Tính năng suất thu hoạch thóc thực tế và chi phí sản xuất thóc thực tế

Tính năng suất thu hoạch thóc thực tế và chi phí sản xuất thóc thực tế được pháp luật tại Điều 6 Thông tư 77/2018 / TT-BTC về giải pháp tìm hiểu, xác lập chi phí sản xuất, tính giá tiền sản xuất thóc sản phẩm & hàng hóa các vụ sản xuất trong năm do Bộ trưởng Bộ Tài chính phát hành, theo đó : 1. Tính năng suất ( W ) : Tính năng suất thực tế thu hoạch . Khi tính năng suất thực tế thu hoạch cần tập hợp số liệu thực tế từ sổ sách ghi chép và phỏng vấn trực tiếp hộ sản xuất ; hoàn toàn có thể phối hợp xem xét số liệu thống kê về năng suất các vụ ( năm ) liền kề của cơ quan thống kê và xem xét mối quan hệ giữa suất góp vốn đầu tư với năng suất thóc với mạng lưới hệ thống định mức kinh tế tài chính – kỹ thuật ( nếu có ) và kinh nghiệm tay nghề theo dõi thực tế nhiều năm của các cơ quan nông nghiệp, thống kê .

Đơn vị tính năng suất thóc thống nhất là: kg/ha.

