Hướng dẫn học sinh, sinh viên cách tính điểm môn học

Hướng dẫn học viên, sinh viên cách tính điểm môn học

HƯỚNG DẪN HỌC SINH, SINH VIÊN CÁCH TÍNH ĐIỂM MÔN HỌC

Căn cứ vào quyết định hành động số 3 a / QĐ-ĐVĐN về việc phát hành quy định cao đẳng, tầm trung hệ chính quy. Trong quy định giảng dạy tại điều 14 hướng dẫn học viên, sinh viên cách tính điểm như sau :

Điều 14: Cách tính điểm môn học, điểm trung bình chung học kỳ/ năm học/ khóa học và điểm trung bình chung tích lũy

1. Điểm môn học

a ) Điểm môn học gồm có điểm trung bình các điểm kiểm tra có trọng số 0,4 và điểm thi kết thúc môn học có trọng số 0,6 ;
– Đối với hệ Trung cấp : Điểm TBC môn học đạt nhu yếu khi có điểm theo thang điểm 10 đạt từ 5,0 trở lên ( Trong hệ huấn luyện và đào tạo theo niên chế )
– Đối với hệ Cao đẳng : Điểm TBC môn học đạt yêu câu khi có điểm theo thang điểm 10 đạt từ 4,0 trở lên ( Trong đào tạo và giảng dạy theo tín chỉ )
b ) Điểm trung bình chung kiểm tra :

– Đối với hệ Trung cấp:

* Cách tính điểm TBC kiểm tra: trọng số 0,4

( 1 ) Điểm kiểm tra liên tục : Hệ số 1
( 2 ) Điểm kiểm tra định kỳ : Hệ số 2
=> Điểm TBC Kiểm tra = [ Điểm thông số 1 + ( Điểm thông số 2 x 2 ) ] / tổng thông số
Điểm TBC kiểm tra đạt nhu yếu khi có điểm theo thang điểm 10 đạt từ 5,0 trở lên

Mọi Người Cũng Xem   Cách Tính Công Suất Máy Khuấy Chìm Tsurumi Japan Công Suất Từ 250W Đến 4Kw

– Đối với hệ Cao đẳng:

* Cách tính điểm TBC kiểm tra: Trọng số 0,4. Trong đó:

( 1 ) Điểm thái độ : Trọng số 0,3
( 2 ) Điểm kiểm tra tiếp tục, định kỳ : Trọng số 0,7

=> Điểm TBC kiểm tra = ( Điểm thái độ x 0,3) + (Điểm kiểm tra x 0,7)

Điểm TBC kiểm tra đạt nhu yếu khi có điểm theo thang điểm 10 đạt từ 5,0 trở lên
c ) Điểm trung bình chung môn học

* Cách tính điểm TBC môn học (Hệ Trung cấp, Cao đẳng)

Điểm TBC môn học = ( Điểm TBC kiểm tra x 0,4 ) + ( Điểm thi x 0,6 )
2. Điểm trung bình chung học kỳ / năm học / khóa học và điểm trung bình chung tích góp
a ) Công thức tính điểm trung bình chung học kỳ / năm học / khóa học và điểm trung bình chung tích góp :

Trong đó :
+ A : là điểm trung bình chung học kỳ / năm học / khóa học và điểm trung bình chung tích góp ;
+ i : là số thứ tự môn học ;
+ ai : là điểm của môn học thứ i ;
+ ni : là số chứng từ của môn học thứ i ;
+ n : là tổng số môn học trong học kỳ / năm học / khóa học hoặc số môn học, mô-đun đã tích góp .
b ) Điểm trung bình chung tích góp là điểm trung bình chung của các môn học mà học viên, sinh viên đã tích góp được, tính từ đầu khóa cho tới thời gian được xem xét vào lúc kết thúc mỗi học kỳ ;

Mọi Người Cũng Xem   17 cách tải video trên YouTube về máy tính đơn giản, nhanh chóng - https://hoasenhomes.vn

c) Điểm trung bình chung học kỳ/ năm học/ khóa học, điểm trung bình chung tích lũy bao gồm cả điểm môn học được bảo lưu, không bao gồm điểm môn học được miễn trừ và môn học điều kiện;

d ) Trường hợp học viên, sinh viên được tạm hoãn học môn học thì chưa tính khối lượng học tập của môn học đó trong thời hạn được tạm hoãn .
3. Điểm trung bình chung học kỳ, năm học, điểm trung bình chung tích góp để xét học bổng, khen thưởng sau mỗi học kỳ, năm học hoặc khóa học được tính theo tác dụng điểm thi kết thúc môn học lần thứ nhất ; để xét kiểm soát và điều chỉnh quá trình học, buộc thôi học được tính theo tác dụng lần thi kết thúc môn học có điểm trên cao nhất .
4. Môn học Giáo dục đào tạo sức khỏe thể chất, Giáo dục đào tạo quốc phòng và bảo mật an ninh là hai môn điều kiện kèm theo ; hiệu quả nhìn nhận hai môn học này không tính vào điểm trung bình chung học kỳ, năm học, điểm trung bình chung tích góp, xếp loại tốt nghiệp nhưng là một trong các điều kiện kèm theo để xét hoàn thành xong khối lượng học tập, xét điều kiện kèm theo dự thi tốt nghiệp hoặc bảo vệ chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp và được ghi vào bảng điểm cấp kèm theo bằng tốt nghiệp.

Mọi Người Cũng Xem   4 Hình Thức Trả Lương Và Cách Tính Lương Cho Công Nhân Sản Xuất

Related Posts

About The Author

Add Comment