Hướng dẫn cách tính EPS theo quy định mới | Vietstock

Hướng dẫn cách tính EPS theo lao lý mới Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn cách tính EPS theo lao lý mới. Nội dung đơn cử như sau : Các nội dung chính :

– Quy ước của Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM.

– Phương pháp tính EPS cơ bản và các ví dụ đơn cử . – Phương pháp tính EPS kiểm soát và điều chỉnh và các ví dụ đơn cử . Lời nói đầu : Hiện nay, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 100 / 2005 / QĐ-BTC ngày 28/12/2005 và Thông tư số 21/2006 / TT-BTC ngày 20/03/2006 hướng dẫn về Chuẩn mực kế toán số 30 : Lãi trên CP. Theo lao lý mới này, chỉ tiêu lãi ( thu nhập ) trên CP sẽ được phản ánh hài hòa và hợp lý hơn trong các trường hợp có dịch chuyển số lượng CP lưu hành trong năm . Đối với các công ty CP đang niêm yết CP đại trà phổ thông ( gọi tắt là CP ) trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM ( HOSE ), thời gian công bố các BCTC định kỳ là cuối các quý 1, 2, 3 và cuối năm. Do đó HOSE sẽ sử dụng số liệu tổng số của 4 BCTC quý liên tục gần nhất để tính chỉ số EPS cơ bản, tiếp theo sẽ tính EPS kiểm soát và điều chỉnh ( nếu có phát sinh dịch chuyển về vốn CP sau thời gian đó ). Trường hợp 4 quý gần nhất trùng với thời gian cuối năm, HOSE sẽ lấy số liệu của BCTC năm. Dưới đây là một số ít các quy ước khác trước khi HOSE công bố chiêu thức tính EPS cơ bản và EPS kiểm soát và điều chỉnh . II. Quy ước của Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM : a. Lãi chia cổ đông CP đại trà phổ thông : – EPS cơ bản = lãi chia cho cổ đông / số lượng CP đang lưu hành trung bình trong kỳ . – Lãi chia cổ đông được tạm tính từ mức lãi sau thuế trừ cho lãi phải trả cho cổ đông CP tặng thêm và phần chia cho đối tác chiến lược trong liên kết kinh doanh, góp vốn khác. Chưa trừ phần trích lập các quỹ ( Quỹ dự trữ kinh tế tài chính, góp vốn đầu tư tăng trưởng, … ) nếu chưa có lao lý của pháp lý . b. Số lượng CP đang lưu hành : – Số lượng CP đang lưu hành trung bình trong kỳ là đại lượng trung bình trọng số theo số ngày. Tổng số ngày trong kỳ là số ngày trong thực tiễn theo lịch, gồm có cả đợt nghỉ lễ và ngày nghỉ . – Những trường hợp phát sinh trong trong thực tiễn nhưng chưa có hướng dẫn trong QĐ số 100 / 2005 / QĐ-BTC ngày 28/12/2005 và Thông tư số 21/2006 / TT-BTC ngày 20/03/2006 thì HOSE sẽ tham chiếu theo Chuẩn mực Kế toán Quốc tế số 33 ( IAS33 ). Cụ thể, có 4 trường hợp hồi tố theo như IAS33 như sau : – Trả cổ tức bằng CP – CP thưởng . – Chia tách CP . – Sáp nhập CP . ( 3 trường hợp trên làm đổi khác khối lượng CP đang lưu hành nhưng không làm đổi khác tương ứng về nguồn vốn ) . – Phát hành quyền mua CP mới. Trường hợp này dẫn đến sự biến hóa về nguồn vốn tuy nhiên nếu có yếu tố thưởng ( giá phát hành CP mới thấp hơn giá thị trường của CP tại thời gian là ngày thanh toán giao dịch không hưởng quyền ) thì HOSE sẽ kiểm soát và điều chỉnh Số lượng CP đang lưu hành theo tỷ suất kiểm soát và điều chỉnh giá tham chiếu trong ngày thanh toán giao dịch không hưởng quyền và hồi tố tỷ suất kiểm soát và điều chỉnh đó cho Số lượng CP đang lưu hành đầu kỳ và Số lượng CP đang lưu hành của các sự kiện diễn ra trước đó trong kỳ . – Số lượng CP đang lưu hành = Số lượng CP phát hành – CP quỹ, trong đó Số lượng CP phát hành gồm có Số lượng CP đang NY + Số lượng CP chưa NY ( nếu