cách tính lương y tế học đường

cách tính lương y tế học đường

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản khá đầy đủ của tài liệu tại đây ( 96.15 KB, 3 trang )
Đang xem : Cách tính lương y tế học đường

QUYẾT ĐỊNH
của Thủ tướng Chính phủ số 276/2005/QĐ-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2005
Quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề
đối với cán bộ, viên chức tại các cơ sở y tế của Nhà nước
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2Ó04 của Chính phủ về chế độ
tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và Lực lượng vũ trang;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng
1. Quyết định này quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với cán bộ, viên chức trực
tiếp làm chuyên môn y tế, cán bộ, viên chức làm công tác quản lý phục vụ không trực tiếp làm
chuyên môn y tế tại các chuyên khoa HIV/AIDS, phong, lao, tâm thần, giải phẫu bệnh lý, pháp y
trong các cơ sở y tế của Nhà nước.
2. Cơ sở y tế của Nhà nước bao gồm :
a) Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;
b) Các Viện, Trung tâm: nghiên cứu, kiểm nghiệm, kiểm định, giám định và truyền thông
giáo dục sức khoẻ;
c) Các trung Uôm thuộc hệ thống y tế dự phòng;
d) Phòng khám đa khoa khu vực, nhà hộ sinh, trạm y tế xã, phường, thị trấn và trường học.

3. Chế độ phụ cấp ưu đãi nghề quy định tại Quyết định này không áp dụng đối với những
người làm việc trong các cơ sở y tế thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và cơ quan cơ yếu.
Điều 2. Mức phụ cấp và cách tính:
1. Mức phụ cấp ưu đãi được quy định như sau :
a) Mức phụ cấp 50% áp dụng đối với cán bộ, viên chức làm các công việc sau:
– Trực tiếp khám, điều trị, chăm sóc bệnh nhân tại các khoa, viện, bệnh viện chuyên khoa
HIV/AIDS;
– Chuyên trách xét nghiệm HIV/AIDS.
b) Mức phụ cấp 45% áp dụng đối với cán bộ, viên chức trực tiếp làm chuyên môn y tế tại các
trung tâm phòng, chống HIV/AIDS ở miền núi, hải đảo vùng sâu, vùng xa;
c) Mức phụ cấp 40% áp dụng đối với cán bộ, viên chức trực tiếp làm chuyên môn y tế tại các
trung tâm phòng, chống HIV/AIDS ở đồng bằng, thành phố, thị xã;

Mọi Người Cũng Xem   Hướng dẫn sử dụng bàn tính soroban - Tài liệu, ebook

d) Mức phụ cấp 35% áp dụng đối với cán bộ, viên chức làm các công việc sau:
– Trực tiếp làm chuyên môn y tế tại các trung tâm y tế dự phòng tuyến tỉnh, tuyến huyện, các
trung tâm phòng, chống sốt rét, phong, lao, tâm thần và trạm y tế xã ở miền núi, hải đảo, vùng sâu,
vùng xa;
– Trực tiếp khám, điều trị, chăm sóc bệnh nhân tại các khoa, viện, bệnh viện chuyên khoa:
phong, lao, tâm thần, cấp cứu, điều trị tích cực, sơ sinh, chống độc, xạ trị;
– Trực tiếp làm công tác giải phẫu bệnh lý, pháp y.
đ) Mức phụ cấp 30% áp dụng đối với cán bộ, viên chức làm các công việc sau:
– Trực tiếp làm chuyên môn y tế tại các trung tâm y tế dự phòng tuyến tỉnh tuyến huyện, các
trung tâm phòng, chống sốt rét, phong, lao, tâm thần ở đồng bằng, thành phố, thị xã;
– Trực tiếp khám, điều trị, chăm sóc bệnh nhân tại các khoa, viện, bệnh viện chuyên khoa:
nhi, bỏng, truyền nhiễm, sốt rét;

