Thông tư 22/2017/TT-BLĐTBXH phụ cấp đặc thù với nhà giáo trong cơ sở nghề

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
——-

Số: 22/2017/TT-BLĐTBXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2017

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 113/2015/NĐ-CP NGÀY 09 THÁNG 11 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH PHỤ CẤP ĐẶC THÙ, PHỤ CẤP ƯU ĐÃI, PHỤ CẤP TRÁCH NHIỆM CÔNG VIỆC VÀ PHỤ CẤP NẶNG NHỌC, ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM ĐỐI VỚI NHÀ GIÁO TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP CÔNG LẬP

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định số 113/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định phụ cấp đặc thù, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp trách nhiệm công việc và phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ vchế độ tin lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

Theo đề nghị của Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp;

Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 113/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định phụ cấp đặc thù, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp trách nhiệm công việc và phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập (sau đây gọi là Nghị định số 113/2015/NĐ-CP).

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng quy định tại Điều 1 Nghị định số 113/2015/NĐ-CP bao gồm:

1. Nhà giáo dạy tích hợp ; nhà giáo dạy thực hành thực tế có một trong các thương hiệu, chứng từ, ghi nhận sau trở lên : nghệ nhân xuất sắc ưu tú, chứng từ kiến thức và kỹ năng nghề vương quốc bậc 4, ghi nhận bậc thợ 5/6, 6/7 do cơ quan có thẩm quyền cấp theo pháp luật của pháp lý .2. Nhà giáo chuyên trách, nhà giáo không chuyên trách giảng dạy người khuyết tật .3. Nhà giáo dạy thực hành thực tế, tích hợp ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy khốn .4. Đối tượng lao lý tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều này thuộc list trả lương được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, đang làm trách nhiệm giảng dạy trong trường cao đẳng, trường tầm trung, TT giáo dục nghề nghiệp công lập ( sau đây gọi là cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập ) .

Điều 2. Giải thích từ ngữ
Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. “ Nhà giáo chuyên trách giảng dạy người khuyết tật ” là nhà giáo có hàng loạt thời hạn trong năm học giảng dạy cho người khuyết tật .2. “ Nhà giáo không chuyên trách giảng dạy người khuyết tật ” là nhà giáo chỉ có một phần thời hạn trong năm học giảng dạy cho người khuyết tật .

Điều 3. Cách tính, hưởng phụ cấp đặc thù
Việc tính, hưởng phụ cấp đặc thù hằng tháng đối với nhà giáo dạy tích hợp; nhà giáo dạy thực hành có một trong các danh hiệu, chứng chỉ, chứng nhận sau trở lên: nghệ nhân ưu tú, chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 4, chứng nhận bậc thợ 5/6, 6/7 do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật, quy định tại Điều 5, Điều 6 Nghị định số 113/2015/NĐ-CP như sau:
Tiền phụ cấp đặc thù = {[Hệ số lương theo ngạch, hạng, bậc + hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) hiện hưởng] x Mức lương cơ sở}/ (Định mức giờ giảng của nhà giáo trong một năm /12 tháng) x Số giờ dạy tích hợp, dạy thực hành thực tế trong tháng x 10%.
Ví dụ 1: Nhà giáo A là Trưởng khoa, giảng dạy tích hợp trong trường cao đẳng; hệ số lương hiện hưởng 4,98; hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo là 0,45; mức phụ cấp thâm niên vượt khung hiện hưởng 5%; mức lương cơ sở 1.300.000 đồng; định mức giờ giảng của nhà giáo trong một năm là 450 giờ; số giờ dạy tích hợp thực tế trong tháng là 20 giờ. Tiền phụ cấp đặc thù mà nhà giáo A được hưởng hằng tháng tính như sau:
Tiền phụ cấp đặc thù = [(4,98 + 0,45 + 5% x 4,98) x 1.300.000 đồng] / (450 giờ/12 tháng) x 20 giờ x 10% = 393.744 đồng.
Ví dụ 2: Nhà giáo B là nhà giáo dạy thực hành trong trường cao đẳng; có chứng nhận bậc thợ 6/7; hệ số lương hiện hưởng 3,66; mức lương cơ sở 1.300.000 đồng; định mức giờ giảng của nhà giáo trong một năm là 400 giờ; số giờ dạy thực hành thực tế trong tháng là 35 giờ. Tiền phụ cấp đặc thù mà nhà giáo B được hưởng hằng tháng tính như sau:
Tiền phụ cấp đặc thù = (3,66 x 1.300.000 đồng) / (400 giờ /12 tháng) x 35 giờ x 10% = 499.590 đồng.

