Cách tính tiền lương làm tăng ca mới nhất

Cách tính tiền lương làm tăng ca mới nhất

Cách tính tiền lương làm tăng ca mới nhất : Căn cứ theo điều 97 Bộ luật Lao động 2012 về tiền lương làm thêm giờ, thao tác vào đêm hôm …

CÁCH TÍNH TIỀN LƯƠNG LÀM TĂNG CA MỚI NHẤT

Kiến thức của bạn : Cách tính tiền lương làm tăng ca mới nhất ? Câu vấn đáp của luật sư : Căn cứ pháp lý : Nội dung tư vấn :

1. Quy định tiền lương làm tăng ca .

Căn cứ theo điều 97 Bộ luật Lao động 2012 về tiền lương làm thêm giờ, thao tác vào đêm hôm lao lý như sau : “ 1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo việc làm đang làm như sau : a ) Vào ngày thường, tối thiểu bằng 150 % ; b ) Vào ngày nghỉ hằng tuần, tối thiểu bằng 200 % ; c ) Vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, tối thiểu bằng 300 % chưa kể tiền lương đợt nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương so với người lao động hưởng lương ngày . 2. Người lao động thao tác vào đêm hôm, thì được trả thêm tối thiểu bằng 30 % tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo việc làm của ngày thao tác thông thường . 3. Người lao động làm thêm giờ vào đêm hôm thì ngoài việc trả lương theo lao lý tại khoản 1 và khoản 2 điều này, người lao động còn được trả thêm 20 % tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày. ” Như vậy, thời hạn làm thêm giờ ban ngày được pháp luật :
 • Vào ngày thường, tối thiểu bằng 150 % ;
 • Vào ngày nghỉ hằng tuần, tối thiểu bằng 200 % ;
 • Vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, tối thiểu bằng 300 % chưa kể tiền lương đợt nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương so với người lao động hưởng lương ngày .
Làm ca đêm vào ngày thao tác thông thường, thì lương của bạn sẽ được trả tối thiểu là 130 % của lương thao tác ban ngày của ngày thao tác thông thường ; Làm thêm theo giờ vào ca đêm sẽ được tính như sau :
 • Vào ngày thường, thì lương của bạn sẽ được trả ít nhất là : 150 % lương của ngày thao tác thông thường + 30 % lương của ngày thao tác thông thường + 20 % lương của ngày thao tác thông thường = 200 % lương của ngày thao tác thông thường ;
 • Vào ngày nghỉ hằng tuần, thì lương của bạn sẽ được trả ít nhất là : 200 % lương của ngày thao tác thông thường + 30 % lương của ngày thao tác thông thường + 20 % x 200 % lương của ngày thao tác thông thường = 270 % lương của ngày thao tác thông thường .

2. Cách tính tiền lương làm tăng ca .

Thứ nhất, nếu bạn làm đêm hôm, thì lương được tính như sau : + Đối với người lao động hưởng lương theo thời hạn, tiền lương thao tác vào đêm hôm được tính như sau : Tiền lương thao tác vào đêm hôm = Tiền lương giờ thực trả của ngày thao tác thông thường + Tiền lương giờ thực trả của ngày thao tác thông thường x Mức tối thiểu 30 % x Số giờ thao tác vào đêm hôm + Đối với người lao động hưởng lương theo loại sản phẩm, tiền lương thao tác vào đêm hôm được tính như sau : Tiền lương thao tác vào đêm hôm = Đơn giá tiền lương loại sản phẩm của ngày thao tác thông thường + Đơn giá tiền lương loại sản phẩm của ngày thao tác thông thường x Mức tối thiểu 30 % x Số loại sản phẩm làm vào đêm hôm Thứ hai, nếu bạn làm thêm giờ vào đêm hôm, thì tiền lương được tính như sau : + Đối với người lao động hưởng lương theo thời hạn, tiền lương làm thêm giờ vào đêm hôm được tính như sau : Tiền lương làm thêm giờ vào đêm hôm = Tiền lương giờ thực trả của ngày thao tác thông thường x Mức tối thiểu 150 % hoặc 200 % hoặc 300 % + Tiền lương giờ thực trả của ngày thao tác thông thường x Mức tối thiểu 30 % + 20 % x Tiền lương giờ vào ban ngày của ngày thao tác thông thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương x Số giờ làm thêm vào đêm hôm

