Hướng dẫn làm kế toán giá thành dịch vụ khách sạn

Hướng dẫn làm kế toán giá thành dịch vụ khách sạn

Hướng dẫn làm kế toán giá thành dịch vụ khách sạn

Nếu bạn đang làm kế toán trong một nhà hàng hay một khách sạn nào đó chắc chắn bạn sẽ không thể bỏ qua được bài Hướng dẫn làm kế toán giá thành dịch vụ khách sạn dưới đây của chúng tôi. Giúp bạn nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng kế toán rất nhiều.

1.  Kế toán giá thành dịch vụ khách sạn

–    Đôì tượng tính giá thành thường là tính theo từng loại phòng (phòng đặc biệt phòng loại I, loại II, …), cũng có thể là tính giá thành cho một giường ngủ hoặc lượt phòng ngủ căn cứ vào từng loại phòng.

– Kỳ tính giá thành : được thực thi theo tháng .

2. Phương phấp tính giá thành dịch vụ khách sạn

Xuất phát từ đối tượng người tiêu dùng tập hợp ngân sách là hoạt động giải trí kinh doanh thương mại doanh dịch vụ buồng, còn đôì tượng tính giá thành là từng cap loại mẫu sản phẩm dịch vụ buồng, do đó chiêu thức tính giá thành thích hợp là chiêu thức tính giá thành trực tiếp và sử dụng kĩ thuật tính giá thành theo thông số, hoặc tính theo tỉ lệ để tính được giá thành từng cấp loại mẫu sản phẩm dịch vụ buồng .

(1) Theo phương phấp tính giắ thành trực tiếp

Đôì tượng tập hợp ngân sách là hàng loạt qui trình Giao hàng buồng, đôì tượng tính giá thành là sô ‘ lượt buồng / phòng cho thuê yên cầu phải tính giá thành và giá thành đơn vị chức năng ; kỳ tính giá thành tương thích với kì báo cáo giải trình .
Theo chiêu thức này giá thành loại sản phẩm dịch vụ buồng được tính trên cơ sở chi phí sản xuâ’t đã tập họp trong kỳ, ngân sách của mẫu sản phẩm dở dang đầu kỳ và cuôì kỳ .

Mọi Người Cũng Xem   Kỳ thi năng lực tiếng nhật nattest

Công thức tính: 

Đôì với những doanh nghiệp kinh doanh thương mại khách sạn mà phòng cho thuê có nhiều cấp loại khác nhau thì mỗi câp loại phòng là một đổi tượng tính giá thành riêng, do đó sau khi tính được tổng giá thành mẫu sản phẩm dịch vụ buồng, kê ‘ toán phải sử dụng kỹ thuật tính giá thành theo hệ sô ‘, hoặc tính giá thành theo tỷ suất để tính được giá thành từng cấp loại mẫu sản phẩm dịch vụ buồng .

( 2 ) Với kỹ thuật tính giá thành theo hệ sô ‘

Trình tự thực hiện như sau:

-Căn cứ vào các tiêu chuẩn kinh tế kỹ thuật, các trang thiết bị, đồ dùng, diện tích phòng, mức độ và tiêu chuẩn phục vụ, vị trí phòng ngủ… để xác định một loại phòng có hệ sô’ bằng 1, từ đó xác định hệ sô’ của các loại phòng còn lại.

-Qui đổi sô’ lượt phòng cho thuê thực tế của từng loại phòng thành số lượt phòng theo tiêu chuẩn.

Phương pháp tính giá thành theo tỷ suất

Trình tự tính giá thành sản phẩm:

 • Chọn tiêu chuẩn phân bổ giá thành. Tiêu chuẩn phân bổ thường được sử dụng là giá thành định mức hoặc giá thành kế hoạch.
 • Tính tổng giá thành thực tế của cả nhóm sản phẩm theo phương pháp giản đơn.
 • Tính tỷ lệ giá thành: Tỷ lệ Tống giá thành của nhóm sản phẩm dịch vụ giá thành/Tống tiêu chuẩn phân bố
Mọi Người Cũng Xem   Cách Tính Điểm Đại Học Kinh Tế Đà Nẵng, Trường Đại Học Kinh Tế

