Cách tính chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán và ví dụ theo Thông tư 10/2020/TT-BTC

Cách tính chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán và ví dụ theo Thông tư 10/2020/TT-BTC

(5/5) – 66 bình chọn.

15/11/2021

674

Định mức Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán được nêu tại Thông tư 10/2020/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành Ngày 20/02/2020, Quy định về Quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn Nhà nước.

  • Thông tư 10/2020/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 4 năm 2020. Thông tư này thay thế Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước và Thông tư số 64/2018/TT-BTC ngày 30/7/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước.

Qua bài viết này, Kiểm toán Thành Nam sẽ chia sẻ đến bạn đọc: Cách tính Định mức chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán kèm ví dụ theo Thông tư 10/2020/TT-BTC.

Xem thêm: 

1. Cách xác định chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán:

Theo Thông tư 10/2020 / TT-BTC Quy định về Quyết toán dự án Bất Động Sản triển khai xong sử dụng nguồn vốn Nhà nước

Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành là chi phí tối đa được xác định trên cơ sở tổng mức đầu tư được duyệt hoặc tổng mức đầu tư điều chỉnh của dự án sau khi loại trừ chi phí dự phòng (sau đây gọi chung là Tổng mức đầu tư của dự án sau loại trừ) và tỷ lệ quy định tại bảng định mức chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán dưới đây:

Loại chi phí

Tổng mức đầu tư của dự án sau loại trừ (tỷ đồng)

≤ 5

10

50

100

500

1.000

≥ 10.000

Thẩm tra, phê duyệt quyết toán ( % ) 0,57 0,39 0,285 0,225 0,135 0,09 0,048

a) Định mức chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán của dự án hoàn thành được xác định theo công thức sau:

Ki = Kb – ( Kb – Ka ) x ( Gi – Gb )
Ga – Gb
Trong đó : + Ki : Định mức chi phí tương ứng với dự án Bất Động Sản cần tính ( đơn vị chức năng tính : % ) . + Ka : Định mức chi phí tương ứng với dự án Bất Động Sản cận trên ( đơn vị chức năng tính : % ) . + Kb : Định mức chi phí tương ứng với dự án Bất Động Sản cận dưới ( đơn vị chức năng tính : % ) . + Gi : Tổng mức góp vốn đầu tư của dự án Bất Động Sản sau loại trừ cần tính ( đơn vị chức năng tính : Tỷ đồng ) . + Ga : Tổng mức góp vốn đầu tư của dự án Bất Động Sản sau loại trừ cận trên ( đơn vị chức năng tính : Tỷ đồng ) . + Gb : Tổng mức góp vốn đầu tư của dự án Bất Động Sản sau loại trừ cận dưới ( đơn vị chức năng tính : Tỷ đồng ) .

– Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán của dự án hoàn thành:

Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán của dự án Bất Động Sản = Định mức chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán của dự án Bất Động Sản x Tổng mức góp vốn đầu tư của dự án Bất Động Sản sau loại trừ

– Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán tối thiểu là năm trăm ngàn đồng.

b) Chi phí tối đa của chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán của dự án thành phần, tiểu dự án hoàn thành (có quyết định phê duyệt dự án riêng) của dự án được xác định trên cơ sở giá trị tổng mức đầu tư được duyệt hoặc điều chỉnh của dự án thành phần, tiểu dự án sau khi loại trừ chi phí dự phòng (sau đây gọi chung là Tổng mức đầu tư của dự án thành phần, tiểu dự án sau loại trừ):

Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán của dự án thành phần, tiểu dự án hoàn thành có quyết định phê duyệt dự án riêng:

Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán của dự án Bất Động Sản thành phần, tiểu dự án Bất Động Sản = Định mức chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán của dự án Bất Động Sản x Tổng mức góp vốn đầu tư của dự án Bất Động Sản thành phần, tiểu dự án Bất Động Sản sau loại trừ
– Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán tối thiểu là năm trăm ngàn đồng .

