Bài tập Lai một cặp tính trạng dạng nghịch có lời giải – Sinh học lớp 9

Bài tập Lai một cặp tính trạng dạng nghịch có lời giải – Sinh học lớp 9

Bài tập Lai một cặp tính trạng dạng nghịch có lời giải

Tải xuống

Nhằm mục tiêu giúp học viên biết cách giải các dạng bài tập Sinh học lớp 9, VietJack biên soạn Bài tập Lai một cặp tính trạng dạng nghịch có giải thuật vừa đủ các dạng bài tập và chiêu thức giải. Hi vọng với loạt bài này học viên sẽ nắm vững kỹ năng và kiến thức và đạt tác dụng cao trong bài thi môn Sinh học 9 .

– Giả thiết cho biết kết quả lai ở F1  và F2. Xác định kiểu gen và kiểu hình của P và viết sơ đồ lai.

1. Phương pháp giải:

– Bước 1 : Xác định đối sánh tương quan trội – lặn .
– Bước 2 : Qui ước gen .
– Bước 3 : Phân tích tỉ lệ phân li kiểu hình ở đời con để suy ra kiểu gen của cha mẹ .
– Bước 4 : Viết sơ đồ lai và nhận xét hiệu quả .
Lưu ý : Nếu bài tập cho biết đối sánh tương quan trội – lặn thì vận dụng luôn từ bước 2 .
+ Tỉ lệ F1 = 3 : 1 → cả 2 khung hình P đều có kiểu gen dị hợp về cặp tính trạng đang xét, tính trội trọn vẹn .
+ F1 đồng tính trội → tối thiểu 1 khung hình P đồng hợp trội ; F1 đồng tính lặn → cả 2 khung hình P đều đồng hợp lặn .
+ Tỉ lệ F1 = 1 : 1 → 1 khung hình P có kiểu gen dị hợp, khung hình P còn lại có kiểu gen đồng hợp lặn về cặp tính trạng đang xét .
– Xác định đối sánh tương quan trội lặn, qui ước gen và lập sơ đồ lai kiểm chứng .

2. Bài tập minh họa

Câu 1: (Bài 2/22 SGK): Ở cà chua, gen A quy định thân đỏ thẫm, gen a quy định thân xanh lục. Theo dõi sự di truyền màu sắc của thân cây cà chua, người ta thu được kết quả như sau:

P: Thân đỏ thẫm x Thân đỏ thẫm → F1: 75% đỏ thẫm : 25% xanh lục
 Hãy chọn KG của P phù hợp với phép lai trên trong các công thức sau:

a ) P : AA x AA
b ) P : AA x Aa
c ) P : AA x aa
d ) P : Aa x Aa

Cách giải: 

P: Thân đỏ thẫm x Thân đỏ thẫm → F1: 75% đỏ thẫm : 25% xanh lục
 Hãy tìm kiểu gen của P

Xét tỉ lệ kiểu hình của F1 = đỏ thẫm : xanh lục = 75 % : 25 % = 3 : 1
– F1 có tỉ lệ kiểu hình 3 : 1
→ cả 2 khung hình P đều có kiểu gen dị hợp : Aa ( đỏ thẫm ) x Aa ( đỏ thẫm )

– Sơ đồ lai minh họa :
P : Aa ( đỏ thẫm ) x Aa ( đỏ thẫm )
GP : A, a A, a
F1 : AA : Aa : Aa : aa
+ Kiểu gen : 1AA : 2A a : 1 aa
+ Kiểu hình : 3 đỏ thẫm : 1 xanh lục .

Câu 2: Ở chuột, gen qui định hình dạng lông nằm trên NST thường. Cho giao phối giữa 2 chuột với nhau thu được F1 là 45 chuột lông xù và 16 chuột lông thẳng.

Mọi Người Cũng Xem   Công Thức Tính Hệ Số Lương Trong Excel !, Kế Toán Tiền Lương Sử Dụng Hàm Vlookup

a. Giải thích hiệu quả và lập sơ đồ được cho phép lai nói trên ?
b. Nếu liên tục cho chuột có lông xù giao phối với nhau thì tác dụng sẽ như thế nào ?