có, trường hợp của các công ty NY có yếu tố quốc tế ) . – Trường hợp các thời gian CP có mệnh giá khác nhau, Số lượng CP đang lưu hành sẽ được kiểm soát và điều chỉnh theo tỷ suất giữa mệnh giá cũ và mệnh giá hiện tại được pháp luật trong Luật Chứng khoán ( 10.000 đ / cp ) . – Trường hợp công ty niêm yết đang triển khai mua, bán CP quỹ nhưng chưa hoàn tất thì chưa ghi nhận đợt mua, bán này . – Trường hợp công ty niêm yết phát hành CP riêng không liên quan gì đến nhau ( ví dụ cho một số ít đối tác chiến lược ) thì chỉ ghi nhận từ ngày thanh toán giao dịch tiên phong số CP đó . – Trường hợp công ty phát hành CP để triển khai nhiều quyền cùng lúc ( thưởng CP + phát hành quyền mua CP mới … ) nhưng khi niêm yết thì lại niêm yết từng phần, HOSE sẽ không đưa số lượng CP phát hành từng phần vào công thức tính Số lượng CP đang lưu hành trung bình mà coi như số CP đó đã được tạm cộng thêm từ ngày thanh toán giao dịch không hưởng quyền . c. EPS kiểm soát và điều chỉnh : – HOSE sẽ kiểm soát và điều chỉnh EPS cơ bản trước khi tính P / E trong trường hợp phát sinh dịch chuyển về số lượng CP đang lưu hành trong khoảng chừng thời hạn sau ngày kết thúc kỳ đo lường và thống kê EPS cơ bản cho đến ngày hiện tại . – Hệ số kiểm soát và điều chỉnh được vận dụng chính là thông số kiểm soát và điều chỉnh giá tham chiếu tại ngày thanh toán giao dịch không hưởng quyền, mục tiêu : bảo vệ P / E cuối ngày trước đó = P / E đầu ngày thanh toán giao dịch không hưởng quyền .
Mọi Người Cũng Xem   DDP là gì? Hướng dẫn sử dụng chi tiết theo Incoterms 2020
Hệ số kiểm soát và điều chỉnh = Giá đóng cửa của ngày thanh toán giao dịch trước ngày XR – cổ tức tiền mặt ( nếu có )
Giá tham chiếu của ngày XR
Giá tham chiếu ngày (XR) = Giá đóng cửa trước ngày ( XR ) x KL CP được nhận quyền mua + Giá phát hành x KL CP phát hành thêm
Tổng khối lượng CP sau khi phát hành
– Trường hợp việc phát hành quyền được thực thi lê dài trong 2 kỳ ( chốt ngày hưởng quyền trong kỳ trước và lượng CP phát hành thêm chính thức thanh toán giao dịch vào kỳ sau ) : số lượng CP lưu hành đầu kỳ sau cũng phải được kiểm soát và điều chỉnh cho thông số giá như trên . III. Các ví dụ về EPS theo cách tính mới so với các công ty niêm yết trên TTGDCK Tp. HCM : 1. Trường hợp trả cổ tức bằng CP của Cty CP FPT tiến trình 01/07/2006 – 30/06/2007 :
Ngày Sự kiện Trọng số – số ngày (A) KLĐLH thực tế (B) Hệ số (C) (D) = (B) x (C)
01/07/06 KLĐLH thực tế đầu kỳ: 54.729.200 cp. 115 54.729.200 x 1,5000 82.093.800
24/10/06 Phát hành thêm 6.081.030 cp. 238 60.810.230 x 1,5000 91.215.345
21/05/07 GD không hưởng cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 2:1. Hệ số: 1,5000.
19/06/07 Niêm yết bổ sung 30.405.114 cp . 12 91.215.344   91.215.344
30/06/07 KLĐLH thực tế cuối kỳ: 91.215.344 cp. 91.215.344
– Hệ số kiểm soát và điều chỉnh của ngày 21/5 được tính hồi tố cho KLĐLH đầu kỳ và các sự kiện diễn ra trước đó trong kỳ . – Số ngày được tính là khoảng chừng thời hạn giữa hai sự kiện có dịch chuyển trong thực tiễn của KLĐLH . – KLĐLH trung bình = ∑ [ ( D ) x ( A ) ] / ∑ [ ( A ) ] = 88.341.434 cp – Trong kỳ này, HOSE nhận được BCTC 4 quý của Cty FPT có các mức lãi tạm tính cho cổ đông như sau :
Mọi Người Cũng Xem   Ma trận chuyển vị - Hướng dẫn cách tính ma trận chuyển vị
q2-2007 q1-2007 q4-2006 q3-2006
Lãi chia cổ đông ( triệu đồng ) 210.922 155.047

