5 cách tính giá thành sản phẩm chi tiết, đầy đủ – có bài tập ví dụ – MISA AMIS

Giá thành mẫu sản phẩm là một chỉ tiêu kinh tế tài chính tổng hợp phản ánh hiệu quả của việc sử dụng gia tài, vật tư, lao động và tiền vốn trong quy trình sản xuất kinh doanh thương mại, phản ánh hiệu quả của các nỗ lực quản trị ngân sách của doanh nghiệp. Vậy có những cách tính giá thành như thế nào và tiến trình tính giá thành như thế nào ? … Nội dung bài dưới đây sẽ đề cập chi tiết cụ thể và ví dụ minh họa đơn cử .

1. Giá thành là gì?

Giá thành sản xuất của sản phẩm là chi phí sản xuất tính cho một khối lượng hoặc một đơn vị sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất đã hoàn thành trong điều kiện công suất bình thường.

Lưu ý, giá thành sản xuất chỉ tính đến các ngân sách để tạo ra mẫu sản phẩm đó, các ngân sách khác như ngân sách bán hàng, ngân sách quản trị doanh nghiệp thì không tính vào giá thành loại sản phẩm

2. Quy trình tính giá thành sản phẩm

Chú thích:

(1) Tập hợp chi phí sản xuất (xác định chi phí dở dang đầu kỳ, chi phí phát sinh trong kỳ, chi phí sản xuất dở dang cuối kỳ) 

(2) Xác định sản lượng để phân bổ

Qđk + Qsx = Qht + Qck

(3) Chọn phương pháp tính giá thành

(4) Lập bảng tính giá thành

Tính giá thành được coi là một trong những nhiệm vụ khó nhất của kế toán. Tuy nhiên lúc bấy giờ, 1 số ít giải pháp kế toán như ứng dụng kế toán MISA AMIS, MISA SME … đã cung ứng được công cụ tự động hóa tập hợp, phân chia ngân sách và tính giá thành tự động hóa, giúp kế toán tiết kiệm chi phí rất nhiều thời hạn và sức lực lao động .

bannerbanner

3. Các cách tính giá thành mẫu sản phẩm


Trong bài viết này, chúng tôi trình làng 5 chiêu thức tính giá thành. Ba cách tính giá thành tiên phong thuộc nhóm chiêu thức tính giá thành cơ bản .

Cách 1: Phương pháp tính giá thành giản đơn (còn gọi phương pháp tính giá thành trực tiếp)

  • Áp dụng với quy trình tiến độ công nghệ tiên tiến sản xuất giản đơn, chỉ sử dụng một tiến trình chế biến, mẫu sản phẩm ít, khối lượng lớn, chu kỳ luân hồi ngắn, mẫu sản phẩm dở dang ít hoặc không có .

Ví dụ: Khai thác điện, nước, than, quặng, vận tải (chở hàng hóa, chở khách,…),…

  • Căn cứ vào chi phí sản xuất đã tập hợp được cho cả quy trình công nghệ tiên tiến và tác dụng nhìn nhận loại sản phẩm dở dang đểtính tổng giá thành và giá thành đơn vịtheo công thức :

Z

=

Dđk + C – Dck

z = Z
Qht

Trong đó:  

   • Z : Giá thành mẫu sản phẩm
   • C : Ngân sách chi tiêu sản xuất trong kỳ
   • Dđk: Chi tiêu sản xuất dở dang đầu kỳ

   • Dck: Ngân sách chi tiêu sản xuất dở dang cuối kỳ

   • z : Giá thành trên một đơn vị chức năng loại sản phẩm
   • Q.ht: Số lượng mẫu sản phẩm triển khai xong

Ví dụ minh họa

Trong tháng 9 / N, các ngân sách phát sinh tập hợp tương quan đến quá trình sản xuất duy nhất mẫu sản phẩm A gồm có : ( ĐVT : 1.000 đ )

Khoản mục chi phí

Phát sinh

Nguyên vật liệu trực tiếp 200.000
Nhân công trực tiếp 40.000
Sản xuất chung 60.000

Doanh nghiệp không có mẫu sản phẩm dở dang thời điểm đầu kỳ, cuối kỳ. Trong kỳ hàng loạt 100 mẫu sản phẩm A hoàn thành được nhập kho. Tính giá thành mẫu sản phẩm A.

