Tài liệu các phương pháp tính định thức cấp N

Ngày đăng: 21/06/2013, 10:00

TÍNH Tài liệu ôn thi cao học năm 2005 Phiên bản đã chỉnh sửa PGS. TS Mỵ Vinh Quang Ngày 28 tháng 10 năm 2004 Bài 2 : Các Phương Pháp định nghĩa khá phức tạp, do đó khi định nghĩa định thức mà sử dụng các tính chất của định thức và thường dùng các phương pháp sau. 1 Phương pháp biến đổi định thức về dạng tam giác Sử dụng các phép biến đổi sơ cấp trên dòng (cột) của ma trận và các tính chất của định thức để biến đổi ma trận của định thức về dạng tam giác. Định thức sau cùng sẽ bằng tích của các phần tử thuộc đường chéo chính (theo tính chất 3.3). Ví dụ 1.1: Tính định thức cấp n (n  2) sau đây: D =           1 2 2. .. 2 2 2 2. .. 2 2 2 3. .. 2. .. .. .. .. .. .. .. 2 2 2. .. n           Bài giải: Nhân dòng (2) với (−1) rồi cộng vào dòng (3), (4),. .., (n). Ta có D =           1 2 2. .. 2 2 2 2. .. 2 0 0 1. .. 0. .. .. .. .. .. .. .. 0 0 0. .. n − 2           (1) =           1 2 2. .. 2 0 −2 −2. .. −2 0 0 1. .. 0. .. .. .. .. .. .. .. 0 0 0. .. n − 2           = (−2)(n − 2)! (1): nhân dòng (1) với (−2) cộng vào dòng (2). 1 Ví dụ 1.2: Tính định thức cấp n D =           a b b. .. b b a b. .. b b b a. .. b. .. .. .. .. .. .. .. b b b. .. a           Bài giải: Đầu tiên công các cột (2), (3),.. ., (n) vào cột (1). Sau đó nhân dòng (1) với (−1) cộng vào các dòng (2), (3),.. ., (n). Ta có: D =           a + (n − 1)b b b. .. b a + (n − 1)b a b. .. b a + (n − 1)b b a. .. b. .. .. .. .. .. .. .. a + (n − 1)b b b. .. a           =           a + (n − 1)b b b. .. b 0 a − b 0. .. 0 0 0 a − b. .. 0. .. .. .. .. .. .. .. 0 0 0. .. a − b           =  a + (n − 1)b  (a − b) n−1 2 Phương pháp qui nạp Áp dụng các tính chất của định thức, biến đổi, khai triển định thức theo dòng hoặc theo cột để biểu diễn định thức cần tính qua các định thức cấp bé hơn nhưng có cùng dạng. Từ đó ta sẽ nhận được công thức truy hồi. Sử dụng công thức truy hồi và tính trực tiếp các định thức cùng dạng cấp 1, cấp 2,. .., để suy ra định thức cần tính. Ví dụ 2.1: Tính định thức D n =         1 + a 1 b 1 a 1 b 2. .. a 1 b n a 2 b 1 1 + a 2 b 2. .. a 2 b n. .. .. .. .. .. . a n b 1 a n b 2. .. 1 + a n b n         Bài giải: Sử dụng tính chất 2.4, tách định thức theo cột n, ta có: D n =           1 + a 1 b 1. .. a 1 b n−1 0 a 2 b 1. .. a 2 b n−1 0. .. .. .. .. .. . a n−1 b 1. .. 1 + a n−1 b n−1 0 a n b 1. .. a n b n−1 1           +           1 + a 1 b 1. .. a 1 b n−1 a 1 b n a 2 b 1. .. a 2 b n−1 a 2 b n. .. .. .. .. .. . a n−1 b 1. .. 1 + a n−1 b n−1 a n−1 b n a n b 1. .. a n b n−1 a n b n           =           1 + a 1 b 1. .. a 1 b n−1 0 a 2 b 1. .. a 2 b n−1 0. .. .. .. .. .. . a n−1 b 1. .. 