Hướng dẫn tính giá thành sản phẩm theo phương pháp trực tiếp và tỷ lệ trên Excel

Ở nghành kế toán sản xuất, tất cả chúng ta đều biết có các chiêu thức tính giá thành phổ cập trong doanh nghiệp lúc bấy giờ gồm 4 giải pháp phổ cập đó là các giải pháp : Trực tiếp, tỷ suất, thông số, loại trừ sản phẩm phụ. Trong bài viết này, Lamketoan. vn sẽ hướng dẫn các bạn 2 giải pháp thường được sử dụng trong việc làm tính giá thành đó là giải pháp trực tiếp và tỷ suất, đồng thời phân phối cho các bạn mẫu Excel trong thực tiễn trong việc làm tính giá thành này .

Costs - White Word on Red Puzzles.

1. Cách tính giá thành sản phẩm theo phương pháp tỷ lệ

Phương pháp tính giá thành theo tỷ suất thích hợp với những Doanh Nghiệp trong cùng 1 quy trình tiến độ sản xuất hoàn toàn có thể sản xuất ra một nhóm SP cùng loại với những quy cách phẩm chất khác nhau .

– Đối tượng tập hợp chi phí: là toàn bộ quy trình công nghệ.
Đối tượng tính giá thành là các loại SP có quy cách phẩm chất khác nhau.
– Nội dung: để tính được giá thành trước hết phải lựa chọn tiêu chuẩn phân bổ giá thành, tiêu chuẩn phân bổ giá thành có thể là giá thành kế hoạch, giá thành định mức, giá bán.

Tỷ lệ giá thành = Tổng giá thành thực tế / Tổng giá thành theo kế hoạch (định mức) x 100
Xác định giá thành từng quy cách, kích cỡ, phẩm cấp trên cơ sở tỷ suất :
Giá thành thực tế từng quy cách, từng kích cỡ = Giá thành kế hoạch x Tỷ lệ giá thành

Ví dụ: Tại một DN sản xuất SP A có 2 quy cách A1 và A2, chi phí trong tháng tập hợp được như sau (ĐVT : triệu đồng)
+ CP NVLTT: 2.750; CP NCTT: 390; CP SXC: 364
+ Không có sản phẩm dở dang.
+ Trong tháng đã hoàn thành nhập kho 1 SP A1; 100 SP A2, giá thành định mức từng quy cách sản phẩm như sau:

( ĐVT : triệu đồng )
Khoản mục
Chi phí
SP A1 SP A2
Chi phí NVLTT 10 15
Chi phí NCTT 1,4 1,85
Chi phí SXC 1,4 2,1
Tổng cộng 12,8 18,95
Yêu cầu : lập bảng tính giá thành sản phẩm A1 và A2 theo giải pháp tỷ suất :

Lời giải:

Xác định tính giá thành theo từng khoản mục : ĐVT : nghìn đồng
Khoản mục
Chi phí
Sản phẩm A Sản phẩm B Tổng tiêu chuẩn phân bổ Chi phí sản xuất TT
Tỷ lệ tính giá thành
  Giá thành định mức Tiêu chuẩn phân bổ Giá thành định mức Tiêu chuẩn phân bổ  
Chi phí NVLTT 10 1.000 15 1.500 2.500 2.750 1,1
Chi phí NCTT 1,4 140 1,85 185 325 390 1,2
Chi phí SXC 1,4 140 2,1 210 350 364 1,04
Tổng cộng 12,8 1.280 31.000 1.895 3.425 3.504
Bảng tính giá thành sản phẩm A1 số lượng : 100 ĐVT : triệu đồng
Khoản mục
Chi phí
Tiêu chuẩn phân bổ Tỷ lệ tính giá thành Tổng giá thành sản phẩm A1 Giá thành đơn vị sản phẩm A1
Chi phí NVLTT 1.000 1,1 1.100 11
Chi phí NCTT 140 1,2 168 1,68
Chi phí SXC 140 1,04 145,6 1,456
Tổng cộng 1.280 1.120.000 1.413,6 14,136
Bảng tính giá thành sản phẩm A2 số lượng : 100 ĐVT : triệu đồng
Khoản mục
Chi phí
Tiêu chuẩn phân bổ Tỷ lệ tính giá thành Tổng giá thành sản phẩm A2 Giá thành đơn vị sản phẩm A2
Chi phí NVLTT 1.500 1,1 1.650 16,5
Chi phí NCTT 185 1,2 222 2,22
Chi phí SXC 210 1,04 218,4 2,184
Tổng cộng 1.895 2.090,4 20,904

