Kết quả và hướng dẫn quản lí, soạn giáo án trên máy vi tính – Tài liệu text

Kết quả và hướng dẫn quản lí, soạn giáo án trên máy vi tính

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (539.31 KB, 4 trang )

1

UBND HUYỆN QUỲNH NHAI
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 425/GD&ĐT
Quỳnh Nhai, ngày 18 tháng 08 năm 2011
V/v thông báo kết quả

2011-2012

Kính gửi: Các trường THCS, Tiểu học và Mầm non.
Thực hiện kế hoạch số 369/KH-PGD&ĐT ngày 05/07/2011 của phòng Giáo
dục và Đào tạo huyện Quỳnh Nhai về việc tổ chức
cán bộ quản lý, giáo viên huyện Quỳnh Nhai lần thứ I
năm 2010;
10/08/2011 Phòng Giáo dục và Đào tạo đã tổ
chức ộ quản lý
(CBQL), giáo viên. kết quả
hướng dẫn việc quản lý, soạn giáo án trên máy vi tính cho
:

1. Số lượng :


CBQL
viên

THCS
294


26
268


274
29
245


93
16
77


661
71
590

2. Kết quả:

CBQL
G.viên

CBQL
G.viên


CBQL
G.viên
THCS
231
15
216
45
08
37
18
03
15

190
15
175
73
08
65
11
06
05

61
10
51
20
03
17
12

03
09

482
40
442
138
19
119
41
12
29
3. K cụ thể của từng thí sinh: (có danh sách kèm theo)
4. Nhận xét tình hình chung:
:
-.
2


.
* Hạn chế:
– Kỹ năng sử dụng máy vi tính vào việc soạn thảo giáo án, văn bản của một số
CBQL và giáo viên còn hạn chế nên dẫn đến kết quả kiểm tra không cao.
– sự chênh lệch giữa các trường.
– ột số CBQL, gi ự ý bỏ
ki không lí do.
* Nguyên nhân của hạn chế:
– CBQL và giáo viên chưa đầu tư, học hỏi nâng cao trình độ kỹ năng sử
dụng máy vi tính vào việc soạn giảng.


thi.
II. HƯỚNG DẪN VIỆC QUẢN LÝ VÀ SOẠN GIÁO ÁN TRÊN MÁY VI TÍNH
Để thống nhất việc soạn giáo án trên máy vi tính, Phòng
Giáo dục và Đào tạo quy định và hướng dẫn cụ thể như sau:
1. Giáo án soạn bằng máy vi tính:
Là giáo án soạn trên máy vi tính, được in ra khổ giấy A4.
2. Điều kiện đối với CBQL, giáo viên được phép soạn giáo án bằng máy vi
tính trong năm học 2011-2012:
– Phải có máy tính, máy in của cá nhân để sử dụng vào việc soạn bài.
– Đã tham gia đợt kiểm tra kỹ năng soạn thảo giáo án, văn bản trên máy vi tính
do Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức có kết quả xếp loại “Đạt”.
3. Quy định về việc soạn kiểm tra giáo án :
3.1. Mọi CBQL, giáo viên đều phải soạn bài để tổ chức các hoạt động dạy học
trên lớp theo đúng mục tiêu quy định (Chuẩn KT-KN) và phù hợp với đối tượng học
sinh. Giáo án phải là kết quả của quá trình soạn bài cá nhân của một giáo viên trước
khi lên lớp.
3.2. Giáo án phải có đủ các đề mục, các bước tiến hành như một giáo án thông
thường và là một trong các loại hồ sơ quy định của giáo viên được quản lý và kiểm
tra theo quy chế chuyên môn.
3.3. Thống nhất phông chữ sử dụng trình bày giáo án trên máy vi tính là phông
chữ tiếng Việt của bộ mã ký tự Unicode theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6909:2001
(Times New Roman), cỡ chữ 14.
3

3.4. Định lề trang giáo án vi tính (khổ giấy A4 đứng – 210 mm x 297 mm)
– Lề trên: cách mép trên từ 1,5 – 2 cm;
– Lề dưới: cách mép dưới từ 1,5 – 2 cm;
– Lề trái: cách mép trái từ 2,5 – 3 cm;
– Lề phải: cách mép phải từ 1 – 1,5 cm.
3.5. Giáo án phải được đánh số trang tự động theo thứ tự từ đầu năm học. Ngày