Đáp án: (ĐVT:1.000đ)

Từ phương trình tính tổng giá thành, ta có phương trình sản xuất sau :

Dđk + C

=

Z + Dck

Do đó : Tổng giá thành ( Z ) = 0 + ( 200.000 + 40.000 + 60.000 ) – 0 = 300.000

Giá thành đơn vị (z) = 300.000/100 = 3.000

Cách 2 : Phương pháp tính giá thành theo hệ số

  • Áp dụng với tiến trình sản xuất sử dụng cùng một nguyên vật liệu chính, kết thúc tạo ra nhiều mẫu sản phẩm khác nhau .

Ví dụ: Hóa chất, nuôi bò sữa (Sữa chua, sữa thanh trùng, sữa tiệt trùng,…),… 

  • Căn cứ vào chi phí sản xuất đã tập hợp được cho cả tiến trình công nghệ tiên tiến, chi phí sản xuất dở dang đầu kỳ và cuối kỳ để tính giá thành liên mẫu sản phẩm theo từng khoản mục
  • Phân bổ giá thành liên mẫu sản phẩm cho từng loại loại sản phẩm theo tiêu chuẩn phân chia là số lượng loại sản phẩm sản xuất thực tiễn đã được quy đổi hết về mẫu sản phẩm có đặc trưng tiêu biểu vượt trội nhất làm loại sản phẩm tiêu chuẩn có thông số là

zi

=

Zi

Qi

Trong đó: 

Zi : Tổng giá thành loại Sản phẩm i

zi: Giá thành đơn vị chức năng loại sản phẩm

Hi : Hệ số tính giá thành loại loại sản phẩm i n : Số loại loại sản phẩm của quy trình tiến độ sản xuất

Dđk: giá thành sản xuất dở dang đầu kỳ

C : Ngân sách chi tiêu sản xuất trong kỳ

Dck: giá thành sản xuất dở dang cuối kỳ

Q.i: Số lượng mẫu sản phẩm i

phần mềm kế toán giá thành MISA AMISphần mềm kế toán giá thành MISA AMIS

Ví dụ minh họa

Doanh Nghiệp XY có tiến trình sản xuất công nghệ tiên tiến đơn thuần, khép kín. Sản phẩm của quy trình tiến độ công nghệ tiên tiến là hai mẫu sản phẩm X, Y. Doanh nghiệp đã xác lập thông số giá thành mẫu sản phẩm X là 1. mẫu sản phẩm Y là 1.2. giá thành sản xuất dở dang đầu kỳ và phát sinh trong kỳ như sau : Đơn vị tính : 1.000 đ

Mọi Người Cũng Xem   Hướng dẫn đeo khẩu trang y tế than hoạt tính đúng cách

Khoản mục chi phí

Dở dang đầu kỳ

Phát sinh

Nguyên vật liệu trực tiếp 9.000 120.000
Nhân công trực tiếp 2000 16.000
Sản xuất chung 3.000 20.000

Cuối kỳ hoàn thành 90 sản phẩm X, 10 sản phẩm X dở dang mức chế biến hoàn thành 50%, 60 sản phẩm Y, 10 sản phẩm Y dở dang mức chế biến hoàn thành 50%.Yêu cầu: Tính giá thành sản phẩm X, Y theo từng khoản mục. Chi phí nguyên vật liệu phát sinh 1 lần từ đầu quy trình công nghệ. Các chi phí khác phát sinh dần.

Đáp án: 

Xác định sản lượng theo mẫu sản phẩm tiêu chuẩn .

   • Tổng sản phẩm hoàn thành xong quy đổi về loại sản phẩm tiêu chuẩn = 90 x 1 + 60 x 1.2 = 162
   • Tổng sản phẩm dở dang quy đổi để phân chia ngân sách nguyên vật liệu = 10 x 1 + 10 x 1.2 = 22
   • Tổng sản phẩm dở dang quy đổi để phân chia ngân sách chế biến ( nhân công trực tiếp, sản xuất chung ) = 10 x 50 % x 1 + 10 x 1.2 x 50 % = 11
   • Phân bổ ngân sách theo lượng đầu ra : 162 ( Q.ht) + 22 ( Q.ck)

Do xác lập được tỉ lệ hoàn thành xong tương tự, loại sản phẩm dở dang phải nhìn nhận theo tỷ suất triển khai xong tương tự – giải pháp trung bình
Đánh giá loại sản phẩm dở dang cuối kỳ :

