MỨC ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN Kể từ ngày 01/01/2022

MỨC ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN Kể từ ngày 01/01/2022Lượt xem : 11899

Chế độ BHXH tự nguyện được quy định tại chương IV Luật BHXH số 58/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 20/11/2014, được Chính phủ quy định chi tiết tại Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015, Thông tư hướng dẫn một số điều về BHXH tự nguyện số 01/2016/TT-BLĐTBXH ngày 18/2/2016 của Bộ Lao động Thương binh và xã hội.

Đối tượng tham gia BHXH Tự nguyện .

Theo quy định mọi công dân từ 15 tuổi trở lên không thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc đều được tham gia BHXH tự nguyện, hoặc đã tham gia BHXH bắt buộc dừng không tham gia, được đóng tiếp BHXH tự nguyện, thời gian tính được cộng nối kể cả khi có gián đoạn.

Được chọn một trong các phương pháp đóng :
Đóng hàng tháng, 3 tháng một lần, 6 tháng một lần, 12 tháng một lần ; đóng một lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá 5 năm, được chiết khấu theo lãi suất vay góp vốn đầu tư quỹ BHXH trung bình tháng do BHXH Nước Ta công bố của năm trước liền kề với năm đóng .
Thời điểm đóng trong tháng nếu tham gia phương pháp đóng 3 tháng / lần, trong 4 tháng đầu nếu đóng phương pháp 6 tháng / lần, trong 7 tháng đầu nếu đóng phương pháp 12 tháng / lần, nếu chậm đóng phải đóng bù cộng thêm lãi suất vay được công bố tại từng thời gian, được đổi khác phương pháp đóng .
Theo luật BHXH hiện tại lao lý người không là đối tượng người tiêu dùng tham gia BHXH bắt buộc có 20 năm đóng BHXH, khi nam 62, nữ 60 tuổi được hưởng lương hưu ( theo lộ trình tăng tuổi như tham gia BHXH bắt buộc. Bộ Lao động TBXH đang trình hạ xuống 15 năm tiến tới chỉ 10 năm ) .
Người lao động được đóng một lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá 5 năm một lần, và đóng một lần cho những năm còn thiếu so với người tham gia BHXH đã đủ điều kiện kèm theo về tuổi nhưng chưa đủ 20 năm để hưởng lương hưu .
Những trường hợp người tham gia BHXH đã đủ tuổi nghỉ hưu theo lao lý mà thời hạn đã đóng BHXH trên 10 năm, nếu có nguyện vọng thì liên tục đóng BHXH tự nguyện một lần cho những năm còn thiếu và được vận dụng lãi gộp bằng lãi suất vay góp vốn đầu tư quỹ BHXH trung bình tháng do BHXH Nước Ta công bố của năm trước liền kề với năm đóng. để hưởng lương hưu theo lao lý. Thời điểm hưởng lương hưu được tính từ tháng liền kề sau tháng đóng đủ số tiền cho những năm còn thiếu .

Mọi Người Cũng Xem   cách tính dpi

Mức đóng hằng tháng bằng 22% mức thu nhập tháng do người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn.Mức thu nhập tháng do người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn  thấp nhất  bằng  mức  chuẩn hộ  nghèo của khu  vực  nông  thôn theo quy  định

Căn cứ Nghị định số 07/2021 / NĐ-CP ngày 27/01/2021 của nhà nước lao lý chuẩn nghèo đa chiều tiến trình 2021 – 2025 từ năm 2022 thấp nhất là :
1.500.000 đồng ; và cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở tại thời gian đóng .

Được tương hỗ tiền đóng .

Khi tham gia BHXH tự nguyện được NSNN tương hỗ hộ nghèo bằng 30 %, cận nghèo là 25 %, đối tượng người tiêu dùng khác là 10 % ( tính theo mức chuẩn hộ nghèo nông thôn ) .