-Tính giá thành thực tế từng qui cách sản phẩm: 

Ví dụ minh họa :

Khách sạn A trong tháng 9 năm N thực thi được 200 lượt buồng ngủ cho thuê, trong đó loại buồng đặc biệt quan trọng được 50 lần buồng loại 1 là 250 lượt, buồng loại 2 là 1700 ngân sách định mức cho từng loại buồng ngủ như sau :

-Buồng đặc biệt: 120.000đ/ngày đêm

-Buồng loại 1: 80.000đ/ngày đêm

-Buồng loại 2: 50.000đ/ngày đêm

Tổng chi phí kinh doanh thương mại dịch vụ buồng phòng tập hợp trong tháng :

 • Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: 42.000.000 đồng
 • Chi phí nhân công trực tiếp: 113.500.000 đồng
 • Chi phí sản xuâ’t chung: 61.000.000 đồng

Tổng cộng ngân sách : 216.500.000 đồng
Đầu kỳ và cuô’i kỳ đều không có loại sản phẩm dở dang
Công ty sử dụng buồng loại 2 là thông số 1
Tính giá thành trong thực tiễn của từng loại buồng ngủ 1 ngày đêm theo giải pháp hệ sô ‘ cụ thể cho từng khoản mục ngân sách
Giải : Tính thông số quy chuẩn :
Sử dụng buồng loại 2 làm hệ sô ‘ 1
” 80
Buồng loại 1 hệ sô = 5Q = 1/6
Buồng loại đặc biệt quan trọng = 5Q = 2,4
Quy đổi loại sản phẩm quy chuẩn : sô ‘ lượt cung ứng sản lưọng quy đổi
Loại đặc biệt quan trọng = 2,4 X 50 lượt = 120
Loại 1 = 1,6 X 250 lượt = 400
Loại 2 = 1 X 1700 lượt = 1.700
Tổng sản lượng quy đổi = 2.220

Tính hệ sô’ phân bô chi phí: 

Bảng tính giá thành loại buồng ngủ đặc biệt quan trọng
Sản lượng : 50 – Đon vị tính : 1.000 đổng

Mọi Người Cũng Xem   4 cách reset win 7 - Khôi phục cài đặt gốc giúp laptop chạy nhanh hơn

Khoản mục

Tống giá thành dịch vụ buồng

Hệ số phân bô chi phí

Tống giá thành loại đặc biệt

Giá thành lngày đêm

 1. Chi phí NVL trực tiếp
 2. Chi phí nhân công trực tiếp
 3. Chi phí khác
42.000
113.500
61.000
0,054 2.268
6.129
3.294
45,36
122,68
65,88

Cộng

216.500

11.691

233

Bảng tính giá thành buồng ngủ Loại 1 Sản lượng: 400 Đon vị tính: 1.000 đồng

Khoản mục

Tổng giá thành dịch vụ buồng

Hệ số phân bô’ chi phí

Tổng giá thành phòng loại 1

Giá thành ngày đêm

 1. Chi phí NVL trực tiếp
 2. Chi phí nhân công trực tiếp
 3. Chi phí khác
42.000
113.500
61.000
0,18 7.560
20.430
10.980
30,24
81,72
43,92

Cộng

216.500

38.970

155,88

Bảng tính giá thành buồng ngủ Loại 2

Sản lượng : 1.700 Đơn vị tính : 1.000 đồng

Khoản mục

Tong giá thành dịch vụ buồng

Hệ số phân bô chi phí

Tổng giá thành phòng loại 2

Giá thành ngày đêm

 1. Chi phí NVL trực tiếp
 2. Chi phí nhân công trực tiếp
 3. Chi phí khác
42.000
113.500
61.000
0,766 29.652
80.131
43.066
17,44
47,13
25,33

Cộng

216.500

152.849

89,9

 

Bạn nên xem thêm: đặc điểm hoạt động kinh doanh khác sạn   &&&  Cách tính giá thành dịch vụ khách sạn

Chúc bạn thành công !

Related Posts

About The Author

Add Comment