Cách dùng hàm CONFIDENCE để tính khoảng tin cậy của TB tổng thể

Hàm CONFIDENCE là một hàm toán học và lượng giác được sử dụng trong Excel để tính khoảng tin cậy của trung bình tổng thể. Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng hàm CONFIDENCE trong Excel.

1. Cấu trúc hàm CONFIDENCE

Xem thêm: Cú pháp hàm: =CONFIDENCE(alpha; standard_dev; size) Trong đó :
 • Alpha: đối số bắt buộc, là mức quan trọng được dùng để tính toán mức tin cậy. Mức tin cậy = 100%*(1-  alpha). Tức là nếy alpha = 0,05 thì mức tin cậy = 95%.
 • Standard_dev: đối số bắt buộc, là độ lệch chuẩn tổng thể cho phạm vi dữ liệu và được giả định là đã được xác định.
 • Size: đối số bắt buộc, là cỡ mẫu.
Lưu ý:
 • Khoảng tin cậy là một phạm vi các giá trị mà trung độ mẫu của bạn nằm ở trung tâm của phạm vi này.
 • Hàm CONFIDENCE sẽ trả về giá trị lỗi #VALUE! nếu có bất kỳ đối số nào không phải dạng số.
 • Nếu alpha ≤ 0 hoặc ≥ 1 thì hàm CONFIDENCE sẽ trả về giá trị lỗi #NUM! .
 • Nếu standard_dev ≤ 0 thì CONFIDENCE sẽ trả về giá trị lỗi #NUM! .
 • Nếu size không phải là số nguyên thì nó bị cắt phần phân số thành số nguyên
 • Nếu size < 1 thì hàm CONFIDENCE trả về giá trị lỗi #NUM! .
Mọi Người Cũng Xem   Chỉ số BMI là gì ? Công thức và cách tính chỉ số BMI

2. Cách sử dụng hàm CONFIDENCE

Xem thêm: Ví dụ ta có bảng mẫu các tham số của hàm CONFIDENCE như sau : Áp dụng cấu trúc hàm bên trên, ta có công thức tính khoảng tin cậy của trung bình tổng thể và toàn diện như sau : =CONFIDENCE(B3;B4;B5) Trong đó :
 • B3 là mức quan trọng của khoảng tin cậy
 • B4 là độ lệch chuẩn của tổng thể
 • B5 là cỡ mẫu
Như vậy, bài viết trên đã hướng dẫn các bạn cách sử dụng hàm CONFIDENCE trong Excel. Chúc các bạn thành công xuất sắc ! Xem thêm Cách sử dụng hàm DATE và cách tích hợp với các hàm khác trong Excel Những cách chèn thêm hàng hoặc cột vào bảng tính trong Excel Cách dùng hàm REPLACE để sửa chữa thay thế một phần của chuỗi văn bản

Đánh giá

Related Posts

About The Author

Add Comment