Hệ số hao mòn TSCĐ. – Tài liệu text

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (364.89 KB, 79 trang )

Hệ số giảm TSCĐ = Giá trị TSCĐ bình quân dùng vào
sản xuất kinh doanh trong kỳ Giá trị TSCĐ giảm trong kỳ bao gồm những TSCĐ hết hạn sử dụng, đã
thanh lý hoặc cha hết hạn sử dụng đợc điều động đi nơi khác không bao gồm phần khấu hao.

1.4 Hệ số đổi mới TSCĐ, tính đợc bằng công thức:

Hệ số đổi mới TSCĐ =
Giá trị TSCĐ mới tăng trong kỳ kể cả chi phí hiện đại hoá
Giá trị TSCĐ ở cuối kỳ

1.5 Hệ số loại bỏ TSCĐ, tính đợc bằng công thức

Hệ số loại bỏ TSCĐ =
Giá trị TSCĐ lạc hậu, cũ giảm trong kỳ Giá trị TSCĐ có ở đầu kỳ
Hai hệ số tăng và giảm TSCĐ phản ánh chung mức độ tăng giảm thuần tuý về quy mô TSCĐ. Còn hai hệ số đổi mới và loại bỏ TSCĐ ngoài việc phản
ánh tăng giảm thuần tuý về TSCĐ, còn phản ánh trình độ tiến bộ kỹ thuật, tình hình đổi mới trang thiết bị của doanh nghiệp. Khi phân tích, có thể so sánh các
hệ số trên giữa cuối kỳ và đầu kỳ, hoặc giữa thực tế và kế hoạch để thấy đợc ph- ơng hớng đầu t, đổi mới trang thiết bị của doanh nghiệp.

1.6 Hệ số hao mòn TSCĐ.

Nhân tố cơ bản làm thay đổi hiện trạng của TSCĐ là sự hao mòn. Trong quá trình sử dụng, TSCĐ hao mòn dần và đến một lúc nào đó sẽ không còn sử
dụng đợc nữa. Mặt khác, quá trình hao mòn TSCĐ diễn ra đồng thời với quá trình sản xuất kinh doanh. Nghĩa là sản xuất càng khẩn trơng bao nhiêu thì
trình độ hao mòn càng nhanh bấy nhiêu. Bởi vậy, việc phân tích tình trạng kỹ thuật của TSCĐ là một vấn đề hết sức quan trọng, nhằm đánh giá đúng mức
TSCĐ của doanh nghiệp đang sử dụng còn mới hay cũ hoặc mới, cũ ở mức nào, có biện pháp đúng đắn để tái sản xuất TSCĐ. Để phân tích tình trạng kỹ thuật
của TSCĐ, cần phân tích chỉ tiêu hệ số hao mòn TSCĐ, bằng công thức tính:
Hệ số hao mòn TSCĐ
= Tổng mức khấu hao TSCĐ
Nguyên giá TSCĐ
35
+ Nếu hệ số hao mòn TSCĐ càng gần tới 1 chứng tỏ TSCĐ càng cũ và doanh nghiệp phải chú trọng đến việc đổi mới và hiện đại hoá TSCĐ.
+ Nếu hệ số hao mòn càng nhỏ hơn 1 bao nhiêu, chứng tỏ TSCĐ của doanh nghiệp đã đợc đổi mới.
2 Phân tích hiệu quả sử dụng TSCĐ
Hiệu quả sử dụng TSCĐ là mục đích của việc trang bị TSCĐ trong các doanh nghiệp. Nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ chính là kết quả của việc cải
tiến tổ chức lao động và tổ chức sản xuất, hoàn chỉnh kết cấu TSCĐ, hoàn thiện những khâu yếu hoặc lạc hậu của quy trình công nghệ. Đồng thời sử dụng có
hiệu quả TSCĐ hiện có là biện pháp tốt nhất sử dụng vốn một cách tiết kiệm và có hiệu quả.
Hiệu quả sử dụng TSCĐ đợc đánh giá thông qua các chỉ tiêu:
1 Sức sản xuất của 1 đồng TSCĐ =
Doanh thu thuần Nguyên giá TSCĐ bình quân
dùng vào SXKD trong kỳ Chỉ tiêu này phản ánh cứ 1 đồng nguyên giá TSCĐ tham gia vào quá trình sử
dụng kinh doanh thì tạo ra bao nhiêu đồng giá trị doanh thu.
1 Sức sinh lời của 1 đồng TSCĐ =
Lãi thuần Nguyên giá TSCĐ bình quân
dùng vào SXKD trong kỳ Chỉ tiêu này phản ánh cứ 1 đồng nguyên giá TSCĐ tham gia vào quá
trình sản xuất kinh doanh thì thu đợc bao nhiều đồng lãi. Cả hai chỉ tiêu trên càng lớn càng tốt, chứng tỏ việc quản lý và sử dụng
TSCĐ càng tốt.
Chơng II: Thực trạng tổ chức hạch toán TSCĐ tại công ty vận tải Hoàng Long
I Những đặc điểm chung của Công ty vận tải Hoàng Long

