TÍNH NHANH PHÂN SỐ – TOÁN LỚP 4

Chia sẻ nếu thấy tài liệu này có ích ! XEM THÊM HƯỚNG DẪN GIẢI CHUYÊN ĐỀ TOÁN 4: TÍNH NHANH PHÂN SỐ Trong chương trình toán lớp 4 phần số học: Chương Phân số rất quan trọng và khó học. Đặc biệt kiến thức này còn có trong đề thi kiểm tra 1 tiết, đề thi học kì lớp 4 nên học sinh lớp 4 phải học thật chắc chắn. Dưới đây, hệ thống giáo dục trực tuyến Vinastudy xin giới thiệu một vài ví dụ về các bài toán tính nhanh phân số. Mời quý phụ huynh, thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo ! BÀI TẬP LUYỆN TẬP Câu 1: Tính bằng cách thuận tiện nhất : USD \ frac { 5 } { 9 } + \ frac { 13 } { 7 } + \ frac { 15 } { 13 } + \ frac { 8 } { 7 } + \ frac { 4 } { 9 } + \ frac { 11 } { 13 } $ Câu 2: Tính bằng cách thuận tiện nhất : USD \ frac { 3 \ times 15 \ times 8 } { 12 \ times 6 \ times 5 } $ Câu 3: Tính giá trị của biểu thức sau bằng cách thuận tiện nhất : USD A = \ frac { 3 } { 200 } + \ frac { 8 } { 200 } + \ frac { 13 } { 200 } + \ frac { 18 } { 200 } + … + \ frac { 193 } { 200 } + \ frac { 198 } { 200 } $ Câu 4: Tính nhanh : USD A = \ left ( 1 – \ frac { 1 } { 2 } \ right ) \ times \ left ( 1 – \ frac { 1 } { 3 } \ right ) \ times \ left ( 1 – \ frac { 1 } { 4 } \ right ) \ times \ left ( 1 – \ frac { 1 } { 5 } \ right ) \ times \ left ( 1 – \ frac { 1 } { 6 } \ right ) \ times \ left ( 1 – \ frac { 1 } { 7 } \ right ) \ times \ left ( 1 – \ frac { 1 } { 8 } \ right ) USD Câu 5: Tính nhanh : USD A = \ left ( 1 + \ frac { 1 } { 2 } \ right ) \ times \ left ( 1 + \ frac { 1 } { 3 } \ right ) \ times \ left ( 1 + \ frac { 1 } { 4 } \ right ) \ times \ left ( 1 + \ frac { 1 } { 5 } \ right ) \ times \ left ( 1 + \ frac { 1 } { 6 } \ right ) USD Câu 6: Tính nhanh : USD \ frac { 137 } { 512 } \ times \ frac { 327 } { 213 } \ times \ frac { 512 } { 57 } \ times \ frac { 213 } { 685 } \ times \ frac { 57 } { 327 } $
Mọi Người Cũng Xem   Cách tính chỉ số BMI ở trẻ em
Câu 7: Tính nhanh : USD \ frac { 2323 } { 1818 } \ times \ frac { 727272 } { 696969 } $ Câu 8: Tính nhanh : $ \ left ( 1 – \ frac { 3 } { 4 } \ right ) \ times \ left ( 1 – \ frac { 3 } { 7 } \ right ) \ times \ left ( 1 – \ frac { 3 } { 10 } \ right ) \ times \ left ( 1 – \ frac { 3 } { 13 } \ right ) \ times \ left ( 1 – \ frac { 3 } { 16 } \ right ) USD Câu 9: Tính nhanh : $ \ left ( 1 + \ frac { 1 } { 2 } \ right ) \ times \ left ( 1 + \ frac { 1 } { 3 } \ right ) \ times … \ times \ left ( 1 + \ frac { 1 } { 2020 } \ right ) USD Câu 10: Tính nhanh : USD A = \ left ( 1 – \ frac { 1 } { 2 } \ right ) \ times \ left ( 1 – \ frac { 1 } { 3 } \ right ) \ times \ left ( 1 – \ frac { 1 } { 4 } \ right ) \ times … \ times \ left ( 1 – \ frac { 1 } { 99 } \ right ) + \ left ( 1 – \ frac { 4 } { 7 } \ right ) \ times \ left ( 1 – \ frac { 4 } { 11 } \ right ) \ times \ left ( 1 – \ frac { 4 } { 15 } \ right ) \ times … \ times \ left ( 1 – \ frac { 4 } { 99 } \ right ) USD HƯỚNG DẪN GIẢI Câu 1: Tính bằng cách thuận tiện nhất : USD \ frac { 5 } { 9 } + \ frac { 13 } { 7 } + \ frac { 15 } { 13 } + \ frac { 8 } { 7 } + \ frac { 4 } { 9 } + \ frac { 11 } { 13 } $ Bài giải USD \ frac { 5 } { 9 } + \ frac { 13 } { 7 } + \ frac { 15 } { 13 } + \ frac { 8 } { 7 } + \ frac { 4 } { 9 } + \ frac { 11 } { 