228.362

68.346
– Tổng lãi chia cổ đông = 622.676.000.000 đ – EPS cơ bản = 7.501 đ / cp 2. Trường hợp thưởng CP của Cty CP ITACO năm 2006 :
Ngày Sự kiện Trọng số – số ngày (A) KLĐLH thực tế (B) Hệ số (C) (D) = (B) x (C)
01/01/06 KLĐLH thực tế đầu kỳ: 30.000.000 cp. 228 30.000.000 x 1,2333 36.999.000
31/07/06 Chốt danh sách cổ đông hưởng cổ phiếu thưởng, tỷ lệ 30:7. Hệ số: 1,2333.        
17/08/06 Phát hành thêm 15.000.000 cp. 137 45.000.000 45.000.000
31/12/06 KLĐLH thực tế cuối kỳ: 45.000.000 cp.   45.000.000    
– Hệ số kiểm soát và điều chỉnh của ngày 31/7 được tính hồi tố cho KLĐLH đầu kỳ và các sự kiện diễn ra trước đó trong kỳ . – KLĐLH trung bình = ∑ [ ( D ) x ( A ) ] / ∑ [ ( A ) ] = 40.002.115 cp – Trong kỳ này, HOSE nhận được BCTC năm 2006 đã truy thuế kiểm toán của Cty ITACO có các mức lãi chia cho cổ đông = 148.773.000.000 đ – EPS cơ bản = 3.719 đ / cp – Đến ngày 02/03/2007, CP ITA thanh toán giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức bằng CP với tỷ suất phân phối cho cổ đông hiện hữu là 5 : 1. Khi đó giá tham chiếu được tính với thông số kiểm soát và điều chỉnh = 5 / ( 5 + 1 ). EPS cơ bản cũng được kiểm soát và điều chỉnh tương ứng = ( 3.719 x 5 ) / ( 5 + 1 ) = 3.099 đ / cp. Đây chính là EPS kiểm soát và điều chỉnh . 3. Trường hợp phát hành thêm CP của Cty CP VINAMILK tiến trình 01/07/2006 30/06/2007 :
Ngày Sự kiện Trọng số – số ngày (A) KLĐLH thực tế (B) Hệ số (C) (D) = (B) x (C)
01/07/06 KLĐLH thực tế đầu kỳ: 159.000.000 cp. 213 159.000.000 x 1,0470 166.473.000
30/01/07 Niêm yết bổ sung 7.950.000 cp . 94 166.950.000 x 1,0470 174.796.650
31/01/07 GD không hưởng cổ tức 1.000 đ/cp và quyền mua cổ phiếu mới giá 10.000 đ/cp, giá đóng cửa gần nhất: 176.000 đ/cp, tỷ lệ 20:1. Hệ số: 1,0470.
04/05/07 Niêm yết bổ sung 8.325.670 cp . 58 175.275.670   175.275.670
30/06/07 KLĐLH thực tế cuối kỳ: 175.275.670 cp. 175.275.670
Mọi Người Cũng Xem   Trắc nghiệm tính cách khi yêu
– Hệ số kiểm soát và điều chỉnh của ngày 31/1 được tính hồi tố cho KLĐLH đầu kỳ và các sự kiện diễn ra trước đó trong kỳ . – KLĐLH trung bình = ∑ [ ( D ) x ( A ) ] / ∑ [ ( A ) ] = 170.015.405 cp – Trong kỳ này, HOSE nhận được BCTC 4 quý của Cty VINAMILK có các mức lãi tạm tính cho cổ đông như sau :
q2-2007 q1-2007 q4-2006 q3-2006