2. Phương pháp tính giá thành theo phương pháp trực tiếp

Phương pháp này vận dụng so với những doanh nghiệp có quy trình tiến độ sản xuất giản đơn, số lượng mẫu sản phẩm ít, sản xuất với số lượng lớn và chu kỳ luân hồi sản xuất ngắn . Xem thêm : Tính giá thành theo chiêu thức giản đơn Công thức tính :
Giá thành SP HThành = CPSX KD DD đầu kỳ + Tổng CP SX SP – CP SX DD CKỳ
Giá thành Sp = Tổng Giá thành SP HThành / Số lượng sản phẩm hoàn thành

Ví dụ: Tại doanh nghiệp sản xuất B quy trình sản xuất giản đơn khép kín, chu kỳ sản xuất ngắn. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất là toàn bộ quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm B. Đối tượng tính giá thành là sản phẩm B đã hoàn thành. Trong tháng 3 năm 2006 có tài liệu sau:

a – Giá trị sản phẩm dở dang đầu kỳ được nhìn nhận như sau : – giá thành nguyên vật liệu trực tiếp : 525.000.000 đồng – Chi tiêu nhân công trực tiếp : 93.000.000 đồng – Ngân sách chi tiêu sản xuất chung : 139.500.000 đồng

Cộng            :                      757.500.000 đồng

b – Ngân sách chi tiêu sản xuất trong tháng đã được tập hợp như sau : – giá thành nguyên vật liệu trực tiếp : 2.475.000.000 đồng – Ngân sách chi tiêu nhân công trực tiếp : 717.000.000 đồng – Chi tiêu sản xuất chung : 1.075.500.000 đồng Cộng : 4.267.500.000 đồng c – Giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ được nhìn nhận như sau : – giá thành nguyên vật liệu trực tiếp : 600.000.000 đồng – Ngân sách chi tiêu nhân công trực tiếp : 90.000.000 đồng – Chi tiêu sản xuất chung : 45.000.000 đồng Cộng : 735.000.000 đồng Trong tháng hoàn thành xong 200 sản phẩm B nhập kho . Doanh nghiệp vận dụng giải pháp tình giá thành giản đơn . Theo chiêu thức này giá thành sản phẩm B triển khai xong được tính theo bảng tính giá thành sau : Sản phẩm : B – Tháng 3 năm 2006 Sản lượng : 200 sản phẩm Đơn vị tính : 1.000 đồng
 Khoản mục Chi phí sản xuất SPDD đầu tháng Chi phí sản xuất tập hợp trong tháng Chi phí sản xuất SPDD cuối tháng Tổng giá thành Giá thàng đơn vị
 1. Chi phí NVL trực tiếp
525.000 2.475.000 600.000 2.400.000 12.000
2.Chi phí N.C trực tiếp   93.000   717.000   90.000    720.000   3.600
3.Chi phí sản xuất chung 139.500 1.075.500   45.000 1.170.000   5.850
Cộng 757.500 4.267.500 735.000 4.290.000 21.450

3. File excel tính giá thành sản phẩm theo giải pháp trực tiếp và tỷ suất

Bộ tài liệu gồm có :
 • Bảng tính giá thành sản phẩm
 • Bảng phân bổ vật tư
 • Bảng tổng hợp BHXH
 • Bảng phân bổ tiền lương và BHXH
 • Bảng kê chi tiết tài sản phân bổ dần
 • Tổng hợp các bảng thanh toán Lương
 • Bảng phân bổ khấu hao TSCĐ
 • Bảng kê chi tiết TSCĐ
 • Bảng kê chi tiết tiêu thụ
 • Bảng kê phân bổ chi phí sản xuất chung ( Nguồn: Trang Lê).
huong dan tinh gia thanh san pham theo phuong phap truc tiep va ty le tren Các bạn hoàn toàn có thể tải về hàng loạt File excel tính giá thành sản phẩm theo giải pháp trực tiếp và tỷ suất Download tại đây

Nếu thấy bài viết hữu ích, các bạn đừng quên chia sẻ bằng việc nhấn vào biểu tượng Facebook ngay bên cạnh nhé.

Chúc các bạn thành công xuất sắc ! Trung tâm giảng dạy kế toán – lamketoan.vn

Related Posts

About The Author

Add Comment