   • Chi tiêunguyên vật liệu trực tiếp= ( 9.000 + 120.000 ) / ( 162 + 22 ) x 22 = 15.424
   • Ngân sách chi tiêu nhân công trực tiếp = ( 2000 + 16.000 ) / ( 162 + 11 ) x 11 = 1.144
   • Chi tiêu sản xuất chung = ( 3.000 + 20.000 ) / ( 162 + 11 ) x 11 = 1.462

Xác định giá thành mẫu sản phẩm tiêu chuẩn trong kỳ và quy đổi để tính giá thành loại sản phẩm thực tiễn
Sản lượng : 162 loại sản phẩm tiêu chuẩn

Khoản mục chi phí

Dở dang đầu kỳ

Chi phí sản xuất trong kỳ

Dở dang cuối kỳ

Tổng Giá thành sản phẩm tiêu chuẩn

Giá thành đơn vị sản phẩm tiêu chuẩn

Giá thành đơn vị sản phẩm X (hệ số =1)

Tổng giá thành sản phẩm X (90 Sản phẩm)

Giá thành đơn vị sản phẩm Y (hệ số =1.2)

Tổng giá thành sản phẩm Y (60 Sản phẩm)

Nguyên vật liệu trực tiếp 9.000 120.000 15.424 113.576 701 701 63.098 841 50.478
Nhân công trực tiếp 2000 16.000 1.144 16.856 104 104 9.364 125 7.492
Sản xuất chung 3.000 20.000 1.462 21.538 133 133 11.966 160 9.572

Cộng 

14.000

156.000

18.030

151.970

938

938

84.428

1.126

67.542

Phần mềm kế toán online MISA AMIS hiện đã đáp ứng phương pháp tính giá thành theo phương pháp hệ số; Tự động tập hợp các chi phí sản xuất trực tiếp cho từng đối tượng tập hợp chi phí, phân bổ chi phí sản xuất chung theo nguyên vật liệu trực tiếp hoặc nhân công trực tiếp; Cho phép đánh giá sản phẩm dở dang theo nhiều phương pháp và tính giá thành chi tiết theo sản phẩm, đơn hàng, công trình.

Cách 3: Phương pháp tính giá thành theo tỷ lệ

  • Áp dụng thích hợp trong trường hợp cùng một quy trình tiến độ công nghệ tiên tiến sản xuất, kết thúc tạo ra nhóm loại sản phẩm cùng loại, quy cách khác nhau .

Ví dụ: sản xuất thép, ống nước, sản xuất quần áo, gạch ngói,…

  • Căn cứ vào chi phí sản xuất đã tập hợp được cho cả tiến trình công nghệ tiên tiến, chi phí sản xuất dở dang đầu kỳ và cuối kỳ để tính giá thành của cả nhóm loại sản phẩm theo từng khoản mục. Đây là giải pháp tính giá thành khó, ứng dụng kế toán MISA AMIS là một trong số ít các ứng dụng kế toán cung ứng được theo giải pháp này .

phần mềm kế toán giá thành MISA AMIS

phần mềm kế toán giá thành MISA AMIS

  • Lựa chọn tiêu chuẩn phân chia để tính giá thành của từng quy cách mẫu sản phẩm từ giá thành nhóm loại sản phẩm. Theo giải pháp này tiêu chuẩn phân chia là giá thành kế hoạch hoặc giá thành định mức tính theo sản lượng trong thực tiễn :

zi

=

Zi

Qi

Trong đó: 

Zi: Tổng giá thành kích cỡ i

zi: Giá thành đơn vị chức năng mẫu sản phẩm

zki: Giá thành đơn vị chức năng kế hoạch ( định mức ) của kích cỡ i

n : Số kích cỡ của quy trình tiến độ sản xuất

Dđk: giá thành sản xuất dở dang đầu kỳ

C : giá thành sản xuất trong kỳ

Dck: Chi tiêu sản xuất dở dang cuối kỳ

Q.i: Số lượng loại sản phẩm i

>>> Xem thêm: Hướng dẫn cách đánh giá chi phí sản xuất kinh doanh dở dang cuối kỳ

Ví dụ minh họa: 

Tại Doanh nghiệp XYZ, sản xuất nhóm mẫu sản phẩm sắt theo 2 quy cách khác nhau là X1 và X2. Ngân sách chi tiêu sản xuất dở dang đầu kỳ và cuối kỳ không đáng kể nên doanh nghiệp không nhìn nhận mẫu sản phẩm dở dang. giá thành sản xuất thực tiễn trong kỳ đã tập hợp được gồm : ( ĐVT : 1.000 đ )