1 + a n−1 b n−1 0 a n b 1. .. a n b n−1 1           + b n           1 + a 1 b 1. .. a 1 b n−1 a 1 a 2 b 1. .. a 2 b n−1 a 2. .. .. .. .. .. . a n−1 b 1. .. 1 + a n−1 b n−1 a n−1 a n b 1. .. a n b n−1 a n           Khai triển định thức đầu theo cột (n) ta sẽ có định thức đầu bằng D n−1. Nhân cột (n) của định thức thứ hai lần lượt với (−b i ) rồi cộng vào cột i (i = 1, 2,. .., n −1). 2 Ta được: D n = D n−1 + b n           1 0. .. 0 a 1 0 1. .. 0 a 2. .. .. .. .. .. .. .. 0 0. .. 1 a n−1 0 0. .. 0 a n           = D n−1 + a n b n Vậy ta có công thức truy hồi D n = D n−1 + a n b n. Vì công thức trên đúng với mọi n nên ta có D n = D n−1 + a n b n =  D n−2 + a n−1 b n−1  + a n b n = · · · = D 1 + a 2 b 2 + a 3 b 3 + · · · + a n b n Vì D 1 = a 1 b 1 + 1 nên cuối cùng ta có D n = 1 + a 1 b 1 + a 2 b 2 + a 3 b 3 + · · · + a n b n Ví dụ 2.2: Cho a, b ∈ R, a = b. Tính định thức cấp n D n =           a + b ab 0. .. 0 0 1 a + b ab. .. 0 0. .. .. .. .. .. .. .. .. . 0 0 0. .. a + b ab 0 0 0. .. 0 a + b           Bài giải: Khai triển định thức theo dòng đầu, ta được: D n = (a + b)D n−1 − ab           1 ab 0. .. 0 0 0 a + b ab. .. 0 0. .. .. .. .. .. .. .. .. . 0 0 0. .. a + b ab 0 0 0. .. 0 a + b           Tiếp tục khai triển định thức sau theo cột (1) ta có công thức: D n = (a + b)D n−1 − abD n−2 với n  3 (∗) Do đó: D n − aD n−1 = b(D n−1 − aD n−2 ) Công thức này đúng với mọi n  3 nên ta có D n − aD n−1 = b(D n−1 − aD n−2 ) = b 2 (D n−2 − aD n−3 ) = · · · = b n−2 (D 2 − aD 1 ) Tính toán trực tiếp ta có D 2 = a 2 + b 2 + ab và D 1 = a + b do đó D 2 − aD 1 = b 2. Bởi vậy D n − aD n−1 = b n (1) Tiếp tục, từ công thức (∗) ta lại có D n − bD n−1 = a(D n−1 − bD n−2 ). Do công thức này đúng với mọi n  3 nên tương tự như trên ta lại có D n − bD n−1 = a(D n−1 − bD n−2 ) = a 2 (D n−3 − bD n−4 ) = · · · = a n−2 (D 2 − bD 1 ) = a n vì D 2 − bD 1 = a 2 Vậy ta có D n − bD n−1 = a n (2) Khử D n−1 từ trong (1) và (2) ta sẽ được kết quả D n = a n+1 − b n+1 a − b 3 3 Phương pháp biểu diễn định thức thành tổng các định thức Nhiều định thức cấp n có thể tính được dễ dàng bằng các tách định thức (theo các dòng hoặc theo các cột) thành tổng của các định thức cùng cấp. Các định thức mới này thường bằng 0 hoặc tính được dễ dàng. Ví dụ 3.1: Ta sẽ tính định thức D n trong Ví dụ 2.1 bằng phương pháp này. Bài giải: Mỗi cột của D n được viết thành tổng của 2 cột mà ta ký hiệu là cột loại (1) và loại (2) như sau: D n =           1 + a 1 b 1 0 + a 1 b 2. .. 0 + a 1 b n 0 + a 2 b 1 1 + a 2 b 2. .. 0 + a 2 b n. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 0 + a n b 1 0 + a n b 2. .. 