Cách Tính Diện Tích Nửa Hình Tròn Có Đường Kính 14Cm, Ôn Tập Chu Vi, Diện Tích Hình Tròn Quiz

Chà chà!! Bài viết ” Cách Tính Diện Tích Nửa Hình Tròn Có Đường Kính 14Cm, Ôn Tập Chu Vi, Diện Tích Hình Tròn Quiz” thuộc chủ đề Ý Nghĩa Con Số đang được đông đảo mọi người quan tâm đúng không nào!! Ngay bây giờ hãy cùng Hoasenhomes.vn tìm hiểu về ” Cách Tính Diện Tích Nửa Hình Tròn Có Đường Kính 14Cm, Ôn Tập Chu Vi, Diện Tích Hình Tròn Quiz” trong bài viết này nhé!! XEM THÊM

CÔNG THỨC TÍNH CHU VI DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN AI CŨNG LÀM ĐƯỢC

Diện tích hình tròn là gì?

XEM THÊM + Diện tích hình tròn là toàn bộ phần diện tích nằm bên trong đường tròn. Diện tích hình tròn được nghiên cứu bởi người Hy Lạp cổ đại. Diện tích hình tròn: Công thức và bài tập

2. Công thức tính diện tích hình tròn

Diện tích của hình tròn được tính theo công thức tổng quát dưới đây: S = r x r x 3,14 (Muốn tính diện tích của hình tròn ta lấy bán kính nhân với bán kính rồi nhân với số 3,14)

Bài thơ tính diện tích hình tròn

Hình tròn, diện tích không phiền Bán kính, bán kính nhân liền với nhau Ba phẩy mười bốn nhân sau Chu vi cũng chẳng khó đâu bạn à Ba phẩy mười bốn nhân ra Cùng với đường kính thế là xong xuôi.

2.1. Diện tích hình tròn dựa vào bán kính hình tròn

S = r x r x 3,14 (trong đó S là diện tích hình tròn, r là bán kính hình tròn) Ví dụ 1: Tính diện tích hình tròn có bán kính bằng 5cm. Bài làm Diện tích hình tròn là: 5 x 5 x 3,14 = 78,5 (cm2) Đáp số: 78,5cm2

2.2. Diện tích hình tròn dựa vào đường kính hình tròn

S = r x r x 3,14 với r = d : 2 (trong đó S là diện tích hình tròn, d là đường kính hình tròn, r là bán kính hình tròn) Ví dụ 2: Tính diện tích hình tròn có đường kính bằng 10cm. Bài làm Bán kính hình tròn là: 10 : 2 = 5 (cm) Diện tích hình tròn là: 5 x 5 x 3,14 = 78,5 (cm2) Đáp số: 78,5cm2

2.3. Diện tích hình tròn dựa vào chu vi hình tròn

+ Chu vi của hình tròn có công thức: C = d x 3,14 = 2 x r x 3,14 + Suy ra bán kính của đường tròn là: r = C : 2 : 3,14 + Diện tích của hình tròn là: S = r x r x 3,14 với r = S = r x r x 3,14 với r = d : 2 Ví dụ 3: Tính diện tích hình tròn có chu vi bằng 31,4cm. Bài làm Bán kính hình tròn là: 31,4 : 3,14 : 2 = 5 (cm) Diện tích hình tròn là: 5 x 5 x 3,14 = 78,5 (cm2) Đáp số: 78,5cm2 CÔNG THỨC TÍNH CHU VI HÌNH TRÒN
XEM THÊM – Muốn tính chu vi của hình tròn ta lấy đường kính nhân với số 3,14. C = d × 3,14 hoặc C = r × 2 × 3,14 (C là chu vi hình tròn; d là đường kính hình tròn; r là bán kính hình tròn)

Bạn đang đọc: Cách Tính Diện Tích Nửa Hình Tròn Có Đường Kính 14Cm, Ôn Tập Chu Vi, Diện Tích Hình Tròn Quiz

GIẢI BÀI TẬP TRONG SÁCH GIÁO KHOA

XEM THÊM

Một số bài tập.