Lãi chia cổ đông ( triệu đồng ) 248.366 318.792 162.936 150.141
– Tổng lãi chia cổ đông = 880.235.000.000 đ – EPS cơ bản = 5.117 đ / cp 4. Trường hợp phối hợp các loại kiểm soát và điều chỉnh : Cty CP DOMESCO tiến trình 01/07/2006 30/06/2007 :
Ngày Sự kiện Trọng số – số ngày (A) KLĐLH thực tế (B) Hệ số (C) (D) = (B) x (C)
01/07/06 KLĐLH thực tế đầu kỳ: 8.000.000 cp. 30 8.000.000 x 1,2375 x 1,1332 11.218.680
30/07/06 Chốt danh sách cổ đông hưởng cổ phiếu thưởng, tỷ lệ 100:23,75. Hệ số: 1,2375.        
31/07/06 Phát hành thêm 1.900.000 cp. 91 9.900.000 x 1,1332 11.218.680
30/10/06 Phát hành thêm 800.000 cp. 233 10.700.000 x 1,1332 12.125.240
30/05/07 GD không hưởng cổ tức bằng cổ phiếu 10% + quyền mua cổ phiếu mới giá 35.000 đ/cp, giá đóng cửa gần nhất: 118.000 đ/cp, tỷ lệ 20:1. Hệ số: 1,1332. Số lượng ĐLH tạm tính tăng thêm là 1.605.000 cp.
20/06/07 Niêm yết bổ sung 1.069.999 cp phần phát hành riêng lẻ (chưa kể đến 1.605.000 cp tạm tính kể từ ngày chốt d/s cổ đông). 9 11.769.999   13.374.999
29/06/07 Niêm yết bổ sung 1.465.000 cp (chưa kể đến 535.000 cp tạm tính kể từ ngày chốt d/s cổ đông). 2 13.234.999 13.769.999
30/06/07 KLĐLH thực tế cuối kỳ: 13.234.999 cp.   13.234.999    
– Ngày 30/5/2007, CP DMC thanh toán giao dịch không hưởng quyền ( XA ) : khối lượng CP tạm tính tăng thêm là 1.605.000 cp. Phần tăng thêm này sau đó được phát hành và ĐK thanh toán giao dịch 2 lần vào các ngày 20/6 và 29/6/2007, tuy nhiên HOSE đã giả định số lượng CP đó đã được cộng thêm từ ngày 30/5/2007 . – KLĐLH trung bình = ∑ [ ( D ) x ( A ) ] / ∑ [ ( A ) ] = 11.864.538 cp – Trong kỳ này, HOSE nhận được BCTC 4 quý của Cty DOMESCO có các mức lãi tạm tính cho cổ đông như sau :
q2-2007 q1-2007 q4-2006 q3-2006
Lãi chia cổ đông ( triệu đồng ) 16.386 9.149 11.061 14.095

– Tổng lãi chia cổ đông = 50.691.000.000 đ

– EPS cơ bản = 4.272 đ / cp Trên đây là các ví dụ nổi bật từ trong thực tiễn của các công ty niêm yết trên HOSE. Để tạo thuận tiện cho nhà đầu tư trong việc update các chỉ số tương quan đến chỉ tiêu lãi trên CP ( EPS ), Bản tin Thị Trường Chứng khoán sẽ triển khai đo lường và thống kê chỉ tiêu EPS cho 4 quý gần nhất theo đúng các qui ước nêu trên. Rất mong nhận được sự chăm sóc theo dõi và góp ý của Quý vị fan hâm mộ . HoSE

Related Posts

About The Author

Add Comment