Hỏi Về Cách Tính Lãi Theo Thông Tư 39 Mà Bạn Cần Nắm Chắc, Hỏi Về Cách Tính Lãi Theo Tt 39/2016/Tt

Hỏi Về Cách Tính Lãi Theo Thông Tư 39 Mà Bạn Cần Nắm Chắc, Hỏi Về Cách Tính Lãi Theo Tt 39/2016/Tt

* Thông tư 39 được phát hành nhằm mục đích khắc phục các chưa ổn đã phát sinh trong quy trình thực thi Quyết định 1627 / 2001 / QĐ-NHNN ( Quyết định 162 ), triển khai các lao lý tại các luật tương quan như Bộ luật dân sự năm ngoái, Luật các TCTD 2010 ; đồng thời, tạo lập khuôn khổ pháp lý đồng nhất cho hoạt động giải trí cho vay của TCTD, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế so với người mua . Trong khoanh vùng phạm vi bài viết này, chúng tôi xin được ra mắt các biến hóa hầu hết của chính sách cho vay mới của TCTD so với người mua theo Thông tư 39 .

Đang xem: Cách tính lãi theo thông tư 39

1. Về chủ thể vay vốn

Theo lao lý tại Quyết định 1627, chủ thể được vay vốn gồm có tổ chức triển khai, cá thể Nước Ta và quốc tế, gồm có cá thể, hộ mái ấm gia đình, doanh nghiệp tư nhân, tổ hợp tác và các tổ chức triển khai khác có năng lượng pháp luật dân sự . Khác với pháp luật tại Quyết định 1627 nêu trên, trên cơ sở lao lý của Bộ luật dân sự năm ngoái về chủ thể ( chỉ gồm có cá thể, pháp nhân ), Thông tư 39 pháp luật chủ thể vay vốn chỉ gồm có cá thể Nước Ta, cá thể có quốc tịch quốc tế, pháp nhân xây dựng và hoạt động giải trí tại Nước Ta, pháp nhân xây dựng ở quốc tế và hoạt động giải trí hợp pháp tại Nước Ta . Như vậy, theo lao lý tại Bộ luật dân sự năm ngoái và Thông tư 39, tổ chức triển khai không có tư cách pháp nhân sẽ không đủ tư cách chủ thể vay vốn như hộ mái ấm gia đình, tổ hợp tác, hộ kinh doanh thương mại, doanh nghiệp tư nhân … Đồng thời, Thông tư 39 cũng pháp luật cá thể được vay vốn cho nhu yếu sử dụng vốn của hộ kinh doanh thương mại, doanh nghiệp tư nhân do chính cá thể là chủ hộ kinh doanh thương mại hoặc chủ doanh nghiệp tư nhân .

2. Về áp dụng pháp luật trong hoạt động cho vay

Cơ chế cho vay trước đây được pháp luật tại khá nhiều văn bản khác nhau và Quyết định 1627 không có pháp luật đơn cử về việc vận dụng pháp lý dẫn đến nhiều khó khăn vất vả cho việc vận dụng các pháp luật của pháp lý trong hoạt động giải trí cho vay của TCTD . Khắc phục chưa ổn này, Thông tư 39 đã mạng lưới hệ thống nội dung của 08 văn bản quy phạm pháp luật hiện hành thành một Thông tư lao lý chung về hoạt động giải trí cho vay của TCTD so với người mua. Đồng thời, Thông tư 39 đã pháp luật rõ nguyên tắc vận dụng pháp lý trong hoạt động giải trí cho vay, đơn cử : Thứ nhất, hoạt động giải trí cho vay của TCTD thực thi theo lao lý tại Luật các TCTD, Thông tư 39 và các lao lý của pháp lý có tương quan . Thứ hai, các hoạt động giải trí cho vay đơn cử được lao lý tại văn bản riêng của nhà nước, Thủ tướng nhà nước và NHNN, thì việc cho vay được triển khai theo lao lý tại văn bản riêng của nhà nước, Thủ tướng nhà nước và NHNN . Thứ ba, trường hợp văn bản riêng của nhà nước, Thủ tướng nhà nước và NHNN có pháp luật dẫn chiếu vận dụng Thông tư 39 hoặc các nội dung tương quan đến hoạt động giải trí cho vay không được lao lý tại văn bản riêng, thì thực thi theo lao lý có tương quan tại Thông tư 39 . Như vậy, các lao lý tại Thông tư 39 là pháp luật chung về cho vay. Các lao lý về hoạt động giải trí cho vay đơn cử như : Cho vay hợp vốn theo Thông tư 42/2011 / TT-NHNN, Thông tư 24/2016 / TT-NHNN ; Cho vay tiêu dùng của công ty kinh tế tài chính theo lao lý tại Thông tư 43/2016 / TT-NHNN ; Cho vay bằng ngoại tệ theo Thông tư 24/2015 / TT-NHNN, Thông tư 31/2016 / TT-NHNN ; Cho vay so với người mua để góp vốn đầu tư ra quốc tế theo Thông tư 10/2006 / TT-NHNN ; Cho vay thu nợ ở quốc tế theo Thông tư 45/2011 / TT-NHNN, Thông tư 13/2016 / TT-NHNN … được ưu tiên vận dụng so với lao lý tại Thông tư 39 .

