Xác định giá gốc hàng tồn kho theo chuẩn mực kế toán hiện nay

Hàng tồn kho là một loại tài sản của doanh nghiệp cần được ghi nhận trong báo báo tài chính theo chuẩn mực kế toán hiện hành.

Hàng tồn kho là những gia tài : ( 1 ) Được giữ để bán trong kỳ sản xuất, kinh doanh thương mại thông thường ; ( 2 ) Đang trong quy trình sản xuất, kinh doanh thương mại dở dang ; ( 3 ) Nguyên liệu, vật tư, công cụ, dụng cụ để sử dụng trong quy trình sản xuất, kinh doanh thương mại hoặc cung ứng dịch vụ .Hàng tồn kho được tính theo giá gốc. Giá gốc gồm có : Chi tiêu mua, ngân sách chế biến và các ngân sách tương quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở khu vực và trạng thái hiện tại .

1.Chi phí mua

– Chi phí mua bao gồm giá mua, các loại thuế không được hoàn lại, chi phí vận chuyển, bốc xếp, bảo quản trong quá trình mua hàng và các chi phí khác có liên quan trực tiếp đến việc mua hàng tồn kho.

– Các khoản chiết khấu thương mại và giảm giá hàng mua do hàng mua không đúng quy cách, phẩm chất được trừ ( – ) khỏi ngân sách mua .

Mọi Người Cũng Xem   Phương thức cho vay từng lần tại ngân hàng - Kiến thức Tài chính

2.Chi phí chế biến

– Chi tiêu chế biến gồm có những ngân sách có tương quan trực tiếp đến loại sản phẩm sản xuất, như ngân sách nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung cố định và thắt chặt và chi phí sản xuất chung đổi khác phát sinh trong quy trình chuyển hóa nguyên vật liệu, vật tư thành thành phẩm .– giá thành sản xuất chung cố định và thắt chặt là những chi phí sản xuất gián tiếp, thường không biến hóa theo số lượng loại sản phẩm sản xuất, như ngân sách khấu hao, ngân sách bảo trì máy móc thiết bị, nhà xưởng, … và ngân sách quản trị hành chính ở các phân xưởng sản xuất .– Ngân sách chi tiêu sản xuất chung đổi khác là những chi phí sản xuất gián tiếp, thường biến hóa trực tiếp hoặc gần như trực tiếp theo số lượng loại sản phẩm sản xuất, như ngân sách nguyên vật liệu, vật tư gián tiếp, ngân sách nhân công gián tiếp .– Chi tiêu sản xuất chung cố định và thắt chặt phân chia vào ngân sách chế biến cho mỗi đơn vị chức năng loại sản phẩm được dựa trên hiệu suất thông thường của máy móc sản xuất. Công suất thông thường là số lượng mẫu sản phẩm đạt được ở mức trung bình trong các điều kiện kèm theo sản xuất thông thường .

3.Chi phí liên quan trực tiếp khác

– Chi tiêu tương quan trực tiếp khác tính vào giá gốc gồm có các khoản ngân sách khác ngoài ngân sách mua và ngân sách chế biến hàng tồn kho .

Mọi Người Cũng Xem   Cách tính tiền điện kinh doanh, hộ gia đình 2021 - Công thức tính tiền điện

– Ví dụ, trong giá gốc thành phẩm có thể bao gồm chi phí thiết kế sản phẩm cho một đơn đặt hàng cụ thể.

4.Chi phí không tính vào giá gốc hàng tồn kho

Chi tiêu không được tính vào giá gốc hàng tồn kho, gồm :– giá thành nguyên vật liệu, vật tư, ngân sách nhân công và các chi phí sản xuất, kinh doanh thương mại khác phát sinh trên mức thông thường ;– Ngân sách chi tiêu dữ gìn và bảo vệ hàng tồn kho trừ các khoản ngân sách dữ gìn và bảo vệ hàng tồn kho thiết yếu cho quy trình sản xuất tiếp theo và ngân sách dữ gìn và bảo vệ ;– giá thành bán hàng ;– Ngân sách chi tiêu quản trị doanh nghiệp .

5.Chi phí cung cấp dịch vụ

– Chi phí cung cấp dịch vụ bao gồm chi phí nhân viên và các chi phí khác liên quan trực tiếp đến việc cung cấp dịch vụ, như chi phí giám sát và các chi phí chung có liên quan.

– Ngân sách chi tiêu nhân viên cấp dưới, ngân sách khác tương quan đến bán hàng và quản trị doanh nghiệp không được tính vào ngân sách phân phối dịch vụ .>> > Xem thêm Doanh thu, ngân sách của hợp đồng thiết kế xây dựng theo chuẩn mực kế toán

Mọi Người Cũng Xem   3 Nhóm Tính Cách Song Ngư Nam Qua Từng Ngày Sinh Của Song Ngư

Related Posts

About The Author

Add Comment