Lấy liên kết URL của hình ảnh

Từ VLOSCó khi nào bạn rất thích ảnh trên Internet nhưng lại không hề tìm ra link của ảnh đó, đừng lo ngại ! Cách lấy link URL từ hình ảnh trực tuyến khá đơn thuần. Sau khi lấy được link URL bạn hoàn toàn có thể gắn link vào bất kể vị trí nào trên blog, bài đăng trên forum, email và tựa như .

Các bước[sửa]

Lấy địa chỉ URL hình ảnh trực tuyến[sửa]

 1. Tìm
  hình
  ảnh

  bạn
  muốn
  lấy
  địa
  chỉ.
  Gần
  như
  bạn

  thể
  lấy
  địa
  chỉ
  của
  tất
  cả
  hình
  ảnh
  trực
  tuyến.
 2. Bảo
  đảm
  bạn
  đang
  xem
  phiên
  bản
  gốc
  của
  hình
  ảnh.
  Một
  số
  trang
  web
  chỉ
  hiển
  thị
  hình
  thu
  nhỏ
  thay

  toàn
  bộ
  hình
  ảnh.
  Nếu
  lấy
  liên
  kết
  URL
  từ
  trang
  web
  đó,
  bạn
  sẽ
  chỉ
  nhận
  được
  URL
  cho
  hình
  thu
  nhỏ.
  Đảm
  bảo
  rằng
  hình
  ảnh
  được
  tải
  với
  kích
  thước
  đầy
  đủ
  trong
  trình
  duyệt.


  • dụ,
   hình
   ảnh
   trong
   bài
   viết
   này
   của
   wikiHow
   thực
   tế

   hình
   thu
   nhỏ.
   Để
   xem
   phiên
   bản
   kích
   thước
   đầy
   đủ,
   bạn
   cần
   phải
   kích
   vào
   hình
   ảnh
   để
   mở
   phiên
   bản
   kích
   thước
   đầy
   đủ
   trong
   cửa
   sổ
   mới.
 3. Kích
  chuột
  phải
  vào
  hình
  ảnh
  (đối
  với
  máy
  tính)
  hoặc
  chạm

  giữ
  hình
  ảnh
  (đối
  với
  di
  động).
  Khi
  muốn
  lấy
  URL
  của
  hình
  ảnh,
  kích
  chuột
  phải
  vào
  hình
  ảnh
  đó
  nếu
  đang
  sử
  dụng
  máy
  tính
  hoặc
  chạm
  vào

  giữ
  hình
  ảnh
  nếu
  đang
  sử
  dụng
  một
  thiết
  bị
  di
  động.

  • Nếu
   đang
   sử
   dụng
   máy
   Mac
   với
   chuột
   một
   nút,
   giữ
   phím

   ^
   Ctrl


   kích
   vào
   hình
   ảnh
   để
   mở
   trình
   đơn
   của
   chuột
   phải.

  • Nếu
   không
   thể
   kích
   chuột
   phải
   vào
   hình
   ảnh,
   hãy
   tham
   khảo
   phương
   pháp
   thứ
   ba.
 4. Chọn
  tùy
  chọn
  “Copy
  Image
  Address”
  (Sao
  chép
  địa
  chỉ
  hình
  ảnh).

  thể
  cụm
  từ
  này
  sẽ
  thay
  đổi
  khác
  nhau,
  tùy
  thuộc
  vào
  trình
  duyệt

  bạn
  đang
  sử
  dụng:[1]

  • Trên
   Chrome
   (đối
   với
   máy
   tính)

   cụm
   từ
   sẽ

   “Copy
   image
   address”
  • Trên
   Chrome
   (di
   động)


   “Copy
   image
   URL”
   (Sao
   chép
   URL
   hình
   ảnh)
  • Trên
   Internet
   Explorer


   “Copy”
   (Sao
   chép)
  • Trên
   Safari
   (iOS)


