CƠ QUAN ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY CÀ MAU

TRẢ LỜI:

Tại điểm 1.2, khoản 1, Điều 38, Quy định số 30 – QĐ / TW, ngày 26-7-2016 của Ban Chấp hành Trung ương thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác làm việc kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, pháp luật :

“- Việc biểu quyết đề nghị kỷ luật hoặc biểu quyết quyết định kỷ luật phải bằng phiếu kín. Sau khi xem xét, kết luận tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật thì tổ chức đảng phải bỏ phiếu biểu quyết quyết định hoặc biểu quyết đề nghị hình thức kỷ luật cụ thể bằng phiếu kín.

– Trường hợp tác dụng biểu quyết quyết định hành động các hình thức kỷ luật đơn cử mà không có hình thức kỷ luật nào đủ hầu hết phiếu theo lao lý, thì cộng dồn số phiếu từ hình thức kỷ luật cao nhất xuống đến hình thức kỷ luật liền kề thấp hơn, đến hình thức kỷ luật nào mà hiệu quả có đủ hầu hết phiếu theo lao lý thì lấy hình thức kỷ luật đó để quyết định hành động ” .

          Tại khoản 1, Điều 38, Hướng dẫn số 01-HD/UBKTTW, ngày 21-11-2016 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hướng dẫn thực hiện một số Điều trong Quy định số 30-QĐ/TW thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, nêu:

“ – Việc biểu quyết quyết định hành động kỷ luật hay biểu quyết đề xuất kỷ luật chỉ triển khai một lần trong cùng một phiếu ( có mẫu kèm theo ) .

– Việc cộng dồn phiếu chỉ thực hiện đối với việc biểu quyết quyết định hình thức kỷ luật và biểu quyết giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng (khi phiếu phân tán, không có hình thức kỷ luật cụ thể nào có đủ đa số phiếu theo quy định); trường hợp đã cộng dồn phiếu nhưng không có hình thức kỷ luật nào đủ đa số phiếu theo quy định thì tổ chức đảng báo cáo tổ chức đảng có thẩm quyền cấp trên xem xét; không cộng dồn phiếu đối với việc biểu quyết đề nghị hình thức kỷ luật”.

Căn cứ lao lý, hướng dẫn nêu trên, trường hợp tổ chức triển khai đảng, đảng viên có vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật thì tổ chức triển khai đảng phải bỏ phiếu biểu quyết quyết định hành động hoặc biểu quyết đề xuất hình thức kỷ luật đơn cử bằng phiếu kín ( theo mẫu của UBKT Trung ương phát hành ) và triển khai việc biểu quyết trong một lần cùng một phiếu duy nhất . Việc cộng dồn phiếu biểu quyết, chỉ áp dung so với việc biểu quyết quyết định hành động hình thức kỷ luật ( hoặc biểu quyết xử lý khiếu nại kỷ luật đảng ), không vận dụng cho việc biểu quyết ý kiến đề nghị hình thức kỷ luật, vì trường hợp đề xuất là thuộc thẩm quyền của cấp trên xem xét, quyết định hành động . Trường hợp bỏ phiếu biểu quyết quyết định hành động hình thức kỷ luật nhưng không có hình thức kỷ luật nào đủ hầu hết phiếu, thì triển khai cộng dồn phiếu của hình thức kỷ luật cao nhất xuống đến hình thức kỷ luật liền kề thấp hơn “ Ví dụ : Số phiếu biểu quyết khai trừ, cảnh cáo hoặc không bổ nhiệm ( nếu có chức vụ ), khiển trách so với đảng viên không có hình thức nào đủ đa phần phiếu theo lao lý, thì lấy số phiếu biểu quyết hình thức kỷ luật khai trừ cộng với phiếu biểu quyết hình thức kỷ luật cảnh cáo hoặc không bổ nhiệm mà đủ đa phần phiếu, thì vận dụng hình thức kỷ luật cảnh cáo hoặc không bổ nhiệm, không cộng dồn số phiếu biểu quyết hình thức kỷ luật khiển trách vào ” ; so với tổ chức triển khai đảng, triển khai tương tự như như đảng viên. Nếu việc cộng dồn phiếu biểu quyết mà không đủ hầu hết phiếu theo pháp luật, thì tổ chức triển khai đảng báo cáo cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp trên trực tiếp xem xét, quyết định hành động theo thẩm quyền .

Related Posts

About The Author

Add Comment