TÍNH TOÁN LƯỢNG DẦU TRONG KÉT

Ngày đăng: 07/05/2016, 17:00

NGUYÊN TẮC CHUNG: 1/ Đo nhiệt độ chiều cao chất lỏng nước két: Độ xác chiều cao cột chất lỏng lấy đến 0.5 cm két Nhiệt độ dầu: Khi lấy theo nhiệt độ C độ xác 0.10 Khi lấy theo nhiệt độ F độ xác 0.50 Công thức chuyển đổi: Nhiệt độ: 0F = 1.8 x 0C + 32 2/ Hiệu chỉnh gía trị đo ullage innage 3/ Kiểm tra tỷ trọng S.G (Specific gravity)/API: 4/ Tính tổng lượng hàng két (kể BS & W) 5/ Chuyển đổi Gross M sang Gross BBLS (Convert Gross M3 to Gross BBLS): M3 x 6.28981 = BBLS 6/ Chuyển đổi Gross BBLS to Net BBLS: Nhân với VCF từ bảng 6A-ASTM Ví dụ: Có 255.000 barells dầu thô đo nhiệt độ 71.50F, tỷ trọng chuẩn 32.60F API 600F Tìm Net volume 600F Giải: Với 32.60F API so với giá trị bảng 32.50F số gia nhỏ 0.50F ta không cần nội suy Vì ta vào bảng ASTM với giá trị 32.50F cột API Gravity at 600F với gía trị 71.50F ta có VCF 0.9947 – Net Volume: 255.000 x 0.9947 = 253.648.5 7/ Đổi Net BBLS sang long tons (L/T): Ta sử dụng bảng nhân 11- ASTM Bảng cho ứng với khoảng giá trị 0.1 API, nội suy cần thiết lấy số thập phân 8/ Đổi L/T sang M/T: L/T x 1.01605 TÍNH CỤ THỂ CHO TỪNG LỌAI DẦU: 1/ Các định nghĩa/ khái niệm: a-Khối lượng riêng − Khối lượng riêng tiêu chuẩn ρt dầu mỏ Là khối lượng chân không dầu đơn vị thể tích nhiệt độ t Thứ nguyên khối lượng riêng g/cm3, g/ml kg/lít, kg/m3 − Khối lượng riêng (Density) 150C Là khối lượng chân không đơn vị thể tích dầu điều kiện chuẩn 15 C, ký hiệu D15 d15 Các quốc gia có quy định khối lượng riêng tiêu chuẩn quốc gia để đo lường dầu mỏ Việt Nam Nhật Bản lấy khối lượng riêng 15 0C, Trung Quốc số quốc gia Châu Âu lấy 200C, Anh, Mỹ lấy 600F làm khối lượng riêng tiêu chuẩn b-Tỷ trọng (Specific gravity – S.G) dầu mỏ − Tỷ trọng chất lỏng tỷ số khối lượng chất nhiệt độ t với khối lượng nước cất có thể tích nhiệt độ t 2, gọi khối lượng riêng tương đối (Relative Density) ký hiệu S.G t1/t2 Dt1/t2 − Tỷ trọng 60/600F (Specific Gravity 60/600F) tỷ số khối lượng riêng dầu với khối lượng riêng nước điều kiện chân không nhiệt độ tiêu chuẩn 600F, viết tắt S.G 60/600F − Tỷ trọng API 600F (API Gravity at 600F) hàm đặc biệt S.G 60/60 0F biểu diễn công thức : API at 600F = 141,5 − 131,5 S G 60 / 60 F Nhật Bản áp dụng S.G 15/40C; Anh, Mỹ dùng S.G 60/600F, Trung Quốc số quốc gia Châu Âu dùng D20/40C API at 600F sử dụng cảng Mỹ (API – American Petroleum Institute) • Đơn vị đo lường Quyết định số 1780 Bộ thương mại 26/12/2000 ban hành qui định đơn vị đo lường giao nhận hàng hóa dùng Việt Nam sau: − Dung tích tính lít ,m3 − Nhiệt độ tính C − Khối lượng riêng 150 C tính kg/l ; kg/ m3 − Khối lượng tính kg ;tấn Hệ mét Hệ Mỹ Hệ Anh m3 m3 m3 C kg/lít kg/m3 m3 t barrel barrel barrel F API barrel barrel barrel F – barrel long tons barrel long tons Thể tích toàn thực tế TOV Thể