c) Chi phí tối đa của chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán của công trình, hạng mục công trình độc lập hoàn thành của dự án được xác định trên cơ sở giá trị dự toán được duyệt hoặc điều chỉnh của công trình, hạng mục công trình độc lập sau khi loại trừ chi phí dự phòng (sau đây gọi chung là dự toán công trình, hạng mục công trình sau loại trừ):

– Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán của công trình, hạng mục công trình độc lập hoàn thành của dự án:

Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán của khu công trình, khuôn khổ khu công trình = Định mức chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán của dự án Bất Động Sản x Dự toán khu công trình, khuôn khổ khu công trình sau loại trừ

– Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán tối thiểu là năm trăm ngàn đồng.

2. Những Lưu ý khi xác định Định mức Chi phí Thẩm tra, phê duyệt quyết toán:

Tổng chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán của dự án Bất Động Sản, dự án Bất Động Sản thành phần, tiểu dự án Bất Động Sản, khu công trình, khuôn khổ khu công trình không được vượt chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán được duyệt hoặc kiểm soát và điều chỉnh của hàng loạt dự án Bất Động Sản hoặc dự trù ( nếu có ) . Dự án có chi phí thiết bị chiếm tỷ trọng ≥ 50 % tổng mức góp vốn đầu tư được duyệt : Định mức chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán được tính bằng 70 % định mức pháp luật tại mục 1 đã nêu ở trên . Đối với dự án Bất Động Sản, dự án Bất Động Sản thành phần, tiểu dự án Bất Động Sản bồi thường, tương hỗ và tái định cư độc lập có quyết định hành động phê duyệt dự án Bất Động Sản riêng : Định mức chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán được tính tối đa bằng 50 % định mức lao lý tại mục 1 đã nêu ở trên .. Trường hợp dự án Bất Động Sản không tách riêng nội dung bồi thường, tương hỗ, tái định cư thành dự án Bất Động Sản thành phần, tiểu dự án Bất Động Sản độc lập thì định mức chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán của chi phí bồi thường, tương hỗ, tái định cư trong dự án Bất Động Sản được tính bằng 50 % định mức lao lý tại mục 1 đã nêu ở trên .. Dự án, dự án Bất Động Sản thành phần, tiểu dự án Bất Động Sản, khu công trình, khuôn khổ khu công trình đã được nhà thầu truy thuế kiểm toán độc lập thực thi truy thuế kiểm toán báo cáo giải trình quyết toán hoặc cơ quan Kiểm toán nhà nước, cơ quan thanh tra triển khai truy thuế kiểm toán, thanh tra rất đầy đủ các nội dung theo lao lý tại Điều 11 của Thông tư 10/2020 / TT-BTC : Định mức chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán được tính bằng 50 % định mức lao lý tại mục 1 đã nêu ở trên ..

3. Quản lý, sử dụng chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán :

a) Căn cứ chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành được duyệt hoặc điều chỉnh tại dự án hoặc dự toán (nếu có), cơ quan chủ trì thẩm tra quyết toán có văn bản đề nghị chủ đầu tư thanh toán chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán tối đa theo tỷ lệ quy định tại mục 1 đã nêu ở trên sau khi nhận được hồ sơ trình duyệt quyết toán do chủ đầu tư gửi tới.