Hướng dẫn giải

a. – Xét tác dụng F1 : chuột lông xù : chuột lông thẳng = 46 : 16 ≈ 3 : 1
Đây là tỉ lệ của định luật phân tính, tính trội trọn vẹn
=> Lông xù là tính trạng trội trọn vẹn so với tính trạng lông thẳng .
– Qui ước : A : lông xù ; a : lông thẳng .
– F1 có tỉ lệ kiểu hình 3 : 1
=> cả 2 khung hình P đều có KG dị hợp : Aa ( lông xù ) x Aa ( lông xù )
– Sơ đồ lai minh họa :
P : ( lông xù ) Aa x Aa ( lông xù )
G : A, a A, a
F1 : AA : Aa : Aa : aa
+ KG : 1AA : 2A a : 1 aa
+ KH : 3 chuột lông xù : 1 chuột lông thẳng .
b .
– Trường hợp 1 :
P : ( lông xù ) AA x AA ( lông xù )
G : A A
F1 : AA
+ KG : 100 % AA
+ KH : 100 % lông xù .
– Trường hợp 2 :

P: (lông xù) AA x Aa (lông xù)

 G: A A, a

F1 : AA : Aa
+ KG : 1AA : 1A a
+ KH : 100 % lông xù .
– Trường hợp 3 :
P : ( lông xù ) Aa x Aa ( lông xù )
G : A, a A, a
F1 : AA : Aa : Aa : aa
+ KG : 1AA : 2A a : 1 aa
+ KH : 3 lông xù : 1 lông thẳng .

Câu 3: Ở một loài côn trùng, tính trạng mắt đỏ so với tính trạng mắt trắng. Khi thực hiện phép lai giữa 2 cá thể P thu được F1 đồng loạt giống nhau. Tiếp tục cho F1 tạp giao với nhau thu được F2 có kết quả như sau:

– 64 thành viên mắt đỏ .
– 130 thành viên mắt vàng .
– 65 thành viên mắt trắng .
a. Hãy lý giải hiệu quả và lập sơ đồ được cho phép lai nói trên ?

b. Để thu được con lai có tỉ lệ 50% mắt đỏ : 50% mắt vàng thì KG, KH của P phải như thế nào? Lập sơ đồ lai minh họa?

Hướng dẫn giải

a .
– Xét tỉ lệ KH ở F2 : mắt đỏ : mắt vàng : mắt trắng = 64 : 130 : 65 ≈ 1 : 2 : 1
Đây là tỉ lệ của qui luật phân li, tính trội không trọn vẹn .
– Theo đề bài, mắt đỏ trội so với mắt trắng => mắt vàng là tính trạng trung gian .
– Qui ước gen : gọi A là gen qui định tính trạng mắt đỏ trội không trọn vẹn so với gen a qui định tính trạng mắt trắng
=> mắt đỏ có kiểu gen : AA ; mắt vàng có kiểu gen : Aa ; mắt trắng có kiểu gen : aa .
– F2 có tỉ lệ = 1 : 2 : 1 => cả 2 khung hình P thuần chủng khác nhau về cặp tính trạng tương phản
=> P : AA ( mắt đỏ ) x aa ( mắt trắng )
– Sơ đồ lai minh họa :
P : ( Mắt đỏ ) AA x aa ( Mắt trắng )
GP : A a
F1 : Aa → 100 % mắt vàng .
F1 x F1 : ( mắt vàng ) Aa x Aa ( mắt vàng )
GF1 : A, a A, a
F2 : AA : Aa : Aa : aa
+ KG : 1AA : 2A a : 1 aa
+ KH : 1 Mắt đỏ : 2 mắt vàng : 1 Mắt trắng .
b. Thế hệ F1 có 50 % mắt đỏ : 50 % mắt vàng = 1 mắt đỏ : 1 mắt vàng .
– F1 có mắt đỏ, KG AA => cả 2 khung hình P đều tạo được giao tử A ( A – x A – )
– F1 có mắt vàng, KG Aa => 1 khung hình P tạo giao tử A, khung hình P còn lại tạo giao tử a ( – A x – a )
Kết hợp hai điều kiện kèm theo trên => Kiểu gen, KH của P : AA ( mắt đỏ ) x Aa ( mắt vàng )
– Sơ đồ lai :
P : ( mắt đỏ ) AA x Aa ( mắt vàng )
G : A A, aF1 : AA : Aa
+ KG : 1AA : 1A a
+ KH : 1 mắt đỏ : 1 mắt vàng

Mọi Người Cũng Xem   Những Cách Chỉnh Màu Màn Hình Máy Tính Lg, Cách Cân Chỉnh Màu Sắc Cho Màn Hình Máy Tính Từ A

3. Bài tập tự luyện

Bài 1: Ở gà, gen qui định chiều cao của chân nằm trên NST thường. Gen B qui định chân cao, gen b qui định thân thấp. Xác định KG, KH của mỗi cặp bố mẹ và lập sơ đồ cho mỗi phép lai sau:

a. F1 thu được có 100 % thành viên chân cao .
b. F1 thu được có 120 thành viên chân cao và 40 thành viên chân thấp. c. F1 thu được có 80 thành viên chân cao và 78 thành viên chân thấp .

