Chuyển đổi số đo góc từ Độ sang Radian và ngược lại bằng máy tính CASIO fx-580VN X – Nhut Nguyen Minh

Trong Toán học để đo số đo của cung hoặc góc ngoài đơn vị Độ người ta còn sử dụng một đơn vị khác gọi là Radian

Đơn vị này là đơn vị chuẩn khi làm việc với các hàm số lượng giác (\sin, \cos, \tan, ...) hoặc các hàm lượng giác ngược (\arcsin, \arccos, \arctan, ...)

Việc quy đổi số đo góc từ Độ sang Radian không có gì khó khăn vất vả

Tuy nhiên để tiết kiệm thời gian và đảm bảo sự chính xác chúng ta có thể chuyển bằng máy tính CASIO fx-580VN X

1 Quan hệ giữa Độ và Radian

Xem thêm: Độ và Radian đều là đơn vị chức năng góc nên chắc như đinh chúng có mối quan hệ với nhau

Thật vậy mối quan hệ này được thể hiện bằng công thức 1^o=\dfrac{\pi}{180}~rad và ngược lại 1~rad = \left(\dfrac{180}{\pi}\right)^o

Nếu lấy \pi \approx 3.14 thì 1^o \approx 0.01745 ~rad1 ~rad \approx 57^o17'45''

Bảng chuyển đổi một số giá trị thông dụng Chú ý 1Để đơn thuần khi viết số đo của cung hoặc góc theo đơn vị chức năng Radian người ta thường không viết chữ rad sau số đo

Chẳng hạn \pi được hiểu là \pi~ rad

2 Đổi số đo góc từ Độ sang Radian

Bước 1 Thiết lập cấu hình Angle Unit là Radian

 • Bước 1.1 Nhấn phím SETUP (nhấn phím SHIFT rồi nhấn phím MENU)
 • Bước 1.2 Nhấn phím 2 để chọn Angle Unit
 • Bước 1.3 Nhấn phím 2 để chọn Radian
Chú ý 2Nếu triển khai đúng màn hình hiển thị sẽ Open chỉ báo R thay cho chỉ báo D

Bước 2 Nhập số đo góc và đơn vị góc cần chuyển đổi

 • Bước 2.1 Nhập số đo góc, chẳng hạn mình sẽ nhập 180
 • Bước 2.2 Nhấn phím OPTN => nhấn phím 2 để chọn Angle Unit
 • Bước 2.3 Nhấn phím 1 để chọn ^o

Bước 3 Nhấn phím =

3 Đổi số đo góc từ Radian sang Độ

Bước 1 Thiết lập cấu hình Angle Unit là Degree

 • Bước 1.1 Nhấn phím SETUP (nhấn phím SHIFT rồi nhấn phím MENU)
 • Bước 1.2 Nhấn phím 2 để chọn Angle Unit
 • Bước 1.3 Nhấn phím 1 để chọn Degree
Chú ý 3

Nếu thực hiện đúng màn hình sẽ xuất hiện chỉ báo D thay cho chỉ báo R

Bước 2 Nhập số đo góc và đơn vị góc cần chuyển đổi

 • Bước 2.1 Nhập số đo góc, chẳng hạn mình sẽ nhập (nhấn phím SHIFT rồi nhấn phím \times 10^x)
 • Bước 2.2 Nhấn phím OPTN => nhấn phím 2 để chọn Angle Unit
 • Bước 2.3 Nhấn phím 2 để chọn ^r

Bước 3 Nhấn phím =

4 Một số chú ý

 • Để nhập góc ...^o…'…'' chúng ta cần nhấn thêm
 • Khi chuyển đổi số đo từ Radian sang Độ để hiển thị chúng ta cũng cần nhấn thêm
Ví dụ 4.1

Đổi 20^o30'50'' sang Radian

Bước 1 Thiết lập thông số kỹ thuật Angle Unit là Radian

Bước 2 Nhập góc 20 30 50

Bước 3 Nhập đơn vị chức năng góc Bước 4 Nhấn phím =

Vậy 20^o30'50'' \approx 0.3580349035~rad

Ví dụ 4.2

Đổi \dfrac{5\pi}{7} sang Độ

Bước 1 Thiết lập thông số kỹ thuật Angle Unit là Degree

Bước 2 Nhập góc => nhập đơn vị góc

Bước 3 Nhấn phím = Bước 4 Nhấn phím

Vậy \dfrac{5 \pi}{7}~rad \approx 128^o34'17.14''

Related Posts

About The Author

Add Comment