Cách thành lập trạng từ (Adverb formation)

Cập nhật lúc : 10 : 37 07-08-2015 Mục tin : Ngữ Pháp ( Grammar )

Chúng ta cùng tìm hiểu về cách cách thành lập trạng từ trong tiếng anh.


CÁCH THÀNH LẬP TRẠNG TỪ

Formation of adverbs

I- CÁCH THÀNH LẬP TRẠNG TỪ

1. Thông thường ta thêm đuôi “ly” vào sau tính từ:

ADJ + LY -> ADV

Ví dụ :Fluent -> fluentlyBeautiful -> beautifullyInteresting -> interestinglyQuick -> quickly

2. Chú ý khi thêm đuôi “ly”:

– Khi tính từ tận cùng là “le” ta bỏ “e” rồi cộng thêm “y”

Ví dụ :Gentle -> gentlySimple -> simplyTerrible -> terriblyHorrible -> horriblyProbable -> probably

Tính từ tận cùng bằng đuôi “ic” ta thêm “al” rồi cộng thêm “ly”

Ví dụ :Economic -> economicallyTragic -> tragicallyDramatic -> dramaticallyFantastic -> fantastically

Tính từ tận cùng bằng “y” ta đổi “y” -> i + ly

Ví dụ :Easy -> easilyHappy -> happilyAngry -> angrilyBusy -> busily

3. Tính từ biến đổi hoàn toàn khi chuyển sang trạng từ:

Good -> well

4. Một số tính từ biến đổi sang trạng từ giữ NGUYÊN

Ví dụ :Hard -> hardFast -> fastLate -> lateEarly -> earlyMonthly -> monthlyDaily -> dailyNear -> nearFar -> farRight -> rightWrong -> wrongStraight -> straight

Low -> lowHigh -> high

– This exercise is very hard. (Bài tập này rất khó.)

Ta thấy trong câu này “ hard ” đóng vai trò là một tính từ .

– She works very hard. (Cô ấy làm việc rất chăm chỉ.)

Mọi Người Cũng Xem   Mật Độ Từ Khóa: Mật Độ Từ Khóa Bao Nhiêu Là Tốt cho SEO?

Trong câu này “ hard ” lại đóng vai trò là một trạng từ bổ nghĩa cho động từ “ work ” .* Chú ý :- Ta có trạng từ “ hardly ” : có nghĩa là : hầu hết không- Trạng từ “ lately ” có nghĩa là gần đây .

5. Cách thành lập khác

Đối với một số TÍNH TỪ có tận cùng bằng “ly” -> ta thành lập TRẠNG TỪ theo cấu trúc: in a/an + adj-ly + way

Ví dụ :Friendly -> in a friendly way -> Ta KHÔNG sử dụng : friendlilyLovely -> in a lovely way -> Ta KHÔNG sử dụng : lovelilySilly -> in a silly way -> Ta KHÔNG sử dụng : sillily

II- BÀI TẬP

Bài 1: Từ các tính từ sau biến đổi sang trạng từ tương ứng

1. attractive -> … … … … … … … … … … .2. slow -> … … … … … … … … … … .3. difficult -> … … … … … … … … … … .

5. lazy -> … … … … … … … … … … .6. far -> … … … … … … … … … … .7. quiet -> … … … … … … … … … … .8. sudden -> … … … … … … … … … … .9. frequent -> … … … … … … … … … … .10. crazy -> … … … … … … … … … … .

11. light                      -> …………………………

Xem thêm: Cách tính biển số xe đẹp và danh sách biển số xe của 63 tỉnh, thành phố Cập nhật 2022 – Blog Xe Hơi Carmudi

Mọi Người Cũng Xem   Số đá lô đề là gì? Cách chơi số đá miền Nam đầy đủ, chuẩn nhất

12. heavy -> … … … … … … … … … … .13. terrific -> … … … … … … … … … …14. traditional -> … … … … … … … … … … .15. lively -> … … … … … … … … … … .

Bài 2: Chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống:

1. I didn’t do the test ………… yesterday .A. goodB. wellC. goodly2. My friend lives …………. the station .A. nearlyB. nearC. in a near way3. She can run very …………A. in a fast wayB. fastlyC. fast4. The cost of goods is increasing ………….A. dramaticallyB. dramaticC. dramaticly5. She is lying ………… on the grass .A. comfortablelyB. comfortablyC. in a comfortable way6. My friend made up ………..A. uglyB. uglilyC. in an ugly way7. You have to pay the electric bill ………..

A. monthlyB. in a monthly wayC. monthlily8. The plane flew ………… in the air, then landed suddenly .A. highlyB. highC. in a high way9. My father often goes to work …………A. earlyB. in early wayC. earlily10. My brother is a hard worker. He works very …………A. hardlyB. in a hardly wayC. hard

ĐÁP ÁN

Bài 1:

1. attractive -> attractively2. slow -> slowly3. difficult -> difficultly5. lazy -> lazily6. far -> far7. quiet -> quietly8. sudden -> suddenly9. frequent -> frequently10. crazy -> crazily11. light -> lightly12. heavy -> heavily13. terrific -> terrifically14. traditional -> traditionally15. lively -> in a lively way

Bài 2:

1. B. well2. B. near3. C. fast4. A. dramatically5. B. comfortably6. C. in an ugly way7. A. monthly

Mọi Người Cũng Xem   Cách xóa tài khoản Zalo trên máy tính đơn giản nhất

8. B. high

9. A. early

10. C. hard

Tất cả nội dung bài viết. Các em hãy xem thêm và tải file chi tiết dưới đây:

Related Posts

About The Author

Add Comment