3. Về điều kiện vay vốn và hồ sơ vay vốn

Về điều kiện kèm theo vay vốn, so với Quyết định 1627, Thông tư 39 về cơ bản thừa kế lao lý về điều kiện kèm theo vay và có hai đổi khác sau đây : ( i ) Bỏ điều kiện kèm theo lao lý về gia tài bảo vệ tiền vay ; ( ii ) Bổ sung thêm đối tượng người tiêu dùng cá thể được vay vốn là cá thể từ đủ 15 đến dưới 18 tuổi không bị mất hoặc hạn chế năng lượng hành vi dân sự . Về hồ sơ vay vốn, thừa kế pháp luật tại Quyết định 1627, Thông tư 39 trao quyền cho TCTD hướng dẫn người mua phân phối hồ sơ, tài liệu chứng tỏ đủ điều kiện kèm theo vay vốn. Tuy nhiên, Thông tư 39 đã bỏ nhu yếu người mua phải gửi giấy đề xuất vay vốn cho TCTD và đơn giản hóa giải pháp sử dụng vốn so với hoạt động giải trí cho vay đời sống .

4. Về mục đích vay vốn

Theo Quyết định 1627, mục tiêu vay vốn là nhằm mục đích cung ứng nhu yếu vốn cho sản xuất, kinh doanh thương mại, dịch vụ, góp vốn đầu tư và đời sống . Thông tư 39 không số lượng giới hạn mục tiêu vay vốn như Quyết định 1627 cũ mà chia nhu yếu vay vốn thành 2 nhóm : ( i ) Cho vay ship hàng nhu yếu đời sống ; ( ii ) Cho vay ship hàng hoạt động giải trí kinh doanh thương mại, hoạt động giải trí khác. Thông tư 39 cũng bổ trợ các lao lý vận dụng riêng so với hoạt động giải trí cho vay ship hàng hoạt động giải trí nhu yếu đời sống và cho vay Giao hàng hoạt động giải trí kinh doanh thương mại, hoạt động giải trí khác tương thích với đặc thù của từng mảng cho vay này ( như giải pháp sử dụng vốn, phương pháp cho vay, thời hạn cho vay, lưu giữ hồ sơ ) .

5. Về nhu cầu không được cho vay

So với pháp luật tại Quyết định 1627, Thông tư 39 đã bỏ lao lý về hòn đảo nợ tại Quyết định 1627 và thừa kế các lao lý hiện hành tại Quyết định 1627, bổ trợ 1 số ít nhu yếu vốn không được cho vay nhằm mục đích trấn áp ngặt nghèo chất lượng tín dụng thanh toán, nhưng vẫn bảo vệ tương thích với nhu yếu trong thực tiễn. Theo Thông tư 39, các nhu yếu không được vay vốn gồm : ( i ) Để thực thi các hoạt động giải trí góp vốn đầu tư kinh doanh thương mại thuộc ngành, nghề mà pháp lý cấm góp vốn đầu tư kinh doanh thương mại ; ( ii ) Để giao dịch thanh toán các ngân sách, phân phối các nhu yếu kinh tế tài chính của các thanh toán giao dịch, hành vi mà pháp lý cấm ; ( iii ) Để mua, sử dụng các sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ thuộc ngành, nghề mà pháp lý cấm góp vốn đầu tư kinh doanh thương mại ; ( iv ) Để mua vàng miếng ; ( v ) Để trả nợ khoản nợ vay tại chính TCTD cho vay ; ( vi ) Để trả nợ khoản nợ vay tại TCTD khác và trả nợ khoản vay quốc tế . Tuy nhiên, Thông tư 39 có lao lý ngoại lệ so với hai nhu yếu vay vốn, đơn cử : Thứ nhất, cấm cho vay để trả nợ khoản cấp tín dụng thanh toán tại chính TCTD cho vay, trừ trường hợp cho vay để giao dịch thanh toán lãi tiền vay phát sinh trong quy trình xây đắp thiết kế xây dựng khu công trình, mà ngân sách lãi tiền vay được tính trong tổng mức góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo pháp luật của pháp lý ; Thứ hai, cấm cho vay để trả nợ khoản cấp tín dụng thanh toán tại TCTD khác và trả nợ khoản vay quốc tế, trừ trường hợp cho vay để trả nợ trước hạn khoản vay phân phối vừa đủ các điều kiện kèm theo sau đây : ( i ) Là khoản vay Giao hàng hoạt động giải trí kinh doanh thương mại ; ( ii ) Thời hạn cho vay không vượt quá thời hạn cho vay còn lại của khoản vay cũ ; ( iii ) Là khoản vay chưa thực thi cơ cấu tổ chức lại thời hạn trả nợ .