Bài 2: khi cho giao phối 2 chuột lông đen với nhau, trong số các chuột thu được thấy có chuột lông xám.

a. Giải thích để xác lập tính trạng trội, lặn và lập sơ đồ lai minh họa. Biết tính trội là trội trọn vẹn .
b. Hãy tìm KG của bố, mẹ và lập sơ đồ lai cho mỗi trường hợp sau đây :
– Trường hợp 1 : con F1 có 100 % lông đen .
– Trường hợp 2 : con F1 có 50 % lông đen : 50 % lông xám .
– Trường hợp 3 : con F1 có 10 % lông xám .

Bài 3: Ở cây dạ lan, gen A qui định hoa đỏ là trội không hoàn toàn so với gen a qui định hoa trắng. trong một phép lai giữa 2 cây người ta thu được  số cây lai F1 có hoa hồng, còn lại là KH khác.Hãy biện luận lập sơ đồ lai nói trên?

Bài 4: Ở hoa dạ lan, màu hoa đỏ là trội so với màu hoa trắng. Giao phấn giữa 2 cây P thu được F1 rồi tiếp tục cho các cây F1 giao phấn thu được các cây F2 có 121 cây hoa đỏ : 239 cây hoa hồng : 118 cây hoa trắng.

a. Giải thích đặc thù di truyền của màu hoa. Xác định KG, KH của P và F1 .
b. Viết sơ đồ lai từ P → F2. Nếu cho F1 lai nghiên cứu và phân tích thì tác dụng như thế nào ?
c. Có cần kiểm tra tính thuần chủng của cây có hoa đỏ bằng phép lai nghiên cứu và phân tích không ? Vì sao ?

Bài 5: Ở người, thuận tay phải là tính trạng trội hoàn toàn so với thuận tay trái và gen quy định nằm trên NST thường. Bố và mẹ đều thuận tay phải sinh ra một con trai thuận tay phải và một con gái thuận tay trái.

– Người con trai lớn lên cưới vợ thuận tay trái sinh được 1 cháu thuận tay phải và 1 cháu thuận tay trái .
– Người con gái lớn lên lấy chồng thuận tay phải sinh ra 1 cháu thuận tay phải. Biện luận tìm KG của mỗi người trong mái ấm gia đình trên ?

Mọi Người Cũng Xem   Cách dùng hàm CONFIDENCE để tính khoảng tin cậy của TB tổng thể

Bài 6: Trong một gia đình có 4 đứa con mang 4 nhóm máu khác nhau. Hãy biện luận xác định KG, KH của bố mẹ và lập sơ đồ lai.

Bài 7: Ở thỏ, tính trạng màu lông do gen nằm trên NST thường qui định và di truyền theo hiện tượng trội hoàn toàn.

– Thỏ đực ( 1 ) và thỏ cái ( 2 ) đều có lông nâu giao phối với nhau sinh được 2 thỏ con là số ( 3 ) có lông trắng và số ( 4 ) có lông nâu .
– Thỏ ( 3 ) lớn lên giao phối với thỏ lông nâu ( 5 ) đẻ được con thỏ lông nâu ( 6 ) .
– Thỏ ( 4 ) lớn lên giao phối với thỏ lông trắng ( 7 ) đẻ được con thỏ lông trắng ( 8 ) .
Xác định kiểu gen của 8 con thỏ nói trên ?

Bài 8: Có 2 anh em sinh đôi cùng trứng (cùng KG)

– Người anh lấy vợ máu A sinh đứa con có máu B .
– Người em lấy vợ máu B sinh đứa con có máu A .
Hãy biện luận để xác lập KG của toàn bộ những người nêu trên ?

 Bài 9: Ở một loài thực vật, quả tròn là tính trạng trội so với tính trạng quả dài.

a. Cho hai cây có dạng quả khác nhau giao phấn với nhau thu được F1 hàng loạt giống nhau. Tiếp tục cho F1 tự thụ phấn, F2 có tác dụng : 272 cây có quả tròn : 540 cây có quả bầu dục : 269 cây có quả dài .
– Nêu đặc thù di truyền của tính trạng hình dạng quả nói trên và xác lập KG, KH của P và F1 .
– Lập sơ đồ lai từ P → F2 .
b. Quả bầu dục hoàn toàn có thể được tạo ra từ cặp P như thế nào ? Giải thích và minh họa ?

 Bài 10: Ở một loài côn trùng, gen B qui định mắt lồi trội hoàn toàn so với gen b qui định mắt dẹt. Gen nằm trên NST thường. Cho giao phối giữa con đực có mắt lồi với con cái có mắt dẹt thu được F1 có 50% cá thể mắt lồi và 50% cá thể mắt dẹt. Tiếp tục cho F1 giao phối với nhau.

a. Biện luận và lập sơ đồ lai của P ?
b. Lập sơ đồ lai hoàn toàn có thể có của F1 ?

Tải xuống

Xem thêm các dạng bài tập Sinh học lớp 9 hay, cụ thể khác :

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 9 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Theo dõi chúng tôi không lấy phí trên mạng xã hội facebook và youtube :

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

Related Posts

About The Author

Add Comment