   “Copy”
   (Lưu
   ý:
   Chỉ
   áp
   dụng
   nếu
   hình
   ảnh
   không
   phải

   liên
   kết.
   Nếu
   hình
   ảnh
   liên
   kết
   đến
   trang
   khác,
   bạn
   không
   thể
   lấy
   URL
   bằng
   cách
   sử
   dụng
   Safari
   cho
   iOS)
  • Safari
   (OS
   X)

   “Copy
   image
   address”
  • Firefox

   “Copy
   Image
   Location”
   (Sao
   chép
   vị
   trí
   hình
   ảnh)
 5. Dán
  URL
  của
  hình
  ảnh.
  Khi
  đã
  sao
  chép
  URL,
  bạn

  thể
  lưu
  vào
  khay
  nhớ
  tạm
  thời
  clipboard
  của
  thiết
  bị.
  Sau
  đó,
  bạn

  thể
  dán
  liên
  kết

  bất
  kỳ
  vị
  trí
  nào
  bạn
  muốn,
  chẳng
  hạn
  như
  trong
  tin
  nhắn,
  tài
  liệu
  hoặc
  thanh
  địa
  chỉ
  của
  trình
  duyệt.
  Nếu
  trước
  khi
  dán,
  bạn

  sao
  chép

  khác
  thì
  nội
  dung
  sao
  chép
  sẽ
  ghi
  đè
  lên
  URL.

Tải hình ảnh lên và lấy URL[sửa]

 1. Xác
  định
  dịch
  vụ
  tải
  hình
  ảnh
  lên.
  Nếu
  cần
  lấy
  URL
  cho
  hình
  ảnh
  của
  mình,
  bạn

  thể
  tải
  hình
  ảnh
  đó
  lên
  một
  trang
  web
  lưu
  trữ
  hình
  ảnh

  sau
  đó
  sao
  chép
  địa
  chỉ
  mới
  tạo
  ra.
  Hướng
  dẫn
  này
  sẽ
  tập
  trung
  vào
  việc
  sử
  dụng
  Imgur,
  do
  đây
  một
  trong
  những
  lựa
  chọn
  dễ
  dàng
  nhất

  không
  cần
  phải
  tạo
  tài
  khoản.

  nhiều
  tùy
  chọn
  lưu
  trữ
  hình
  ảnh
  miễn
  phí
  như:

  • Imgur
  • Flickr
  • TinyPic
  • Shutterfly
 2. Kích
  chuột
  vào
  nút
  “Upload
  images”
  (Tải
  hình
  ảnh
  lên).
  Với
  Imgur,
  nút
  này
  nằm

  đầu
  trang.
 3. Thêm
  hình
  ảnh
  bạn
  muốn
  tải
  lên.
  Bạn

  thể
  duyệt
  qua
  máy
  tính
  để
  tìm
  kiếm
  hình
  ảnh,
  kích
  chuột
  vào
  hình
  ảnh

  kéo
  thả
  vào
  cửa
  sổ,
  hoặc
  dán
  vào
  vùng
  nhớ
  tạm
  thời.

  • Nếu
   dùng
   ứng
   dụng
   Imgur
   trên
   thiết
   bị
   di
   động,
   bạn
   phải
   tạo
   tài
   khoản
   trước
   khi
   tải
   ảnh
   lên.
 4. Kích
  vào
  nút
  “Start
  Upload”
  (Bắt
  đầu
  Tải
  lên).
  Hình
  ảnh
  sẽ
  được
  tải
  lên
  trang
  web
  Imgur
  từ
  máy
  tính.
 5. Tìm
  thanh
  công
  cụ
  “Share
  this
  Image”
  (Chia
  sẻ
  hình
  ảnh
  này).
  Kích
  vào
  liên
  kết
  “More”
  (Thêm)
  để
  mở
  rộng
  phần
  này.
 6. Sao
  chép
  địa
  chỉ
  “Direct
  Link”
  (Liên
  kết
  Trực
  tiếp).
  Đây

  địa
  chỉ
  trực
  tiếp
  dẫn
  đến
  hình
  ảnh
  đã
  tải
  lên.
  Sau
  đó,
  bạn

  thể
  gửi,
  chia
  sẻ

  nhúng
  liên
  kết
  này
  vào
  bất
  cứ
  đâu.