tích nước tự cặn W + S Thể tích thực điều kiện thực tế NOV Nhiệt độ thực tế t0 Khối lượng riêng/tỉ trọng nhiệt độ thực tế Hệ số chuyển đổi thể tích Thể tích thực điều kiện chuẩn Hệ số chuyển đổi khối lượng Khối lượng toàn c-Quan hệ đơn vị đo tỷ trọng qua bảng tính: Bảng 3-ASTM: Chuyển đổi từ API Gravity at 60oF sang S.G 60/60oF D15oC: API Gravity 60 0F … 62.0 62.1 62.2 62.3 62.4 … Specific Gravity 60/60 0F …… 0.7313 0.7309 0.7305 0.7301 0.7298 … Density 15 0C … 0.7310 0.7307 0.7303 0.7299 0.7205 … Trích Bảng –ASTM Ví dụ: API Gravity at 60oF 62,15 API đổi sang D15oC API thay đổi từ 62,10 đến 62,20 ΔAPI= 0,10 Thì D15oC thay đổi ΔD15 oC= 0,7307-0,7303=0,0004 Khi API thay đổi từ 62,10 đến 62,15 ΔAPI= 0,05 Thì ΔD15oC = (0,05×0,0004)x0,10 = 0,0002 Vậy tương ứng với API Gravity at 60 oF 62,15 D15oC 0,7303 + 0,0002= 0,7305 Kg/lít Bảng 5-ASTM: Đưa API Gravity nhiệt độ sang nhiệt độ chuẩn 60oF: API Gravity xác định theo nhiệt độ đo o Nhiệt độ đo (F ) 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 o API Gravity nhiệt độ chuẩn 60 F 75 29,0 30,0 31,0 32,0 32,9 33,9 34,9 35,9 36,9 37,9 76 28,9 29,9 30,9 31,9 32,9 33,9 34,8 35,8 36,8 37,8 77 28,9 29,9 30,9 31,9 32,8 33,8 34,8 35,7 36,7 37,7 78 28,8 29,8 30,8 31,9 32,7 33,7 34,7 35,7 36,7 37,6 79 28,8 29,7 30,7 31,7 32,7 33,7 34,6 35,6 36,6 37,6 … Ví dụ: API Gravity sản phẩm dầu 76 oF 38,4oAPI Tìm API nhiệt độ chuẩn Bảng 54B-ASTM (VCF Table): Chuyển đổi thể tích dầu thương phẩm (trừ dầu thô dầu nhờn) từ nhiệt độ thực tế sang thể tích nhiệt độ chuẩn 15oC Khối lượng riêng (Density) 15oC Nhiệt độ C 830,0 832,0 834,0 836,0 838,0 840,0 842,0 844,0 846,0 848,0 850,0 Hệ số chuyển đổi thể tích – (VCF) 30 00 0,9870 0,9871 0,9871 0,9872 0,9873 0,9873 0,9873 0,9874 0,9874 0,9875 0,9875 30 25 0,9868 0,9869 0,9869 0,9870 0,9870 0,9871 0,9871 0,9872 0,9872 0,9872 0,9873 30 50 0,9866 0,9866 0,9867 0,9868 0,9868 0,9869 0,9869 0,9870 0,9870 0,9870 0,9871 … Bảng 56 -ASTM (WCF Table): Bảng nói lên tương quan kg/lít lít/tấn tương ứng với Density 15oC Hay nói cách khác ta tìm khối lượng chất lỏng nhiệt độ 15 oC thông qua bảng Bảng cho ta biết khối lượng điều kiện không khí 1lít xăng dầu 15oC thể tích đo lít xăng dầu Density 15 0C … 0.964 0.965 0.966 0.967 … Kg/l … 0.9629 0.9639 0.9649 0.9659 … Lít/tấn … 1038.5 1037.4 1036.4 1035.3 … Trích bảng 56-ASTM Bảng chuyển đổi tương đương đơn vị đo thể tích xăng dầu theo hệ đo Anh, Mỹ hệ mét (theo điều kiện nhiệt độ chuẩn): API Gravity 60oF Litres at 15oC/US Galon at 60oF API Gravity 60oF Litres at 15oC/US Galon at 60oF to 2.6 3.7841 60.9 to 64.5 3.7829 2.7 to 9.7 3.7840 64.6 to 68.4 3.7828 9.8 to 19.6 3.7839 68.5 to 72.7 3.7827 19.7 to 27.3 3.7838 72.8 to 76.4 3.7826 … …… … …… Bảng dùng chuyển đổi đơn vị đo từ US gallons, Barrels sang đơn vị đo lít m Ví dụ: Một lô