Giáo án Thực hành giải toán trên máy tính CASIO fx 570MS – Giáo Án Mẫu

Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thực hành giải toán trên máy tính CASIO fx 570MS, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Xem thêm:
Tiết theo PPCT: 26 Ngày soạn: 8-11-2009
Tên bài dạy: 
Thực hành giải toán 
trên máy tính CASIO fx 570MS
I- Mục tiêu bài học:
- HS biết cách giải : Hệ PT bậc nhất 2 ẩn, 3 ẩn, PT bậc 2 một ẩn
 trên máy tính CASIO fx 570 MS hoặc CASIO fx 500MS
- Kỹ năng: giải các loại PT, Hệ PT nói trên.
II- chuẩn bị: 1- GV: Giáo án, máy tính CASIO fx 570
 2- HS: Vở ghi, CASIO fx 570
III- PP giảng dạy: Vấn đáp, diễn giải + HĐ nhóm.
IV- Tiến trình bài học:
HĐ1: GV giới thiệu: sử dụng máy tính CASIO fx 570 để giải 
 HỆ HAI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN
- ( thuyết trình): ( 4')
Ví dụ 1 : Giải hệ phương trình sau 
Nếu đề cho hệ phương trình khác dạng chuẩn tắc ,ta luôn đưa về dạng chuẩn tắc như sau 
rồi bắt đầu dùng máy để nhập các hệ số
Giải : Ấn MODE MODE 1 2
Máy hỏi ấn 12 =
Máy hỏi ấn (-) 5 =
Máy hỏi ấn (-) =
Máy hỏi ấn (-) 5 =
Máy hỏi ấn (-) 3 =
Máy hỏi ấn 10 =
Kết quả, Ấn = Kết quả y = 0
Để thoát khỏi chương trình giải hệ phương trình, ta ấn 
SHIFT MODE 2 = 
HĐ 2: HĐ nhóm: 10'
- Nhóm 1 : hệ phương trình sau :
 ĐS : 
- Nhóm 2: Giải hệ PT
 ĐS : 
*GV lưu ý: Ghi chú :	Khi gặp hệ vô nghiệm 
	 hay hệ vô định	
thì máy báo lỗi
* HĐ 3: GV giới thiệu: Sử dụng MT CasiO Fx 570 MS để giải:
HE Ä3 PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT BA ẨN
Ấn MODE MODE 1 3 để vào chương trình giải hệ phương trình bậc nhất 3 ẩn
Ta luôn luôn đưa hệ phương trình về dạng
rồi mới nhập hệ số lần lượt vào máy
* GV thuyết trình: ( 6')
Ví dụ 1: Giải hệ phương trình sau 
Ta đưa về dạng : 
rồi nhập hệ số 
Giải :
Gọi chương trình giải hệ phương trình bậc nhất 3 ẩn như sau 
Ấn MODE MODE 1 (EQN) 3
Ấn tiếp 1 = (-) 4 = 5 = 9 =
 2 = 5 = (-) 3 = (-) 7 =
0 = (-) 2 = 6 = (-) 9 = 
Kết quả : x = 4.5192 ấn tiếp SHIFT 
Kết quả, ấn =
 y = -5.1346 ấn tiếp SHIFT Kết quả 
ấn =
z = - 3.215 ấn tiếp SHIFT Kết quả 
Để thoát khỏi chương trình giải hệ phương trình, ta ấn 
SHIFT MODE 2 = 
HĐ4: :( HĐ nhóm) GV chia lớp làm 3 nhóm ( 10')
- Nhóm 1: 
Giải hệ phương trình sau
 ĐS :
- Nhóm 2: giải hệ PT sau: 
 ĐS :
- Nhóm 3: giải hệ PT sau:
 ĐS :
 III- PHƯƠNG TRÌNH BẬC 2 MỘT ẨN
HĐ5: GV thuyết trình: ( 4')
Ví dụ 1 : Giải phương trình 
Ấn MODE ba lần 1 „ 2 ( để giải phương trình bậc 2 )
Nhập 1 = = (-) =
 ấn tiếp = 
Vậy phương trình có 2 nghiệm là :
Thoát khỏi chương trình giải phương trình bậc 2 ấn MODE 1
 * HĐ 6: HĐ nhóm ( 5')
Nhóm 1: : Giải các phương trình sau :
 ĐS : 
 ĐS : 
- Nhóm 2: Giải các PT
 ĐS : PT vô nghiệm thực
 ĐS : 
 V- GV củng cố KT toàn bài: ( 3')
- HS thành thạo cách giải PT, HPT bậc nhất 2 ẩn, 3 ẩn, PT bậc 2 bằng máy tính.
- Lưu ý: Trước khi giải phải đưa các PT, HPT về dạng chính tắc.

Related Posts

About The Author

Add Comment