Khoản mục chi phí

Dở dang đầu kỳ

Phát sinh trong kỳ

Nguyên vật liệu trực tiếp 291.500
Nhân công trực tiếp 38.400
Sản xuất chung 25.600

Kết quả sản xuất được 100 mẫu sản phẩm X1 và 110 loại sản phẩm X2
Giá thành kế hoạch đơn vị chức năng của từng quy cách được Doanh Nghiệp thiết kế xây dựng như sau :

Khoản mục chi phí

Sản phẩm X1

Sản phẩm X2

Nguyên vật liệu trực tiếp 1.000 1.500
Nhân công trực tiếp 100 200
Sản xuất chung 100 200

Tính giá thành sản xuất của X1 và X2 trong kỳ ?

Đáp án: 

   • Tổng tiêu chuẩn phân chia là giá thành kế hoạch theo sản lượng trong thực tiễn ( ĐVT : 1.000 đ )

Khoản mục chi phí

Giá thành

kế hoạch X1

Giá thành kế hoạch X2

Tổng giá thành

kế hoạch

Tổng giá thành thực tế

Tỷ lệ phân bổ

Nguyên vật liệu trực tiếp 100.000 165.000 265.000 291.500 1,1
Nhân công trực tiếp 10.000 22.000 32.000 38.400 1,2
Sản xuất chung 10.000 22.000 32.000 25.600 0,8
 • Xác định tỷ suất tính giá thành cho từng khoản mục ngân sách

Với Sản phẩm X1 : 100

Mọi Người Cũng Xem   Vốn cố định là gì? Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định - https://hoasenhomes.vn

Khoản mục chi phí

Giá thành

kế hoạch X1

Tỉ lệ 

phân bổ

Giá thành X1

Giá thành đơn vị X1

Nguyên vật liệu trực tiếp 100.000 1,1 110.000 1.100
Nhân công trực tiếp 10.000 1,2 12.000 120
Sản xuất chung 10.000 0,8 8.000 80

Sản phẩm X2 : 110

Khoản mục chi phí

Giá thành kế hoạch X1

Tỉ lệ

phân bổ

Giá thành X1

Giá thành đơn vị X1

Nguyên vật liệu trực tiếp

    165.000 

1,1 181.500 1.650
Nhân công trực tiếp 22.000 1,2 26.400 240
Sản xuất chung 22.000 0,8 17.600 160

Tiếp theo, chúng ta cùng tìm hiểu về các cách tính giá thành có phân bước.

Cách 4: Phương pháp tính giá thành phân bước giá thành nửa thành phẩm (kết chuyển tuần tự)

  • Áp dụng cho tiến trình công nghệ tiên tiến sản xuất phức tạp kiểu chế biến liên tục, chi phí sản xuất tập hợp cho từng đoạn, đối tượng người tiêu dùng tính giá thành là nửa thành phẩm và thành phẩm tiến trình ở đầu cuối .
  • >>> Xem thêm:

   Đánh giá chi phí dở dang cuối kỳ với doanh nghiệp sản xuất nhiều giai đoạn (phân bước)Ngân sách chi tiêu sản xuất đã tập hợp được theo quá trình, tính tổng giá thành và giá thành đơn vị chức năng nửa thành phẩm ở từng quy trình tiến độ mở màn từ tiến trình 1, lần lượt kết chuyển đến quy trình tiến độ sau để tính tổng giá thành và giá thành nửa đơn vị chức năng của quá trình sau, và cứ như vậy cho đến quy trình tiến độ ở đầu cuối tính được tổng giá thành và tính được giá thành đơn vị chức năng mẫu sản phẩm .