6. Về đồng tiền cho vay và trả nợ

Khác với lao lý tại Quyết định 1627 không pháp luật đơn cử đồng xu tiền cho vay, Thông tư 39 lao lý đơn cử TCTD và người mua thỏa thuận hợp tác về việc cho vay bằng đồng Nước Ta hoặc bằng ngoại tệ tương thích với pháp luật tại Thông tư này và lao lý của pháp lý có tương quan. Đồng thời, Thông tư 39 cũng pháp luật rõ đồng xu tiền trả nợ là đồng xu tiền cho vay của khoản vay . 7. Về loại cho vay và thời hạn cho vay Kế thừa pháp luật về loại cho vay tại Quyết định 1627, Thông tư 39 lao lý TCTD xem xét cho người mua vay theo 3 loại cho vay sau : ( i ) Cho vay thời gian ngắn là các khoản vay có thời hạn cho vay tối đa 01 năm ; ( ii ) Cho vay trung hạn là các khoản vay có thời hạn cho vay trên 01 năm và tối đa 05 năm ; ( iii ) Cho vay dài hạn là các khoản vay có thời hạn cho vay trên 05 năm. Như vậy, so với pháp luật 1627, Thông tư 39 đã đổi khác địa thế căn cứ tính thời hạn của khoản vay từ tháng sang năm. Quy định này đã đổi khác thời hạn vay tính theo ngày của các loại cho vay. Cụ thể : Bảng so sánh thời hạn của các loại cho vay theo Quyết định 1627 và Thông tư 39 :
Mọi Người Cũng Xem   Khối lượng riêng là gì? Công thức tính khối lượng riêng của một chất
Loại cho vay Quyết định 1627 Thông tư 39
Tháng Ngày Năm Ngày
Cho vay ngắn hạn ≤ 12 ≤ 360 ≤ 1 ≤ 365
Cho vay trung hạn > 12 và ≤ 60 > 360 và ≤ 1800 > 1 và ≤ 5 > 365 và ≤ 1825
Cho vay dài hạn > 60 > 1800 > 5 > 1825
Theo Quyết định 1627, thời hạn vay được tính từ khi người mua nhận vốn vay cho đến thời gian người mua trả hết nợ và lãi vốn vay . Thực hiện lao lý của Bộ luật dân sự năm ngoái về cách tính thời hạn, Thông tư 39 lao lý thời hạn cho vay được tính từ ngày tiếp theo của ngày TCTD giải ngân cho vay vốn vay cho người mua cho đến hết ngày người mua phải trả hết nợ gốc và lãi tiền vay theo thỏa thuận hợp tác của TCTD và người mua. Trường hợp ngày sau cuối của thời hạn cho vay là dịp nghỉ lễ hoặc ngày nghỉ hàng tuần, thì chuyển sang ngày thao tác tiếp theo. Đối với thời hạn cho vay không đủ một ngày thì triển khai theo pháp luật tại Bộ luật dân sự năm ngoái về thời gian khởi đầu thời hạn . Ngoài ra, Thông tư 39 cũng pháp luật thời hạn cho vay so với người mua là pháp nhân, thời hạn cho vay không quá thời hạn hoạt động giải trí hợp pháp còn lại của người mua vay ; so với cá thể có quốc tịch quốc tế cư trú tại Nước Ta, thời hạn cho vay không vượt quá thời hạn được phép cư trú còn lại tại Nước Ta .

8. Về lãi suất cho vay

Trên cơ sở pháp luật tại điều 466, 468 Bộ luật dân sự năm ngoái, pháp luật tại điều 91 Luật các TCTD 2010 và thừa kế pháp luật về lãi suất vay cho vay tại Thông tư 12/2010 / TT-NHNN, Thông tư 08/2014 / TT-NHNN, lao lý tại Thông tư 39 đã pháp luật về lãi suất vay cho vay như sau : Thứ nhất, TCTD và người mua thỏa thuận hợp tác về lãi suất vay cho vay theo cung và cầu vốn thị trường, nhu yếu vay vốn và mức độ tin tưởng của người mua, trừ trường hợp vận dụng mức lãi suất vay tối đa so với cho vay thời gian ngắn bằng đồng Nước Ta so với 5 nghành nghề dịch vụ ưu tiên do Thống đốc NHNN quyết định hành động trong từng thời kỳ. Như vậy, lao lý về trần lãi suất vay chỉ vận dụng so với trường hợp cho vay thời gian ngắn bằng đồng Nước Ta thuộc các nghành nghề dịch vụ ưu tiên pháp luật tại Thông tư 39 . Thứ hai, Thông tư 39 bổ trợ pháp luật về nghĩa vụ và trách nhiệm trả lãi cho tiền lãi chậm trả, đơn cử : Trường hợp người mua không trả đúng hạn tiền lãi, thì phải trả lãi chậm trả theo mức lãi suất vay do TCTD và người mua thỏa thuận hợp tác nhưng không vượt quá 10 % / năm tính trên số dư lãi chậm trả tương ứng với thời hạn chậm trả . Thứ ba, Thông tư 39 cũng lao lý trường hợp khoản nợ vay bị chuyển nợ quá hạn, thì người mua phải trả lãi trên phần dư nợ gốc quá hạn tương ứng với thời hạn chậm trả ; lãi suất vay vận dụng do các bên thỏa thuận hợp tác nhưng không vượt quá 150 % lãi suất vay cho vay trong hạn tại thời gian chuyển nợ quá hạn. Nợ gốc quá hạn gồm : ( i ) Nợ gốc đến hạn không trả được ; và ( ii ) Nợ gốc chưa đến hạn bị chuyển sang đến hạn theo thỏa thuận hợp tác do vi phạm hợp đồng và người mua không trả được .