Đối với dự án Bất Động Sản được sắp xếp kế hoạch năm cuối nhưng chủ góp vốn đầu tư đang trong thời hạn lập hồ sơ quyết toán theo lao lý tại Điều 21 của Thông tư 10/2020 / TT-BTC ; cơ quan chủ trì thẩm tra quyết toán, địa thế căn cứ chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán được duyệt hoặc kiểm soát và điều chỉnh tại dự án Bất Động Sản hoặc dự trù ( nếu có ) để ý kiến đề nghị chủ góp vốn đầu tư thanh toán giao dịch chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán . Căn cứ văn bản đề xuất của cơ quan chủ trì thẩm tra quyết toán, trên cơ sở chi phí thẩm tra phê duyệt, quyết toán được duyệt hoặc kiểm soát và điều chỉnh tại dự án Bất Động Sản hoặc dự trù ( nếu có ) chủ góp vốn đầu tư ý kiến đề nghị Kho bạc Nhà nước giao dịch thanh toán cho cơ quan chủ trì thẩm tra quyết toán .

b) Nội dung chi cho công tác thẩm tra và phê duyệt quyết toán gồm:

– Chi tương hỗ trực tiếp cho công tác làm việc thẩm tra quyết toán, phê duyệt quyết toán . – Chi trả cho các chuyên viên hoặc tổ chức triển khai tư vấn thực thi thẩm tra quyết toán dự án Bất Động Sản trong trường hợp cơ quan chủ trì thẩm tra quyết toán ký kết hợp đồng theo thời hạn với các chuyên viên hoặc thuê tổ chức triển khai tư vấn . – Chi công tác phí, văn phòng phẩm, dịch thuật, in ấn, hội nghị, hội thảo chiến lược, shopping máy tính hoặc trang thiết bị Giao hàng công tác làm việc thẩm tra và phê duyệt quyết toán . – Các khoản chi khác có tương quan đến công tác làm việc thẩm tra quyết toán, phê duyệt quyết toán . c ) Căn cứ chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán và nội dung chi nêu trên, cơ quan chủ trì thẩm tra quyết toán thiết kế xây dựng quy định tiêu tốn cho công tác làm việc thẩm tra và phê duyệt quyết toán, trình thủ trưởng cơ quan quản trị cấp trên trực tiếp xem xét, quyết định hành động phê duyệt để làm cơ sở thực thi hằng năm cho đến khi quy định được kiểm soát và điều chỉnh, bổ trợ ( nếu có ) . d ) Nguồn thu chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán không phải thực thi trích nguồn cải cách tiền lương ; không hạch toán chung và không quyết toán chung với nguồn kinh phí đầu tư quản trị hành chính hằng năm của cơ quan chủ trì thẩm tra quyết toán. Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán nếu chưa sử dụng hết trong năm, được phép chuyển sang năm sau để triển khai . Trên cơ sở nguồn thu và nội dung chi nêu trên, cơ quan chủ trì thẩm tra quyết toán dự án Bất Động Sản lập ủy nhiệm chi ý kiến đề nghị giao dịch thanh toán chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán dự án Bất Động Sản triển khai xong theo các nội dung chi đã nêu ở trên ( trường hợp nhiều nội dung chi, đơn vị chức năng kê khai trên bảng kê ghi rõ nội dung chi kèm theo ủy nhiệm chi ; bảng kê có chữ ký đóng dấu của cơ quan chủ trì thẩm tra phê duyệt quyết toán ) gửi đến Kho bạc Nhà nước để giao dịch thanh toán ( cơ quan chủ trì thẩm tra quyết toán không phải gửi chứng từ chi, hợp đồng, hóa đơn shopping đến Kho bạc Nhà nước ). Căn cứ ý kiến đề nghị của cơ quan chủ trì thẩm tra quyết toán, Kho bạc Nhà nước triển khai thanh toán giao dịch chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án Bất Động Sản triển khai xong cho cơ quan chủ trì thẩm tra quyết toán . Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán là chi phí thuộc nội dung chi phí khác trong tổng mức góp vốn đầu tư được duyệt ( hoặc kiểm soát và điều chỉnh ) của dự án Bất Động Sản và giá trị quyết toán của dự án Bất Động Sản .

