Khóa và đặt pass cho máy casio

Ngày đăng: 04/07/2013, 01:25

Khóa máy (lock) Có rất nhìu bạn hỏi tôi cách khoá máy. Tôi chỉ biết 2 cách, các bạn thích cách nào thì xem làm theo nhá! Cách 1: áp dụng cho mọi loại máy mới ********* Mode REG Lin 1 M+ đến khi Data Full AC 2 ^ 303030303 .30303 = = 0 1 nhấn < nếu thấy con trỏ chưa nằm sau số 3 thì <<<. cho đến khi nó sau số 3 thì Shift DEL Del dến khi màn hình trắng trơn thì DEL 1 cái. Shift DEL, tìm xoá tất cả các kí tự khác “mp” Sau khi đã DEL xong các kí tự khác “mp” thì >>>> cho đến khi con trỏ ko thể qua > nữa thì Alpha M Alpha M 999999999 đến khi ra NotNotNot. Nhấn On, nếu thấy có chữ M nằm góc trái màn hình thì ok, tiếp tục dc rùi! Ko thì làm lại từ đầu. 1 số máy phải nhấn Alpha M Alpha M Alpha M (3 lần) mới ra! Mode Disp d/c Mode EQN > 2(Degree) Apha M= = = On!! Cách 2: chỉ áp dụng cho máy mới ********* Mode REG Lin 1 M+ đến khi ra Data Full AC 2 gõ độ.độ.độ.độ .&# 273;ến khi ko gõ dc nữa (dấu độ dấu chấm thập phân), nhấn = Syntax error AC nhấn ^ 9 = = 0 1, nếu thấy máy hiện 1 _ -1.6 x10^1.1 (số khác cũng dc!) Mode Disp d/c Mode EQN > 2 (degree) Ans = ^ on Có j` đối với máy ko chịu trách nhiệm!! Cách gỡ khóa máy: Dùng tua vít tháo máy ra. Gỡ cục pin để ngoài vài giây, nhấn on vài lần rùi gắn pin vào. Máy sẽ trở lại bình thường! va chi duoc “tiến” tìm các kí tự khác “mp” thì Del hết đi -Khi màn hình xuất hiện trắng thì gõ lai password lần 2 va tiếp tụ tìm các kí tự khác “mp” Del hết đi. -Đến khi màn hình chỉ còn “mp” thi ấn Del 7 cái. -Tiep tuc ấn:Alpha M Alpha M 123 89123 89 -Khi màn hình đứng va hiện NotNotNot thi ấn tiếp -Shift Alpha MODE <- ^ -> CALC fdx 1/x Const ( Phần này tôi chỉ viết cho 570Ms ,còn may 500Ms thì làm tương tự chi cần thay các kí tự khác theo thứ tự các phím như máy 570Ms)và ấn mũi tên đi xuống ,Ab/c Căn bận 2 X bình ^ log ln (-) độ hyp theo thứ tự từ trên xuống. -Đến khi màn hình hiện [25________________OK(t) thì ấn On -Khi này xem màn hình đã xuất hiện số nhớ M chưa(gần như khóa máy bình thường đó) vậy là được.Nếu không thì phải làm lại từ đầu. -Tiếp tục vào MODE Disp chọn d/c -vào MODE EQN –> chọn 2(Degree?) -tiếp tục ấn === ấn ON -Khi mở máy thì ấn tổ hợp 3 phím “Shift 7 On” làm thao tác kiểm tra phím.Đến khi kiểm tra xong thấy có kí tự nhấp nháy thì gõ password vào ấn = thì máy được mở. -Chú Ý: nếu mà quên mất password thì phải tháo pin ra để vài giây nhấn On vài cái . j` đối với máy ko chịu trách nhiệm!! Cách gỡ khóa máy: Dùng tua vít tháo máy ra. Gỡ cục pin để ngoài vài giây, nhấn on vài lần rùi gắn pin vào. Máy sẽ trở. nhấp nháy thì gõ password vào và ấn = thì máy được mở. -Chú Ý: nếu mà quên mất password thì phải tháo pin ra để vài giây và nhấn On vài cái