9. Về phí liên quan hoạt động cho vay

Thông tư 39 đã thừa kế các pháp luật về 4 loại phí được thu tại Thông tư 05/2010 / TT-NHNN về phí và bổ trợ thêm một loại phí là “ phí cam kết rút vốn ” từ thời gian thỏa thuận hợp tác cho vay có hiệu lực thực thi hiện hành đến ngày giải ngân cho vay vốn vay lần đầu. Đây là loại phí mà thông lệ quốc tế, các TCTD đều được thu để bù đắp ngân sách sắp xếp vốn cho vay của TCTD, hạn chế trường hợp người mua đã ký kết thỏa thuận hợp tác về cho vay và được TCTD sắp xếp nguồn vốn để vay nhưng không thực thi rút vốn .

10. Về minh bạch hoạt động cho vay, bảo vệ quyền lợi của người vay vốn

Để đảm bảo tính minh bạch trong hoạt động cho vay, bảo vệ quyền lợi của người vay, Thông tư 39 đã bổ sung nhiều quy định về trách nhiệm của TCTD như sau:

Thứ nhất, về công khai minh bạch hợp đồng mẫu, điều kiện kèm theo thanh toán giao dịch chung, thực thi pháp luật tại điều 405, 406 Bộ luật dân sự năm ngoái, Thông tư 39 lao lý trường hợp sử dụng hợp đồng theo mẫu hoặc điều kiện kèm theo thanh toán giao dịch chung trong giao kết thỏa thuận hợp tác cho vay, TCTD phải thực thi : ( i ) Niêm yết công khai minh bạch hợp đồng theo mẫu, điều kiện kèm theo thanh toán giao dịch chung về cho vay tại trụ sở và đăng tải trên trang thông tin điện tử của TCTD ; ( ii ) Cung cấp khá đầy đủ thông tin về hợp đồng theo mẫu, điều kiện kèm theo thanh toán giao dịch chung cho người mua biết trước khi ký kết thỏa thuận hợp tác cho vay và có xác nhận của người mua về việc đã được TCTD cung ứng khá đầy đủ thông tin . Xem thêm : Các Dạng Bài Toán Tính Diện Tích Hình Chữ Nhật Lớp 3, Bài Toán Về Diện Tích Hình Chữ Nhật Thứ hai, để bảo vệ tính minh bạch trong hoạt động giải trí cho vay, bảo vệ quyền hạn của người vay, Thông tư 39 đã có lao lý đơn cử về nghĩa vụ và trách nhiệm của TCTD như sau : ( i ) TCTD có nghĩa vụ và trách nhiệm cung ứng cho người mua vừa đủ các thông tin trước khi xác lập thỏa thuận hợp tác cho vay : Lãi suất cho vay ; nguyên tắc và các yếu tố xác lập, thời gian xác lập lãi suất vay cho vay so với trường hợp vận dụng lãi suất vay cho vay có kiểm soát và điều chỉnh ; lãi suất vay vận dụng so với dư nợ gốc bị quá hạn ; lãi suất vay vận dụng so với lãi chậm trả ; giải pháp tính lãi tiền vay ; loại phí và mức phí vận dụng so với khoản vay ; các tiêu chuẩn xác lập người mua vay vốn theo lãi suất vay cho vay ; ( ii ) Thỏa thuận cho vay phải có nội dung thỏa thuận hợp tác về mức lãi suất vay cho vay và chiêu thức tính lãi so với khoản vay. Trường hợp mức lãi suất vay cho vay không quy đổi theo tỷ suất % / năm và / hoặc không vận dụng chiêu thức tính lãi theo số dư nợ cho vay thực tiễn, thời hạn duy trì số dư nợ gốc trong thực tiễn đó, thì trong thỏa thuận hợp tác cho vay phải có nội dung về mức lãi suất vay quy đổi theo tỷ suất % / năm ( một năm là 365 ngày ) tính theo số dư nợ cho vay trong thực tiễn và thời hạn duy trì số dư nợ cho vay trong thực tiễn đó. ( iii ) Trường hợp vận dụng lãi suất vay cho vay kiểm soát và điều chỉnh, TCTD và người mua phải thỏa thuận hợp tác nguyên tắc và các yếu tố để xác lập lãi suất vay kiểm soát và điều chỉnh, thời gian kiểm soát và điều chỉnh lãi suất vay cho vay. Trường hợp địa thế căn cứ các yếu tố để xác lập lãi suất vay kiểm soát và điều chỉnh dẫn đến có nhiều mức lãi suất vay cho vay khác, thì TCTD vận dụng mức lãi suất vay cho vay thấp nhất . Thứ ba, về thông tin khi chuyển nợ quá hạn và thu nợ trước hạn, Thông tư 39 lao lý TCTD thông tin cho người mua về việc chuyển nợ quá hạn so với nợ gốc. Nội dung thông tin tối thiểu gồm : Số dư nợ gốc bị quá hạn, thời gian chuyển quá hạn, lãi suất vay vận dụng so với dư nợ gốc bị quá hạn. Đồng thời, khi triển khai quyền chấm hết cho vay, tịch thu nợ trước hạn theo thỏa thuận hợp tác, TCTD phải thông tin cho người mua về việc chấm hết cho vay, tịch thu nợ trước hạn với nội dung thời gian chấm hết cho vay, tịch thu nợ trước hạn, số dư nợ gốc bị tịch thu trước hạn, thời hạn hoàn trả số nợ gốc này, thời gian chuyển nợ quá hạn và lãi suất vay vận dụng .
Mọi Người Cũng Xem   Cách tắt chữ Math trên máy tính Casio fx570vn PLUS