2. Tính tổng chi phí sản xuất thóc thực tế ( TCtt ) Công thức : TCtt = C + V – Pth – Pht
Trong đó : – TCtt là Tổng chi phí sản xuất thực tế ( đồng / ha ) . – C là Ngân sách chi tiêu vật chất trên một ha ( đồng / ha ) . – V là Chi tiêu lao động trên một ha ( đồng / ha ) . – Pth là Giá trị mẫu sản phẩm phụ thu hồi trên một ha ( đồng / ha ) . – Pht là các khoản được tương hỗ ( nếu có ) trên một ha ( đồng / ha ) .
a ) Tính ngân sách vật chất ( C ) Ngân sách chi tiêu vật chất ( C ) là hàng loạt ngân sách vật chất thực tế, hài hòa và hợp lý phát sinh trong một vụ sản xuất thóc gồm có : giống, phân bón, khấu hao gia tài cố định và thắt chặt, tưới tiêu, làm đất, thuốc bảo vệ thực vật, ngân sách dịch vụ thủy lợi, dụng cụ nhỏ, vật rẻ tiền mau hỏng, ngân sách lãi vay từ các tổ chức triển khai tín dụng thanh toán và ngân sách khác. Cách xác lập như sau : – giá thành giống giá thành giống ( đồng ) = số lượng giống ( kg ) nhân ( x ) đơn giá giống ( đồng / kg ) . Xác định số lượng giống : Tùy theo tập quán canh tác mà triển khai khảo sát và phải nghiên cứu và phân tích rõ khi tập hợp số liệu, và tính theo số lượng thực gieo theo hồi tưởng của hộ sản xuất tại thời gian góp vốn đầu tư, so sánh với định mức kinh tế tài chính – kỹ thuật ( nếu có ) để loại trừ số lượng chi không đúng do làm sai quy trình tiến độ, để hao hụt quá mức trung bình trên địa phận tỉnh . Xác định đơn giá giống : Tùy theo nguồn giống được sử dụng, đơn giá của từng loại giống được xác lập theo nguyên tắc phải tương thích với giá thị trường tại thời gian mua gồm có : giá mua thực tế của hộ sản xuất ; giá mua của hộ sản xuất khác ; thông báo giá của các công ty giống, vật tư đang sản xuất kinh doanh thương mại trên địa phận địa phương ; giá mua trên thị trường và tính thêm ngân sách luân chuyển về nơi sản xuất thóc ( nếu có ) . Trường hợp hộ sản xuất tự sản xuất giống thì tính theo giá thị trường hoặc giá mua và bán lẫn nhau của hộ sản xuất . – giá thành làm đất giá thành làm đất là hàng loạt ngân sách làm đất thực tế, hài hòa và hợp lý phát sinh mà hộ sản xuất đã chi trong vụ sản xuất thóc theo quy trình sản xuất ( gieo sạ hoặc cấy từ mạ ) và những ngân sách phát sinh để tái tạo, nâng cao chất lượng của đất ( như ngân sách san gạt đồng ruộng, giải quyết và xử lý phèn, mặn ; khắc phục thực trạng bồi lấp, xói lở ) tương thích với giá thị trường tại thời gian làm đất . – Chi tiêu phân bón Ngân sách chi tiêu phân bón ( đồng ) = Số lượng phân bón ( kg ) nhân ( x ) đơn giá ( đồng / kg ) Xác định số lượng phân bón : Tổng hợp qua chứng từ, hóa đơn, giấy biên nhận khi hộ sản xuất mua hoặc trải qua hồi tưởng của họ tại thời gian góp vốn đầu tư, có xem xét so sánh với mạng lưới hệ thống định mức kinh tế tài chính – kỹ thuật ( nếu có ) và mối quan hệ giữa mức góp vốn đầu tư và năng suất thóc qua kinh nghiệm tay nghề nhiều năm của hộ sản xuất, của các cơ quan nông nghiệp, thống kê . Xác định đơn giá phân bón : Tính theo giá thực mua tương thích với giá thị trường tại thời gian mua để góp vốn đầu tư