– Trực tiếp làm chuyên môn y tế tại các cơ sở y tế tuyến huyện ở miền núi, hải đảo, vùng sâu,
vùng xa.
e) Mức phụ cấp 25% áp dụng đối với cán bộ, viên chức làm các công việc sau:
– Trực tiếp làm chuyên môn y tế tại các cơ sở y tế tuyến huyện, xã ở đồng bằng;
– Làm chuyên môn y tế ở các ban và khoa, phòng bảo vệ chăm sóc sức khoẻ cán bộ cao cấp
của Đảng, Nhà nước ở các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
ương.
g) Mức phụ cấp 20% áp dụng đối với cán bộ, viên chức trực tiếp làm chuyên môn y tế
tại cơ sở y tế tuyến Trung ương, ngành, tuyến tỉnh ở đồng bằng, thành phố, thị xã và trạm y tế
phường, thị trấn và trường học;
h) Mức phụ cấp 15% áp dụng đối với cán bộ, viên chức làm công tác quản lý, phục vụ không
trực tiếp làm chuyên môn y tế tại các chuyên khoa: HIV/AIDS, phong, lao, tâm thần, giải phẫu bệnh

Mọi Người Cũng Xem   Hướng dẫn cách kết nối wifi cho máy tính bàn - https://hoasenhomes.vn

lý và pháp y.
2. Mức phụ cấp ưu đãi được tính trên mức lương theo ngạch, bậc hiện hưởng cộng phụ cấp
chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).
Điều 3. Nguồn kinh phí
Nguồn kinh phí chi trả chế độ phụ cấp ưu đãi nghề đối với cán bộ, viên chức ngành Y tế
được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước
giao cho ngành Y tế, nguồn thu của các cơ sở y tế hoạt động theo chế độ tài chính áp dụng đối với
đơn vị sự nghiệp công lập.
Điều 4. Hiệu lực thi hành
l. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
2. Các đối tượng đã được hưởng phụ cấp đặc thù nghề đặc biệt quy định tại Quyết định số
924/TTg ngày 13 tháng 12 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ về bổ sung chế độ phụ cấp đặc thù

nghề đặc biệt đối với công chức, viên chức ngành Y tế và quy định tại Điều 2 của Quyết định số
97/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về bổ sung chế độ phụ cấp đối với
công chức, viên chức ngành Y tế được tính hưởng từ ngày 01 tháng 10 năm 2004.
3. Quyết định này thay thế Quyết định số 924/TTg ngày 13 tháng 12 năm 1996 của Thủ
tướng Chính phủ về bổ sung chế độ phụ cấp đặc thù nghề đặc biệt đối với công chức, viên chức
ngành Y tế và Quyết định số 97/2001/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ
về bổ sung chế độ phụ cấp đối với công chức, viên chức ngành Y tế.
Điều 5. Hướng dẫn và trách nhiệm thi hành
1. Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính chịu trách nhiệm hướng dẫn thi
hành Quyết định này.
2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ
tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định

Mọi Người Cũng Xem   Độ Rượu Là Gì? Công Thức Tính Độ Rượu Chính Xác Nhất

này./.

THỦ TƯỚNG
Phan Văn Khải

Tài liệu liên quan

Xem thêm : Tổng Hợp Các Phương Trình Hóa Học Lớp 11 Học Kì 2 Có Đáp Án ( Đề 4 )
*Che do phu cap tien luong cho CB GV co he so luong duoi 3,0 4 748 0
*

THÔNG TIN MỚI NHẤT CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP THÂM NIÊN CHO NHÀ GIÁO 2 821 0

*Tài liệu Dự phòng nhiễm HIV dành cho nhân viên cấp dưới y tế pot 43 1 3
*MẪU TỔNG HỢP CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP ƯU ĐÃI NGHỀ Y TẾ ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC Y TẾ doc 1 811 2
*MẪU TỔNG HỢP CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP ƯU ĐÃI NGHỀ Y TẾ ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC Y TẾ ppt 1 443 0
*MẪU CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP ƯU ĐÃI NGHỀ Y TẾ ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC Y TẾ docx 1 669 1
*MẪU TỔNG HỢP NHU CẦU VÀ NGUỒN KINH PHÍ CHI TRẢ CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP ƯU ĐÃI NGHỀ Y TẾ CỦA CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC Y TẾ potx 1 527 0
*MẪU TỔNG HỢP NGUỒN KINH PHÍ CHI TRẢ CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP ƯU ĐÃI NGHỀ Y TẾ CỦA CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC Y TẾ potx 1 410 0
*

Quyết định 244/2005 của thủ tướng CP về chế độ phụ cấp ưu đãi cho giáo viên 2 1 0

Xem thêm : Suy Nghĩ Về Mối Quan Hệ Giữa Học Với Hành
*HIV là gì ? Sổ tay dành cho nhân viên cấp dưới y tê 104 702 0

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Cách tính

Điều hướng bài viết

Related Posts

About The Author

Add Comment