1 + a n b n           (1) (2) (1) (2) (1) (2) Sử dụng tính chất 2.4 của định thức, ta lần lượt tách các cột của định thức. Sau n lần tách ta có D n là tổng của 2 n định thức cấp n. Cột thứ i của các định thức này chính là cột loại (1) hoặc loại (2) của cột thứ i của định thức ban đầu D n. Ta chia 2 n định thức này thành ba dạng như sau: Dạng 1: Bao gồm các định thức có từ 2 cột loại (2) trở lên. Vì các cột loại (2) tỉ lệ nên tất cả các định thức loại này có giá trị bằng 0. Dạng 2: Bao gồm các định thức có đúng một cột loại (2), còn các cột khác là loại (1). Giả sử cột i là loại (2) ta có định thức đó là D n,i =         1 0. .. a 1 b i. .. 0 0 1. .. a 2 b i. .. 0. .. .. .. .. .. .. .. .. . 0 0. .. a n b i. .. 1         = a i b i ↑ cột i (khai triển theo cột i). Có tất cả n định thức dạng 2 (ứng với i = 1, 2,. .., n) và tổng của tất cả các định thức dạng 2 là n  i=1 a i b i Dạng 3: Bao gồm các định thức không có cột loại (2), nên tất cả các cột đều là loại (1) và do đó có đúng một định thức dạng 3 là         1 0. .. 0 0 1. .. 0. .. .. .. .. .. . 0 0. .. 1         = 1 Vậy D n bằng tổng của tất cả các định thức ba dạng trên và bằng n  i=1 a i b i + 1 4 Nhận xét: Tất cả các định thứccác cột (dòng) có thể biểu diển dưới dạng tổng 2 cột (2 dòng) trong đó các cột loại (2) (dòng loại (2)) tỉ lệ với nhau đều có thể tính được dễ dàng bằng phương pháp 3 với cách trình bày giống hệt như trên. 4 Phương pháp biểu diển định thức thành tích các định thức Giả sử ta cần tính định thức D cấp n. Ta biểu diễn ma trận tương ứng A của D thành tích các ma trận vuông cấp n đơn giản hơn: A = B.C. Khi đó ta có D = det A = det(B.C) = det B. det C với các định thức det B, det C tính được dễ dàng nên D tính được. Ví dụ 4.1: n 1 + x 2 y 1 1 + x 2 y 2. .. 1 + x 2 y n. .. .. .. .. .. . 1 + x n y 1 1 + x n y 2. .. 1 + x n y n         Bài giải: Với n  2 ta có: A =     1 + x 1 y 1 1 + x 1 y 2. .. 1 + x 1 y n 1 + x 2 y 1 1 + x 2 y 2. .. 1 + x 2 y n. .. .. .. .. .. . 1 + x n y 1 1 + x n y 2. .. 1 + x n y n     =       1 x 1 0. .. 0 1 x 2 0. .. 0 1 x 3 0. .. 0. .. .. .. .. .. .. .. 1 x n 0. .. 0          B       1 1. .. 1 y 1 y 2. .. y n 0 0. .. 0. .. .. .. .. .. . 0 0. .. 0          C Bởi vậy: D = det A = det B. det C =  0 nếu n > 2 (x 2 − x 1 )(y 2 − y 1 ) nếu n = 2 Ví dụ 4.2: Tính định thức cấp n (n  2) D =         sin 2α 1 sin(α 1 + α 2 ). .. sin(α 1 + α n ) sin(α 2 + α 1 ) sin 2α 2 ). .. sin(α 2 + α n ). .. .. .. .. .. . sin(α n + α 1 ) sin(α n + α 2 ). .. sin 2α n         5 Bài giải: Với n  2 ta có: A =     sin 2α 1 sin(α 1 + α 2 ). .. sin(α 1 + α n ) sin(α 2 + α 1 ) sin 2α 2. .. sin(α 2 + α n ). .. .. .. .. .. . sin(α n + α 1 ) sin(α n + α 2 ). .. sin 2α n     =       sin α 1 cos α 1 0. .. 0 sin α 2 cos α 2 0. .. 0 sin α 3 cos α 3 0. .. 