Hướng dẫn sử dụng cài đặt Máy tính tiền TopCash

Hướng dẫn sử dụng cài đặt Máy tính tiền TopCash

Hướng dẫn sử dụng setup Máy tính tiền TopCash
                                                                  
PHẦN 1: CÁC CHỨC NĂNG CỦA MÁY
I.    Lựa chọn:
Lựa chọn “BAT DAU” để vào chế độ đăng nhập bán hàng: Nhập Ca/NV : 1; Mật khẩu: 1
Lựa chọn “TAT MAY” để tắt máy khi không sử dụng.
II.    Đăng nhập bán hàng:
Từ màn hình chọn “BAT DAU” → nhấn Menu (để vào chế độ cài đặt) → điền mật khẩu: 00
III.    Danh mục trong chế độ cài đặt:
  IV.    Chức năng từng mục:
1.    Thoát ra: chọn chức năng thoát ra để thoát ra chế độ cài đặt và vào lại màn hình “BAT DAU
2.    Ca/ Nhân viên: chọn ca nhân viên có 3 lựa chọn cài đặt
·   Ca / Nhân viên
·   Cộng tác viên
·   Đổi mật khẩu Login
v  Chọn Ca / Nhân viên có các lựa chọn:
ü  Thêm Ca / Nhân viên
ü  Xóa Ca / Nhân viên
ü  Đổi mật khẩu
ü  Xem danh sách
v  Chọn Cộng tác viên có các lựa chọn:
ü  Thêm / Tạo mới
ü  Xóa
ü  Xem danh sách
v  Chọn Đổi mật khẩu Login
  → Điền mật khẩu cũ, sau đó điền mật khẩu mới vào.
3.    Dữ liệu Máy tính tiền:
v  Ngôn ngữ: lựa chọn một trong hai ngôn ngữ Tiếng Việt hoặc English
v  Giảm: (từ 0-99)
v  Phiếu giảm giá: (từ 0-99)
v  Đầu tiêu đề phiếu:
ü  Chọn nhập số dòng: (1-4) chọn tiêu đề phiếu có bao nhiêu dòng
ü  Chọn in thông báo: in tiêu đề “ Nha Hang 168” (đánh tiêu đề không dấu, ngoại trừ nạp tiêu đề từ phần mềm máy tính vào để hiển thị dấu)
v  Cuối tiêu đề phiếu: cách thức tương tự như đầu tiêu đề phiếu, cũng chọn nhập số dòng và chọn in thông báo.
v  Ngày và giờ: điền ngày và giờ hệ thống vào.
v  Chức năng in phiếu:
ü  Chọn tự động in phiếu: Yes hoặc No
v  Hiển thị giờ:
ü  Chọn hiển thị giờ: Yes hoặc No
v  Ký hiệu tiền tệ:
ü  Chọn ký hiệu tiền tệ:
·         …
·         …
·         Không → chọn không
v  Độ sáng màn hình:
ü  Chọn độ sáng cho màn hình bằng cách tăng hoặc giảm, dùng phím mũi tên ↑ hoặc ↓
v  Chữ đen:
ü  Chọn chữ đen chọn Yes hoặc No
v  Send to Com: chọn Send to Com chọn Yes hoặc No
v  Reprint Number: chọn chức năng này để in lại số (mặc định là 1)
v  Font Gray: chọn Font Gray (mặc định là 5)
v  Print Logo: chọn Yes hoặc No
v  Xem mã hàng: chức năng này cho phép xem lại hàng hóa vừa nhập thông tin như thế nào
Phím nóng PLU: chức năng này cho phép đặt phím tắt trên bàn phím → dễ thao tác và quản lý
ü  Số phím nóng                              → điền con số cần gán vào ví dụ 1 là phím Division 01 trên bàn phím.
ü  Mã số                             → điền mã số vào, đây là mã số hàng hóa do người dùng tự đặt và được cài vào máy qua chức năng cài đặt hàng hóa. Ví dụ: 1 – Pepsi; 002 – Coca .
·         Tiếp tục các mã số mã vạch khác, kết thúc không thêm các hàng hóa nào khác thì để trống và Ok.
v  Cài đặt DEP:
ü  Nhập mã số nhóm, ví dụ: 1,2,3…
ü  Nhập tên nhóm
v  Thay đổi giá: chức năng thay đổi giá cho hàng hóa đã nhập trước đó.
ü  Điền mã số mã vạch hàng hóa cần thay đổi.
ü  Điền Giá lẻ:
ü  Điền Giá sỉ:
Thay đổi số lượng tồn kho:
ü  Mã số hàng hóa:
ü  Số lượng nhập:
v  Add Stock: không qua tâm chức năng này
v  Xóa mã hàng: chức năng này dùng để xóa mã hàng, → trước khi xóa mã hàng phải xóa báo cáo Ca / Nhân viên trước khi xóa mã hàng.
v  Xóa tất cả các PLU: xóa tất cả các phím nóng PLU.
5.    Mô hình quản lý Máy tính tiền:
v  Kiểu quản lý:
·         Shop
·         Server Mode
·         Nhà hàng
v  Mô hình quản lý: nhập mô hình của bạn tự quản lý vào
v  Xem thông tin: xem lại thông tin mô hình quản lý vừa nhập.
6.    Báo cáo:
v  Ngày: chọn báo cáo ngày sẽ in ra báo cáo.
v  Ca / Nhân viên
v  Cộng tác viên
v  Giờ
v  Dept
v  Báo cáo chi tiết
v  Xuất báo cáo
v  Xóa báo cáo cuối ngày: chọn xóa báo cáo cuối ngày ở cuối ngày đó, nếu không sẽ gây lỗi báo cáo và làm đầy bộ nhớ.
7.    Báo cáo khác:
v  Lịch sữ báo cáo ngày: chọn ngày cần xuất báo cáo → Ok

