cach tinh dia chi IP

Bài gửi  nguyenviettinh Wed Aug 10, 2011 3:35 pm

Phần bài tập chia ra làm 2 dạng, đó là: bài tập dạng xuôi và bài tập dạng ngược.

1. Các dạng bài
Dạng 1: Bài tập xuôi.

Cho một địa chỉ IP, biết số bit cần mượn hoặc số host. Yêu cầu tìm ra các subnet, địa chỉ đầu (first address), địa chỉ cuối (last address), địa chỉ quảng bá (broadcast address), host range (dải địa chỉ khả dụng của từng host).

Dạng 2: Bài tập ngược.

Cho một địa chỉ host thuộc một subnet nào đó với subnet mask.
Xác định số bit đã mượn, xác định xem địa chỉ đó thuộc subnet nào, địa chỉ IP đã sử dụng để subneting (chia mạng) là địa chỉ nào. Liệt kê các subnet, địa chỉ đầu tiên, địa chỉ cuối cùng, địa chỉ broadcast của từng subnet.
2. Các bước làm bài

2.1: Các bước làm dạng bài tập xuôi.
– Từ địa chỉ IP đề bài cho, xác định lớp của địa chỉ đó.
– Xác định Default mask của địa chỉ đó.
– Chuyển tất cả các địa chỉ đó sang dạng nhị phân.
– Nếu biết số bit mượn thì áp dụng công thức 2^n – 2 để tính ra số host và 2^m để tính ra số subnet, với n và m là số bit mượn cho phần host, phần mạng.
– Nếu biết số host thì áp dụng hai công thức trên tìm ra số bit cần mượn.
-Từ số bit mượn và mask tìm ra hop (khoảng cách giữa các subnet)
– Liệt kê theo thứ tự.
Ví dụ:

Mọi Người Cũng Xem   CÁCH TÍNH GIÁ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU - Thịnh Vượng Tài Chính

Cho địa chỉ IP sau 192.168.1.0/24. Hãy chia địa chỉ thành các subnet, sao cho mỗi subnet có thể có 29 host, liệt kê các subnet, dải địa chỉ khả dụng và địa chỉ broadcast của từng subnet.

Trả lời:

Bước 1: Địa chỉ trên thuộc lớp C, có defaul mask là 255.255.255.0
Bước 2: Chuyển đổi nhị phân
192.168.1.0 = 1000 0000. 1010 1000. 0000 0001. 0000 0000
255.255.255.0 = 1111 1111. 1111 1111. 1111 1111. 0000 0000

Bước 3: Vì mỗi host có 29 host suy ra cần ít nhất 5 bit cho phần host: 2^5 – 2 = 30. Vậy số bit cho phần Net ID là 3. Vậy ta có 2^3 = 8 subnet.

Bước 4 : xác định số hop cho các subnet.
Vì mượn 3 bit cho phần Net ID nên ta có subnet mask mới là:

255.255.255.224 = 1111 1111. 1111 1111. 1111 1111. 1110 0000

Phần màu tím là dành cho host. Bit thấp nhất trong phần Net ID có giá trị là 32, suy ra số hop là 32, có nghĩa là ta có các subnet và các địa chỉ cần tìm sau.

STT Network Address First address Lass Adress Broadcast Address
#Subnet0 192.168.1.0/27 192.168.1.1 192.168.1.30 192.168.1.31
#Subnet1 192.168.1.32/27 192.168.1.33 192.168.1.32 192.168.1.63
#Subnet2 192.168.1.64/27 192.168.1.65 192.168.1.94 192.168.1.95
#Subnet3 192.168.1.96/27 192.168.1.97 192.168.1.126 192.168.1.127
#Subnet4 192.168.1.128/27 192.168.1.129 192.168.1.158 192.168.1.159
#Subnet5 192.168.1.160/27 192.168.1.161 192.168.1.190 192.168.1.191
#Subnet6 192.168.1.192/27 192.168.1.193 192.168.1.222 192.168.1.223
#Subnet7 192.168.1.224/27 192.168.1.225 192.168.1.254 192.168.1.255

Lưu ý:
– Địa chỉ mạng (subnet) : tất cả các bit dành cho phần host bằng 0
– Địa chỉ broadcast: tất cả các bit dành cho phần host bằng 1.
– Địa chỉ đầu tiên: là địa chỉ lến sau địa chỉ mạng (subnet)
– Địa chỉ cuối cùng: là địa chỉ liền trước địa chỉ broadcast

Mọi Người Cũng Xem   Ý nghĩa số 81: Con số phát tài, phát lộc

2.2 Các bước làm bài tập dạng ngược.
– Chuyển đổi địa chỉ host và mask đề bài đã cho từ dạng thập phân sang nhị phân.
– Thực hiện phép tính AND để xác định địa chỉ mạng, đó chính là địa chỉ mạng chứa địa chỉ host ở trên.
– Dựa vào bit nhận dạng, xác định địa chỉ đó thuộc lớp nào.
– Xác định defaul mask cho địa chỉ đó, kết hợp với mask của để bài tìm ra số bit đã mượn.
– Từ số bit mượn và mask tìm ra số hop cho từng subnet.
– Liệt kê các địa chỉ theo yêu cầu !

Ví dụ:

Cho địa chỉ: 210.4.80.100/26, xác định xem địa chỉ trên thuộc subnet nào. Liệt kê các subnet và dải địa chỉ của subnet đó.

Trả lời:

Bước 1: Chuyển đổi nhị phân.

210. 4. 80. 100 = 1101 0010. 0000 0100. 0101 0000. 0110 0110
AND
255. 255. 255. 192 = 1111 1111. 1111 1111. 1111 1111. 1100 0000

=

210. 4. 80. 64 <= 1101 0010. 0000 0100. 0101 0000. 0100 0000
Bước 2: Từ kết quả của phép AND trên ta tìm được địa chỉ mạng chứa địa chỉ đề bài cho là : 210. 4. 80. 64

Bước 3: Xác định lớp địa chỉ: Địa chỉ trên thuộc lớp C, suy ra default mask là 255.255.255.0. đó đó ta đã mượn 2 bit cho phần net ID.

Bước 4: Suy ra số subnet, số host cho từng subnet.
Số subnet là: 2^2 = 4
Số host/subnet: 2^6 – 2 = 62.
Số hop của các subnet là: 2^6 = 64 (các subnet cách nhau 64 địa chỉ)

Mọi Người Cũng Xem   Cách bấm số mũ trên máy tính Casio fx500MS

Bước 5: Liệt kê theo yêu cầu

STT Network Address First address Lass Adress Broadcast Address
#Subnet0 210.4.80.0/26 210.4.80.0 210.4.80.62 210.4.80.63
#Subnet1 210.4.80.64/26 210.4.80.65 210.4.80.126 210.4.80.127
#Subnet2 210.4.80.128/26 210.4.80.129 210.4.80.190 210.4.80.191
#Subnet3 210.4.80.192/26 210.4.80.193 210.4.80.254 210.4.80.255

Note: Các dạng bài tập có thể biến tấu dưới dạng mô hình hoặc các yêu cầu không đầy đủ như trên, cần đọc kỹ đề bài và áp dụng sao cho hợp lý.

Related Posts

About The Author

Add Comment