soạn, ngày giảng của mỗi giáo án được đánh bằng máy.
.
3.6. Giáo viên có thể tham khảo các giáo án trên mạng, giáo án của đồng
nghiệp, giáo án có trong các loại tài liệu khác nhưng không được sao chép nguyên
bản hoặc sửa chữa chút ít rồi in ra coi như giáo án của mình.
3.7. Ban giám hiệu, tiến hành kiểm tra thường xuyên để
xác định xem các giáo án vi tính có dùng để giảng dạy trên lớp hàng ngày hay là chỉ
để phục vụ cho công tác kiểm tra hồ sơ.
giáo viên dạy cùng khối lớp,
tra đánh giá sự sáng tạo và phát hiện sự sao chép
của các giáo viên.
Những giáo viên soạn giáo án trên máy vi tính từ năm thứ hai bắt buộc phải có
điều chỉnh, bổ sung nhằm không ngừng cải tiến nâng cao chất lượng bài soạn và phù
hợp với đối tượng học sinh.
3.8. Tất cả các giáo án vi tính in trên giấy A4 phải được đóng thành tập, riêng
các tiết có sử dụng trình chiếu.
Cuối năm học phải nộp lại nhà trường để kiểm tra đối chiếu
năm học sau và đối chiếu giữa các đơn vị. Đối với
trên lớp nộp lại file (tệp) trình chiếu cho nhà trường lưu trữ.
4. Quy trình triển khai thực hiện:
4.1. phải triển khai các điều kiện và quy định về việc soạn giáo
án bằng máy vi tính cho toàn.
4.2. hà trường,
quản lí kiểm tra thường xuyên.
4.3. Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức kiểm tra kỹ năng sử dụng
máy vi tính với tất cả CBQL và giáo viên có nhu cầu soạn giáo án trên máy tính.
4.4. Trưởng phòng quyết định cho phép CBQL, giáo
viên soạn giáo án bằng máy vi tính theo từng năm học.
4


5. Công tác quản lý, chỉ đạo:
5.1. Việc cho phép CBQL, giáo viên soạn giáo án bằng máy vi tính là một vấn
đề đòi hỏi CBQL nhà trường phải đổi mới công tác quản lý, tạo điều kiện về cơ sở
vật chất, bồi dưỡng giáo viên để thực sự khuyến khích giáo viên ứng dụng công nghệ
thông tin vào dạy học. Đồng thời phải đổi mới cách kiểm tra, xử lý nghiêm túc các
trường hợp vi phạm quy chế chuyên môn.
5.2. Giáo viên vi phạm những quy định trong việc soạn bài bằng máy vi tính
tùy theo sẽ bị xử lý theo quy định, quy chế chuyên môn đình chỉ
soạn giáo án bằng máy vi tính.
Trên đây là thông báo kết quả kiểm tra kỹ năng soạn thảo giáo án, văn bản cho
CBQL, giáo viên huyện Quỳnh Nhai lần thứ I năm 2011 và hướng dẫn việc quản lý
và soạ ằ năm học 2011 – 2012. Yêu cầu BGH thông
báo tới toàn thể nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như kính gửi;
– Lưu VT, CM (Linh 01b), pto 40 b.
P. TRƯỞNG PHÒNG


