Các phương pháp tính giá xuất kho – có ví dụ cụ thể

Kiến thức kế toán cho người đi làm

Các phương pháp tính giá hàng hóa xuất kho – có ví dụ cụ thể

Những hàng hóa giống nhau được mua với mức giá khác nhau vì vậy doanh nghiệp cần lựa chọn sử dụng giá vốn nào để áp dụng cho hàng tồn cuối kỳ, giá vốn nào áp dụng cho hàng hóa bán ra. Dưới đây Kế toán Đức Minh giới thiệu với các bạn cách tính giá xuất kho theo từng phương pháp

Các phương pháp tính giá hàng hóa xuất kho - có ví dụ cụ thể Theo chuẩn mực số 02 – Hàng tồn dư, có 4 giải pháp tính giá xuất kho như sau :

1. Phương pháp nhập trước – xuất trước (FIFO)

Phương pháp này vận dụng dựa trên giả sử là hàng được mua trước hoặc SX trước thì được xuất trước và giá trị hàng xuất kho được tính theo giá của lô hàng nhập trước hoặc SX trước và triển khai theo trình tự cho đến khi chúng được xuất ra hết . Ưu điểm : Phương pháp này giúp cho tất cả chúng ta hoàn toàn có thể tính được ngay giá vốn hàng xuất kho của từng lần xuất hàng, do vậy nó cung ứng số liệu kịp thời cho kế toán ghi chép nhiệm vụ kinh tế tài chính phát sinh. Trị giá vốn của hàng tồn dư sẽ tương đối đúng với giá thị trường của mẫu sản phẩm đó. Vì vậy chỉ tiêu hàng tồn dư trên báo cáo giải trình kế toán có ý nghĩa thực tiễn hơn . Nhược điểm : Phương pháp này có điểm yếu kém là làm cho DT hiện tại không tương thích với những khoản CP hiện tại. Đối với giải pháp này, lệch giá hiện tại được tạo ra bởi giá trị vật tư, hàng hoá có được từ cách đó rất lâu. Và nếu số lượng, chủng loại loại sản phẩm nhiều, phát sinh nhập – xuất liên tục, dẫn đến những ngân sách cho việc hạch toán cũng như khối lượng việc làm của kế toán sẽ tăng lên nhiều . Ví dụ : Tình hình nhập – xuất nguyên vật liệu X trong tháng 1/2016 của công ty A như sau Tồn thời điểm đầu kỳ : NVL X 20.000 kg, đơn giá 8.000 đồng / kg
 • Ngày 05/1/2016 : Nhập 5.000 kg NVL X, đơn giá 8.200 đồng / kg

 • Ngày 10/1/2016 : Xuất 21.000 kg NVL X

 • Ngày 15/1/2016 : Nhập 15.000 kg NVL X đơn giá 8.300 đồng

 • Ngày 25/1/2016 : Xuất 8.000 kg NVL X

 • Đơn giá xuất được tính như sau

 • Ngày 10/1/2016 xuất 21.000 kg

Đơn giá xuất : 20.000 kg x 8.000 và 1.000 kg x 8.200 Vậy trị giá hàng xuất kho = 20.000 x 8.000 + 1.000 x 8.2000 = 242.000.000 đồng
 • Ngày 25/1/2016 xuất 8.000 kg

Đơn giá xuất : 4.000 kg x 8.200 và 4.000 kg x 8.300 Vậy trị giá hàng xuất kho = 4.000 x 8.200 + 4.000 x 8.300 = 66.000.000 đồng

2. Phương pháp nhập sau – xuất trước (LIFO)

Phương pháp này ngược lại với giải pháp nhập trước – xuất trước Áp dụng dựa trên giả định hàng tồn dư được mua sau hoặc sản xuất sau sẽ được xuất trước, và hàng tồn dư còn lại cuối kỳ là hàng mua hoặc sản xuất trước đó. Đối với giải pháp này giá trị hàng xuất kho tính theo giá của lô hàng nhập ở đầu cuối, giá trị hàng tồn dư được tính theo giá của hàng nhập kho đầu kỳ . Ví dụ : Tình hình nhập xuất NVL X của công ty trong tháng 2/2016 như sau : Tồn thời điểm đầu kỳ : 10.000 kg đơn giá 5.000 đồng / kg
 • Ngày 10/2/2016 nhập 6.000 kg đơn giá 5.500 đồng / kg