GĐ1

ZNTP(1) = Dđk(1) + C(1) – Dck(1)

z(1) = ZNTP(1)/Q(1)

GĐ2

ZNTP(2) = Dđk(2) + ZNTP(1) + C(2)- Dck(2)

z(2) = ZNTP(2)/Q(2)

GĐ(n)

Ztp = Dđk(n) + (ZNTP(n-1) + C(n)) – Dck(n)

ztp = Ztp/Qtp

Trong đó:

ZNTP(1):Giá thành nửa thành phẩm quá trình 1

Dđk(1):Giá trị dư đầu kỳ quy trình tiến độ 1

C(1):giá thành phát sinh tiến trình 1

Dck(1):Giá trị dư cuối kỳ tiến trình 1

z(1):Giá thành đơn vị chức năng quá trình 1

Q(1):Số lượng loại sản phẩm tiến trình 1

ZNTP(2):Giá thành nửa thành phẩm tiến trình 2

Dđk(2):Giá trị dư đầu kỳ tiến trình 2

C(2):Ngân sách chi tiêu phát sinh tiến trình 2

Dck(2):Giá trị dư cuối kỳ tiến trình 2

z(2):Giá thành đơn vị chức năng tiến trình 2

Q(2):Số lượng mẫu sản phẩm quy trình tiến độ 2

ZNTP(n-1):Giá thành nửa thành phẩm quá trình n-1

Dđk(n):Giá trị dư đầu kỳ quá trình n

C(n):Ngân sách chi tiêu phát sinh quá trình n

Dck(n):Giá trị dư cuối kỳ tiến trình n

z(n):Giá thành đơn vị chức năng quá trình 2 n

Q(n):Số lượng mẫu sản phẩm quá trình n

Ví dụ minh họa: 

Doanh nghiệp A sản xuất loại sản phẩm B trải qua 2 phân xưởng chế biến liên tục : phân xưởng 1 và phân xưởng 2. Trích 1 số ít tài liệu trong tháng 1 / N :
( ĐVT : 1.000 đ )

   • Không có loại sản phẩm dở dang đầu kỳ
   • giá thành sản xuất mẫu sản phẩm đã phát sinh trong kỳ :

Khoản mục chi phí

Phân xưởng 1

Phân xưởng 2

Nguyên vật liệu trực tiếp 300.000
Nhân công trực tiếp 50.000 5.000
Sản xuất chung 50.000 5.000
   • Kết quả sản xuất trong tháng : phân xưởng 1 sản xuất hoàn thành xong 100 nửa thành phẩm B chuyển hết cho phân xưởng 2 liên tục chế biến, còn lại 20 mẫu sản phẩm dở dang

Phân xưởng 2 nhận 100 nửa thành phẩm phân xưởng 1 chuyển sang liên tục chế biến triển khai xong nhập kho 90 thành phẩm B còn 10 loại sản phẩm dở dang

Biết rằng: Chi phí nguyên vật liệu bỏ vào 1 lần từ đầu quy trình, các chi phí khác phát sinh dần. Sản phẩm dở dang được đánh giá theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp và theo giá thành nửa thành phẩm giai đoạn trước chuyển sang

Yêu cầu: Tính giá thành nửa thành phẩm và thành phẩm theo phương pháp tính giá thành phân bước có tính giá thành nửa thành phẩm?

Đáp án:  (ĐVT:1.000đ)

   • Tính giá thành nửa thành phẩm ở giai đoạn 1

Phương trình sản lượng theo chiêu thức trung bình, phân chia ngân sách theo sản lượng đầu ra : 100 ( Qht ) + 20 ( Qdck )
Do không xác lập được tỉ lệ triển khai xong tương tự, loại sản phẩm dở dang phải nhìn nhận theo giá giá thành nguyên vật liệu trực tiếp
Ngân sách chi tiêu nguyên vật liệu trực tiếp = ( 0 + 300.000 ) / ( 100 + 20 ) x 20 = 50.000
Xác định giá thành nửa thành phẩm quy trình tiến độ 1 trong kỳ
Số lượng nửa thành phẩm : 100

Khoản mục chi phí

Dở đầu kỳ

Phát sinh trong kỳ

Dở cuối kỳ

Tổng

giá thành

Giá thành đơn vị

Nguyên vật liệu trực tiếp 300.000 50.000 250.000 2.500
Nhân công trực tiếp 0 50.000 50.000 500
Sản xuất chung 50.000 50.000 500

Cộng

        400.000 

          50.000 

        350.000 

            3.500 

   • Tính giá thành sản phẩm ở giai đoạn 2

Phương trình sản lượng theo chiêu thức trung bình, phân chia ngân sách theo sản lượng đầu ra : 90 ( Qht ) + 10 ( Qdck )
Do không xác lập được tỉ lệ hoàn thành xong tương tự, mẫu sản phẩm dở dang phải đánh theo ngân sách nguyên vật liệu trực tiếp
Chi tiêu nguyên vật liệu trực tiếp * = ( 0 + 350.000 ) / ( 90 + 10 ) x 10 = 35.000
Trong ngân sách nguyên vật liệu trực tiếp là giá thành nửa thành phẩm quy trình tiến độ 1 chuyển sang, gồm có :