Bài 1. Tính diện tích hình tròn, biết chu vi hình tròn là 18,84cm Giải: Bán kính hình tròn là: 18,84 : 2 : 3,14 = 3 (cm) Diện tích hình tròn là: 3 x 3 x 3,14 = 28,26 (cm2) Đáp số: 28,26 cm2. Bài 2. Cho hình tròn tâm O và hình vuông ABCD có đường chéo AC = 12cm. Tính diện tích phần tô màu. Giải: Hình vuông ABCD cũng là 1 hình thoi có hai đường chéo bằng nhau Vậy diện tích hình vuông ABCD là: 12 x 12 : 2 = 72 (cm2) Diện tích hình vuông AMOQ là: 72 : 4 = 18 Ta thấy diện tích hình vuông AMOQ chính là tích của hai cạnh OM x OQ Vậy diện tích hình tròn là: 18 x 3,14 = 56,52 (cm2) Diện tích phần tô đậm là: 72 – 56,52 = 15,48 (cm2) Đáp số: 15,48 cm2 Bài 3. Cho hình vuông ABCD có bốn đỉnh nằm trên hình tròn tâm O, bán kính 3cm. Tìm tỉ số phần trăm của diện tích hình tròn và diện tích hình vuông đó. Giải: Diện tích hình tròn là: 3 x 3 x 3,14 = 28,26 (cm2) Độ dài đường chéo AC là: 3 x 2 = 6 (cm) Diện tích hình vuông là: 6 x 6 = 36 (cm2) Tỉ số phần trăm của diện tích hình tròn và diện tích hình vuông là: 28,26 : 36 x 100% = 78,5 (%) Đáp số: 78,5 %. Bài 4. Cho hình vuông ABCD và hình tròn tâm O có đường kính bằng độ dài cạnh hình vuông. Tìm tỉ phần trăm của diện tích hình tròn và diện tích hình vuông đó. Giải: Diện tích hình tròn tâm O bán kính r là: r x r x 3,14 Ta có: AB = r x 2 Diện tích hình vuông ABCD là: r x 2 x r x 2 = r x r x 4 Tỉ số diện tích hình tròn và hình vuông là:
Bài 5. Hình vuông ABCD có 4 đỉnh nằm trên hình tròn tâm O. Tìm tỉ số phần trăm của diện tích phần tô màu và diện tích hình vuông ABCD.   Giải: Coi bán kính hình tròn là 1cm thì độ dài đường chéo BD = AC = 2cm Diện tích hình tròn là: 1 x 1 x 3,14 = 3,14 (cm2) Diện tích hình vuông là: 2 x 2 : 2 = 2 (cm2) Diện tích phần tô màu: 3,14 – 2 = 1,14 (cm2) Tỉ số phần trăm diện tích phần tô màu và diện tích hình vuông là: 1,14 : 2 = 57 (%) Bài 6. Hình vẽ gồm hai hình vuông và một hình tròn. Tìm tỉ số phần trăm của diện tích hình vuông MNPQ và hình vuông ABCD. Giải: Coi bán kính hình tròn là 1cm thì độ dài hai đường chéo MP và NQ của hình vuông MNPQ là 2cm. Diện tích hình vuông MNPQ là: 2 x 2 : 2 = 2 (cm2) Độ dài cạnh hình vuông ABCD chính bằng đường kính hình tròn => Độ dài cạnh hình vuông là 2cm Diện tích hình vuông ABCD là: 2 x 2 = 4 (cm2) Tỉ số diện tích hình vuông MNPQ và hình vuông ABCD là: 2 : 4 = 1/2 Bài 7. Hình vẽ bên gồm hai hình tròn và một hình vuông. Tìm tỉ số phần trăm của diện tích hình tròn bé và hình tròn lớn. Giải: Coi bán kính hình tròn bé là 1cm. Diện tích hình tròn bé là: 1 x 1 x 3,14 = 3,14 (cm2) Cạnh hình vuông là 2cm Diện tích hình vuông là: 2 x 2 = 4 (cm2) Ta thấy diện tích tam giác AOB = 1/4 diện tích hình vuông ABCD Diện tích tam giác AOB là: 4 : 4 = 1 (cm2) => OA  x OB : 2 = 1 => OA x OB = 1 x 2 = 2 Diện tích hình tròn lớn là: 2 x 2 x 3,14 = 12,56 (cm2) Tỉ số phần trăm diện tích hình tròn bé và diện tích hình tròn lớn là: 3,14 : 12,56 = 25 (%) Bài 8. Hình vẽ bên gồm hình chữ nhật và hai phần hình tròn (2) và (3). Mỗi phần hình tròn là ¼ hình tròn tâm D và tâm C; bán kính DA và CB. Tìm tỉ số phần trăm của diện tích (1) và diện tích hình chữ nhật. Giải: Coi bán kính hình tròn là 1cm ta có: Tổng diện tích hình (2) và hình (3) chính bằng ½ diện tích hình tròn bán kính 1cm. Vậy diện tích hình (2) và hình (3) là: (1 x 1 x 3,14) : 2 = 1,57 (cm2) Hình chữ nhật ABCD có chiều rộng là 1cm, chiều dài là 2cm. Vậy diện tích hình chữ nhật ABCD là: 1 x 2 = 2 (cm2) Diện tích hình (1) là: 2  – 1,57 = 0,43 (cm2) Tỉ số phần trăm diện tích (1) và hình chữ nhật ABCD là: 0,43 : 2 = 21,5 (%)