xăng dầu có API Gravity 60 oF 22.23 API tích 129,063 US Galons Hỏi thể tích 15oC bao nhiêu? Với API ta thấy Galon 60oF tương đương với 3.7838 lít 15oC Vậy: 129,063 US Galons x 3.7838 = 488,349 lít 15oC 2/Tính tóan Dầu sản phẩm: 1/ Tính TOV- Total observed volume (Thể tích chất lỏng nhiệt độ thực tế) 2/ Tính FW + S – Free water and Sediment (Thể tích nước tự cặn) 3/ Tính NOV- Net observed volume (Thể tích dầu nhiệt độ thực tế): NOV = TOV – (FW + S) 4/ Từ nhiệt độ thực tế to tỷ trọng (hoặc khối lượng riêng) chuẩn đưa vào bảng ASTM ta tìm VCF- Volume Correction Factor; tùy thuộc vào hệ đo mà ta có cách tính sau: Tra vào bảng 53(A,B,D) hệ mét; bảng 5(A,B,D) hệ Mỹ; bảng 23(A,B,D) hệ Anh, để tìm tỉ trọng điều kiện chuẩn Density 150C Tiến hành tra vào bảng 54(A,B,D) cho hệ mét; bảng 6(A,B,D) cho hệ Mỹ; bảng 24(A,B,D) cho hệ Anh để tìm số hiệu chỉnh thể tích VCF Ta tiến hành chuyển qua lại tỉ trọng chuẩn hệ nhờ vào Bảng “chuyển tương đương tỉ trọng API Gravity Specific Gravity Density 15 C” bảng ASTM/API/IP –Petrolium Measurement Table API Gravity 60 0F … 62.0 62.1 62.2 62.3 62.4 … Specific Gravity 60/60 0F …… 0.7313 0.7309 0.7305 0.7301 0.7298 … Trích Bảng –ASTM Density 15 0C … 0.7310 0.7307 0.7303 0.7299 0.7205 … 5/ Tính NSV- Net Standard Volume (Thể tích điều kiện chuẩn): NSV = NOV x VCF 6/ Tìm WCF- Weight Correction Factor (Hệ số chuyển đổi khối lượng): Từ tỉ trọng chuẩn tìm bước ta xác định hệ số chuyển đổi khối lượng WCF (weight Correction Factor ) dựa vào bảng 56 –ASTM Density 15 0C … 0.964 0.965 0.966 0.967 … Kg/l … 0.9629 0.9639 0.9649 0.9659 … Trích bảng 56-ASTM 7/ Khối lượng hàng: W = NSV x WCF Lít/tấn … 1038.5 1037.4 1036.4 1035.3 … 3/Tính tóan cho Dầu thô: [Các đơn vị qui đổi hệ mét (Việt Nam), điều kiện chuẩn 15 0C ] 1) Đọc mớn nước mũi, mớn lái xác định hiệu số mớn nước tàu: t = da – df 2) Xác định góc nghiêng ngang tàu 3) Từ hiệu số mớn nước (trim) góc nghiêng ngang biết, với giá trị đo két hàng xác định thiết bị đo, ta tiến hành hiệu chỉnh độ vơi tàu “Bảng hiệu chỉnh độ vơi” tư liệu tàu Độ vơi (m) … Độ chúi (cm) Góc nghiêng ( 0) +1,0 +3,0 +2,0 +1,0 +0,5 0,0 -0,5 -1,0 -2,0 -3,0 … 24,7 15,4 6,3 1,7 -2,7 -7,2 -11,7 -20,6 -29,4 … 0,0 -1,0 -2,0 27,4 30,2 33,0 18,2 20,9 23,7 9,0 11,8 14,6 4,5 7,2 10,0 0,0 2,7 5,5 -4,5 -1,7 1,0 -8,9 -6,2 -3,4 -17,6 -15,0 -12,3 -26,6 -23,8 -21,1 … … … Ví dụ bảng hiệu chỉnh độ vơi -3,0 -4,0 -5,0 35,7 26,5 17,3 12,8 8,3 3,8 -0,6 -9,5 -18,3 … 38,5 29,3 20,1 15,6 11,1 6,5 2,1 -6,7 -15,5 … 41,3 32,1 22,9 18,4 13,8 9,3 4,9 -3,9 -12,7 … Trường hợp tàu bảng hiệu chỉnh độ vơi tính lượng hiệu chỉnh sau: − Tàu nghiêng ngang : lỗ đo không nằm trung tâm khoang lượng hiệu chỉnh độ vơi AB1, tính theo công thức: AB1= AC1 * tgӨ (m) AC1 – Khoảng cách theo chiều ngang từ tâm lỗ đo đến đường trung tâm dọc