   • Chi tiêu nguyên vật liệu trực tiếp : 2.500 x 10 = 25.000
   • Chi tiêu nhân công trực tiếp = 500 x 10 = 5.000
   • giá thành sản xuất chung = 500 x 10 = 5.000

Xác định giá thành mẫu sản phẩm tiến trình 2 trong kỳ

Khoản mục chi phí

Dở dang đầu kỳ

Giá thành phát sinh GĐ1

Giá thành phát sinh GĐ2

Tổng giá thành phát sinh

Dở dang đầu kỳ (giai đoạn 1)

Dở dang cuối kỳ (giai đoạn 2)

Dở dang cuối kỳ

Tổng giá thành

Giá thành đơn vị

Nguyên vật liệu trực tiếp 250.000 250.000 25.000 25.000 225.000 2.500
Nhân công trực tiếp 50.000 5.000 55.000 5.000 5.000 50.000 556
Sản xuất chung 50.000 5.000 55.000 5.000 5.000 50.000 556

Cộng 

350.000 

 10.000 

360.000 

35.000 

35.000 

325.000 

3.612 

Số lượng thành phẩm : 90

Cách 5: Phương pháp tính giá thành kết chuyển song song

  • Áp dụng trong trường hợp đối tượng người dùng tính giá thành chỉ là thành phẩm của quy trình tiến độ ở đầu cuối
  • Căn cứ vào chi phí sản xuất đã tập hợp được theo từng tiến trình để tính ra phần ngân sách của từng quá trình nằm trong thành phẩm. Sau đó tổng hợp lại để tính ra tổng giá thành và giá thành đơn vị chức năng

Ctp(i)

=

Dđk ( i ) + C ( i )

x

Qtp ( i )

Qtp(i)+Qck (i)

Qtp ( i ) Qtp ( i ) x Hi

 Trong đó:

Citp: Ngân sách chi tiêu sản xuất tiến trình i

Dđki : Giá trị loại sản phẩm dở dang đầu kỳ tiến trình i

Ci : giá thành sản xuất phát sinh trong kỳ tiến trình i

Q.tpi : Số lượng loại sản phẩm triển khai xong quá trình i

Q.cki : Số lượng mẫu sản phẩm dở dang cuối kỳ tiến trình i

H ( i ) : Hệ số mẫu sản phẩm i

phần mềm kế toán giá thành MISA AMISphần mềm kế toán giá thành MISA AMIS

Ví dụ minh họa: Doanh nghiệp B sản xuất sản phẩm A lần lượt qua 2 giai đoạn chế biến liên tục. Trong tháng 1/N có các tài liệu sau:

   • Cả hai phân xưởng đều không có mẫu sản phẩm dở dang đầu tháng
   • giá thành sản xuất tập hợp được trong tháng như sau : Đơn vị tính : 1.000 đ

Khoản mục chi phí

Phân xưởng 1

Phân xưởng 2

Nguyên vật liệu trực tiếp 4.000.000
Nhân công trực tiếp 504.000 634.000
Sản xuất chung một triệu một triệu
   • Kết quả sản xuất trong tháng : phân xưởng 1 1 sản xuất triển khai xong 90 nửa thành phẩm A chuyển hết cho phân xưởng 2 liên tục chế biến, còn lại 10 mẫu sản phẩm làm dở mức độ 40 % .

Phân xưởng 2 nhận 90 nửa thành phẩm phân xưởng 1 chuyển sang liên tục chế biến hoàn thành xong nhập kho 80 thành phẩm A, còn 10 mẫu sản phẩm dở dang mức độ triển khai xong 60 % .

Biết rằng: Chi phí nguyên vật liệu bỏ vào 1 lần từ đầu quy trình công nghệ, các chi phí khác phát sinh dần dần. Sản phẩm dở dang được đánh giá theo Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

Yêu cầu: Hãy tính giá thành thành phẩm theo phương pháp tính giá thành phân bước không tính giá thành nửa thành phẩm

Đáp án: (ĐVT: 1.000đ)

Tính giá trị chi phí ở giai đoạn 1 kết chuyển thẳng vào sản phẩm

Xác định phương trình sản lượng theo phương pháp bình quân, phân bổ chi phí theo sản lượng   đầu ra: 90 (Qht) + 10 (Qdck x 60%).