11. Về thứ tự thu hồi nợ gốc lãi

Thông tư 39 đã bổ trợ lao lý đơn cử thứ tự thu nợ so với gốc và lãi theo hướng TCTD và người mua thỏa thuận hợp tác về thứ tự thu nợ gốc, lãi tiền vay. Riêng so với khoản nợ vay bị quá hạn trả nợ, Thông tư 39 lao lý TCTD triển khai theo thứ tự nợ gốc thu trước, nợ lãi tiền vay thu sau .

12. Về quy định nội bộ

So với Quyết định 1627, Thông tư 39 đã bổ trợ và lao lý đơn cử về nghĩa vụ và trách nhiệm phải phát hành lao lý nội bộ về cho vay của TCTD và nhu yếu vận dụng thống nhất trong toàn mạng lưới hệ thống từng TCTD. 7 nhóm nội dung phải có của lao lý nội bộ về cho vay gồm có : ( i ) Điều kiện cho vay ; các nhu yếu vốn không được cho vay ; phương pháp cho vay ; lãi suất vay cho vay và chiêu thức tính lãi tiền vay ; hồ sơ cho vay và các tài liệu của người mua gửi tổ chức triển khai tín dụng thanh toán tương thích với đặc thù của khoản vay, loại cho vay và đối tượng người tiêu dùng người mua ; thu nợ ; điều kiện kèm theo, quy trình tiến độ và thủ tục cơ cấu tổ chức lại thời hạn trả nợ ; chuyển nợ quá hạn ; ( ii ) Quy trình đánh giá và thẩm định, phê duyệt và quyết định hành động cho vay, trong đó lao lý đơn cử thời hạn tối đa đánh giá và thẩm định, quyết định hành động cho vay ; phân cấp, chuyển nhượng ủy quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của từng cá thể, bộ phận trong việc đánh giá và thẩm định, phê duyệt, quyết định hành động cho vay và các việc làm khác thuộc tiến trình hoạt động giải trí cho vay ; ( iii ) Quy trình kiểm tra, giám sát quy trình vay vốn, sử dụng vốn vay và trả nợ của người mua ; phân cấp, chuyển nhượng ủy quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của từng cá thể, bộ phận trong việc kiểm tra, giám sát quy trình vay vốn, sử dụng vốn vay và trả nợ của người mua ; ( iv ) Việc vận dụng giải pháp bảo vệ tiền vay, thẩm định và đánh giá gia tài bảo vệ tiền vay, việc quản trị, giám sát, theo dõi gia tài bảo vệ tiền vay tương thích với giải pháp bảo vệ tiền vay, đặc thù của gia tài bảo vệ tiền vay và người mua ; ( v ) Chấm dứt cho vay, giải quyết và xử lý nợ ; miễn, giảm lãi tiền vay, phí ; ( vi ) Nhận dạng các loại rủi ro đáng tiếc hoàn toàn có thể phát sinh trong quy trình cho vay ; quá trình theo dõi, nhìn nhận và trấn áp rủi ro đáng tiếc ; giải pháp giải quyết và xử lý rủi ro đáng tiếc ; ( vi ) Kiểm soát việc cho vay để trả nợ khoản vay tại tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, trả nợ khoản vay quốc tế nhằm mục đích phòng ngừa và ngăn ngừa việc phản ánh rơi lệch chất lượng tín dụng thanh toán. Kiểm soát việc cho vay theo phương pháp cho vay tuần hoàn và phương pháp cho vay quay vòng nhằm mục đích quản trị dòng tiền của người mua để bảo vệ năng lực tịch thu vừa đủ nợ gốc và lãi tiền vay đúng hạn theo thoả thuận, phản ánh đúng chất lượng tín dụng thanh toán ;

