Lương hưu của người đóng cả BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện

Chế độ hưu trí đối với người tham gia BHXH tự nguyện, trước đó có thời gian đóng BHXH bắt buộc được quy định tại Điều 5 Nghị định 134/2015/NĐ-CP

Về yếu tố này, BHXH TP. TP. Đà Nẵng vấn đáp như sau :
Chế độ hưu trí so với người tham gia BHXH tự nguyện, trước đó có thời hạn đóng BHXH bắt buộc được lao lý tại Điều 5 Nghị định số 134 / năm ngoái / NĐ-CP như sau :

Điều 5. Chế độ hưu trí đối với người trước đó có thời gian đóng BHXH bắt buộc

Chế độ hưu trí so với người trước đó có thời hạn đóng BHXH bắt buộc theo Điều 71 Luật BHXH được pháp luật như sau :
1. Thời gian tính hưởng chính sách hưu trí là tổng thời hạn đã đóng BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện, không gồm có thời hạn đã tính hưởng BHXH một lần .
2. Điều kiện hưởng lương hưu, người tham gia BHXH tự nguyện hưởng lương hưu khi thuộc một trong các trường hợp sau :
a ) Người tham gia BHXH tự nguyện có thời hạn tính hưởng chính sách hưu trí từ đủ 20 năm trở lên thì điều kiện kèm theo về tuổi đời hưởng lương hưu là nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi, trừ trường hợp lao lý tại Điểm b, Khoản này ;
b ) Trường hợp người tham gia BHXH tự nguyện có từ đủ 20 năm đóng BHXH bắt buộc trở lên thì điều kiện kèm theo về tuổi đời hưởng lương hưu được thực thi theo pháp luật tại các Khoản 1, 2 và 4, Điều 54 và Điều 55 Luật BHXH ;
c ) Lao động nữ là người hoạt động giải trí chuyên trách hoặc không chuyên trách ở xã, phường, thị xã tham gia BHXH bắt buộc, đủ điều kiện kèm theo hưởng lương hưu theo pháp luật tại Khoản 3, Điều 54 Luật BHXH mà bảo lưu thời hạn đã đóng BHXH và liên tục tham gia BHXH tự nguyện thì được hưởng lương hưu khi có nhu yếu .
3. Mức lương hưu hằng tháng được tính bằng tỷ suất hưởng lương hưu hằng tháng nhân với mức trung bình tiền lương và thu nhập tháng đóng BHXH pháp luật tại Khoản 4 Điều này .

Mọi Người Cũng Xem   Hướng dẫn cách quấn máy phát điện xoay chiều 1 pha

Trường hợp người tham gia BHXH tự nguyện có từ đủ 20 năm đóng BHXH bắt buộc trở lên, trừ đối tượng quy định Điểm i, Khoản 1, Điều 2 Luật BHXH và Điểm c, Khoản 2 Điều này thì mức lương hưu hằng tháng thấp nhất bằng mức lương cơ sở tại thời điểm hưởng lương hưu.

4. Mức trung bình tiền lương và thu nhập tháng đóng BHXH để tính lương hưu, trợ cấp một lần được tính theo công thức sau :

Mức trung bình tiền lương và thu nhập tháng đóng BHXH = Mức trung bình tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc x Tổng số tháng đóng BHXH bắt buộc Tổng các mức thu nhập tháng đóng BHXH tự nguyện
Tổng số tháng đóng BHXH bắt buộc Tổng số tháng đóng BHXH tự nguyện

Trong đó :

– Mức trung bình tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc được thực thi theo lao lý tại Điều 62 và Điều 63 Luật BHXH .

– Tổng các mức thu nhập tháng đóng BHXH tự nguyện là tổng các mức thu nhập tháng đóng BHXH tự nguyện đã được kiểm soát và điều chỉnh theo pháp luật tại Khoản 2 và Khoản 3, Điều 4 Nghị định này .