khoang Ө – Góc nghiêng ngang (0) − Tàu chúi (mũi lái): lượng hiệu chỉnh AB2, tính theo công thức: AB2 = t* AC2/Lpp AC2 – Khoảng cách theo chiều dọc từ tâm lỗ đo đến đường trung tâm ngang khoang T– Hiệu số mớn Lpp – Chiều dài hai đường vuông góc mũi lái Giá trị độ vơi sau hiệu chỉnh (uc) = giá trị đo (uo) + lượng hiệu chỉnh (Δu) 4) Lấy giá trị độ vơi hiệu chỉnh tra vào bảng dung tích khoang, ta xác định tổng thể tích hàng hoá khoang hàng (bao gồm dầu hàng, nước tự do-FW cặn+nước- W+S) T.O.V (Total Observed Volume) thời điểm tính toán 5) Dùng thiết bị dò mặt phân cách dầu nước, xác định mức nước tự F.W (free water) nước phân lớp nằm dầu hầm hàng tính thể tích lượng nước đó, có 6) Ta tìm thể tích hàng gộp thực tế GOV bao gồm nước cặn (W+S) (Gross Observed Volume), lượng thể tích toàn dầu chuyến vào thời điểm đo nhiệt độ, cách lấy tổng thể tích hàng hoá khoang TOV biết bỏ lượng nước tự (F.W ) đáy khoang GOV = TOV – FW 7) Căn nhiệt độ đo dầu khoang khối lượng riêng/tỷ trọng thực tế phòng hóa nghiệm cung cấp đem phân tích mẫu : − Tiến hành tra vào bảng 54A, 6A (ASTM/API/IP –Petroleum Measurement Table) để tìm số hiệu chỉnh thể tích VCF ( Volume Correction Factor) − Đồng thời tra vào bảng 53(A,B,D) hệ mét; bảng (A,B,D)hệ Mỹ; bảng 23 (A,B,D) hệ Anh, để tìm tỉ trọng điều kiện chuẩn Density 150C Ta tiến hành chuyển qua lại tỉ trọng chuẩn hệ nhờ vào Bảng “chuyển tương đương tỉ trọng API Gravity Specific Gravity Density 15 0C” bảng ASTM/API/IP –Petrolium Measurement Table API Gravity 60 0F … 62.0 62.1 62.2 62.3 62.4 … Specific Gravity 60/60 0F …… 0.7313 0.7309 0.7305 0.7301 0.7298 … Trích ví dụ Bảng -ASTM Density 15 0C … 0.7310 0.7307 0.7303 0.7299 0.7205 … − Đo nhiệt độ dầu hàng:tính nhiệt độ đo vị trí khoang hàng (trên, giữa, ) T1, T2 ,T3 tính nhiệt độ trung bình khoang T = (T1 +T2 +T3 ) / 8) Tiến hàng xác định thể tích hàng gộp chuẩn G.S.V (Gross Standard Volume) thể tích hàng gộp thực tế G.O.V chuyển nhiệt độ chuẩn GSV = GOV * VCF 9) Xác định tổng thể tích nước cặn có dầu hàng ( Water + sidement) nhờ vào tỉ lệ nước cặn, tỉ lệ có người ta phân tích mẫu dầu phòng hoá nghiệm Tổng thể tích (W + S) = GOV * (W+S) % /100 10) Tiếp theo ta tìm thể tích thực dầu thời điểm tính toán NOV (Net Observed Volume), thể tích toàn dầu hàng không tính nước cặn (W+S) không bị lẫn nước tự FW đáy NOV = GOV – Thể tích (W+S) 11) Tìm thể tích hàng thực điều kiện chuẩn NSV (Net Standard Volume) không tính đến (W+S) nước tự FW NSV = NOV * VCF 12) Từ tỉ trọng chuẩn tìm bước số (7) ta xác định hệ số chuyển đổi khối lượng WCF (weight Correction Factor ) dựa vào bảng 56 –ASTM Density 15 0C … 0.964 0.965 0.966 0.967 … Kg/l … 0.9629 0.9639 0.9649 0.9659 … Trích bảng 56 Lít/tấn … 1038.5 1037.4 1036.4 1035.3 … 13) Bước ta tìm khối lượng hàng thực chở tàu W = NSV * WCF 