0. .. .. .. .. .. .. .. sin α n cos α n 0. .. 0          B       cos α 1 cos α 2. .. cos α n sin α 1 sin α 2. .. sin α n 0 0. .. 0. .. .. .. .. .. . 0 0. .. 0          C Bởi vậy: D = det A = det B. det C =  0 nếu n > 2 − sin 2 (α 1 − α 2 ) nếu n = 2 Bài Tập n a 1 1 + a 2 a 3. .. a n a 1 a 2 1 + a 3. .. a n. .. .. .. .. .. .. .. a 1 a 2 a 3. .. 1 + a n           7.           0 1 1. .. 1 1 0 x. .. x 1 x 0. .. x. .. .. .. .. .. .. .. 1 x x. .. 0           8.           5 3 0 0. .. 0 0 2 5 3 0. .. 0 0 0 2 5 3. .. 0 0. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0 0 0 0. .. 2 5           9.         a 1 x. .. x x a 2. .. x. .. .. .. .. .. . x x. .. a n         10.         a 1 + b 1 a 1 + b 2. .. a 1 + b n a 2 + b 1 a 2 + b 2. .. a 2 + b n. .. .. .. .. .. . a n + b 1 a n + b 2. .. a n + b n         6 11.         cos(α 1 − β 1 ) cos(α 1 − β 2 ). .. cos(α 1 − β n ) cos(α 2 − β 1 ) cos(α 2 − β 2 ). .. cos(α 2 − β n ). .. .. .. .. .. . cos(α n − β 1 ) cos(α n − β 2 ). .. cos(α n − β n )         các vị trí còn lại là 0) 13.                 a 1 0. .. 0 b 1 0. .. 0 0 a 2. .. 0 0 b 2. .. 0. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 0 0. .. a n 0 0. .. b n c 1 0. .. 0 d 1 0. .. 0 0 c 2. .. 0 0 d 2. .. 0. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 0 0. .. c n 0 0. .. d n                 7 . mọi n  3 n n ta có D n − aD n 1 = b(D n 1 − aD n 2 ) = b 2 (D n 2 − aD n 3 ) = · · · = b n 2 (D 2 − aD 1 ) Tính to n trực tiếp ta có D 2 = a 2 + b 2 +. TUY N TÍNH Tài liệu n thi cao học n m 20 05 Phi n b n đã chỉnh sửa PGS. TS Mỵ Vinh Quang Ngày 28 tháng 10 n m 20 04 Bài 2 : Các Phương Pháp Tính Định Thức

Mọi Người Cũng Xem   BÀI tập 5 KHỐI LƯỢNG dự TOÁN tấm ĐAN - Tài liệu text

Các phương pháp tính định thức cấp N ĐẠI SỐ TUYẾNôn thi cao học năm 2005 Phiên bản đã chỉnh sửa PGS. TS Mỵ Vinh Quang Ngày 28 tháng 10 năm 2004 Bài 2 : Tính Định Thức Cấp n Định thức đượcnghĩa khá phức tạp, do đó khi tính các định thức cấp cao (cấp lớn hơn 3) người ta hầu như không sử dụngnghĩamà sử dụngchất củavà thường dùngsau. 1biến đổivề dạng tam giác Sử dụngphép biến đổi sơtrên dòng (cột) của ma trận vàchất củađể biến đổi ma trận củavề dạng tam giác.sau cùng sẽ bằng tích củaphần tử thuộc đường chéo chính (theochất 3.3). Ví dụ 1.1:(n  2) sau đây: D =           1 2 2. .. 2 2 2 2. .. 2 2 2 3. .. 2. .. .. .. .. .. .. .. 2 2 2. . .          Bài giải: Nhân dòng (2) với (−1) rồi cộng vào dòng (3), (4),. .., (n). Ta có D =           1 2 2. .. 2 2 2 2. .. 2 0 0 1. .. 0. .. .. .. .. .. .. .. 0 0 0. . .− 2           (1) =           1 2 2. .. 2 0 −2 −2. .. −2 0 0 1. .. 0. .. .. .. .. .. .. .. 0 0 0. . .− 2           = (−2)(n − 2)! (1): nhân dòng (1) với (−2) cộng vào dòng (2). 