4. Ví dụ về Cách tính Định mức Chi phí Thẩm tra, phê duyệt quyết toán:

Cách tính định mức chi phí độc lập được lao lý tại Phụ lục số II, kèm theo Thông tư 10/2020 / TT-BTC :

PHỤ LỤC SỐ II

VÍ DỤ TÍNH CHI PHÍ THẨM TRA, PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN
(Ban hành kèm theo Thông tư số: 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính)

I. Ví dụ 1:

Dự án góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng A có giá trị tổng mức góp vốn đầu tư được duyệt là 5.000 tỷ đồng, trong đó dự trữ là 500 tỷ đồng. Dự án có 3 tiểu dự án Bất Động Sản độc lập có quyết định hành động phê duyệt dự án Bất Động Sản riêng. Gồm : ( 1 ). Tiểu dự án Bất Động Sản 1 : có tổng mức góp vốn đầu tư là 2.500 tỷ đồng, trong đó dự trữ là 250 tỷ đồng. Tiểu dự án Bất Động Sản có khuôn khổ khu công trình độc lập với dự trù được duyệt là 600 tỷ đồng, trong đó chi phí dự trữ là 60 tỷ đồng. ( 2 ). Tiểu dự án Bất Động Sản 2 : có tổng mức góp vốn đầu tư là 1.500 tỷ đồng, trong đó dự trữ là 150 tỷ đồng. ( 3 ). Tiểu dự án Bất Động Sản 3 : có tổng mức góp vốn đầu tư là 1.000 tỷ đồng, trong đó dự trữ là 100 tỷ đồng . Thuế giá trị ngày càng tăng là 10 % .

Tính toán:

1. Tính định mức và chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán của toàn bộ dự án:

Ki = Kb – ( Kb – Ka ) x ( Gi – Gb )
Ga – Gb

Bước 1. Đối chiếu tổng mức đầu tư sau loại trừ chi phí dự phòng của dự án (Gi = 5.000 tỷ đồng – 500 tỷ đồng = 4.500 tỷ đồng) với bảng định mức tại Khoản 1 Điều 22 của Thông tư để xác định các thông số của công thức.

Theo đó ta có các thông số kỹ thuật như sau : Ka = 0,048 % ; Kb = 0,09 % ; Gi = 4.500 tỷ đồng ; Ga = 10.000 tỷ đồng ; Gb = 1.000 tỷ đồng

Bước 2. Đặt giá trị của các thông số nêu trên vào công thức để tính định mức chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán của toàn bộ dự án:

Ki = 0,09 % – ( 0,09 % – 0,048 % ) x ( 4.500 tỷ đồng – 1.000 tỷ đồng ) = 0,0737 %
10.000 tỷ đồng – 1.000 tỷ đồng
Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán của hàng loạt dự án Bất Động Sản = 0,0737 % x 4.500.000 triệu đồng = 316,5 triệu đồng
Chi phí chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán tối đa của hàng loạt dự án Bất Động Sản là 3.316,5 triệu đồng .

2. Tính chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán của các tiểu dự án:

a) Tiểu dự án 1:

– Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán tối đa của tiểu dự án Bất Động Sản, dự án Bất Động Sản thành phần hoàn thành xong có quyết định hành động phê duyệt dự án Bất Động Sản riêng :
Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán của tiểu dự án Bất Động Sản = 0,0737 % x 2.250.000 triệu đồng = 1.658,25 triệu đồng
Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán tối đa của tiểu dự án Bất Động Sản 1 là 1.658,25 triệu đồng .

b) Tiểu dự án 2 và tiểu dự án 3: Với cách tính tương tự như trên, ta có chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán của tiểu dự án 2 là 994,95 triệu đồng và tiểu dự án 3 là 663,3 triệu đồng.

3. Tính chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán của hạng mục công trình độc lập hoàn thành:

Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán của khuôn khổ khu công trình = 0,0737 % x 540.000 triệu đồng = 397,78 triệu đồng
Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán tối đa của khuôn khổ là 397,98 triệu đồng. Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán của khuôn khổ này nằm trong tổng số chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán của tiểu dự án Bất Động Sản 1 .