14) Nếu cần thiết, ta tìm tìm tiếp thể tích tính toán TCV(Total Calculate Volume): TCV = GSV + FW TCV số tham khảo Đại phó trả hàng cảng dỡ Vì hành trình tàu không kiểm soát nước lẫn hàng hoá, nước tiếp tục lắng hành trình tạo thể tích nước tự nhiều cảng dỡ hàng so với cảng xếp Vì nước tự không hiệu chỉnh với nhiệt độ, phải cộng vào GSV để so sánh xác TCV “sau xếp hàng” TCV “trước dỡ hàng” 15) Tìm toàn thể tích hàng thực nhận lên tàu TRQ (Total Received Quantity)- hàng xếp lên tàu cách lấy TCV trừ hàng có sẵn tàu OBQ/ROB (On BoardQuantity / Remaining On Board): TRQ = TCV – OBQ/ROB TRQ thể tích hàng hoá phải giao khoang hàng định Đây số đưa vào Vận tải đơn (Bill of lading) sau hiệu chỉnh hệ số kinh nghiệm tàu VEF (Vessel Eperience Factor) 17/ So sánh số liệu nhận tàu với số liệu xuất kho cảng Sau tính toán xong, Thuyền trưởng phải công bố kháng cáo “Letter Discrepancy” số lượng hàng tàu khác với số lượng bờ thành phần nước tự hàng hoá Dùng hệ số kinh nghiệm VEF để so sánh số lượng hàng tàu bờ 4/Tính lượng dầu hàng lại tàu : Như xem xét rõ ràng dù có tính toán tốt đến đâu số lượng hàng nhận xếp hàng dầu thô khác chút so với số ghi vận đơn Lượng hàng sai khác (ship’s figures) tồn lượng dầu cặn dầu lắng xuống đáy khoang mà dỡ hàng chuyến trước dỡ hết lên sót lại khoang rửa dầu thô “cặn khô (dry residues)”; lượng lượng dầu lẫn nước rửa “cặn ướt (wet residues )” chuyển két slop ta tiến hành tráng lại khoang hàng nước biển Lượng dầu lại tàu (residue on board) = cặn khô + cặn ướt • Tính toán lượng tàu dầu vệ sinh hầm hàng dầu thô thực nhờ vào bảng tính (RESIDUE CALCULATION SHEET) xem ví dụ sau: Tính tổng thể tích (1)a két × két mạn dầu thô + nước biển + (1)b (2)a (2)b (3)a (3)b (4)a (4)b × × × × × × × − + − + − + − + + + − − − − + rửa − không rửa (5): Lượng cặn ướt thu két lắng sau rửa két, gọi “the so-called slops” Nó tính đến: cặn thu từ két rửa, dầu sót đường ống, dầu hàng sót lại góc két chỗ vòi phun không phun vào được, trình tráng lại nước biển chúng lẫn vào nước vào két slop Thường cước phí tính cho lượng (6): Dùng đầu dò mặt tíêp giáp dầu nước để xác định mặt phân cách lớp nước lắng đáy két slop, thải lượng nước cho ta phần dầu bên trên; nhiên lớp nước chỗ tiếp giáp với dầu mà ta thải được, lượng nước ước lượng chiếm 20% lượng dầu lắng để tính lượng dầu thực két slop sau trừ nước phải nhân 0.8 (7): Lượng lượng sót lại đường ống; dầu bơm vét chuyển đến két slop vét dầu khoang hàng mà sau bơm hết toàn lên bờ được, (8): Dầu hàng bị lẫn nước tráng lại khoang nước biển chuyển két slop, mà bơm vét không vét vệ sinh dầu thô (9): Ước lượng số dầu sót lại két két không tráng lại nước biển (10): Ước lượng số dầu sót lại két mạn két không tráng lại nước Lượng cặn dầu hay dầu lắng đáy mà rửa dầu thô chúng bám chặt vào kết cấu hầm hàng