Tìm URL hình ảnh trên website chuyên nghiệp[sửa]

 1. Mở
  trang
  web
  bằng
  trình
  duyệt
  Chrome
  hoặc
  Safari.
  Nếu
  hình
  ảnh
  được
  bảo
  vệc
  bằng

  chuyên
  nghiệp
  thì
  bạn
  sẽ
  không
  thể
  kích
  chuột
  phải
  vào
  nó.
  Để
  tìm
  địa
  chỉ,
  bạn
  cần
  phải
  sử
  dụng
  các
  công
  cụ
  phát
  triển
  trong
  Chrome
  hoặc
  Safari.
  Bạn
  cũng

  thể
  thực
  hiện
  tương
  tự
  với
  Firefox
  khi
  đã
  cài
  đặt
  phần
  mở
  rộng
  Firebug
  cho
  trình
  duyệt.
 2. Mở
  công
  cụ
  phát
  triển.
  Nhấn
  tổ
  hợp
  phím

  ^
  Ctrl+⇧
  Shift+I

  /

  Command+⇧
  Shift+I

  để
  mở
  Trình
  kiểm
  tra
  Web.
  Một
  khung
  mới
  trong
  trình
  duyệt
  sẽ
  được
  mở
  ra

  hiển
  thị

  của
  trang
  web.

  • Bạn

   thể
   nhanh
   chóng
   tìm
   thấy
   mục
   bạn
   cần
   tìm
   bằng
   cách
   kích
   chuột
   phải
   vào
   hình
   ảnh

   chọn
   “Inspect”
   (Kiểm
   tra).
 3. Tìm
  mục
  làm
  nổi
  bật
  hình
  ảnh.
  Khi
  bạn
  kéo
  chuột
  lướt
  qua

  trang
  web,
  bạn
  sẽ
  thấy
  các
  phần
  khác
  nhau
  được
  đánh
  dấu.
  Tìm
  phần

  làm
  nổi
  bật
  hình
  ảnh

  bạn
  muốn
  sao
  chép.
 4. Tìm
  kiếm
  địa
  chỉ
  hình
  ảnh
  trong
  phần
  “Styles”.
  Nếu
  bạn
  di
  chuột
  qua
  liên
  kết,
  bạn
  sẽ
  thấy
  bản
  xem
  trước.
  Tìm
  kiếm
  liên
  kết
  dẫn
  đến
  hình
  ảnh

  bạn
  muốn
  tìm
  địa
  chỉ.
 5. Nhấn
  chuột
  phải
  vào
  liên
  kết

  chọn

  “Copy
  link
  address.”

  Thao
  tác
  này
  sẽ
  sao
  chép
  URL
  hình
  ảnh
  vào
  khay
  nhớ
  tạm
  của
  bạn.
  Bạn

  thể
  kiểm
  tra
  bằng
  cách
  dán
  liên
  kết
  vào
  tab
  mới
  trong
  trình
  duyệt
  thằng
  ngu

Lời khuyên[sửa]

 • Nếu
  muốn
  dùng
  hình
  ảnh
  do
  người
  khác
  tạo
  ra,
  bạn
  phải
  xin
  phép

  đảm
  bảo

  chú
  thích
  bên
  cạnh
  hình
  ảnh,
  hoặc
  nếu
  không
  bạn

  thể
  bị
  kiện
  bản
  quyền.

Nguồn và Trích dẫn[sửa]

Mọi Người Cũng Xem   Tính nguyên hàm bằng máy tính Casio fx-580VN X - Nhut Nguyen Minh

Related Posts

About The Author

Add Comment