 • Ngày 13/10/2016 xuất 7.000 kg

Đơn giá xuất được tính như sau : 6.000 kg x 5.500 và 1.000 kg x 5.000 Vậy trị giá hàng xuất kho = 6.000 x 5.500 + 1.000 x 5.000 = 38.000.000 đồng

Tuy nhiên phương pháp này hầu như không được áp dụng trong thực tế

các phương pháp tính giá xuất kho 1

3. Phương pháp bình quân gia quyền

Bao gồm : trung bình cả kỳ dự trữ, và trung bình sau mỗi lần nhập, trung bình cuối kỳ trước
 • Phương pháp trung bình cả kỳ dự trữ

ĐG xuất kho BQ = ( Trị giá hàng, NVL tồn thời điểm đầu kỳ + Trị giá hàng, NVL nhập trong kỳ )

      (SL hàng, NVL tồn đầu kỳ + SL hàng, NVL nhập trong kỳ)

Ưu điểm : Đơn giản, dễ làm, chỉ cần thống kê giám sát một lần vào cuối kỳ . Nhược điểm : Độ đúng chuẩn không cao, việc làm kế toán bị dồn vào cuối tháng gây ảnh hưởng tác động đến tiến trình của các phần hành khác, phương này chưa cung ứng nhu yếu kịp thời của thông tin kế toán tại thời gian phát sinh nhiệm vụ . Ví dụ : Tồn thời điểm đầu kỳ : NVL X 20.000 kg, đơn giá 8.000 đồng / kg
 • Ngày 05/1/2016 : Nhập 5.000 kg NVL X, đơn giá 8.200 đồng / kg

 • Ngày 15/1/2016 : Xuất 21.000 kg NVL X

 • Ngày 16/1/2016 : Nhập 8.000 kg NVL X, đơn giá 8.200 đồng / kg

Vậy đơn giá xuất kho sẽ được tính vào cuối kỳ và sẽ được tính như sau :

ĐG BQ cuối kỳ                 =

(20.000 x 8.000) + (5.000 x 8.200) + (8.000 x 8.200)

( 20.000 + 5.000 + 8.000 )
= 8.079 đồng / kg Trị giá hàng xuất kho ngày 15/1/2016 = 21.000 x 8.079 = 169.654.545 đồng

· Phương pháp trung bình sau mỗi lần nhập

Theo giải pháp này, kế toán phải tính lại giá trị của hàng tồn dư và đơn giá bình trung bình sau mỗi lần nhập loại sản phẩm, vật tư, sản phẩm & hàng hóa đó
ĐG xuất kho lần thứ n =

Trị giá hàng, NVL  tồn đầu kỳ + Trị giá hàng, NVL nhập trước lần xuất thứ n /

SL hàng, NVL tồn thời điểm đầu kỳ + SL hàng, NVL nhập trước lần thứ n
Ưu điểm : Phương pháp này khắc phục được những hạn chế của giải pháp trung bình cả kỳ dự trữ Nhược điểm : việc đo lường và thống kê phức tạp, tốn nhiều thời hạn . Vì vậy mà chiêu thức này được vận dụng ở các doanh nghiệp có ít mặt hàng tồn dư, có số lượng nhập – xuất ít . Ví dụ : Tồn thời điểm đầu kỳ : NVL Y 10 kg, đơn giá 5.000 đồng / kg – Ngày 05/1/2016 : Nhập 20 kg NVL Y, đơn giá 5.500 đồng / kg – Ngày 06/1/2016 : Xuất 25 kg NVL Y
ĐG BQ =

(10x 5.000) + (20 x 5.500) / (10 + 20)

= 5.333 đồng / kg Trị giá hàng xuất kho ngày 06/1/2016 = 25 x 5.333 = 133.325 đồng / kg

các phương pháp tính giá xuất kho 3

 • Phương pháp trung bình cuối kỳ trước

Theo chiêu thức này kế toán dựa vào trị giá và số lượng tồn dư của sản phẩm & hàng hóa, nguyên vật liệu cuối kỳ trước để tính đơn xuất
ĐG XK trung bình = Trị giá hàng, NVL tồn dư cuối kỳ trước

   