5. Mức trợ cấp một lần khi nghỉ hưu được tính theo pháp luật Điều 75 Luật BHXH, cứ mỗi năm đóng BHXH cao hơn số năm tương ứng với tỷ suất hưởng lương hưu 75 % được tính bằng 0,5 tháng mức trung bình tiền lương và thu nhập tháng đóng BHXH được pháp luật tại Khoản 4 Điều này .

6. BHXH một lần được thực thi theo pháp luật tại Điều 7 Nghị định này. Mức hưởng BHXH một lần được tính trên cơ sở mức trung bình tiền lương và thu nhập tháng đóng BHXH pháp luật tại Khoản 4 Điều này ” .

Mọi Người Cũng Xem   Hãy nêu cách rèn luyện tính tự chủ của em

Lưu ý: Tỷ lệ lương hưu hằng tháng được tính như sau:

a ) Nữ nghỉ hưu từ ngày 1/1/2018 trở đi, tỷ suất hưởng lương hưu hằng tháng được tính bằng 45 % tương ứng với 15 năm đóng BHXH, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH thì tính thêm 2 %, mức tối đa bằng 75 % .

b ) Nam nghỉ hưu từ ngày 1/1/2018 trở đi, tỷ suất hưởng lương hưu hằng tháng được tính bằng 45 % tương ứng với số năm đóng BHXH theo bảng dưới đây, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH, được tính thêm 2 %, mức tối đa bằng 75 % .

Năm nghỉ hưu

Số năm đóng BHXH tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 45%

2018 16 năm
2019 17 năm
2020 18 năm
2021 19 năm
Từ 2022 trở đi 20 năm

Thu nhập tháng đã đóng BHXH để làm địa thế căn cứ tính mức trung bình thu nhập thu nhập tháng đóng BHXH được kiểm soát và điều chỉnh như sau :

a ) Thu nhập tháng đã đóng BHXH sau kiểm soát và điều chỉnh của từng năm bằng thu nhập tháng đã đóng BHXH của từng năm nhân với mức kiểm soát và điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng BHXH của năm tương ứng ;

b ) Mức kiểm soát và điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng BHXH được tính trên cơ sở chỉ số giá tiêu dùng trung bình năm do Tổng cục Thống kê công bố hằng năm và được xác lập bằng công thức sau :

Mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng BHXH của năm t Chỉ số giá tiêu dùng bình quân năm của năm liền kề trước năm người tham gia BHXH tự nguyện hưởng BHXH tính theo gốc so sánh bình quân của năm 2008 bằng 100%
Chỉ số giá tiêu dùng bình quân năm của năm t tính theo gốc so sánh bình quân của năm 2008 bằng 100%
Mọi Người Cũng Xem   Bài Test DISC Miễn Phí: Trắc Nghiệm D.I.S.C [Chuẩn 2022]

Trong đó :

– t : Là năm bất kể trong tiến trình kiểm soát và điều chỉnh ;

– Mức kiểm soát và điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng BHXH của năm t được lấy tròn hai số lẻ và mức thấp nhất bằng 1 ( một ) .

Do mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng BHXH được tính trên cơ sở chỉ số giá tiêu dùng bình quân năm do Tổng cục Thống kê công bố hàng năm. Tiền lương đã đóng BHXH để làm căn cứ tính mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH đối với người lao động đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng quyết định được điều chỉnh trên cơ sở chỉ số giá tiêu dùng của từng thời kỳ theo quy định của Chính phủ và mức đóng BHXH tự nguyện có thay đổi (mức đóng hàng tháng bằng 22% mức thu nhập tháng do người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn).

Mức thu nhập tháng do người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ và cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở tại thời điểm đóng) và do không có chi tiết quá trình tiền lương của ông giai đoạn tham gia BHXH bắt buộc (9 năm 8 tháng) nên không thể tính được số tiền lương hưu ông sẽ được nhận. Đề nghị ông Hưng tham khảo các quy định trên đây để hiểu rõ hơn về cách tính chế độ hưu trí đối với người tham gia BHXH tự nguyện, trước đó có thời gian đóng BHXH bắt buộc.

Chinhphu.vn

Related Posts

About The Author

Add Comment