Ước lượng số dầu khó người ta phải dùng đến tỉ số thể tích két rửa lại nứơc két không rửa lại nước tỉ số dịên tích kết cấu theo chìêu ngang chiều dọc rõ ràng dầu bám vào kết cấu dễ dàng kết cấu phẳng khác − Đối với két tỉ số kết cấu thẳng đứng nằm ngang gần nhau, dung tích két gần nhau, tỉ số diện tích thể tích không khác biệt Vì người ta ước lượng số dầu sót lại nhờ vào tính tỉ số thể tích két với − Còn két mạn tồn nhiều kết cấu ngang dọc nên tỉ số chúng lớn Và qua thực tế người ta biết lượng dầu sót lại két mạn nhiều 1.8 lần so với két Theo đơn vị diện tích két mạn > 1.17 lần Theo đơn vị thể tích két mạn > 1.52 lần Tích = 1.8 lần (11): Tổng lượng cặn khô két không rửa nước (9) + (10) (12) : Tổng lượng dầu lại tàu tổng lượng cặn khô + tổng lượng cặn ướt Khi xếp hàng lên tàu lượng tổng (12) trừ lại cho lượng hàng thực tế đo đạc tàu để xác định xác lượng hàng mà tàu thực nhận DATE RESIDUE CALCULATION SHEET S M/T PORT Voy.no Center Tank COW Két (m3) NON-COW Wing Tank COW Két mạn (m3) NON-COW Total capacity of cleaned tank (Dung tích két rửa ) Total capacity of uncleaned tank (Dung tích két không rửa ) (1)a (3)a (1)b (3)b (2)a (4)a (2)b (4)b Capacity of slop tank having slop oil must be omitted (Không tính tích két slop) dung Thể tích Wet Residue in slop tank (Cặn ướt “wet residue” két slop) (5) Oil contents in (5) (Wet residue) (Dầu lắng không lẫn nước) = [(5) – thể tích nước]* 0.8 Residue collected from Pipe line (& dirty ballast)etc (Dầu sót lại đường ống (nước ballast …) Residue collected from (6) – (7) cleaned tank (Dầu rửa két) Dry residue remaining in uncleaned center tanks (6) (7) (8) (Cặn khô “Dry Residue” két không rửa nước) 8* (3)a + * (3)b (9) (1)a + * (1)b + 1.8 * [(2)a + * (2)b ] Dry residue remaining in uncleaned wing tanks (Cặn khô “Dry Residue” két mạn không rửa nước) 8* (10) 1.8 * [(4)a + * (4)b ] (1)a + * (1)b + 1.8 * [(2)a + * (2)b ] Total Dry Residue in uncleaned Tanks (Tổng lượng cặn khô) Total Residue on board (Tổng lượng cặn tàu) (9) +(10) (11) (5) + (11) (12) • Đối với tàu có két nước dằn cách li ( SBT vessels ) Do tàu có trang bị két nước dằn cách li không tàu C.B.T nên chứa ballast két nước dằn riêng biệt, nước lẫn vào dầu lượng “cặn ướt” (wet residues) có tàu hạn chế, ta bỏ qua đại lượng Đối với lượng “cặn khô” (dry residues) ta dùng bảng tính (RESIDUE CALCULATION SHEET) mà thường xác định thông qua đại lượng hệ số kinh nghiệm tàu ( Ship Experience Factor – S.E.F) S E F = ship ‘ s figure B / L figure Ví dụ tàu có hệ số kinh nghiệm 1.00355 ,tổng số dầu xếp lên khoang 500 000 m3 số lượng cặn khô 500 000 * (1.003551) = 1175 m3 […]… được rằng lượng dầu còn sót lại trong các két mạn sẽ nhiều hơn 1.8 lần so với các két ở giữa Theo một đơn vị diện tích két mạn > giữa là 1.17 lần Theo một đơn vị thể tích két