13. Về thỏa thuận cho vay

So với Quyết định 1627, Thông tư 39 đã pháp luật đơn cử hơn nội dung phải có của thỏa thuận hợp tác cho vay giữa TCTD và người mua. Cụ thể thỏa thuận hợp tác cho vay giữa TCTD và người mua phải lập bằng văn bản và phải có tối thiểu 14 nội dung sau đây : ( i ) Tên, địa chỉ, mã số doanh nghiệp của TCTD cho vay ; tên, địa chỉ, số chứng tỏ nhân dân hoặc thẻ căn cước hoặc hộ chiếu hoặc mã số doanh nghiệp của người mua ; ( ii ) Số tiền cho vay ; hạn mức cho vay so với trường hợp cho vay theo hạn mức ; hạn mức cho vay dự trữ so với trường hợp cho vay theo hạn mức cho vay dự trữ ; hạn mức thấu chi so với trường hợp cho vay theo hạn mức thấu chi trên thông tin tài khoản giao dịch thanh toán ; ( iii ) Mục đích sử dụng vốn vay ; ( iv ) Đồng tiền cho vay, đồng xu tiền trả nợ ; ( v ) Phương thức cho vay ; ( vi ) Thời hạn cho vay ; thời hạn duy trì hạn mức so với trường hợp cho vay theo hạn mức, thời hạn hiệu lực hiện hành của hạn mức cho vay dự trữ so với trường hợp cho vay theo hạn mức cho vay dự trữ, hoặc thời hạn duy trì hạn mức thấu chi so với trường hợp cho vay theo hạn mức thấu chi trên thông tin tài khoản giao dịch thanh toán ; ( vii ) Lãi suất cho vay theo thỏa thuận hợp tác và mức lãi suất vay quy đổi theo tỷ suất % / năm tính theo số dư nợ cho vay thực tiễn và thời hạn duy trì số dư nợ gốc trong thực tiễn đó ; nguyên tắc và các yếu tố xác lập lãi suất vay, thời gian xác lập lãi suất vay cho vay so với trường hợp vận dụng lãi suất vay cho vay có kiểm soát và điều chỉnh ; lãi suất vay vận dụng so với dư nợ gốc bị quá hạn ; lãi suất vay vận dụng so với lãi chậm trả ; loại phí tương quan đến khoản vay và mức phí vận dụng ; ( viii ) Giải ngân vốn cho vay và việc sử dụng phương tiện đi lại giao dịch thanh toán để giải ngân cho vay vốn cho vay ; ( ix ) Việc trả nợ gốc, lãi tiền vay và thứ tự tịch thu nợ gốc, lãi tiền vay ; trả nợ trước hạn ; ( x ) Cơ cấu lại thời hạn trả nợ ; chuyển nợ quá hạn so với số dư nợ gốc mà người mua không trả được nợ đúng hạn theo thỏa thuận hợp tác và không được TCTD chấp thuận đồng ý cơ cấu tổ chức lại thời hạn trả nợ ; hình thức và nội dung thông tin chuyển nợ quá hạn ; ( xi ) Trách nhiệm của người mua trong việc phối hợp với TCTD và cung ứng các tài liệu tương quan đến khoản vay để TCTD triển khai đánh giá và thẩm định và quyết định hành động cho vay, kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay và trả nợ của người mua ; ( xii ) Các trường hợp chấm hết cho vay ; thu nợ trước hạn ; chuyển nợ quá hạn so với số dư nợ gốc mà người mua không trả được nợ trước hạn khi TCTD chấm hết cho vay, tịch thu nợ trước hạn ; hình thức và nội dung thông tin chấm hết cho vay, tịch thu nợ trước hạn ; ( xiii ) Xử lý nợ vay ; phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại ; quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của các bên ; ( xiv ) Hiệu lực của thỏa thuận hợp tác cho vay . Đồng thời, Thông tư 39 cũng được cho phép các bên hoàn toàn có thể thỏa thuận hợp tác các nội dung khác ( ngoài nội dung bắt buộc ) tương thích với lao lý tại Thông tư 39 và lao lý của pháp lý có tương quan . Ngoài ra, Thông tư 39 pháp luật thỏa thuận hợp tác cho vay giữa TCTD và người mua hoàn toàn có thể được lập dưới hình thức : ( i ) Thỏa thuận cho vay đơn cử ; hoặc ( ii ) Thỏa thuận khung và thỏa thuận hợp tác cho vay đơn cử .

14. Về sử dụng ngôn ngữ

Thông tư 39 đã bổ trợ pháp luật về sử dụng ngôn từ như sau : ( i ) Thỏa thuận cho vay được lập bằng tiếng Việt hoặc đồng thời bằng tiếng Việt và tiếng quốc tế ; ( ii ) Đối với các tài liệu khác trong hoạt động giải trí cho vay sử dụng tiếng quốc tế, khi cơ quan có thẩm quyền nhu yếu dịch sang tiếng Việt, thì bản dịch phải có xác nhận của người có thẩm quyền của tổ chức triển khai tín dụng thanh toán hoặc phải được công chứng hoặc xác nhận .