Mọi Người Cũng Xem   Hàm pow trong c
Tháng
Năm
Tháng: chọn báo cáo tháng → nhập vào năm tháng cần báo cáo. Ví dụ: 201403
v  Định kỳ: báo cáo định kỳ
v  Nhật kỳ:
v  Bảng chấm công:
v  Tồn kho: báo cáo tồn kho
v  Giới hạn tồn kho

PHẦN 2: HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT HÀNG HÓA THỦ CÔNG
 
v  Điền thông tin hàng hóa như mục số 4 của tài liệu.
v  Nhập:
ü  Từ bàn phím nhấn:         1                 x                      1           →       nhấn phím PLU
        (số lượng)  (dấu X trên bàn phím)   (mã hàng)             (phím gọi mã hàng)
§ 

Lưu bàn

Gộp bàn

Trường hợp nhập sai hàng: → chọn hàng hóa đã nhập sai → nhấn phím “Xoa Hang” trên bàn phím.
ü  Trường hợp có nhiều bàn, sau khi đã nhập xong đơn hàng → chọn Menu                  
§ 
1
Chọn Lưu bàn → nhập số bàn                      ví dụ: 1 là lưu lại bàn số 1.
ü  Xem lại bàn đã lưu (sau khi đã lưu bàn), ta có thể:
§  Kiểm bàn: hiển thị lại các bàn đã lưu → chọn xem (sẽ hiển thị lên các tổng số tiền hàng).
§  Gọi bàn: nhập số bàn cần gọi (ví dụ: 1) xem lại bàn đã nhập các món gì, số tiền bao nhiêu → không cho chức năng thoát ra (chỉ chọn Menu → Lưu bàn hoặc Gộp bàn)
§  Trả lại: nhập hàng hóa cần trả vào, muốn thoát ra → nhấn phím “Huy Phieu”.
§  Thoát ra: trở về màn hình đăng nhập ban đầu.
v  Trong phần cài đặt hàng hóa, khi nhập một hàng hóa mới trùng mã sẽ không hiện thông báo, chỉ hiển thị các dòng dữ liệu cũ trước đó đã nhập trong các ô dữ liệu. Ngược lại hàng hóa mới sẽ cho dòng dữ liệu trắng.

PHẦN 3: HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT HÀNG HÓA BẰNG PHẦN MỀM
Trong thư mục TopCash tìm đến File sau:

Nhấp đúp File, điền vào User Name và Password như hình:

Giao diện tương tác với chương trình như sau:

Ta thực hiện nạp dữ liệu cho máy tính tiền, sau khi đã nhập tất cả các mặt hàng từ File Excel, ta chỉ quan tâm đến 2 cột dữ liệu đó là Name (tên hàng hóa), và Price (giá cả).
Dữ liệu Excel sẽ hiển thị lên hình như sau:

Sau khi tải dữ liệu từ Excel vào phần mềm ta tiến hành Test đường truyền dữ liệu giữa máy tính và máy tính tiền, trước khi nạp dữ liệu vào máy tính tiền.