Quyền lợi và mức hưởng :

– Được nhận sổ BHXH và thông tin kỳ hạn đóng tiền BHXH tự nguyện .
– Người đóng BHXH không liên tục thì thời hạn tính hưởng chính sách BHXH là tổng thời hạn đã đóng BHXH .
– Người tham gia BHXH tự nguyện dừng đóng BHXH tự nguyện mà chưa hưởng chính sách hưu trí thì được bảo lưu thời hạn đóng BHXH để sau này hưởng .
– Người tham gia BHXH tự nguyện khi có đủ các điều kiện kèm theo theo pháp luật được hưởng hai quyền hạn : Chế độ Hưu trí và Tử tuất

+ Chế độ Hưu trí :

Lương hưu :
Người tham gia BHXH tự nguyện được hưởng lương hưu khi nam đủ 62 tuổi nữ đủ 60 tuổi và có 20 năm đóng BHXH trở lên. Mức hưởng so với nữ bằng 45 % khi có 15 năm đóng BHXH sau đó mỗi năm thêm 2 % của trung bình số tiền đóng BHXH nhưng tối đa không quá 75 % ; Riêng với Nam trở đi bằng 45 % khi có 20 năm đóng BHXH sau đó mỗi năm thêm 2 % của trung bình số tiền đóng BHXH nhưng tối đa không quá 75 % .
Mức tính trung bình mức đóng khi nghỉ hưu có tính trượt giá được nhà nước lao lý theo từng quy trình tiến độ, khi nhận lương hưu cũng được tăng lương khi nhà nước có chủ trương tăng lương hàng năm .
Đồng thời được cấp 1 thẻ BHYT có mức hưởng 95 % đến khi không còn được hưởng lương hưu .
Bảo hiểm xã hội một lần :
Mức hưởng BHXH một lần được tính theo số năm đã đóng BHXH, cứ mỗi năm đóng BHXH được hưởng 1,5 tháng mức trung bình thu nhập tháng đóng BHXH trước năm năm trước ; được hưởng 02 tháng mức trung bình thu nhập tháng đóng BHXH cho những năm đóng từ năm năm trước trở đi ;
+ Trường hợp thời hạn đóng BHXH chưa đủ một năm thì mức hưởng BHXH bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức trung bình thu nhập tháng đóng BHXH .
+ Mức trung bình thu nhập tháng đóng BHXH được tính bằng trung bình các mức thu nhập tháng đóng BHXH của hàng loạt thời hạn đóng .
+ Thu nhập tháng đã đóng BHXH để làm địa thế căn cứ tính mức trung bình thu nhập tháng đóng BHXH của người lao động được kiểm soát và điều chỉnh trên cơ sở chỉ số giá tiêu dùng của từng thời kỳ theo pháp luật của nhà nước .

Mọi Người Cũng Xem   Hướng dẫn chọn cấu hình máy tính chơi game dưới 10 triệu tốt nhất

+ Chế độ Tử tuất :

Trợ cấp mai táng .
Người lao động có thời hạn đóng BHXH từ đủ 60 tháng trở lên ; ( đủ 5 năm ) Người đang hưởng lương hưu .
Trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở tại tháng mà người tham gia BHXH chết .
Trợ cấp tuất
Người lao động đang đóng BHXH, người lao động đang bảo lưu thời hạn đóng BHXH, người đang hưởng lương hưu khi chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần .
Mức trợ cấp tuất một lần so với thân nhân của người lao động đang đóng BHXH hoặc đang bảo lưu thời hạn đóng BHXH được tính theo số năm đã đóng BHXH, cứ mỗi năm đóng BHXH được hưởng 1,5 tháng mức trung bình thu nhập tháng đóng BHXH trước năm năm trước ; bằng 02 tháng mức trung bình thu nhập tháng đóng BHXH cho các năm đóng từ năm năm trước trở đi .
Trường hợp người lao động có thời hạn đóng BHXH chưa đủ một năm thì mức trợ cấp tuất một lần bằng số tiền đã đóng nhưng mức tối đa bằng 02 tháng mức trung bình thu nhập tháng đóng BHXH ; trường hợp người lao động có cả thời hạn đóng BHXH bắt buộc và tự nguyện thì mức hưởng trợ cấp tuất một lần tối thiểu bằng 03 tháng mức trung bình tiền lương và thu nhập tháng đóng BHXH .
Mức trợ cấp tuất một lần so với thân nhân của người đang hưởng lương hưu chết được tính theo thời hạn đã hưởng lương hưu, nếu chết trong 02 tháng đầu hưởng lương hưu thì tính bằng 48 tháng lương hưu đang hưởng ; trường hợp chết vào những tháng sau đó, cứ hưởng thêm 01 tháng lương hưu thì mức trợ cấp giảm đi 0,5 tháng lương hưu .
Ví dụ mức đóng 1 tháng của người tham gia là hộ mái ấm gia đình thông thường, mức ước được hưởng chưa tính thông số trượt giá :

