chọn phương pháp thống kê giám sát Table Bước 4 Nhập f ( x ) bằng tích phân của hàm đã cho – hàm ở giải pháp A Chú ý 1.1

Cận dưới là một giá trị bất kì thuộc tập xác định hoặc khoảng mà đề cho trước, cận trên là x

Bước 5 Tương tự nhập g ( x ) bằng tích phân của hàm đã cho – hàm ở giải pháp B

Bước 6 Nhập Start = 1, End = 30, Step = 1

Bước 7 Quan sát bảng giá trị của f ( x ) và g ( x )
  • Nếu f(x) là hàm hằng thì phương án A là đáp án
  • Nếu g(x) là hàm hằng thì phương án B là đáp án
  • Nếu cả f(x) và g(x) đều không là hàm hằng thì kiểm tra với phương án C, D
Câu 11, Đề thi tìm hiểu thêm, Năm 2020

Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số f(x)=\cos x+6 x

A. \sin x+3 x^{2}+C

B. -\sin x+3 x^{2}+C

C. \sin x+6 x^{2}+C

D. -\sin x+C

Giả sử tất cả chúng ta đã thiết lập sử dụng cả hàm f ( x ) và g ( x ), đã chọn phương pháp giám sát Table

Dễ thấy tập xác định của hàm số đã cho là (-\infty; +\infty)

Bước 1 Nhập f(x) bằng \int_3^x \cos x+6 x~dx- (\sin x+3 x^{2})

Bước 2 Nhập g(x) bằng \int_3^x \cos x+6 x~dx- (-\sin x+3 x^{2})

Bước 3 Nhập Start =1, End=30, Step = 1

Bước 4 Quan sát bảng giá trị của f ( x ) và g ( x ) Vì toàn bộ các giá trị của f ( x ) đều bằng nhau nên f ( x ) là hàm hằng Vậy giải pháp A là đáp án Chú ý 1.2
  • Hàm số đã cho có chứa hàm lượng giác nên bạn cần thiết lập đơn vị góc là radian trước khi thực hiện
  • Mình chọn cận dưới của tích phân là 3, bạn hoàn toàn có thể chọn một số khác miễn sao thuộc tập xác định

2 Ứng dụng trong Kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia

Câu 24, Đề thi tìm hiểu thêm, Năm 2020

Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số f(x)=\dfrac{x+2}{x-1} trên khoảng (1 ;+\infty)

A. x+3 \ln (x-1)+C

B. x-3 \ln (x-1)+C

C. x-\dfrac{3}{(x-1)^{2}}+C

D. x+\dfrac{3}{(x-1)^{2}}+C

Đề đã cho khoảng tìm nguyên hàm nên chúng ta không cần tìm tập xác định

Bước 1 Nhập hàm f ( x ) Bước 2 Nhập hàm g ( x ) Bước 3 Nhập Bước 4 Quan sát bảng giá trị của f ( x ) và g ( x )

f(1) làm máy tính thông báo ERROR nhưng không ảnh hưởng gì đến kết quả. Miễn sau tất cả các giá trị còn lại đều bằng nhau là được

Vậy giải pháp A là đáp án Câu 15, Mã đề thi 101, Năm 2019

Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số f(x)=2 x+5

A. x^{2}+5 x+C

B. 2 x^{2}+5 x+C

C. 2 x^{2}+C

D. x^{2}+C

Dễ thấy tập xác lập của hàm số đã cho là Bước 1 Nhập hàm f ( x ) Bước 2 Nhập hàm g ( x ) Bước 3 Nhập Bước 4 Quan sát bảng giá trị của f ( x ) và g ( x ) Vậy giải pháp A là đáp án Câu 31, Mã đề thi 101, Năm 2019

Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số f(x)=\dfrac{2 x-1}{(x+1)^{2}} trên khoảng (-1 ;+\infty)

A. 2 \ln (x+1)+\dfrac{2}{x+1}+C

B. 2 \ln (x+1)+\dfrac{3}{x+1}+C

C. 2 \ln (x+1)-\dfrac{2}{x+1}+C

D. 2 \ln (x+1)-\dfrac{3}{x+1}+C

Bước 1 Nhập hàm f ( x ) Bước 2 Nhập hàm g ( x ) Bước 3 Nhập

Bước 4 Quan sát bảng giá trị của f(x) và g(x)

Vậy giải pháp B là đáp án

Thật ra bạn có thể bỏ qua Bước 1 Tìm tập xác định của hàm số. Bạn cứ nhập một số bất kì làm cận dưới (thường chỉ cần chọn số tự nhiên lớn hơn 1 là được)

Trường hợp bạn chọn trúng số làm cho tất cả các giá trị của f(x) thông báo ERROR thì hãy chọn một giá trị khác làm cận dưới

Related Posts

About The Author

Add Comment