Tính chi phí sản xuất giai đoạn 1 nằm trong 80 thành phẩm hoàn thành:

   • Chi tiêu nguyên vật liệu trực tiếp = ( 4.000.000 ) / ( 10 + 80 + 10 ) x80 = 3.200.000
   • giá thành nhân công trực tiếp = 504.000 / ( 10 x 40 % + 80 + 10 ) x 80 = 428.936
   • giá thành sản xuất chung = một triệu / ( 10 x 40 % + 80 + 10 ) x 80 = 851.064

Tính giá trị ngân sách ở tiến trình 2 kết chuyển thẳng vào mẫu sản phẩm sau cuối

Xác định phương trình sản lượng theo phương pháp bình quân, phân bổ chi phí theo sản lượng  đầu ra: 80 (Qht) + 10 (Qdck x 60%).

   • Chi tiêu nhân công trực tiếp = 634.000 / ( 80 + 10 x 60 % ) x 80 = 589.767
   • giá thành sản xuất chung = một triệu / ( 80 + 10 x 60 % ) x 80 = 930.233

Cộng tổng thể ngân sách ở các tiến trình kết chuyển vào thành phẩm để tính ra giá thành

Khoản mục chi phí

Chi phí sản xuất các 

giai đoạn

Tổng giá thành

Giá thành đơn vị

Giai đoạn 1

Giai đoạn 2

Nguyên vật liệu trực tiếp 3.200.000 3.200.000 40.000
Nhân công trực tiếp 428.936 589.767 1.018.703 12.734
Sản xuất chung 851.064 930.233 1.781.297 22.266

Cộng

4.480.000

1.520.000

6.000.000

75.000

3. Ý nghĩa của giá thành sản phẩm

Giá thành là một trong những yếu tố quan trọng để xác lập ngân sách nguồn vào, địa thế căn cứ quan trọng để tính giá cả và xác lập hiệu suất cao kinh tế tài chính của hoạt động giải trí sản xuất kinh doanh thương mại của doanh nghiệp, góp thêm phần làm địa thế căn cứ để tính thuế và các nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính với nhà nước .
Dễ dàng thấy được tính giá thành là một nhiệm vụ kế toán khó nên kế toán doanh nghiệp tiếp tục gặp khó khăn vất vả khi triển khai nhiệm vụ này. Hiện nay, đa số các doanh nghiệp đều sử dụng ứng dụng kế toán để tương hỗ quy trình thao tác. Một trong những ứng dụng kế toán thế hệ mới với phân hệ tính giá thành được điều tra và nghiên cứu tăng trưởng, tối ưu với tổng thể các doanh nghiệp thuộc mọi nghành đó chính là ứng dụng kế toán trực tuyến MISA AMIS .

3 ưu điểm nổi bật của phân hệ giá thành trên phần mềm kế toán online MISA AMIS bao gồm:

 • Đáp ứng không thiếu các giải pháp tính giá thành :Giản đơn, Hệ số, Tỷ lệ, Định mức.

 • Cho phép nhìn nhận mẫu sản phẩm dở dang theo nhiều chiêu thức :Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, Chi phí vật liệu chính, Khối lượng sản phẩm hoàn thành tương đương, Chi phí sản xuất định mức. Tự động tập hợp các chi phí sản xuất trực tiếp cho từng đối tượng người tiêu dùng tập hợp ngân sách, phân chia chi phí sản xuất chung theo nguyên vật liệu trực tiếp hoặc nhân công trực tiếp .

 • Phần mềm cho phép tính giá thành chotừng sản phẩm, đơn hàng, công trình hoặc hợp đồngtương thích tiến hành cho doanh nghiệp thuộc mọi nghành nghề dịch vụ, ngành nghề .

Kính mời Quý Doanh nghiệp, Anh / Chị kế toán ĐK sử dụng không tính tiền 15 ngày bản demo ứng dụng kế toán trực tuyến MISA AMIS để trong thực tiễn thưởng thức .
Tác giả : Phạm Thu Hiền

Đánh giá

Mọi Người Cũng Xem   Cách Tính Lương Chuyên Gia Theo 957 /Qđ, Quyết Định 957/Qđ

Related Posts

About The Author

Add Comment