Mọi Người Cũng Xem   Cách tính chế độ thai sản khi nghỉ việc trước khi sinh mà thai chết lưu

1. Quá trình hình thành và phát triển cđa C«ng ty

Hệ số đổi mới TSCĐ =Giá trị TSCĐ mới tăng trong kỳ kể cả chi phí hiện đại hoáGiá trị TSCĐ ở cuối kỳHệ số loại bỏ TSCĐ =Giá trị TSCĐ lạc hậu, cũ giảm trong kỳ Giá trị TSCĐ có ở đầu kỳHai hệ số tăng và giảm TSCĐ phản ánh chung mức độ tăng giảm thuần tuý về quy mô TSCĐ. Còn hai hệ số đổi mới và loại bỏ TSCĐ ngoài việc phảnánh tăng giảm thuần tuý về TSCĐ, còn phản ánh trình độ tiến bộ kỹ thuật, tình hình đổi mới trang thiết bị của doanh nghiệp. Khi phân tích, có thể so sánh cáchệ số trên giữa cuối kỳ và đầu kỳ, hoặc giữa thực tế và kế hoạch để thấy đợc ph- ơng hớng đầu t, đổi mới trang thiết bị của doanh nghiệp.Nhân tố cơ bản làm thay đổi hiện trạng của TSCĐ là sự hao mòn. Trong quá trình sử dụng, TSCĐ hao mòn dần và đến một lúc nào đó sẽ không còn sửdụng đợc nữa. Mặt khác, quá trình hao mòn TSCĐ diễn ra đồng thời với quá trình sản xuất kinh doanh. Nghĩa là sản xuất càng khẩn trơng bao nhiêu thìtrình độ hao mòn càng nhanh bấy nhiêu. Bởi vậy, việc phân tích tình trạng kỹ thuật của TSCĐ là một vấn đề hết sức quan trọng, nhằm đánh giá đúng mứcTSCĐ của doanh nghiệp đang sử dụng còn mới hay cũ hoặc mới, cũ ở mức nào, có biện pháp đúng đắn để tái sản xuất TSCĐ. Để phân tích tình trạng kỹ thuậtcủa TSCĐ, cần phân tích chỉ tiêu hệ số hao mòn TSCĐ, bằng công thức tính:Hệ số hao mòn TSCĐ= Tổng mức khấu hao TSCĐNguyên giá TSCĐ35+ Nếu hệ số hao mòn TSCĐ càng gần tới 1 chứng tỏ TSCĐ càng cũ và doanh nghiệp phải chú trọng đến việc đổi mới và hiện đại hoá TSCĐ.+ Nếu hệ số hao mòn càng nhỏ hơn 1 bao nhiêu, chứng tỏ TSCĐ của doanh nghiệp đã đợc đổi mới.2 Phân tích hiệu quả sử dụng TSCĐHiệu quả sử dụng TSCĐ là mục đích của việc trang bị TSCĐ trong các doanh nghiệp. Nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ chính là kết quả của việc cảitiến tổ chức lao động và tổ chức sản xuất, hoàn chỉnh kết cấu TSCĐ, hoàn thiện những khâu yếu hoặc lạc hậu của quy trình công nghệ. Đồng thời sử dụng cóhiệu quả TSCĐ hiện có là biện pháp tốt nhất sử dụng vốn một cách tiết kiệm và có hiệu quả.Hiệu quả sử dụng TSCĐ đợc đánh giá thông qua các chỉ tiêu:1 Sức sản xuất của 1 đồng TSCĐ =Doanh thu thuần Nguyên giá TSCĐ bình quândùng vào SXKD trong kỳ Chỉ tiêu này phản ánh cứ 1 đồng nguyên giá TSCĐ tham gia vào quá trình sửdụng kinh doanh thì tạo ra bao nhiêu đồng giá trị doanh thu.1 Sức sinh lời của 1 đồng TSCĐ =Lãi thuần Nguyên giá TSCĐ bình quândùng vào SXKD trong kỳ Chỉ tiêu này phản ánh cứ 1 đồng nguyên giá TSCĐ tham gia vào quátrình sản xuất kinh doanh thì thu đợc bao nhiều đồng lãi. Cả hai chỉ tiêu trên càng lớn càng tốt, chứng tỏ việc quản lý và sử dụngTSCĐ càng tốt.Chơng II: Thực trạng tổ chức hạch toán TSCĐ tại công ty vận tải Hoàng LongI Những đặc điểm chung của Công ty vận tải Hoàng Long

Mọi Người Cũng Xem   Hướng Dẫn Chép Nhạc Vào Thẻ Nhớ Bằng Máy Tính Đơn Giản, Tải Nhạc Xuống Thẻ Sd

Xem thêm: Ý nghĩa biển số xe phong thủy | Cách xem biển số xe mới nhất

Related Posts

About The Author

Add Comment