Chi phí lãi vay với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

Công ty ông Nguyễn Hoài Văn ( TP. Hà Nội ) có các thanh toán giao dịch link theo lao lý tại Nghị định 20/2017 / NĐ-CP của nhà nước. Trong quy trình tiến độ năm 2017 – 2020, Công ty ông có phát sinh các thanh toán giao dịch như sau :
Xem thêm: – Công ty mua hàng trả chậm, trong đó có pháp luật nếu vi phạm lao lý thanh toán giao dịch ( ví dụ : 3 tháng từ khi nhận hàng ) thì sẽ bị tính lãi 0,03 % / ngày với khoản chậm trả ; – Công ty có hoạt động giải trí cho thuê văn phòng và nhận tiền đặt cọc thực thi hợp đồng cho thuê với người mua, trong đó có lao lý phải trả lãi 8 % / năm cho người mua trong thời hạn nhận đặt cọc theo hợp đồng cho thuê .Ông Văn hỏi, khoản tiền lãi chậm trả cho người bán và khoản tiền lãi trả cho khách hàng trên số tiền đặt cọc có thuộc nhóm tính chi phí lãi vay tối đa được tính vào chi phí hợp lý trong năm không? Cục Thuế TP. Thành Phố Hà Nội vấn đáp về yếu tố này như sau : Căn cứ Khoản 3 Điều 8 Nghị định số 20/2017 / NĐ-CP ngày 24/2/2017 của nhà nước đã được sửa đổi tại Điều 1 Nghị định số 68/2020 / NĐ-CP ngày 24/6/2020 lao lý về tổng chi phí lãi vay được trừ khi xác lập thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp so với doanh nghiệp có thanh toán giao dịch link ( Văn bản hết hiệu lực thực thi hiện hành ngày 20/12/2020 ) ; Căn cứ Khoản 3 Điều 16 Nghị định số 132 / 2020 / NĐ-CP ngày 5/11/2020 của nhà nước ( có hiệu lực hiện hành từ ngày 20/12/2020 ) pháp luật về quản trị thuế so với doanh nghiệp có thanh toán giao dịch link lao lý như sau : “ Điều 16. Xác định chi phí để tính thuế so với doanh nghiệp có thanh toán giao dịch link .. 3. Tổng chi phí lãi vay được trừ khi xác lập thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp so với doanh nghiệp có thanh toán giao dịch link : a ) Tổng chi phí lãi vay sau khi trừ lãi tiền gửi và lãi cho vay phát sinh trong kỳ của người nộp thuế được trừ khi xác lập thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp không vượt quá 30 % của tổng doanh thu thuần từ hoạt động giải trí kinh doanh thương mại trong kỳ cộng chi phí lãi vay sau khi trừ lãi tiền gửi và lãi cho vay phát sinh trong kỳ cộng chi phí khấu hao phát sinh trong kỳ của người nộp thuế ; d ) Người nộp thuế kê khai tỷ suất chi phí lãi vay trong kỳ tính thuế theo Phụ lục I phát hành kèm theo Nghị định này. ” . Căn cứ Điều 4 Thông tư số 96/2015 / TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ trợ Điều 6 Thông tư số 78/2014 / TT-BTC ( đã được sửa đổi, bổ trợ tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119 / năm trước / TT-BTC và Điều 1 Thông tư số 151 / năm trước / TT-BTC ) hướng dẫn như sau : “ Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác lập thu nhập chịu thuế
Mọi Người Cũng Xem   Tính cách thật của 7 thành viên nhóm BTS: Liệu có khiến công chúng vỡ mộng?
1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau: a ) Khoản chi trong thực tiễn phát sinh tương quan đến hoạt động giải trí sản xuất, kinh doanh thương mại của doanh nghiệp . b ) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo pháp luật của pháp lý . c ) Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên ( giá đã gồm có thuế GTGT ) khi thanh toán giao dịch phải có chứng từ giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt … 2. Các khoản chi không được trừ khi xác lập thu nhập chịu thuế gồm có : … 2.17. Phần chi phí trả lãi tiền vay vốn sản xuất kinh doanh thương mại của đối tượng người tiêu dùng không phải là tổ chức triển khai tín dụng thanh toán hoặc tổ chức triển khai kinh tế tài chính vượt quá 150 % mức lãi suất vay cơ bản do Ngân hàng Nhà nước Nước Ta công bố tại thời gian vay . 2.18. Chi trả lãi tiền vay tương ứng với phần vốn điều lệ ( so với doanh nghiệp tư nhân là vốn góp vốn đầu tư ) đã ĐK còn thiếu theo quy trình tiến độ góp vốn ghi trong điều lệ của doanh nghiệp kể cả trường hợp doanh nghiệp đã đi vào sản xuất kinh doanh thương mại. Chi trả lãi tiền vay trong quy trình góp vốn đầu tư đã được ghi nhận vào giá trị của gia tài, giá trị khu công trình góp vốn đầu tư . … 2.30. Các khoản chi không tương ứng với lệch giá tính thuế … ” . Căn cứ pháp luật trên, Cục Thuế TP. TP.HN có quan điểm về nguyên tắc như sau : Doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ so với mọi khoản chi ship hàng hoạt động giải trí sản xuất kinh doanh thương mại của doanh nghiệp nếu phân phối lao lý tại Khoản 1 Điều 4 và không thuộc các pháp luật tại Khoản 2 Điều 4 Thông tư số 96/2015 / TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính ; Đối với doanh nghiệp có thanh toán giao dịch link thì tổng chi phí lãi vay sau khi trừ lãi tiền gửi và lãi cho vay phát sinh trong kỳ của người nộp thuế được trừ khi xác lập thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp không vượt quá 30 % của tổng doanh thu thuần từ hoạt động giải trí kinh doanh thương mại trong kỳ cộng chi phí lãi vay sau khi trừ lãi tiền gửi và lãi cho vay phát sinh trong kỳ cộng chi phí khấu hao phát sinh trong kỳ của người nộp thuế .
Mọi Người Cũng Xem   Hướng dẫn cách tháo nút bàn phím laptop để vệ sinh, thay thế chi tiết - https://hoasenhomes.vn
Doanh nghiệp kê khai tỷ lệ chi phí lãi vay trong kỳ tính thuế theo mẫu biểu và hướng dẫn tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 132/2020/NĐ-CP ngày 5/11/2020 của Chính phủ. Việc xác lập khoản tiền lãi chậm trả cho người bán và khoản tiền lãi trả cho người mua trên số tiền đặt cọc có thuộc nhóm chi phí lãi vay hay không thuộc thẩm quyền của cơ quan thuế. Đề nghị ông liên hệ với cơ quan có thẩm quyền để được hướng dẫn . Trong quy trình thực thi, nếu có vướng mắc về chủ trương thuế, ông liên hệ với cơ quan thuế quản trị trực tiếp đơn vị chức năng để được hướng dẫn đơn cử . Chinhphu.vn  

Related Posts

About The Author

Add Comment