Sau quá trình Test đường truyền thành công xuất hiện thông báo:

Tiếp theo ta tiến hành nạp dữ liệu vào máy tính tiền, chọn như hình:

Kết thúc quá trình là ta có thể thực hiện các thao tác bán hàng trên máy tính tiền.


Mọi Người Cũng Xem   Chỉ số BMI: Cách tính chính xác nhất

Máy tính tiền xinda

Xem thêm: Lựa chọn “ ” để vào chính sách đăng nhập bán hàng : Nhập Ca / NV : 1 ; Mật khẩu : 1L ựa chọn “ ” để tắt máy khi không sử dụng. Từ màn hình hiển thị chọn “ ” → nhấn Menu ( để vào chính sách thiết lập ) → điền mật khẩu : 001. chọn tính năng thoát ra để thoát ra chính sách setup và vào lại màn hình hiển thị “ 2. chọn ca nhân viên cấp dưới có 3 lựa chọn thiết lập · Ca / Nhân viên · Cộng tác viên · Đổi mật khẩu Loginv Chọn Ca / Nhân viên có các lựa chọn : ü Thêm Ca / Nhân viênü Xóa Ca / Nhân viênü Đổi mật khẩuü Xem danh sáchv Chọn Cộng tác viên có các lựa chọn : ü Thêm / Tạo mớiü Xóaü Xem danh sáchv Chọn Đổi mật khẩu Login → Điền mật khẩu cũ, sau đó điền mật khẩu mới vào. 3. v Ngôn ngữ : lựa chọn một trong hai ngôn từ Tiếng Việt hoặc Englishv Giảm : ( từ 0-99 ) v Phiếu giảm giá : ( từ 0-99 ) v Đầu tiêu đề phiếu : ü Chọn nhập số dòng : ( 1-4 ) chọn tiêu đề phiếu có bao nhiêu dòngü Chọn in thông tin : in tiêu đề “ Nha Hang 168 ” ( đánh tiêu đề không dấu, ngoại trừ nạp tiêu đề từ ứng dụng máy tính vào để hiển thị dấu ) v Cuối tiêu đề phiếu : phương pháp tương tự như như đầu tiêu đề phiếu, cũng chọn nhập số dòng và chọn in thông tin. v Ngày và giờ : điền ngày và giờ mạng lưới hệ thống vào. v Chức năng in phiếu : ü Chọn tự động hóa in phiếu : Yes hoặc Nov Hiển thị giờ : ü Chọn hiển thị giờ : Yes hoặc Nov Ký hiệu tiền tệ : ü Chọn ký hiệu tiền tệ : · … · … · Không → chọn khôngv Độ sáng màn hình hiển thị : ü Chọn độ sáng cho màn hình hiển thị bằng cách tăng hoặc giảm, dùng phím mũi tên ↑ hoặc ↓ v Chữ đen : ü Chọn chữ đen chọn Yes hoặc Nov Send to Com : chọn Send to Com chọn Yes hoặc Nov Reprint Number : chọn công dụng này để in lại số ( mặc định là 1 ) v Font Gray : chọn Font Gray ( mặc định là 5 ) v Print Logo : chọn Yes hoặc Nov Xem mã hàng : công dụng này được cho phép xem lại sản phẩm & hàng hóa vừa nhập thông tin như thế nàoPhím nóng PLU : công dụng này được cho phép đặt phím tắt trên bàn phím → dễ thao tác và quản lýü Số phím nóng → điền số lượng cần gán vào ví dụ 1 là phím Division 01 trên bàn phím. Mã số → điền mã số vào, đây là mã số sản phẩm & hàng hóa do người dùng tự đặt và được cài vào máy qua tính năng cài đặt sản phẩm & hàng hóa. Ví dụ : 1 – Pepsi ; 002 – Coca. · Tiếp tục các mã số mã vạch khác, kết thúc không thêm các sản phẩm & hàng hóa nào khác thì để trống và Ok. v Cài đặt DEP : ü Nhập mã số nhóm, ví dụ : 1,2,3 … ü Nhập tên nhómv Thay đổi giá : công dụng biến hóa giá cho sản phẩm & hàng hóa đã nhập trước đó. Điền mã số mã vạch sản phẩm & hàng hóa cần biến hóa. Điền Giá lẻ : ü Điền Giá sỉ : Thay đổi số lượng tồn dư : Mã số sản phẩm & hàng hóa : ü Số lượng nhập : v Add Stock : không qua tâm tính năng nàyv Xóa mã hàng : tính năng này dùng để xóa mã hàng, → trước khi