1 Ví dụ 1.2:D =           a b b. .. b b a b. .. b b b a. .. b. .. .. .. .. .. .. .. b b b. .. a           Bài giải: Đầu tiên côngcột (2), (3),.. ., (n) vào cột (1). Sau đó nhân dòng (1) với (−1) cộng vàodòng (2), (3),.. ., (n). Ta có: D =           a + (n − 1)b b b. .. b a + (n − 1)b a b. .. b a + (n − 1)b b a. .. b. .. .. .. .. .. .. .. a + (n − 1)b b b. .. a           =           a + (n − 1)b b b. .. b 0 a − b 0. .. 0 0 0 a − b. .. 0. .. .. .. .. .. .. .. 0 0 0. .. a − b           =  a + (n − 1)b  (a − b) n−1 2qui nạp Áp dụngchất củathức, biến đổi, khai triểntheo dòng hoặc theo cột để biểu diễncầnquabé hơn nhưng có cùng dạng. Từ đó ta sẽ nhận được côngtruy hồi. Sử dụng côngtruy hồi vàtrực tiếpcùng dạng1,2,. .., để suy racần tính. Ví dụ 2.1:=         1 + a 1 b 1 a 1 b 2. .. a 1 ba 2 b 1 1 + a 2 b 2. .. a 2 b.. .. .. .. .. .. ab 1 ab 2. .. 1 + a        Bài giải: Sử dụngchất 2.4, táchtheo cột n, ta có: D=           1 + a 1 b 1. .. a 1 b n−1 0 a 2 b 1. .. a 2 b n−1 0. .. .. .. .. .. . a n−1 b 1. .. 1 + a n−1 b n−1 0 ab 1. .. ab n−1 1           +           1 + a 1 b 1. .. a 1 b n−1 a 1 ba 2 b 1. .. a 2 b n−1 a 2 b.. .. .. .. .. .. a n−1 b 1. .. 1 + a n−1 b n−1 a n−1 bb 1. .. ab n−1 a          =           1 + a 1 b 1. .. a 1 b n−1 0 a 2 b 1. .. a 2 b n−1 0. .. .. .. .. .. . a n−1 b 1. .. 1 + a n−1 b n−1 0 ab 1. .. ab n−1 1           + b          1 + a 1 b 1. .. a 1 b n−1 a 1 a 2 b 1. .. a 2 b n−1 a 2. .. .. .. .. .. . a n−1 b 1. .. 1 + a n−1 b n−1 a n−1 ab 1. .. ab n−1 a          Khai triểnđầu theo cột (n) ta sẽ cóđầu bằng D n−1. Nhân cột (n) củathứ hai lần lượt với (−b i ) rồi cộng vào cột i (i = 1, 2,. .. ,−1). 2 Ta được: D= D n−1 + b          1 0. .. 0 a 1 0 1. .. 0 a 2. .. .. .. .. .. .. .. 0 0. .. 1 a n−1 0 0. .. 0 a          = D n−1 + aVậy ta có côngtruy hồi D= D n−1 + a. Vì côngtrên đúng với mọinên ta có D= D n−1 + a=  D n−2 + a n−1 b n−1  + a= · · · = D 1 + a 2 b 2 + a 3 b 3 + · · · + aVì D 1 = a 1 b 1 + 1 nên cuối cùng ta có D= 1 + a 1 b 1 + a 2 b 2 + a 3 b 3 + · · · + aVí dụ 2.2: Cho a, b ∈ R, a = b.=           a + b ab 0. .. 0 0 1 a + b ab. .. 0 0. .. .. .. .. .. .. .. .. . 0 0 0. .. a + b ab 0 0 0. .. 0 a + b           Bài giải: Khai triểntheo dòng đầu, ta được: D= (a + b)D n−1 − ab           1 ab 0. .. 0 0 0 a + b ab. .. 0 0. .. .. .. .. .. .. .. .. . 0 0 0. .. a + b ab 0 0 0. .. 