và tính thêm ngân sách luân chuyển về nơi sản xuất thóc ( nếu có ) . – Chi tiêu khấu hao gia tài cố định và thắt chặt ( TSCĐ ) Cách tính khấu hao gia tài cố định và thắt chặt vận dụng theo giải pháp tính và phân chia khấu hao theo hướng dẫn của Bộ kinh tế tài chính về chính sách quản trị, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ vận dụng cho doanh nghiệp . Xác định loại gia tài nào dùng cho sản xuất thuộc loại gia tài cố định và thắt chặt vận dụng theo các lao lý hiện hành của Bộ Tài chính. Khi tính ngân sách khấu hao cần triển khai phân loại TSCĐ ra từng nhóm, từng loại theo nguyên tắc có dùng có tính, không dùng không tính và không tính khấu hao các gia tài Giao hàng nhu yếu khác để phân chia cho sản xuất thóc. Trường hợp hộ sản xuất thuê gia tài cố định và thắt chặt để ship hàng sản xuất thì tính theo giá thuê thực tế tại thời gian góp vốn đầu tư . – Ngân sách chi tiêu thuê đất Ngân sách chi tiêu thuê đất là hàng loạt ngân sách thực tế hộ sản xuất thóc chi ra để thuê đất trong một vụ sản xuất thóc. Ngân sách chi tiêu thuê đất được xác lập trải qua hợp đồng hoặc thỏa ước giữa hộ sản xuất thóc đi thuê và tổ chức triển khai, cá thể cho thuê . Trường hợp hộ sản xuất thóc được Nhà nước giao quyền sử dụng đất thì không được tính ngân sách thuê đất vào chi phí sản xuất thóc . – Ngân sách chi tiêu tưới, tiêu giá thành tưới tiêu là hàng loạt ngân sách tưới, tiêu và ngân sách thay thế sửa chữa kênh mương ( nếu có ) thực tế, hài hòa và hợp lý phát sinh mà hộ sản xuất thóc đã chi ra để sản xuất một vụ thóc, tương thích với giá thị trường tại thời gian sản xuất thóc, vận dụng cho những nơi không có mạng lưới hệ thống thủy lợi và không được tương hỗ tiền sử dụng mẫu sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi hoặc những nơi có mạng lưới hệ thống thủy lợi và được tương hỗ tiền sử dụng loại sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi nhưng vẫn phải chi trả ngân sách bơm nước tưới tiêu, trong đó : Trường hợp hộ sản xuất phải đi thuê máy bơm nước thì tính theo giá thực thuê, tương thích với mặt phẳng thị trường tại thời gian sản xuất thóc . Trường hợp hộ sản xuất sử dụng máy bơm nước tự có, cần xác định máy chạy xăng hay máy chạy dầu hay chạy điện và xác lập ngân sách theo giá thuê máy chạy xăng hoặc máy chạy dầu hoặc máy chạy điện trên thị trường . – giá thành thuốc bảo vệ thực vật là hàng loạt ngân sách thực tế, hài hòa và hợp lý phát sinh mua thuốc bảo vệ thực vật ( thuốc trừ sâu, bệnh, diệt cỏ và thuốc khác ) mà hộ sản xuất thóc đã chi ra trong quy trình sản xuất một vụ thóc, tương thích với giá thị trường tại thời gian mua thuốc bảo vệ thực vật . – giá thành dịch vụ thủy lợi : Theo pháp luật tại các văn bản pháp lý hiện hành . – giá thành dụng cụ nhỏ, vật rẻ tiền mau hỏng Điều tra viên cùng hộ sản xuất thống kê đơn cử các loại dụng cụ nhỏ, vật rẻ tiền ship hàng sản xuất, sau đó tính theo giá thực mua tương thích với mặt phẳng giá thị trường tại thời gian tìm hiểu và phân chia cho 02 vụ sản xuất thóc trong năm .