SL hàng, NVL tồn dư cuối kỳ trước
Ưu điểm : dễ tính toán, đơn thuần Nhược điểm : Trị giá hàng xuất kho không chịu ảnh hưởng tác động của sự dịch chuyển của Ngân sách chi tiêu thị trường. Vì vậy chiêu thức này làm cho các chỉ tiêu trên báo cáo giải trình hiệu quả hoạt động giải trí kinh doanh thương mại không đúng mực với trong thực tiễn . Ví dụ : Tồn thời điểm đầu kỳ : NVL Y 100 kg, đơn giá 6.000 đồng / kg – Ngày 02/1/2016 nhập 500 kg NVL Y, đơn giá 6.200 đồng / kg – Ngày 05/1/2016 : Xuất 200 kg NVL Y
ĐG XK BQ =

(100 x 6.000)/100

= 6.000 đồng / kg Trị giá hàng xuất kho ngày 05/1/2016 = 200 x 6.000 = 12.000.000 đồng

4. Phương pháp thực tế đích danh

Theo giải pháp này : sản phẩm & hàng hóa, nguyên vật liệu xuất kho thuộc lô hàng nhập nào thì lấy đơn giá nhập kho của lô hàng đó để tính .

Ưu điểm :  Đây là phương pháp tốt nhất, tuân thủ nguyên tắc phù hợp của kế toán, chi phí  phù hợp với doanh thu thực tế. Giá trị của hàng xuất kho đem bán phù hợp với doanh thu mà nó tạo ra, và giá trị hàng tồn kho được phản ánh đúng theo giá trị thực tế của nó.
Nhược điểm : Việc áp dụng PP này đòi hỏi những điều kiện khắt khe, chỉ những doanh nghiệp kinh doanh có ít loại mặt hàng, hàng tồn kho có giá trị lớn, mặt hàng ổn định và loại hàng tồn kho nhận diện được thì mới có thể áp dụng được phương pháp này. Còn đối với những doanh nghiệp có nhiều loại hàng thì không thể áp dụng được phương pháp này.

Ví dụ Tồn thời điểm đầu kỳ NVL A 20 kg, đơn giá 5.000 đồng / kg – Ngày 02/1/2016 : Nhập 50 kg NVL A, đơn giá 5.100 đồng / kg – Ngày 05/1/2016 : Xuất 30 kg NVL A – Ngày 13/1/2016 : Xuất 10 kg NVL A – Trị giá XK ngày 05/1/2016 = 30 x 5.100 = 153.000 đồng – Trị giá XK ngày 13/1/2016 = 10 x 5.000 = 50.000 đồng Tùy vào hoạt động giải trí trong thực tiễn của doanh nghiệp, kế toán hoàn toàn có thể lựa chọn chiêu thức tính giá hàng xuất kho sao cho thuận tiện và đúng nguyên tắc đồng điệu trong hạch toán . Kế toán Đức Minh chúc các bạn thành công xuất sắc ! >> > Các khóa học kế toán ở TP.HN >> > Danh mục Kiến thức kế toán >> > huấn luyện và đào tạo kế toán hà nội Với tiềm năng “ Sự thành công xuất sắc của học viên là niềm tự hào của Đức Minh ”, Công ty giảng dạy kế toán và tin học Đức Minh là nơi đào tạo và giảng dạy kế toán trong thực tiễn và tin học văn phòng uy tín và chuyên nghiệp nhất TP. Hà Nội lúc bấy giờ. Đức Minh luôn chuẩn bị sẵn sàng tương hỗ hết mình vì học viên, luôn sát cánh cùng học viên trên bước đường đi tới thành công xuất sắc . Lịch học dạy kèm linh động từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần cho tổng thể các học viên :

Ca 1: Từ 8h -> 11h30 * Ca 2: Từ 13h30 -> 17h * Ca 3: Từ 18h -> 20h

Bảng giá khóa học TỔ CHỨC THI VÀ CẤP CHỨNG CHỈ CỦA VIỆN KẾ TOÁN ĐỨC MINH Mọi chi tiết cụ thể sung sướng liên hệ :

HỌC VIỆN ĐÀO TẠO KẾ TOÁN – TIN HỌC ĐỨC MINH

Cơ Sở 1: Tầng 2 – Tòa nhà B6A Nam Trung Yên – đường Nguyễn Chánh – Cầu Giấy HN – 0339.156.806
Cơ Sở 2: Phòng 610 – Chung cư CT4A2 Ngã tư Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Xiển – Linh Đàm – Hoàng Mai – Hà Nội. – 0342.254.883
Cơ Sở 3: Tầng 2, Nhà số 2, Ngõ 4 – Đường Nguyễn Khuyến – Văn Quán – Hà Đông – Hà Nội – 0339.421.606

Related Posts

About The Author

Add Comment