13 } $ USD = \ left ( \ frac { 5 } { 9 } + \ frac { 4 } { 9 } \ right ) + \ left ( \ frac { 13 } { 7 } + \ frac { 8 } { 7 } \ right ) + \ left ( \ frac { 15 } { 13 } + \ frac { 11 } { 13 } \ right ) = 1 + 3 + 2 = 6 USD Câu 2: Tính bằng cách thuận tiện nhất : USD \ frac { 3 \ times 15 \ times 8 } { 12 \ times 6 \ times 5 } $ Bài giải USD \ frac { 3 \ times 15 \ times 8 } { 12 \ times 6 \ times 5 } = \ frac { 3 \ times 3 \ times 5 \ times 4 \ times 2 } { 3 \ times 4 \ times 2 \ times 3 \ times 5 } = 1 USD Câu 3: Tính giá trị của biểu thức sau bằng cách thuận tiện nhất : USD A = \ frac { 3 } { 200 } + \ frac { 8 } { 200 } + \ frac { 13 } { 200 } + \ frac { 18 } { 200 } + … + \ frac { 193 } { 200 } + \ frac { 198 } { 200 } $ Bài giải USD A = \ frac { 3 } { 200 } + \ frac { 8 } { 200 } + \ frac { 13 } { 200 } + \ frac { 18 } { 200 } + … + \ frac { 193 } { 200 } + \ frac { 198 } { 200 } = \ frac { 3 + 8 + 13 + 18 + … + 193 + 198 } { 200 } $ Dãy số 3 ; 8 ; 13 ; …. ; 198 có số số hạng là : ( 198 – 3 ) : 5 + 1 = 40 ( số hạng ) Tổng dãy số 3 ; 8 ; 13 ; … ; 198 là : ( 198 + 3 ) x 40 : 2 = 4020 USD \ Rightarrow A = \ frac { 4020 } { 200 } = \ frac { 201 } { 10 } USD
Mọi Người Cũng Xem   Thủ thuật hướng dẫn cách tắt máy tính trong Windows 8
Câu 4: Tính nhanh : USD A = \ left ( 1 – \ frac { 1 } { 2 } \ right ) \ times \ left ( 1 – \ frac { 1 } { 3 } \ right ) \ times \ left ( 1 – \ frac { 1 } { 4 } \ right ) \ times \ left ( 1 – \ frac { 1 } { 5 } \ right ) \ times \ left ( 1 – \ frac { 1 } { 6 } \ right ) \ times \ left ( 1 – \ frac { 1 } { 7 } \ right ) \ times \ left ( 1 – \ frac { 1 } { 8 } \ right ) USD Bài giải USD A = \ left ( 1 – \ frac { 1 } { 2 } \ right ) \ times \ left ( 1 – \ frac { 1 } { 3 } \ right ) \ times \ left ( 1 – \ frac { 1 } { 4 } \ right ) \ times \ left ( 1 – \ frac { 1 } { 5 } \ right ) \ times \ left ( 1 – \ frac { 1 } { 6 } \ right ) \ times \ left ( 1 – \ frac { 1 } { 7 } \ right ) \ times \ left ( 1 – \ frac { 1 } { 8 } \ right ) = \ frac { 1 } { 2 } \ times \ frac { 2 } { 3 } \ times \ frac { 3 } { 4 } \ times \ frac { 4 } { 5 } \ times \ frac { 5 } { 6 } \ times \ frac { 6 } { 7 } \ times \ frac { 7 } { 8 } = \ frac { 1 } { 8 } $ Câu 5: Tính nhanh : USD A = \ left ( 1 + \ frac { 1 } { 2 } \ right ) \ times \ left ( 1 + \ frac { 1 } { 3 } \ right ) \ times \ left ( 1 + \ frac { 1 } { 4 } \ right ) \ times \ left ( 1 + \ frac { 1 } { 5 } \ right ) \ times \ left ( 1 + \ frac { 1 } { 6 } \ right ) USD Bài giải USD A = \ left ( 1 + \ frac { 1 } { 2 } \ right ) \ times \ left ( 1 + \ frac { 1 } { 3 } \ right ) \ times \ left ( 1 + \ frac { 1 } { 4 } \ right ) \ times \ left ( 1 + \ frac { 1 } { 5 } \ right ) \ times \ left ( 1 + \ frac { 1 } { 6 } \ right ) = \ frac { 3 } { 2 } \ times \ frac { 4 } { 3 } \ times \ frac { 5 } { 4 } \ times \ frac { 6 } { 5 } \ times \ frac { 7 } { 6 } = \ frac { 7 } { 2 } $ Câu 6: Tính nhanh : USD \ frac { 137 } { 512 } \ times \ frac { 327 } { 213 } \ times \ frac { 512 } { 57 } \ times \ frac { 213 } { 685 } \ times \ frac { 57 } { 327 } $ Bài giải USD \ frac { 137 } { 512 } \ times \ frac { 327 } { 213 } \ times \ frac { 512 } { 57 } \ times \ frac { 213 } { 685 } \ times \ frac { 57 } { 327 } = \ frac { 137 \ times 327 \ times 