Tính giá trung bình tháng – Fast Accounting Online

 • Vào phân hệ Hệ thống/ Khai báo các tham số tuỳ chọn.

 • Chọn mã phân hệ = IN – Hàng hoá, vật tư .
 • Chọn tham số cần khai báo và nhấn biểu tượng Khai báo trên thanh công cụ.

Tinh gia trung binh

 • Giải thích các tham số tương quan :
  • Cách tính giá trung bình :
  • 1. Giá cho từng kho : giá xuất hàng tồn dư sẽ được tính theo từng kho ( mỗi kho 1 giá ) .
  • 2. Giá chung : giá xuất hàng tồn dư sẽ được tính theo tổng thể các kho ( tổng thể các kho sẽ có chung 1 giá ) .
  • Lưu ý: hệ thống ngầm định tuỳ chọn Giá cho từng kho theo qui định, người dùng có thể sửa lại cách tính tuỳ vào yêu cầu đặc thù tại mỗi Doanh nghiệp.

  • Tính giá trung bình chung cho các kho theo nhóm kho :
  • : giá xuất hàng tồn dư sẽ được tính theo nhóm kho ( mỗi nhóm kho sẽ có chung 1 giá ) .Danh mục nhóm kho hàngDanh mục kho hàngKhi đó, người dùng phải khai báovà chỉ định nhóm kho cho các kho tạiChọn
  • Lưu ý: tham số này chỉ có tác dụng nếu tham số Cách tính giá trung bình = Giá chung.

  • Tính giá trung bình ngoại tệ :
  • Chọn : giá xuất hàng tồn dư sẽ được tính theo tiền hạch toán và cả tiền ngoại tệ.

  • Lưu ý: chỉ chọn giá trị này nếu đảm bảo các phát sinh nhập, xuất hàng tồn kho đều theo đồng tiền ngoại tệ.

  • Áp giá chênh lệch vào phiếu xuất sau cuối :
  • Chọn : tiền chênh lệch khi tính giá xuất ( nếu có ) sẽ được cấn trừ vào giá trị của chứng từ xuất kho sau cuối trong kỳ tính giá .

  • trái lại, mạng lưới hệ thống sẽ tạo một chứng từ chênh lệnh giá xuất riêng .

   Chênh lệch khi tính giá xuất hàng tồn dư phát sinh trong các trường hợp sau :
Mọi Người Cũng Xem   Trắc nghiệm nghề nghiệp UEF - Đại học Kinh tế Tài chính
1. Do làm tròn số lẻ khi tính giá, dẫn đến một số ít trường hợp số lượng tồn dư = 0 nhưng giá trị tồn dư khác 0 .

2. Do yêu cầu cân đối giá trị tồn giữa các kho nhằm thống nhất một giá tồn cuối kỳ trong bài toán tính giá trung bình theo Giá chung.

Ví dụ : kho A nhập 2 vật tư VT001, đơn giá 10.000. Kho B nhập 2 vật tư VT001, đơn giá 12.000. Trong kỳ, kho A xuất 1 đơn vị chức năng, kho B xuất 1 đơn vị chức năng . Giá xuất VT001 ( Giá chung cho các kho ) = ( 2 × 10.000 + 2 × 12.000 ) / ( 2 + 2 ) = 11.000 Tồn cuối kỳ kho A : số lượng = 1, giá trị = 9.000. Kho B : số lượng = 1, giá trị = 13.000 Để cân đối giá trị tồn giữa 2 kho ( thống nhất một đơn giá tồn ) thì cần phải xuất chênh lệch cho 2 kho như sau : Kho A xuất chênh lệch âm 2000, kho B xuất chênh lệch dương 2000 . Kết quả sau khi tạo tiền xuất chênh lệch : Giá trị tồn dư A = Giá trị tồn dư B = 11.000 .
  • Tạo phiếu xuất chênh lệch trong trường hợp vật tư không xuất trong kỳ :
  • Chọn : tiền chênh lệch khi tính giá xuất ( nếu có ) sẽ được tạo một chứng từ riêng nếu trong kỳ tính giá không có bất kể chứng từ xuất kho nào để cấn trừ .

  • Lưu ý: tham số này chỉ có tác dụng và bắt buộc chọn nếu tham số Áp giá chênh lệch vào phiếu xuất cuối cùng = .

Mọi Người Cũng Xem   Cách Sửa Bàn Phím Bị Liệt Một Số Nút Nhanh Chóng - Đơn Giản - Dễ Là

Related Posts

About The Author

Add Comment