0 a + b           Tiếp tục khai triểnsau theo cột (1) ta có công thức: D= (a + b)D n−1 − abD n−2 với 3 (∗) Do đó: D− aD n−1 = b(D n−1 − aD n−2 ) Côngnày đúng với mọi 3 nên ta có D− aD n−1 = b(D n−1 − aD n−2 ) = b 2 (D n−2 − aD n−3 ) = · · · = b n−2 (D 2 − aD 1 )toán trực tiếp ta có D 2 = a 2 + b 2 + ab và D 1 = a + b do đó D 2 − aD 1 = b 2. Bởi vậy D− aD n−1 = b(1) Tiếp tục, từ công(∗) ta lại có D− bD n−1 = a(D n−1 − bD n−2 ). Do côngnày đúng với mọi 3 nên tương tự như trên ta lại có D− bD n−1 = a(D n−1 − bD n−2 ) = a 2 (D n−3 − bD n−4 ) = · · · = a n−2 (D 2 − bD 1 ) = avì D 2 − bD 1 = a 2 Vậy ta có D− bD n−1 = a(2) Khử D n−1 từ trong (1) và (2) ta sẽ được kết quả D= a n+1 − b n+1 a − b 3 3biểu diễnthành tổngNhiềucó thểđược dễ dàng bằngtách(theodòng hoặc theocột) thành tổng củacùng cấp.mới này thường bằng 0 hoặcđược dễ dàng. Ví dụ 3.1: Ta sẽtrong Ví dụ 2.1 bằngnày. Bài giải: Mỗi cột của Dđược viết thành tổng của 2 cột mà ta ký hiệu là cột loại (1) và loại (2) như sau: D=           1 + a 1 b 1 0 + a 1 b 2. .. 0 + a 1 b0 + a 2 b 1 1 + a 2 b 2. .. 0 + a 2 b.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0 + ab 1 0 + ab 2. .. 1 + a          (1) (2) (1) (2) (1) (2) Sử dụngchất 2.4 củathức, ta lần lượt táchcột củathức. Saulần tách ta có Dlà tổng của 2n. Cột thứ i củanày chính là cột loại (1) hoặc loại (2) của cột thứ i củaban đầu D. Ta chia 2này thành ba dạng như sau: Dạng 1: Bao gồmcó từ 2 cột loại (2) trở lên. Vìcột loại (2) tỉ lệ nên tất cảloại này có giá trị bằng 0. Dạng 2: Bao gồmcó đúng một cột loại (2), còncột khác là loại (1). Giả sử cột i là loại (2) ta cóđó là D n,i =         1 0. .. a 1 b i. .. 0 0 1. .. a 2 b i. .. 0. .. .. .. .. .. .. .. .. . 0 0. .. ab i. .. 1         = a i b i ↑ cột i (khai triển theo cột i). Có tất cảdạng 2 (ứng với i = 1, 2,. .., n) và tổng của tất cảdạng 2 là i=1 a i b i Dạng 3: Bao gồmkhông có cột loại (2), nên tất cảcột đều là loại (1) và do đó có đúng mộtdạng 3 là         1 0. .. 0 0 1. .. 0. .. .. .. .. .. . 0 0. .. 1         = 1 Vậy Dbằng tổng của tất cảba dạng trên và bằng i=1 a i b i + 1 4 Nhận xét: Tất cảmàcột (dòng) có thể biểu diển dưới dạng tổng 2 cột (2 dòng) trong đócột loại (2) (dòng loại (2)) tỉ lệ với nhau đều có thểđược dễ dàng bằng3 với cách trình bày giống hệt như trên. 4biểu diểnthành tíchGiả sử ta cầnn. Ta biểu diễn ma trận tương ứng A của D thành tíchma trận vuôngđơn giản hơn: A = B.C. Khi đó ta có D = det A = det(B.C) = det B. det C vớidet B, det Cđược dễ dàng nên Dđược. Ví dụ 4.1: Tính định thức cấp n (n  2) sau D =         1 + x 1 y 1 1 + x 1 y 2. .. 1 + x 1 y1 + x 2 y 1 1 + x 2 y 2. .. 1 + x 2 y.. .. .. .. .. .. 1 + xy 1 1 + xy 2. .. 1 + x        Bài giải: Với 2 ta có: A =     1 + x 1 y 1 1 + x 1 y 2. .. 1 + x 1 y1 + x 2 y 1 1 + x 2 y 2. .. 1 + x 2 y.. .. .. .. .. .. 1 + xy 1 1 + xy 2. .. 1 + x    =       1 x 1 0. .. 0 1 x 2 0. .. 0 1 x 3 0. .. 0. .. .. .. .. .. .. .. 1 x0. .. 0          B       1 1. .. 1 y 1 y 2. .. y0 0. .. 0. .. .. .. .. .. . 0 0. .. 