– Chi phí lãi vay từ tổ chức tín dụng là toàn bộ tiền lãi vay của tổng số vốn vay thực tế cho sản xuất thóc mà hộ sản xuất phải chi trả trong một vụ sản xuất.

Đối với trường hợp hộ sản xuất vay từ tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, tiền lãi vay tính địa thế căn cứ theo số tiền vay, lãi suất vay cho vay và thời hạn vay tại hợp đồng tín dụng thanh toán đã ký giữa hộ sản xuất và tổ chức triển khai tín dụng thanh toán mà hộ sản xuất vay vốn . Đối với trường hợp hộ sản xuất vay vốn từ nguồn khác ( vay cá thể, đại lý vật tư bán nợ tính lãi, vay lãi, vay của hợp tác xã nông nghiệp ), trường hợp các bên có thoả thuận về lãi suất vay thì lãi suất vay theo thoả thuận không được vượt quá 20 % / năm của các khoản tiền vay trừ trường hợp pháp lý có tương quan pháp luật khác . Trường hợp hộ sản xuất vay tiền từ tổ chức triển khai tín dụng thanh toán để sử dụng vào mục tiêu khác, khoản ngân sách này không được tính vào chi phí sản xuất thóc . – Chi tiêu thu hoạch thóc là hàng loạt ngân sách thực tế, hài hòa và hợp lý phát sinh trong quy trình thu hoạch thóc ( ngân sách luân chuyển, phơi, sấy, vỏ hộp … ) . – Chi tiêu khác Chi tiêu khác là các ngân sách thực tế, hài hòa và hợp lý phát sinh tương quan đến sản xuất một vụ thóc ngoài các ngân sách nêu trên tùy theo điều kiện kèm theo thực tế của tùng vùng sản xuất . b ) Tính ngân sách lao động ( V ) Ngân sách chi tiêu lao động ( V ) là hàng loạt các ngân sách tiền công lao động thực tế, hài hòa và hợp lý phát sinh gồm các công ( làm đất – sửa bờ ( cày, bừa, trục ) để làm ruộng gieo mạ, ruộng cấy ( so với thóc cấy ) hoặc ruộng gieo sạ ; gieo mạ, nhổ mạ và cấy ( so với thóc cấy ) ; gieo sạ ( so với ruộng gieo sạ ), ngâm ủ giống, gieo cấy, bón phân, làm cỏ, dặm thóc, phun thuốc, gặt – luân chuyển, suốt thóc, phơi thóc, sấy thóc, thăm đồng, công khác ) mà hộ sản xuất đã chi ra trong một vụ sản xuất thóc, tương thích với giá công lao động trên thị trường tại thời gian thuê lao động . Trường hợp hộ sản xuất thuê dịch vụ tưới, tiêu ( thuê cả máy, nguyên vật liệu và công lao động ), hoặc thuê khoán gọn dịch vụ bảo vệ thực vật ( gồm thuốc, thuê máy và công phun ) hoặc thuê máy gặt đập liên hoàn ( gồm máy, công gặt, công tuốt thóc ) và thuê luân chuyển thóc về nhà và đã hạch toán các khoản ngân sách này vào mục Ngân sách chi tiêu vật chất thì không tính vào mục giá thành lao động . Ngân sách chi tiêu lao động ( đồng ) = Số lượng ngày công ( ngày công ) nhân ( x ) Đơn giá ngày công ( đồng / ngày công ) – Xác định ngày công cho từng loại việc làm Xác định số lượng ngày công lao động đã góp vốn đầu tư thực tế : Do số lượng thời hạn lao động đã bỏ ra cho từng loại việc làm, từng khâu khác nhau trong một ngày nên cần phải quy về ngày lao động 8 giờ ( ngày công tiêu chuẩn ) . Phương pháp quy đổi như sau :
Trong đó : – VTC là ngày công tiêu chuẩn ( ngày ) ; – Vn là ngày công thực tế góp vốn đầu tư ( ngày ) ; – Tt là thời hạn ( số giờ ) thao tác thực tế trong ngày công do hộ sản xuất hồi tưởng hoặc ghi chép ( giờ ) ; – TQ là thời hạn quy chuẩn 8 giờ / ngày công .
Ví dụ : – Trường hợp hộ sản xuất thực tế sản xuất 6 giờ một ngày công thì cách quy về ngày công 8 giờ như sau : – Trường hợp hộ sản xuất thực tế sản xuất 12 giờ một ngày công thì cách quy về ngày công 8 giờ như sau : = 1,5 ngày công Cách xác lập số lượng ngày công thực tế để quy đổi như sau : Trường hợp đã có định mức ngày công lao động trong định mức kinh tế tài chính – kỹ thuật do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thì thực thi theo định mức đó . Trường hợp chưa có các định mức kinh tế tài chính kỹ thuật hướng dẫn thì địa thế căn cứ vào tác dụng tìm hiểu ngày công thực tế hộ sản xuất đã góp vốn đầu tư, hoặc số liệu thống kê gần nhất . – Xác định đơn giá tiền công : Hộ sản xuất thóc đi thuê lao động sản xuất hoặc tự thực thi các khâu việc làm của sản xuất thóc, đơn giá công lao động tính theo giá thuê thực tế trên thị trường tương thích từng khâu việc làm tại thời gian sản xuất thóc . c ) Tính giá trị loại sản phẩm phụ thu hồi Pth ( nếu có ) Xác định giá trị mẫu sản phẩm phụ thu hồi để loại trừ khỏi chi phí sản xuất chính. Sản phẩm phụ của thóc là rơm, rạ . Trường hợp hộ sản xuất có tịch thu loại sản phẩm phụ để bán thì trừ giá trị mẫu sản phẩm phụ khỏi chi phí sản xuất để tính giá tiền sản xuất thóc ( giá trị loại sản phẩm phụ thu hồi được tính bằng ( = ) số lượng mẫu sản phẩm phụ thu hồi nhân ( x ) giá cả loại sản phẩm phụ ) . Hộ sản xuất không tịch thu để bán thì không tính để loại trừ . d ) Tính các khoản được tương hỗ Pht ( nếu có )

Trường hợp hộ sản xuất được hỗ trợ cho sản xuất thóc theo các quy định của Nhà nước thì phải trừ đi khoản chi phí này để tính giá thành sản xuất thóc.

Hộ sản xuất không được tương hỗ thì không tính để loại trừ . Trên đây là tư vấn về tính năng suất thu hoạch thóc thực tế và chi phí sản xuất thóc thực tế. Để biết thêm thông tin cụ thể bạn hãy tìm hiểu thêm tại Thông tư 77/2018 / TT-BTC. Mong rằng những tư vấn của chúng tôi sẽ giúp giải đáp được những vướng mắc của bạn . Chúc sức khỏe thể chất và thành công xuất sắc !

Related Posts

About The Author

Add Comment