(lock) Có rất nhìu bạn hỏi tôi cáchmáy. Tôi chỉ biết 2 cách, các bạn thích cách nào thì xemlàm theo nhá! Cách 1: áp dụngmọi loạicũmới ********* Mode REG Lin 1 M+ đến khi Data Full AC 2 ^ 303030303 .30303 = = 0 1 nhấn < nếu thấy con trỏ chưa nằm sau số 3 thì <<< .đến khi nó sau số 3 thì Shift DELDel dến khi màn hình trắng trơn thì DEL 1 cái. Shift DEL, tìmxoá tất cả các kí tự khác "mp" Sau khi đã DEL xong các kí tự khác "mp" thì >>>>đến khi con trỏ ko thể qua > nữa thì Alpha M Alpha M 999999999 đến khi ra NotNotNot. Nhấn On, nếu thấy có chữ M nằm góc trái màn hình thì ok, tiếp tục dc rùi! Ko thì làm lại từ đầu. 1 sốphải nhấn Alpha M Alpha M Alpha M (3 lần) mới ra! Mode Disp d/c Mode EQN > 2(Degree) Apha M= = = On!! Cách 2: chỉ áp dụngmới ********* Mode REG Lin 1 M+ đến khi ra Data Full AC 2 gõ độ.độ.độ.độ. 273;ến khi ko gõ dc nữa (dấu độdấu chấm thập phân), nhấn = Syntax error AC nhấn ^ 9 = = 0 1, nếu thấyhiện 1 _ -1.6 x10^1.1 (số khác cũng dc!) Mode Disp d/c Mode EQN > 2 (degree) Ans = ^ on Có j` đối vớiko chịu trách nhiệm!! Cách gỡmáy: Dùng tua vít tháora. Gỡ cục pin để ngoài vài giây, nhấn on vài lần rùi gắn pin vào.sẽ trở lại bình thường! Đặt pass cho máy Chú ý! làm “từ từ” từng bước một theo hướng dẫn. -Mode REG LIN Shift ; 9 M+(26 lan) 9M+ mui ten len -30303030 .0303 = = 01 (bảy cai)chi duoc “tiến” tìm các kí tự khác “mp” thì Del hết đi -Khi màn hình xuất hiện trắng thì gõ lai password lần 2tiếp tụ tìm các kí tự khác “mp” Del hết đi. -Đến khi màn hình chỉ còn “mp” thi ấn Del 7 cái. -Tiep tuc ấn:Alpha M Alpha M 123 89123 89 -Khi màn hình đứnghiện NotNotNot thi ấn tiếp -Shift Alpha MODE CALC fdx 1/x Const ( Phần này tôi chỉ viết570Ms ,còn500Ms thì làm tương tự chi cần thay các kí tự khác theo thứ tự các phím như570Ms)và ấn mũi tên đi xuống ,Ab/c Căn bận 2 X bình ^ log ln (-) độ hyptheo thứ tự từ trên xuống. -Đến khi màn hình hiện [25________________OK(t) thì ấn On -Khi này xem màn hình đã xuất hiện số nhớ M chưa(gần nhưbình thường đó) vậy là được.Nếu không thì phải làm lại từ đầu. -Tiếp tục vào MODE Disp chọn d/c -vào MODE EQN –> chọn 2(Degree?) -tiếp tục ấn ===ấn ON -Khi mởthì ấn tổ hợp 3 phím “Shift 7 On”làm thao tác kiểm tra phím.Đến khi kiểm tra xong thấy có kí tự nhấp nháy thì gõ password vàoấn = thìđược mở. -Chú Ý: nếu mà quên mất password thì phải tháo pin ra để vài giâynhấn On vài cái. j` đối với máy ko chịu trách nhiệm!! Cách gỡ khóa máy: Dùng tua vít tháo máy ra. Gỡ cục pin để ngoài vài giây, nhấn on vài lần rùi gắn pin vào. Máy sẽ trở. nhấp nháy thì gõ password vào và ấn = thì máy được mở. -Chú Ý: nếu mà quên mất password thì phải tháo pin ra để vài giây và nhấn On vài cái

Related Posts

About The Author

Add Comment