15. Về cơ cấu lại thời hạn trả nợ

So với Quyết định 1627, Thông tư 39 đã pháp luật đơn cử hơn về trường hợp cơ cấu tổ chức thời hạn trả. Cụ thể, Thông tư 39 pháp luật cơ cấu tổ chức lại thời hạn trả nợ gồm có kiểm soát và điều chỉnh kỳ hạn trả nợ và gia hạn nợ, trong đó : ( i ) Điều chỉnh kỳ hạn trả nợ là việc TCTD đồng ý chấp thuận lê dài thêm một khoảng chừng thời hạn trả nợ một phần hoặc hàng loạt nợ gốc và / hoặc lãi tiền vay của kỳ hạn trả nợ đã thoả thuận ( gồm có cả trường hợp không biến hóa về số kỳ hạn trả nợ đã thỏa thuận hợp tác ), thời hạn cho vay không đổi khác ; ( ii ) Gia hạn nợ là việc TCTD chấp thuận đồng ý lê dài thêm một khoảng chừng thời hạn trả nợ gốc và / hoặc lãi tiền vay, vượt quá thời hạn cho vay đã thoả thuận . Theo pháp luật tại Thông tư 39, TCTD xem xét quyết định hành động việc cơ cấu tổ chức lại thời hạn trả nợ trên cơ sở ý kiến đề nghị của người mua, năng lực kinh tế tài chính của TCTD và hiệu quả nhìn nhận năng lực trả nợ của người mua, đơn cử : ( i ) Khách hàng không có năng lực trả nợ đúng kỳ hạn nợ gốc và / hoặc lãi tiền vay và được TCTD nhìn nhận là có năng lực trả khá đầy đủ nợ gốc và / hoặc lãi tiền vay theo kỳ hạn trả nợ được kiểm soát và điều chỉnh, thì TCTD xem xét kiểm soát và điều chỉnh kỳ hạn trả nợ gốc và / hoặc lãi tiền vay đó tương thích với nguồn trả nợ của người mua ; thời hạn cho vay không đổi khác ; ( ii ) Khách hàng không có năng lực trả hết nợ gốc và / hoặc lãi tiền vay đúng thời hạn cho vay đã thoả thuận và được TCTD nhìn nhận là có năng lực trả khá đầy đủ nợ gốc và / hoặc lãi tiền vay trong một khoảng chừng thời hạn nhất ðịnh sau thời hạn cho vay, thì TCTD xem xét cho gia hạn nợ với thời hạn tương thích với nguồn trả nợ của người mua ; ( iii ) Việc cơ cấu tổ chức lại thời hạn trả nợ phải được thực thi trước hoặc trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày đến kỳ hạn, thời hạn trả nợ đã thỏa thuận hợp tác .
Mọi Người Cũng Xem   Cách tính tuổi dương lịch ở Phương đông và Phương tây hiện nay

16. Về chuyển nợ quá hạn

Theo quy định cho vay tại 1627, so với khoản nợ vay không trả nợ đúng hạn, được tổ chức triển khai tín dụng thanh toán nhìn nhận là không có năng lực trả nợ đúng hạn và không đồng ý chấp thuận cho cơ cấu tổ chức lại thời hạn trả nợ, thì hàng loạt số dư nợ gốc của hợp đồng tín dụng thanh toán đó là nợ quá hạn. Quy định này tác động ảnh hưởng đến quyền hạn của người vay và quyền tự chủ của TCTD. Do vậy, Thông tư 39 đã sửa đổi pháp luật này theo hướng TCTD chỉ chuyển nợ quá hạn so với số dư nợ gốc mà người mua không trả được nợ đúng hạn theo thỏa thuận hợp tác và không được TCTD đồng ý chấp thuận cơ cấu tổ chức lại thời hạn trả nợ .

17. Về phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại

Trên cơ sở lao lý của Bộ luật Dân sự năm ngoái, Thông tư 39 đã sửa đổi, bổ trợ pháp luật về phạt vi phạm, bồi thường thiệt hại như sau : ( i ) TCTD và người mua được thỏa thuận hợp tác về việc phạt vi phạm, bồi thường thiệt hại theo lao lý của pháp lý so với trường hợp TCTD hoặc người mua không triển khai đúng nội dung trong thỏa thuận hợp tác cho vay, trừ trường hợp vi phạm về trả gốc, lãi. Như vậy, theo lao lý này, thỏa thuận hợp tác phạt vi phạm chỉ được vận dụng so với hành vi vi phạm các nghĩa vụ và trách nhiệm của thỏa thuận hợp tác cho vay ( không phải là nghĩa vụ và trách nhiệm trả gốc, lãi ) ; ( ii ) TCTD và người mua hoàn toàn có thể thỏa thuận hợp tác về việc bên vi phạm nghĩa vụ và trách nhiệm chỉ phải chịu phạt vi phạm mà không phải bồi thường thiệt hại hoặc vừa phải chịu phạt vi phạm và vừa phải bồi thường thiệt hại. Trường hợp TCTD và người mua có thỏa thuận hợp tác về phạt vi phạm nhưng không thỏa thuận hợp tác về việc vừa phải chịu phạt vi phạm và vừa phải bồi thường thiệt hại thì bên vi phạm nghĩa vụ và trách nhiệm chỉ phải chịu phạt vi phạm .