0          C Bởi vậy: D = det A = det B. det C =  0 nếu> 2 (x 2 − x 1 )(y 2 − y 1 ) nếu= 2 Ví dụ 4.2:(n  2) D =         sin 2α 1 sin(α 1 + α 2 ). .. sin(α 1 + α) sin(α 2 + α 1 ) sin 2α 2 ). .. sin(α 2 + α). .. .. .. .. .. . sin(α+ α 1 ) sin(α+ α 2 ). .. sin 2α        5 Bài giải: Với 2 ta có: A =     sin 2α 1 sin(α 1 + α 2 ). .. sin(α 1 + α) sin(α 2 + α 1 ) sin 2α 2. .. sin(α 2 + α). .. .. .. .. .. . sin(α+ α 1 ) sin(α+ α 2 ). .. sin 2α    =       sin α 1 cos α 1 0. .. 0 sin α 2 cos α 2 0. .. 0 sin α 3 cos α 3 0. .. 0. .. .. .. .. .. .. .. sin αcos α0. .. 0          B       cos α 1 cos α 2. .. cos αsin α 1 sin α 2. .. sin α0 0. .. 0. .. .. .. .. .. . 0 0. .. 0          C Bởi vậy: D = det A = det B. det C =  0 nếu> 2 − sin 2 (α 1 − α 2 ) nếu= 2 Bài Tập Tính các định thức cấp n sau: 6.           1 + a 1 a 2 a 3. .. aa 1 1 + a 2 a 3. .. aa 1 a 2 1 + a 3. .. a.. .. .. .. .. .. .. . a 1 a 2 a 3. .. 1 + a          7.           0 1 1. .. 1 1 0 x. .. x 1 x 0. .. x. .. .. .. .. .. .. .. 1 x x. .. 0           8.           5 3 0 0. .. 0 0 2 5 3 0. .. 0 0 0 2 5 3. .. 0 0. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0 0 0 0. .. 2 5           9.         a 1 x. .. x x a 2. .. x. .. .. .. .. .. . x x. .. a        10.         a 1 + b 1 a 1 + b 2. .. a 1 + ba 2 + b 1 a 2 + b 2. .. a 2 + b.. .. .. .. .. .. a+ b 1 a+ b 2. .. a+ b        6 11.         cos(α 1 − β 1 ) cos(α 1 − β 2 ). .. cos(α 1 − β) cos(α 2 − β 1 ) cos(α 2 − β 2 ). .. cos(α 2 − β). .. .. .. .. .. . cos(α− β 1 ) cos(α− β 2 ). .. cos(α− β)         Tính các định thức cấp 2n sau 12.                 a 0. .. 0 0 0. .. b 0 a. .. 0 0 0. .. 0. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 0 0. .. a b 0. .. 0 0 0. .. b a 0. .. 0 0 0. .. 0 0 a. .. 0. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . b 0. .. 0 0 0. .. a                 (đường chéo chính là a, đường chéo phụ là b, tất cảvị trí còn lại là 0) 13.                 a 1 0. .. 0 b 1 0. .. 0 0 a 2. .. 0 0 b 2. .. 0. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 0 0. .. a0 0. .. bc 1 0. .. 0 d 1 0. .. 0 0 c 2. .. 0 0 d 2. .. 0. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 0 0. .. c0 0. .. d                7. mọi n  3 n n ta có D n − aD n 1 = b(D n 1 − aD n 2 ) = b 2 (D n 2 − aD n 3 ) = · · · = b n 2 (D 2 − aD 1 ) Tính to n trực tiếp ta có D 2 = a 2 + b 2 +. TUY N TÍNH Tài liệu n thi cao học n m 20 05 Phi n b n đã chỉnh sửa PGS. TS Mỵ Vinh Quang Ngày 28 tháng 10 n m 20 04 Bài 2 : Các Phương Pháp Tính Định Thức

Mọi Người Cũng Xem   Kinh nghiệm: Kỹ thuật giải toán dãy số bằng máy tính casio

Xem thêm: Ý nghĩa các con số từ 0 đến 9 trong phong thủy là gì?

Related Posts

About The Author

Add Comment