BÀI TẬP THỰC HÀNH

* nửa đường kính của hình tròn là : 14 : 2 = 7 cm diện tích quy hoạnh của hình tròn là : 7 x 7 x 3,14 = 153,86 cm2 đ / s : 153,86 cm2 đúng 100 % nhé Bán kính hình tròn đó là : 14 : 2 = 7 ( cm ) Diệntích hình tròn là : 7×7 x3, 14 = 153,86 ( ( cm ^ 2 ) ) Diện tích nửa hình tròn là : 153,86 : 2 = 76,93 ( ( cm ^ 2 ) ) Đáp số : 76,93 ( cm ^ 2 ) nửa đường kính là : 14 : 2 = 7 cm DT hình tròn là : 7 x 3,14 = 21,98 cm2 DT nữa hình tròn là : 21,98 : 2 = 10,99 cm2 ĐS : 10,99 cm2 k nha tks Xem thêm : Soạn Bài Ôn Tập Văn Nghị Luận ( Ngắn Gọn ), Soạn Bài Ôn Tập Văn Nghị Luận Bán kính của hình tròn đó là : 14 : 2 = 7 ( cm ) Diện tích hình tròn đó là : 7×7 x3, 14 = 153,86 ( cm2 ) Diện tích nửa hình tròn đó là : 153,86 : 2 = 76,93 ( cm2 ) Đáp số : 76,83 cm2 Mọi người tk cho mình nhé. Mình cảm ơn nhiều ^ – ^ A ) tính diện tích quy hoạnh của nửa hình tròn có đường kính là 40 cm B ) cho 1/4 hình tròn co nửa đường kính là 9 cm. Tính diện tích quy hoạnh cua nó Bài 1 : Trong hình bên biết hình tròn có đường kính 50 cm2. Diện tích hình chữ nhật bằng 18 % diện tích quy hoạnh hình tròn. Tính diện tích quy hoạnh phần gạch chéo ? Bài 2 : Hình bên có 4 nửa hình tròn có đường kính là cạch của hình vuông vắn ABCD.Biết cạch hình vuông vắn ABCDlà 4 cm ; tính diện tích quy hoạnh hình bông hoa ? Cho hình vuông vắn ABCD, các nửa hình tròn có đường kính là cạnh hình vuông vắn cắt nhau tại E tạo thành bông hoa 4 cánh. Cho biết nửa đường kính các nửa hình tròn đều là 1 cm. Tính diện tích quy hoạnh bông hoa a ) tính diện tích quy hoạnh hình trong có diện đường kính d như sau + ) d = 10 cm + ) d = 14 cm + d = mb ) tính diện tích quy hoạnh hình tròn có + ) r = 11251125 cm + ) r = 2211022110 dmc ) tính đường kính hình tròn có diện tích quy hoạnh 200,96 m2m2d ) tính nửa đường kính hình tròn có diện tích quy hoạnh 50,24 dm2dm2e ) tính diện tích quy hoạnh mặt bàn hình tròn có chu vi 753,6 cm Xem thêm : trình tự tóm tắt văn bản nghị luận Cho hình chữ nhật ABCD có AB là 10 cm. BC là 6 cm. Vẽ nửa hình tròn đường kính AB. Vẽ nửa hình tròn đường kính BC. Vẽ nửa hình tròn đường kính AD. Vẽ nửa hình tròn đường kính DC . Tính chu vi và diện tích quy hoạnh hình chữ nhật ABCD . Tính diện tích quy hoạnh cả hình đó Tính diện tích quy hoạnh tam giác ABD Các bạn vẽ hình giúp mình và giải hộ mình nhé Cho hình tam giác ABC và ba nửa hình tròn có đường kính BC bằng 5 cm đường kính AC bằng 4 cm và đường kính AB bằng 3 cm Xem hình vẽ tính diện tích quy hoạnh phần đã tô đậm

Source: https://hoasenhomes.vn Category: Ý Nghĩa Con Số

Các Câu Hỏi Cách Tính Diện Tích Nửa Hình Tròn Có Đường Kính 14Cm, Ôn Tập Chu Vi, Diện Tích Hình Tròn Quiz

Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào ” Cách Tính Diện Tích Nửa Hình Tròn Có Đường Kính 14Cm, Ôn Tập Chu Vi, Diện Tích Hình Tròn Quiz” mới hãy cho chúng mình biết nha, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình nâng cao hơn hơn trong các bài sau nha <3 Bài viết ” xxx ” mới ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết ” Cách Tính Diện Tích Nửa Hình Tròn Có Đường Kính 14Cm, Ôn Tập Chu Vi, Diện Tích Hình Tròn Quiz” mới Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết ” Cách Tính Diện Tích Nửa Hình Tròn Có Đường Kính 14Cm, Ôn Tập Chu Vi, Diện Tích Hình Tròn Quiz” mới rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nha!!

Các Hình Ảnh Cách Tính Diện Tích Nửa Hình Tròn Có Đường Kính 14Cm, Ôn Tập Chu Vi, Diện Tích Hình Tròn Quiz

Từ khóa liên quan: diện tích nửa hình tròn có đường kính 14cm

Related Posts

About The Author

Add Comment