4. Trường hợp thuê kiểm toán độc lập kiểm toán dự án, tiểu dự án, hạng mục công trình độc lập:

Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán của hàng loạt dự án Bất Động Sản, tiểu dự án Bất Động Sản, khuôn khổ khu công trình độc lập được nhân ( x ) với tỷ suất là 50 % chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán của dự án Bất Động Sản, tiểu dự án Bất Động Sản, khuôn khổ khu công trình độc lập tương ứng nêu trên ; theo đó, chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán của hàng loạt dự án Bất Động Sản là 1.658,25 triệu đồng ( 3.316,5 triệu đồng x 50 % ), tiểu dự án Bất Động Sản 1 là 829,125 triệu đồng ( 1.658,25 triệu đồng x 50 % ), tiểu dự án Bất Động Sản 2 là 497,475 triệu đồng ( 994,95 triệu đồng x 50 % ), tiểu dự án Bất Động Sản 3 là 331,65 triệu đồng ( 663,3 triệu đồng x 50 % ), khuôn khổ khu công trình ( chi phí này nằm trong tổng số chi phí của tiểu dự án Bất Động Sản 1 ) là 198,99 triệu đồng ( 397,98 triệu đồng x 50 % ) .

II. Ví dụ 2:

Cũng với giả thiết tại Ví dụ 1, tuy nhiên chi phí thiết bị chiếm tỷ trọng ≥ 50 % giá trị tổng mức góp vốn đầu tư được duyệt .

Tính toán:

Cách tính định mức và chi phí thuê truy thuế kiểm toán độc lập và chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán của hàng loạt dự án Bất Động Sản, tiểu dự án Bất Động Sản, khuôn khổ khu công trình tương tự như như trên và nhân ( x ) với tỷ suất 70 %. Theo đó :

Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán:

– Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán của hàng loạt dự án Bất Động Sản = 3.316,5 triệu đồng x 70 % = 2.321,55 triệu đồng . – Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán của tiểu dự án Bất Động Sản 1 là 1.160,775 triệu đồng ( 1.658,25 triệu đồng x 70 % ), tiểu dự án Bất Động Sản 2 là 696,465 triệu đồng ( 994,95 triệu đồng x 70 % ), tiểu dự án Bất Động Sản 3 là 464,31 triệu đồng ( 663,3 triệu đồng x 70 % ), khuôn khổ khu công trình ( chi phí này nằm trong tổng số chi phí của tiểu dự án Bất Động Sản 1 ) là 278,586 triệu đồng ( 397,98 triệu đồng x 70 % ) .

– Trường hợp thuê kiểm toán độc lập kiểm toán dự án, tiểu dự án, hạng mục công trình độc lập: Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán của toàn bộ dự án, tiểu dự án, hạng mục công trình độc lập được nhân (x) với tỷ lệ là 50% chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán của dự án, tiểu dự án, hạng mục công trình độc lập tương ứng nêu trên; theo đó, chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán của toàn bộ dự án là 1.160,775 triệu đồng (2.321,55 triệu đồng x 50%), tiểu dự án 1 là 580,386 triệu đồng (1.160,775 triệu đồng x 50%), tiểu dự án 2 là 348,232 triệu đồng (696,465 triệu đồng x 50%), tiểu dự án 3 là 232,155 triệu đồng (464,31 triệu đồng x 50%), hạng mục công trình (chi phí này nằm trong tổng số chi phí của tiểu dự án 1) là 139,293 triệu đồng (278,586 triệu đồng x 50%).

Qua bài viết này, Kiểm toán Thành Nam sẽ chia sẻ đến bạn đọc: Cách tính Định mức chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán kèm ví dụ theo Thông tư 10/2020/TT-BTC.

Xem thêm: 

Dịch vụ Kiểm toán Báo cáo tài chính - Dịch vụ Kế toán

Related Posts

About The Author

Add Comment