  Trong đó:

a ) Tiền lương giờ thực trả của ngày thao tác thông thường được xác lập theo điểm a, Khoản 1 Điều 6 Thông tư này ; b ) Tiền lương giờ vào ban ngày của ngày thao tác thông thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương được xác lập như sau :
 • Tiền lương giờ vào ban ngày của ngày thao tác thông thường, được tính tối thiểu bằng 100 % so với tiền lương giờ thực trả của ngày thao tác thông thường so với trường hợp người lao động không làm thêm giờ vào ban ngày của ngày đó ( trước khi làm thêm giờ vào đêm hôm ) ; tối thiểu bằng 150 % so với tiền lương giờ thực trả của ngày thao tác thông thường so với trường hợp người lao động có làm thêm giờ vào ban ngày của ngày đó ( trước khi làm thêm giờ vào đêm hôm ) .
 • Tiền lương giờ vào ban ngày của ngày nghỉ hằng tuần, được tính tối thiểu bằng 200 % so với tiền lương giờ thực trả của ngày thao tác thông thường .
 • Tiền lương giờ vào ban ngày của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, được tính tối thiểu bằng 300 % so với tiền lương giờ thực trả của ngày thao tác thông thường .
+ Đối với người lao động hưởng lương theo loại sản phẩm, tiền lương làm thêm giờ vào đêm hôm được tính như sau : Tiền lương làm thêm giờ vào đêm hôm = Đơn giá tiền lương loại sản phẩm của ngày thao tác thông thường x Mức tối thiểu 150 % hoặc 200 % hoặc 300 % + Đơn giá tiền lương mẫu sản phẩm của ngày thao tác thông thường x Mức tối thiểu 30 % + 20 % x Đơn giá tiền lương mẫu sản phẩm vào ban ngày của ngày thao tác thông thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương x Số mẫu sản phẩm làm thêm vào đêm hôm Trong đó : Đơn giá tiền lương mẫu sản phẩm vào ban ngày của ngày thao tác thông thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương được xác lập như sau :
 • Đơn giá tiền lương loại sản phẩm vào ban ngày của ngày thao tác thông thường, được tính tối thiểu bằng 100 % so với đơn giá tiền lương loại sản phẩm của ngày thao tác thông thường so với trường hợp người lao động không làm thêm giờ vào ban ngày của ngày đó ( trước khi làm thêm giờ vào đêm hôm ) ; tối thiểu bằng 150 % so với đơn giá tiền lương loại sản phẩm của ngày thao tác thông thường so với trường hợp người lao động có làm thêm giờ vào ban ngày của ngày đó ( trước khi làm thêm giờ vào đêm hôm ) ;
 • Đơn giá tiền lương mẫu sản phẩm vào ban ngày của ngày nghỉ hằng tuần, được tính tối thiểu bằng 200 % so với đơn giá mẫu sản phẩm của ngày thao tác thông thường .
 • Đơn giá loại sản phẩm vào ban ngày của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, được tính tối thiểu bằng 300 % so với đơn giá mẫu sản phẩm của ngày thao tác thông thường .
Ngoài ra bạn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm thêm bài viết : Cách tính tiền lương làm thêm giờ trong một số ít trường hợp Cách tính tiền lương làm thêm giờ vào đêm hôm Luật Toàn Quốc kỳ vọng những gì chúng tôi tư vấn nêu trên sẽ giúp người sử dụng lựa chọn được giải pháp tốt nhất để xử lý yếu tố của mình, còn bất kể vướng mắc gì hành khách sung sướng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp lý Lao Động không lấy phí 24/7 : 19006500 để gặp Luật sư tư vấn trực tiếp và nhu yếu phân phối dịch vụ hoặc gửi email : [email protected] Chúng tôi mong rằng sẽ nhận được sự ủng hộ và quan điểm góp phần của mọi người dân trên cả nước để chúng tôi ngày càng trở lên chuyên nghiệp hơn . Xin chân thành cảm ơn sự sát cánh của hành khách ! Trân trọng. / .

Liên kết tham khảo

vote

Related Posts

About The Author

Add Comment