TÍNH NHANH PHÂN SỐ – TOÁN LỚP 4

Chia sẻ nếu thấy tài liệu này có ích !

HƯỚNG DẪN GIẢI CHUYÊN ĐỀ TOÁN 4: TÍNH NHANH PHÂN SỐ

Trong chương trình toán lớp 4 phần số học: Chương Phân số rất quan trọng và khó học. Đặc biệt kiến thức này còn có trong đề thi kiểm tra 1 tiết, đề thi học kì lớp 4 nên học sinh lớp 4 phải học thật chắc chắn. Dưới đây, hệ thống giáo dục trực tuyến Vinastudy xin giới thiệu một vài ví dụ về các bài toán tính nhanh phân số. Mời quý phụ huynh, thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo !

 

BÀI TẬP LUYỆN TẬP

Câu 1:

Tính bằng cách thuận tiện nhất :
USD \ frac { 5 } { 9 } + \ frac { 13 } { 7 } + \ frac { 15 } { 13 } + \ frac { 8 } { 7 } + \ frac { 4 } { 9 } + \ frac { 11 } { 13 } $

Câu 2:

Tính bằng cách thuận tiện nhất :
USD \ frac { 3 \ times 15 \ times 8 } { 12 \ times 6 \ times 5 } $

Câu 3:

Tính giá trị của biểu thức sau bằng cách thuận tiện nhất :
USD A = \ frac { 3 } { 200 } + \ frac { 8 } { 200 } + \ frac { 13 } { 200 } + \ frac { 18 } { 200 } + … + \ frac { 193 } { 200 } + \ frac { 198 } { 200 } $

Câu 4:

Tính nhanh :
USD A = \ left ( 1 – \ frac { 1 } { 2 } \ right ) \ times \ left ( 1 – \ frac { 1 } { 3 } \ right ) \ times \ left ( 1 – \ frac { 1 } { 4 } \ right ) \ times \ left ( 1 – \ frac { 1 } { 5 } \ right ) \ times \ left ( 1 – \ frac { 1 } { 6 } \ right ) \ times \ left ( 1 – \ frac { 1 } { 7 } \ right ) \ times \ left ( 1 – \ frac { 1 } { 8 } \ right ) USD

Câu 5:

Tính nhanh :
USD A = \ left ( 1 + \ frac { 1 } { 2 } \ right ) \ times \ left ( 1 + \ frac { 1 } { 3 } \ right ) \ times \ left ( 1 + \ frac { 1 } { 4 } \ right ) \ times \ left ( 1 + \ frac { 1 } { 5 } \ right ) \ times \ left ( 1 + \ frac { 1 } { 6 } \ right ) USD

Câu 6:

Tính nhanh :
USD \ frac { 137 } { 512 } \ times \ frac { 327 } { 213 } \ times \ frac { 512 } { 57 } \ times \ frac { 213 } { 685 } \ times \ frac { 57 } { 327 } $

Câu 7:

Tính nhanh :
USD \ frac { 2323 } { 1818 } \ times \ frac { 727272 } { 696969 } $

Câu 8:

Tính nhanh :
$ \ left ( 1 – \ frac { 3 } { 4 } \ right ) \ times \ left ( 1 – \ frac { 3 } { 7 } \ right ) \ times \ left ( 1 – \ frac { 3 } { 10 } \ right ) \ times \ left ( 1 – \ frac { 3 } { 13 } \ right ) \ times \ left ( 1 – \ frac { 3 } { 16 } \ right ) USD

Mọi Người Cũng Xem   Cách tính giờ trên trái đất - ví dụ cụ thể

Câu 9:

Tính nhanh :
$ \ left ( 1 + \ frac { 1 } { 2 } \ right ) \ times \ left ( 1 + \ frac { 1 } { 3 } \ right ) \ times … \ times \ left ( 1 + \ frac { 1 } { 2020 } \ right ) USD

Câu 10:

Tính nhanh :
USD A = \ left ( 1 – \ frac { 1 } { 2 } \ right ) \ times \ left ( 1 – \ frac { 1 } { 3 } \ right ) \ times \ left ( 1 – \ frac { 1 } { 4 } \ right ) \ times … \ times \ left ( 1 – \ frac { 1 } { 99 } \ right ) + \ left ( 1 – \ frac { 4 } { 7 } \ right ) \ times \ left ( 1 – \ frac { 4 } { 11 } \ right ) \ times \ left ( 1 – \ frac { 4 } { 15 } \ right ) \ times … \ times \ left ( 1 – \ frac { 4 } { 99 } \ right ) USD

HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1:

Tính bằng cách thuận tiện nhất :
USD \ frac { 5 } { 9 } + \ frac { 13 } { 7 } + \ frac { 15 } { 13 } + \ frac { 8 } { 7 } + \ frac { 4 } { 9 } + \ frac { 11 } { 13 } $