xóa mã hàng phải xóa báo cáo giải trình Ca / Nhân viên trước khi xóa mã hàng. v Xóa toàn bộ các PLU : xóa tổng thể các phím nóng PLU. 5. v Kiểu quản trị : · Shop · Server Mode · Nhà hàngv Mô hình quản trị : nhập quy mô của bạn tự quản lý vàov Xem thông tin : xem lại thông tin quy mô quản trị vừa nhập. 6. v Ngày : chọn báo cáo giải trình ngày sẽ in ra báo cáo giải trình. v Ca / Nhân viênv Cộng tác viênv Giờv Deptv Báo cáo chi tiếtv Xuất báo cáov Xóa báo cáo giải trình cuối ngày : chọn xóa báo cáo giải trình cuối ngày ở cuối ngày đó, nếu không sẽ gây lỗi báo cáo giải trình và làm đầy bộ nhớ. 7. v Lịch sữ báo cáo giải trình ngày : chọn ngày cần xuất báo cáo giải trình → OkTháng : chọn báo cáo giải trình tháng → nhập vào năm tháng cần báo cáo giải trình. Ví dụ : 201403 v Định kỳ : báo cáo giải trình định kỳv Nhật kỳ : v Bảng chấm công : v Tồn kho : báo cáo giải trình tồn khov Giới hạn tồn khov Điền thông tin sản phẩm & hàng hóa như mục số 4 của tài liệu. v Nhập : Từ bàn phím nhấn : 1 x 1 → nhấn phím PLU ( số lượng ) ( dấu X trên bàn phím ) ( mã hàng ) ( phím gọi mã hàng ) Trường hợp nhập sai hàng : → chọn sản phẩm & hàng hóa đã nhập sai → nhấn phím “ Xoa Hang ” trên bàn phím. ü Trường hợp có nhiều bàn, sau khi đã nhập xong đơn hàng → chọn MenuChọn Lưu bàn → nhập số bàn ví dụ : 1 là lưu lại bàn số 1. ü Xem lại bàn đã lưu ( sau khi đã lưu bàn ), ta hoàn toàn có thể : § Kiểm bàn : hiển thị lại các bàn đã lưu → chọn xem ( sẽ hiển thị lên các tổng số tiền hàng ). § Gọi bàn : nhập số bàn cần gọi ( ví dụ : 1 ) xem lại bàn đã nhập các món gì, số tiền bao nhiêu → không cho công dụng thoát ra ( chỉ chọn Menu → Lưu bàn hoặc Gộp bàn ) § Trả lại : nhập sản phẩm & hàng hóa cần trả vào, muốn thoát ra → nhấn phím “ Huy Phieu ”. § Thoát ra : trở về màn hình hiển thị đăng nhập bắt đầu. v Trong phần cài đặt sản phẩm & hàng hóa, khi nhập một sản phẩm & hàng hóa mới trùng mã sẽ không hiện thông tin, chỉ hiển thị các dòng tài liệu cũ trước đó đã nhập trong các ô tài liệu. Ngược lại sản phẩm & hàng hóa mới sẽ cho dòng tài liệu trắng. Trong thư mục TopCash tìm đến File sau : Nhấp đúp File, điền vào User Name và Password như hình : Giao diện tương tác với chương trình như sau : Ta triển khai nạp tài liệu cho máy tính tiền, sau khi đã nhập tổng thể các loại sản phẩm từ File Excel, ta chỉ chăm sóc đến 2 cột tài liệu đó là ( tên sản phẩm & hàng hóa ), và ( Ngân sách chi tiêu ). Dữ liệu Excel sẽ hiển thị lên hình như sau : Sau khi tải tài liệu từ Excel vào ứng dụng ta thực thi Test đường truyền tài liệu giữa máy tính và máy tính tiền, trước khi nạp tài liệu vào máy tính tiền. Sau quy trình Test đường truyền thành công xuất sắc Open thông tin : Tiếp theo ta triển khai nạp tài liệu vào máy tính tiền, chọn như hình : Kết thúc quy trình là ta hoàn toàn có thể thực thi các thao tác bán hàng trên máy tính tiền. Xem thêm :

Source: https://hoasenhomes.vn
Category: Ý Nghĩa Con Số

Mọi Người Cũng Xem   7 cách tính tuổi thai nhi và ngày dự sinh đơn giản, chính xác đến 99%

Related Posts

About The Author

Add Comment