( )
2626827429245931677661715902. Kết quả : CBQLG.viênCBQLG.viênCBQLG.viênTHCS 231152164508371803151901517573086511060561105120031712030948240442138191194112293. K đơn cử của từng thí sinh : ( có list kèm theo ) 4. Nhận xét tình hình chung : -. * Hạn chế : – Kỹ năng sử dụng máy vi tính vào việc soạn thảo giáo án, văn bản của một sốCBQL và giáo viên còn hạn chế nên dẫn đến tác dụng kiểm tra không cao. – sự chênh lệch giữa các trường. – ột số CBQL, gi ự ý bỏki không lí do. * Nguyên nhân của hạn chế : – CBQL và giáo viên chưa góp vốn đầu tư, học hỏi nâng cao trình độ kỹ năng và kiến thức sửdụng máy vi tính vào việc soạn giảng. thi. II. HƯỚNG DẪN VIỆC QUẢN LÝ VÀ SOẠN GIÁO ÁN TRÊN MÁY VI TÍNHĐể thống nhất việc soạn giáo án trên máy vi tính, PhòngGiáo dục và Đào tạo lao lý và hướng dẫn đơn cử như sau : 1. Giáo án soạn bằng máy vi tính : Là giáo án soạn trên máy vi tính, được in ra khổ giấy A4. 2. Điều kiện so với CBQL, giáo viên được phép soạn giáo án bằng máy vitính trong năm học 2011 – 2012 : – Phải có máy tính, máy in của cá thể để sử dụng vào việc soạn bài. – Đã tham gia đợt kiểm tra kiến thức và kỹ năng soạn thảo giáo án, văn bản trên máy vi tínhdo Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức triển khai có tác dụng xếp loại “ Đạt ”. 3. Quy định về việc soạn kiểm tra giáo án : 3.1. Mọi CBQL, giáo viên đều phải soạn bài để tổ chức triển khai các hoạt động giải trí dạy họctrên lớp theo đúng tiềm năng pháp luật ( Chuẩn KT-KN ) và tương thích với đối tượng người dùng họcsinh. Giáo án phải là tác dụng của quy trình soạn bài cá thể của một giáo viên trướckhi lên lớp. 3.2. Giáo án phải có đủ các đề mục, các bước thực thi như một giáo án thôngthường và là một trong các loại hồ sơ pháp luật của giáo viên được quản trị và kiểmtra theo quy định trình độ. 3.3. Thống nhất phông chữ sử dụng trình diễn giáo án trên máy vi tính là phôngchữ tiếng Việt của bộ mã ký tự Unicode theo Tiêu chuẩn Nước Ta TCVN 6909 : 2001 ( Times New Roman ), cỡ chữ 14.3.4. Định lề trang giáo án vi tính ( khổ giấy A4 đứng – 210 mm x 297 mm ) – Lề trên : cách mép trên từ 1,5 – 2 cm ; – Lề dưới : cách mép dưới từ 1,5 – 2 cm ; – Lề trái : cách mép trái từ 2,5 – 3 cm ; – Lề phải : cách mép phải từ 1 – 1,5 cm. 3.5. Giáo án phải được đánh số trang tự động hóa theo thứ tự từ đầu năm học. Ngàysoạn, ngày giảng của mỗi giáo án được đánh bằng máy. 3.6. Giáo viên hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm các giáo án trên mạng, giáo án của đồngnghiệp, giáo án có trong các loại tài liệu khác nhưng không được sao chép nguyênbản hoặc thay thế sửa chữa chút ít rồi in ra coi như giáo án của mình. 3.7. Ban giám hiệu, triển khai kiểm tra liên tục đểxác định xem các giáo án vi tính có dùng để giảng dạy trên lớp hàng ngày hay là chỉđể ship hàng cho công tác làm việc kiểm tra hồ sơ. giáo viên dạy cùng khối lớp, tra nhìn nhận sự phát minh sáng tạo và phát hiện sự sao chépcủa các giáo viên. Những giáo viên soạn giáo án trên máy vi tính từ năm thứ hai bắt buộc phải cóđiều chỉnh, bổ trợ nhằm mục đích không ngừng nâng cấp cải tiến nâng cao chất lượng bài soạn và phùhợp với đối tượng người tiêu dùng học viên. 3.8. Tất cả các giáo án vi tính in trên giấy A4 phải được đóng thành tập, riêngcác tiết có sử dụng trình chiếu. Cuối năm học phải nộp lại nhà trường để kiểm tra đối chiếunăm học sau và so sánh giữa các đơn vị chức năng. Đối vớitrên lớp nộp lại file ( tệp ) trình chiếu cho nhà trường tàng trữ. 4. Quy trình tiến hành triển khai : 4.1. phải tiến hành các điều kiện kèm theo và pháp luật về việc soạn giáoán bằng máy vi tính cho toàn. 4.2. hà trường, quản lí kiểm tra liên tục. 4.3. Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức triển khai kiểm tra kiến thức và kỹ năng sử dụngmáy vi tính với toàn bộ CBQL và giáo viên có nhu yếu soạn giáo án trên máy tính. 4.4. Trưởng phòng quyết định hành động được cho phép CBQL, giáoviên soạn giáo án bằng máy vi tính theo từng năm học. 5. Công tác quản trị, chỉ huy : 5.1. Việc được cho phép CBQL, giáo viên soạn giáo án bằng máy vi tính là một vấnđề yên cầu CBQL nhà trường phải thay đổi công tác làm việc quản trị, tạo điều kiện kèm theo về cơ sởvật chất, tu dưỡng giáo viên để thực sự khuyến khích giáo viên ứng dụng công nghệthông tin vào dạy học. Đồng thời phải thay đổi cách kiểm tra, giải quyết và xử lý trang nghiêm cáctrường hợp vi phạm quy định trình độ. 5.2. Giáo viên vi phạm những lao lý trong việc soạn bài bằng máy vi tínhtùy theo sẽ bị giải quyết và xử lý theo pháp luật, quy định trình độ đình chỉsoạn giáo án bằng máy vi tính. Trên đây là thông tin tác dụng kiểm tra kỹ năng và kiến thức soạn thảo giáo án, văn bản choCBQL, giáo viên huyện Quỳnh Nhai lần thứ I năm 2011 và hướng dẫn việc quản lývà soạ ằ năm học 2011 – 2012. Yêu cầu BGH thôngbáo tới toàn thể tráng lệ thực thi. /. Nơi nhận : – Như kính gửi ; – Lưu VT, CM ( Linh 01 b ), pto 40 b. P. TRƯỞNG PHÒNG ( )

Related Posts

About The Author

Add Comment