512 \ times 213 \ times 57 } { 512 \ times 213 \ times 57 \ times 685 \ times 327 } = \ frac { 137 } { 685 } = \ frac { 137 } { 137 \ times 5 } = \ frac { 1 } { 5 } $ Câu 7: Tính nhanh : USD \ frac { 2323 } { 1818 } \ times \ frac { 727272 } { 696969 } $ Bài giải USD \ frac { 2323 } { 1818 } \ times \ frac { 727272 } { 696969 } = \ frac { 23 \ times 101 } { 18 \ times 101 } \ times \ frac { 72 \ times 10101 } { 69 \ times 10101 } = \ frac { 23 } { 18 } \ times \ frac { 72 } { 69 } = \ frac { 23 \ times 72 } { 18 \ times 69 } = \ frac { 23 \ times 18 \ times 4 } { 18 \ times 23 \ times 3 } = \ frac { 4 } { 3 } $
Mọi Người Cũng Xem   Cách tính ngày dự sinh chuẩn, chính xác nhất online với các công cụ
Câu 8: Tính nhanh : $ \ left ( 1 – \ frac { 3 } { 4 } \ right ) \ times \ left ( 1 – \ frac { 3 } { 7 } \ right ) \ times \ left ( 1 – \ frac { 3 } { 10 } \ right ) \ times \ left ( 1 – \ frac { 3 } { 13 } \ right ) \ times \ left ( 1 – \ frac { 3 } { 16 } \ right ) USD Bài giải $ \ left ( 1 – \ frac { 3 } { 4 } \ right ) \ times \ left ( 1 – \ frac { 3 } { 7 } \ right ) \ times \ left ( 1 – \ frac { 3 } { 10 } \ right ) \ times \ left ( 1 – \ frac { 3 } { 13 } \ right ) \ times \ left ( 1 – \ frac { 3 } { 16 } \ right ) = \ frac { 1 } { 4 } \ times \ frac { 4 } { 7 } \ times \ frac { 7 } { 10 } \ times \ frac { 10 } { 13 } \ times \ frac { 13 } { 16 } = \ frac { 1 } { 16 } $ Câu 9: Tính nhanh : $ \ left ( 1 + \ frac { 1 } { 2 } \ right ) \ times \ left ( 1 + \ frac { 1 } { 3 } \ right ) \ times … \ times \ left ( 1 + \ frac { 1 } { 2020 } \ right ) USD Bài giải $ \ left ( 1 + \ frac { 1 } { 2 } \ right ) \ times \ left ( 1 + \ frac { 1 } { 3 } \ right ) \ times \ left ( 1 + \ frac { 1 } { 4 } \ right ) \ times … \ times \ left ( 1 + \ frac { 1 } { 2020 } \ right ) = \ frac { 3 } { 2 } \ times \ frac { 4 } { 3 } \ times \ frac { 5 } { 4 } \ times … \ times \ frac { 2021 } { 2020 } = \ frac { 2021 } { 2 } $ Câu 10: Tính nhanh : USD A = \ left ( 1 – \ frac { 1 } { 2 } \ right ) \ times \ left ( 1 – \ frac { 1 } { 3 } \ right ) \ times \ left ( 1 – \ frac { 1 } { 4 } \ right ) \ times … \ times \ left ( 1 – \ frac { 1 } { 99 } \ right ) + \ left ( 1 – \ frac { 4 } { 7 } \ right ) \ times \ left ( 1 – \ frac { 4 } { 11 } \ right ) \ times \ left ( 1 – \ frac { 4 } { 15 } \ right ) \ times … \ times \ left ( 1 – \ frac { 4 } { 99 } \ right ) USD Bài giải $ \ left ( 1 – \ frac { 1 } { 2 } \ right ) \ times \ left ( 1 – \ frac { 1 } { 3 } \ right ) \ times \ left ( 1 – \ frac { 1 } { 4 } \ right ) \ times … \ times \ left ( 1 – \ frac { 1 } { 99 } \ right ) USD = $ \ frac { 1 } { 2 } \ times \ frac { 2 } { 3 } \ times \ frac { 3 } { 4 } \ times … \ times \ frac { 98 } { 99 } $ = $ \ frac { 1 } { 99 } $ $ \ left ( 1 – \ frac { 4 } { 7 } \ right ) \ times \ left ( 1 – \ frac { 4 } { 11 } \ right ) \ times \ left ( 1 – \ frac { 4 } { 15 } \ right ) \ times … \ times \ left ( 1 – \ frac { 4 } { 99 } \ right ) USD USD = \ frac { 3 } { 7 } \ times \ frac { 7 } { 11 } \ times \ frac { 11 } { 15 } \ times … \ times \ frac { 95 } { 99 } = \ frac { 3 } { 99 } = \ frac { 1 } { 33 } $ USD A = \ frac { 1 } { 99 } + \ frac { 1 } { 33 } = \ frac { 4 } { 99 } $  

Related Posts

About The Author

Add Comment