mạn > giữa là 1.52 lần Tích = 1.8 lần (11): Tổng lượng cặn khô trong các két không được rửa bằng nước (9) + (10) (12) : Tổng lượng dầu còn lại trên tàu là tổng của lượng cặn khô + tổng lượng cặn ướt Khi xếp hàng lên tàu thì lượng. .. oil must be omitted (Không tính tích két slop) dung Thể tích Wet Residue in slop tank (Cặn ướt “wet residue” trong két slop) (5) Oil contents in (5) (Wet residue) (Dầu lắng không lẫn nước) = [(5) – thể tích nước]* 0.8 Residue collected from Pipe line (& dirty ballast)etc (Dầu sót lại trong đường ống (nước ballast …) Residue collected from (6) – (7) cleaned tank (Dầu rửa két) Dry residue remaining in… (12) • Đối với các tàu có két nước dằn cách li ( SBT vessels ) Do tàu có trang bị két nước dằn cách li không như các tàu C.B.T nên khi chứa ballast ở các két nước dằn riêng biệt, nước không có lẫn vào dầu vì vậy lượng “cặn ướt” (wet residues) có trên tàu là rất hạn chế, ta có thể bỏ qua được đại lượng này được Đối với lượng “cặn khô” (dry residues) thì ta không thể dùng bảng tính (RESIDUE CALCULATION…− Đối với két giữa thì tỉ số giữa kết cấu thẳng đứng và nằm ngang là gần như nhau, dung tích các két này gần như nhau, do vậy tỉ số diện tích và thể tích cũng không khác biệt Vì thế người ta có thể ước lượng số dầu còn sót lại nhờ vào tính tỉ số thể tích các két giữa với nhau − Còn đối với các két mạn thì ở đây tồn tại nhiều kết cấu ngang và dọc hơn nên… “Dry Residue” trong két giữa không được rửa bằng nước) 8* (3)a + 2 * (3)b (9) (1)a + 2 * (1)b + 1.8 * [(2)a + 2 * (2)b ] Dry residue remaining in uncleaned wing tanks (Cặn khô “Dry Residue” trong két mạn không được rửa bằng nước) 8* (10) 1.8 * [(4)a + 2 * (4)b ] (1)a + 2 * (1)b + 1.8 * [(2)a + 2 * (2)b ] Total Dry Residue in uncleaned Tanks (Tổng lượng cặn khô) Total Residue on board (Tổng lượng cặn trên… lượng tổng (12) này sẽ được trừ lại cho lượng hàng thực tế đo đạc được trên tàu để xác định chính xác lượng hàng mà tàu thực sự nhận DATE RESIDUE CALCULATION SHEET S M/T PORT Voy.no Center Tank COW Két giữa (m3) NON-COW Wing Tank COW Két mạn (m3) NON-COW Total capacity of cleaned tank (Dung tích của két được rửa ) Total capacity of uncleaned tank (Dung tích của két không được rửa ) (1)a (3)a (1)b (3)b… dùng bảng tính (RESIDUE CALCULATION SHEET) như ở trên được mà thường được xác định thông qua đại lượng hệ số kinh nghiệm của tàu ( Ship Experience Factor – S.E.F) S E F = ship ‘ s figure B / L figure Ví dụ một tàu có hệ số kinh nghiệm là 1.00355 ,tổng số dầu được xếp lên các khoang là 500 000 m3 thì số lượng cặn khô sẽ là 500 000 * (1.003551) = 1175 m3

Mọi Người Cũng Xem   Hướng dẫn cách chỉnh, đổi màu đèn bàn phím cơ đơn giản, chi tiết

Xem thêm: Ý nghĩa biển số xe phong thủy | Cách xem biển số xe mới nhất

Related Posts

About The Author

Add Comment