18. Về phương thức cho vay

So với Quyết định 1627, Thông tư 39 đã bổ trợ thêm nhiều phương pháp cho vay mới tương thích với thực tiễn, sửa đổi nội hàm của các phương pháp cho vay để bảo vệ phân biệt rõ ràng giữa các phương pháp. Cụ thể, các phương pháp cho vay theo Thông tư 39 gồm có : Một là, cho vay từng lần : Mỗi lần cho vay, TCTD và người mua triển khai thủ tục cho vay và ký kết thỏa thuận hợp tác cho vay . Hai là, cho vay hợp vốn : Là việc có từ hai TCTD trở lên cùng thực thi cho vay so với người mua để triển khai một giải pháp, dự án Bất Động Sản vay vốn . Ba là, cho vay lưu vụ : Là việc TCTD thực thi cho vay so với người mua để nuôi trồng, chăm nom các cây xanh, vật nuôi có đặc thù mùa vụ theo chu kỳ luân hồi sản xuất liền kề trong năm hoặc các cây lưu gốc, cây công nghiệp có thu hoạch hàng năm. Theo đó, TCTD và người mua thỏa thuận hợp tác dư nợ gốc của chu kỳ luân hồi trước liên tục được sử dụng cho chu kỳ luân hồi sản xuất tiếp theo nhưng không vượt quá thời hạn của 02 chu kỳ luân hồi sản xuất liên tục . Bốn là, cho vay theo hạn mức : TCTD xác lập và thỏa thuận hợp tác với người mua một mức dư nợ cho vay tối đa được duy trì trong một khoảng chừng thời hạn nhất định. Trong hạn mức cho vay, TCTD triển khai cho vay từng lần. Một năm tối thiểu một lần, TCTD xem xét xác lập lại mức dư nợ cho vay tối đa và thời hạn duy trì mức dư nợ này . Năm là, cho vay theo hạn mức cho vay dự trữ : TCTD cam kết bảo vệ sẵn sàng chuẩn bị cho người mua vay vốn trong khoanh vùng phạm vi mức cho vay dự trữ đã thỏa thuận hợp tác. TCTD và người mua thỏa thuận hợp tác thời hạn hiệu lực hiện hành của hạn mức cho vay dự trữ nhưng không vượt quá 01 ( một ) năm . Sáu là, cho vay theo hạn mức thấu chi trên thông tin tài khoản thanh toán giao dịch : TCTD chấp thuận đồng ý cho người mua chi vượt số tiền có trên thông tin tài khoản giao dịch thanh toán của người mua một mức thấu chi tối đa để thực thi dịch vụ thanh toán giao dịch trên thông tin tài khoản thanh toán giao dịch. Mức thấu chi tối đa được duy trì trong một khoảng chừng thời hạn tối đa 01 ( một ) năm . Bảy là, cho vay quay vòng : TCTD và người mua thỏa thuận hợp tác vận dụng cho vay so với nhu yếu vốn có chu kỳ luân hồi hoạt động giải trí kinh doanh thương mại không quá 01 ( một ) tháng, người mua được sử dụng dư nợ gốc của chu kỳ luân hồi hoạt động giải trí kinh doanh thương mại trước cho chu kỳ luân hồi kinh doanh thương mại tiếp theo nhưng thời hạn cho vay không vượt quá 03 ( ba ) tháng . Tám là, cho vay tuần hoàn ( rollover ) : TCTD và người mua thỏa thuận hợp tác vận dụng cho vay thời gian ngắn so với người mua với điều kiện kèm theo : ( i ) Đến thời hạn trả nợ, người mua có quyền trả nợ hoặc lê dài thời hạn trả nợ thêm một khoảng chừng thời hạn nhất định so với một phần hoặc hàng loạt số dư nợ gốc của khoản vay ; ( ii ) Tổng thời hạn vay vốn không vượt quá 12 tháng kể từ ngày giải ngân cho vay bắt đầu và không vượt quá một chu kỳ luân hồi hoạt động giải trí kinh doanh thương mại ; ( iii ) Tại thời gian xem xét cho vay, người mua không có nợ xấu tại các TCTD ; ( iv ) Trong quy trình cho vay tuần hoàn, nếu người mua có nợ xấu tại các TCTD thì không được triển khai lê dài thời hạn trả nợ theo thỏa thuận hợp tác .

Chín là, các phương thức cho vay khác được kết hợp 8 các phương thức cho vay nêu trên, phù hợp với điều kiện hoạt động kinh doanh của TCTD và đặc điểm của khoản vay.

Xem thêm : quản trị vốn góp vốn đầu tư bằng excel Ngoài ra, Thông tư 39 cũng có pháp luật đơn cử về lý giải từ ngữ, nguyên tắc cho vay, nhu yếu so với lao lý nội bộ, đánh giá và thẩm định và quyết định hành động cho vay, miễn giảm lãi, phí, kiểm tra việc sử dụng tiền vay, lưu giữ hồ sơ vay vốn …

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Cách tính

Điều hướng bài viết

Related Posts

About The Author

Add Comment