Bài giải

USD \ frac { 5 } { 9 } + \ frac { 13 } { 7 } + \ frac { 15 } { 13 } + \ frac { 8 } { 7 } + \ frac { 4 } { 9 } + \ frac { 11 } { 13 } $
USD = \ left ( \ frac { 5 } { 9 } + \ frac { 4 } { 9 } \ right ) + \ left ( \ frac { 13 } { 7 } + \ frac { 8 } { 7 } \ right ) + \ left ( \ frac { 15 } { 13 } + \ frac { 11 } { 13 } \ right ) = 1 + 3 + 2 = 6 USD

Câu 2:

Tính bằng cách thuận tiện nhất :
USD \ frac { 3 \ times 15 \ times 8 } { 12 \ times 6 \ times 5 } $

Bài giải

USD \ frac { 3 \ times 15 \ times 8 } { 12 \ times 6 \ times 5 } = \ frac { 3 \ times 3 \ times 5 \ times 4 \ times 2 } { 3 \ times 4 \ times 2 \ times 3 \ times 5 } = 1 USD

Câu 3:

Tính giá trị của biểu thức sau bằng cách thuận tiện nhất :
USD A = \ frac { 3 } { 200 } + \ frac { 8 } { 200 } + \ frac { 13 } { 200 } + \ frac { 18 } { 200 } + … + \ frac { 193 } { 200 } + \ frac { 198 } { 200 } $

Bài giải

USD A = \ frac { 3 } { 200 } + \ frac { 8 } { 200 } + \ frac { 13 } { 200 } + \ frac { 18 } { 200 } + … + \ frac { 193 } { 200 } + \ frac { 198 } { 200 } = \ frac { 3 + 8 + 13 + 18 + … + 193 + 198 } { 200 } $
Dãy số 3 ; 8 ; 13 ; …. ; 198 có số số hạng là :
( 198 – 3 ) : 5 + 1 = 40 ( số hạng )
Tổng dãy số 3 ; 8 ; 13 ; … ; 198 là :
( 198 + 3 ) x 40 : 2 = 4020
USD \ Rightarrow A = \ frac { 4020 } { 200 } = \ frac { 201 } { 10 } USD

Mọi Người Cũng Xem   Công thức tính thâm niên công tác 2022

Câu 4:

Tính nhanh :
USD A = \ left ( 1 – \ frac { 1 } { 2 } \ right ) \ times \ left ( 1 – \ frac { 1 } { 3 } \ right ) \ times \ left ( 1 – \ frac { 1 } { 4 } \ right ) \ times \ left ( 1 – \ frac { 1 } { 5 } \ right ) \ times \ left ( 1 – \ frac { 1 } { 6 } \ right ) \ times \ left ( 1 – \ frac { 1 } { 7 } \ right ) \ times \ left ( 1 – \ frac { 1 } { 8 } \ right ) USD

Bài giải

USD A = \ left ( 1 – \ frac { 1 } { 2 } \ right ) \ times \ left ( 1 – \ frac { 1 } { 3 } \ right ) \ times \ left ( 1 – \ frac { 1 } { 4 } \ right ) \ times \ left ( 1 – \ frac { 1 } { 5 } \ right ) \ times \ left ( 1 – \ frac { 1 } { 6 } \ right ) \ times \ left ( 1 – \ frac { 1 } { 7 } \ right ) \ times \ left ( 1 – \ frac { 1 } { 8 } \ right ) = \ frac { 1 } { 2 } \ times \ frac { 2 } { 3 } \ times \ frac { 3 } { 4 } \ times \ frac { 4 } { 5 } \ times \ frac { 5 } { 6 } \ times \ frac { 6 } { 7 } \ times \ frac { 7 } { 8 } = \ frac { 1 } { 8 } $

Câu 5:

Tính nhanh :
USD A = \ left ( 1 + \ frac { 1 } { 2 } \ right ) \ times \ left ( 1 + \ frac { 1 } { 3 } \ right ) \ times \ left ( 1 + \ frac { 1 } { 4 } \ right ) \ times \ left ( 1 + \ frac { 1 } { 5 } \ right ) \ times \ left ( 1 + \ frac { 1 } { 6 } \ right ) USD

Bài giải

USD A = \ left ( 1 + \ frac { 1 } { 2 } \ right ) \ times \ left ( 1 + \ frac { 1 } { 3 } \ right ) \ times \ left ( 1 + \ frac { 1 } { 4 } \ right ) \ times \ left ( 1 + \ frac { 1 } { 5 } \ right ) \ times \ left ( 1 + \ frac { 1 } { 6 } \ right ) = \ frac { 3 } { 2 } \ times \ frac { 4 } { 3 } \ times \ frac { 5 } { 4 } \ times \ frac { 6 } { 5 } \ times \ frac { 7 } { 6 } = \ frac { 7 } { 2 } $

Câu 6:

Tính nhanh :
USD \ frac { 137 } { 512 } \ times \ frac { 327 } { 213 } \ times \ frac { 512 } { 57 } \ times \ frac { 213 } { 685 } \ times \ frac { 57 } { 327 } $