Mức ĐK đóng Ước tính khi nghỉ hưu

Mức thu nhập

Tổng số tiền phải đóng

NSNN hỗ trợ 10%

Số tiền người

tham gia đóng

Nữ bằng 55%

Nam bằng 45%

1

2=1 X 22%

3

4 = 2-3

5 = 1 x 55%

6 = 1 x 45%

1,500,000 330,000 33,000 297,000 825,000 675,000
1,550,000 341,000 33,000 308,000 852,500 697,500
1,600,000 352,000 33,000 319,000 880,000 720,000
1,650,000 363,000 33,000 330,000 907,500 742,500
2,000,000 440,000 33,000 407,000 1,100,000 900,000
2,050,000 451,000 33,000 418,000 1,127,500

922,500

2,100,000 462,000 33,000 429,000 1,155,000 945,000
3,000,000 660,000 33,000 627,000 1,650,000 1,350,000
Mọi Người Cũng Xem   Lương cơ bản là gì? Cách tính lương cơ bản mới nhất 2022?

Đối với người tham gia thuộc diện hộ Cận nghèo, mức ước được hưởng chưa tính hệ số trượtgiá:

Mức ĐK đóng Ước tính khi nghỉ hưu

Mức thu nhập

Tổng số tiền phải đóng

NSNN hỗ trợ 25%

Số tiền người tham gia đóng

Nữ bằng 55%

Nam bằng 45%

1

2=1 X 22%

3

4 = 2-3

5 = 1 x 55%

6 = 1 x 45%

1,500,000 330,000 82,500 247,500 825,000 675,000
1,550,000 341,000 82,500 258,500 852,500 697,500
1,600,000 352,000 82,500 269,500 880,000 720,000
1,650,000 363,000 82,500 280,500 907,500 742,500
2,000,000 440,000 82,500 357,500 1,100,000 900,000
2,050,000 451,000 82,500 368,500 1,127,500 922,500
2,100,000 462,000 82,500 379,500 1,155,000 945,000
3,000,000 660,000 82,500 577,500 1,650,000 1,350,000


Ví dụ 1 trường hợp thuộc hộ mái ấm gia đình thông thường, tham gia mức thấp nhất :
Đóng 1 tháng 297.000 đ, 5 năm đóng 17.820.000 đ, sau 5 năm người tham gia chết, thân nhân được hưởng mai táng phí bằng 10 tháng lương cơ sở tại thời gian người tham gia chết, và 5 năm đóng được hưởng 10 tháng trung bình mức thu nhập đóng. ( ở thời gian hiện tại là 14.900.000 đ + tuất một lần 1.500.000 mức thu nhập đóng x 10 tháng = 15.000.000 đ tổng nhận 29.900.000 đ chưa tính hàng năm chính phủ nước nhà có lao lý thông số trượt giá ) .

Một số quyền lợi và nghĩa vụ khác :

– Thu nhập tháng đã đóng BHXH được kiểm soát và điều chỉnh theo lao lý của pháp lý .
– Lương hưu và trợ cấp BHXH không bị đánh thuế .
– Lương hưu được kiểm soát và điều chỉnh theo lao lý của pháp lý .
– Người hưởng lương hưu không phải đóng BHYT mà vẫn được cấp thẻ BHYT .

Chính sách BHXH luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm, luôn bổ sung thay đổi nhằm đảm bảo cho người tham gia thụ hưởng chính sách an sinh xã hội, mức đóng và phương thức đóng được người tham gia tự lựa chọn, được thay đổi mức đóng, đóng cao hưởng cao, đóng thấp hưởng thấp, người tham gia có thể tìm hiểu chế độ, chính sách BHXH-BHYT tra cứu văn bản, biểu mẫu tại địa chỉ http://baohiemxahoi.gov.vn

Liên hệ các điểm thu BHXH-BHYT hoặc cơ quan Bảo hiểm xã hội huyện Hải Hậu : số điện thoại cảm ứng 02283 877 387 và 02283 879 473 .
E-Mail : cskh.office4u@gmail.com hoặc cskh.office4u@gmail.com

BHXH Huyện Hải Hậu

Related Posts

About The Author

Add Comment