Bài giải

USD \ frac { 137 } { 512 } \ times \ frac { 327 } { 213 } \ times \ frac { 512 } { 57 } \ times \ frac { 213 } { 685 } \ times \ frac { 57 } { 327 } = \ frac { 137 \ times 327 \ times 512 \ times 213 \ times 57 } { 512 \ times 213 \ times 57 \ times 685 \ times 327 } = \ frac { 137 } { 685 } = \ frac { 137 } { 137 \ times 5 } = \ frac { 1 } { 5 } $

Câu 7:

Tính nhanh :
USD \ frac { 2323 } { 1818 } \ times \ frac { 727272 } { 696969 } $

Bài giải

USD \ frac { 2323 } { 1818 } \ times \ frac { 727272 } { 696969 } = \ frac { 23 \ times 101 } { 18 \ times 101 } \ times \ frac { 72 \ times 10101 } { 69 \ times 10101 } = \ frac { 23 } { 18 } \ times \ frac { 72 } { 69 } = \ frac { 23 \ times 72 } { 18 \ times 69 } = \ frac { 23 \ times 18 \ times 4 } { 18 \ times 23 \ times 3 } = \ frac { 4 } { 3 } $

Câu 8:

Mọi Người Cũng Xem   | Cách root máy android 6.0 trực tiếp trên điện thoại không cần PC

Tính nhanh :
$ \ left ( 1 – \ frac { 3 } { 4 } \ right ) \ times \ left ( 1 – \ frac { 3 } { 7 } \ right ) \ times \ left ( 1 – \ frac { 3 } { 10 } \ right ) \ times \ left ( 1 – \ frac { 3 } { 13 } \ right ) \ times \ left ( 1 – \ frac { 3 } { 16 } \ right ) USD

Bài giải

$ \ left ( 1 – \ frac { 3 } { 4 } \ right ) \ times \ left ( 1 – \ frac { 3 } { 7 } \ right ) \ times \ left ( 1 – \ frac { 3 } { 10 } \ right ) \ times \ left ( 1 – \ frac { 3 } { 13 } \ right ) \ times \ left ( 1 – \ frac { 3 } { 16 } \ right ) = \ frac { 1 } { 4 } \ times \ frac { 4 } { 7 } \ times \ frac { 7 } { 10 } \ times \ frac { 10 } { 13 } \ times \ frac { 13 } { 16 } = \ frac { 1 } { 16 } $

Câu 9:

Tính nhanh :
$ \ left ( 1 + \ frac { 1 } { 2 } \ right ) \ times \ left ( 1 + \ frac { 1 } { 3 } \ right ) \ times … \ times \ left ( 1 + \ frac { 1 } { 2020 } \ right ) USD

Bài giải

$ \ left ( 1 + \ frac { 1 } { 2 } \ right ) \ times \ left ( 1 + \ frac { 1 } { 3 } \ right ) \ times \ left ( 1 + \ frac { 1 } { 4 } \ right ) \ times … \ times \ left ( 1 + \ frac { 1 } { 2020 } \ right ) = \ frac { 3 } { 2 } \ times \ frac { 4 } { 3 } \ times \ frac { 5 } { 4 } \ times … \ times \ frac { 2021 } { 2020 } = \ frac { 2021 } { 2 } $

Câu 10:

Tính nhanh :
USD A = \ left ( 1 – \ frac { 1 } { 2 } \ right ) \ times \ left ( 1 – \ frac { 1 } { 3 } \ right ) \ times \ left ( 1 – \ frac { 1 } { 4 } \ right ) \ times … \ times \ left ( 1 – \ frac { 1 } { 99 } \ right ) + \ left ( 1 – \ frac { 4 } { 7 } \ right ) \ times \ left ( 1 – \ frac { 4 } { 11 } \ right ) \ times \ left ( 1 – \ frac { 4 } { 15 } \ right ) \ times … \ times \ left ( 1 – \ frac { 4 } { 99 } \ right ) USD

Bài giải

$ \ left ( 1 – \ frac { 1 } { 2 } \ right ) \ times \ left ( 1 – \ frac { 1 } { 3 } \ right ) \ times \ left ( 1 – \ frac { 1 } { 4 } \ right ) \ times … \ times \ left ( 1 – \ frac { 1 } { 99 } \ right ) USD
= $ \ frac { 1 } { 2 } \ times \ frac { 2 } { 3 } \ times \ frac { 3 } { 4 } \ times … \ times \ frac { 98 } { 99 } $ = $ \ frac { 1 } { 99 } $
$ \ left ( 1 – \ frac { 4 } { 7 } \ right ) \ times \ left ( 1 – \ frac { 4 } { 11 } \ right ) \ times \ left ( 1 – \ frac { 4 } { 15 } \ right ) \ times … \ times \ left ( 1 – \ frac { 4 } { 99 } \ right ) USD
USD = \ frac { 3 } { 7 } \ times \ frac { 7 } { 11 } \ times \ frac { 11 } { 15 } \ times … \ times \ frac { 95 } { 99 } = \ frac { 3 } { 99 } = \ frac { 1 } { 33 } $
USD A = \ frac { 1 } { 99 } + \ frac { 1 } { 33 } = \ frac { 4 } { 99 } $

 

 

Related Posts

About The Author

Add Comment