Điều 4. Cách tính, hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc, phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo chuyên trách giảng dạy người khuyết tật
Việc tính, hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc, phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo chuyên trách giảng dạy người khuyết tật quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 8 Nghị định số 113/2015/NĐ-CP như sau:

1. Cách tính tiền phụ cấp trách nhiệm công việc giảng dạy người khuyết tật hằng tháng
Tiền phụ cấp trách nhiệm công việc = Mức phụ cấp trách nhiệm công việc được hưởng x Mức lương cơ sở.
Ví dụ 3: Nhà giáo C là Trưởng khoa trong trường cao đẳng, chuyên trách giảng dạy người khuyết tật trong lớp học dành riêng cho người khuyết tật thì mức phụ cấp trách nhiệm công việc được hưởng là 0,3; mức lương cơ sở 1.300.000 đồng. Tiền phụ cấp trách nhiệm giảng dạy người khuyết tật mà nhà giáo C được hưởng hằng tháng tính như sau:
Tiền phụ cấp trách nhiệm công việc = 0,3 x 1.300.000 đồng = 390.000 đồng.
Ví dụ 4: Nhà giáo D là nhà giáo chuyên trách giảng dạy người khuyết tật trong lớp hòa nhập thì mức phụ cấp trách nhiệm công việc được hưởng là 0,2; mức lương cơ sở 1.300.000 đồng. Tiền phụ cấp trách nhiệm giảng dạy người khuyết tật mà nhà giáo D được hưởng hằng tháng tính như sau:
Tiền phụ cấp trách nhiệm công việc = 0,2 x 1.300.000 đồng = 260.000 đồng.

Mọi Người Cũng Xem   Cách tính mét khối (m3) cát, bê tông, gỗ…trong xây dựng

2. Cách tính tiền phụ cấp ưu đãi giảng dạy người khuyết tật hằng tháng
Tiền phụ cấp ưu đãi = [Hệ số lương theo ngạch, hạng, bậc + hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) hiện hưởng] x Mức lương cơ sở x Mức phụ cấp ưu đãi được hưởng.
Ví dụ 5: Trường hợp nhà giáo C tại ví dụ 3 thuộc khoản 1 Điều này được hưởng mức phụ cấp ưu đãi là 70%; hệ số lương hiện hưởng 3,66; hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo là 0,45. Tiền phụ cấp ưu đãi mà nhà giáo C được hưởng hằng tháng tính như sau:
Tiền phụ cấp ưu đãi = (3,66 + 0,45) x 1.300.000 đồng x 70% = 3.740.100 đồng.
Ví dụ 6: Trường hợp nhà giáo D tại ví dụ 4 thuộc khoản 1 Điều này giảng dạy người khuyết tật trong lớp hòa nhập có 15% học viên là người khuyết tật thì được hưởng mức phụ cấp ưu đãi là 40%; hệ số lương hiện hưởng 3,66. Tiền phụ cấp ưu đãi mà nhà giáo D được hưởng hằng tháng tính như sau:
Tiền phụ cấp ưu đãi = 3,66 x 1.300.000 đồng x 40% = 1.903.200 đồng.

3. Thời gian không được tính, hưởng phụ cấp nghĩa vụ và trách nhiệm việc làm và phụ cấp tặng thêm giảng dạy người khuyết tậta ) Thời gian đi công tác làm việc, thao tác, học tập ở quốc tế hưởng 40 % tiền lương theo pháp luật tại khoản 4 Điều 8 Nghị định số 204 / 2004 / NĐ-CP ngày 14/12/2004 của nhà nước về chính sách tiền lương so với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang ;b ) Thời gian đi công tác làm việc, học tập ở trong nước không tham gia giảng dạy liên tục trên 3 tháng ;c ) Thời gian nghỉ việc riêng không hưởng lương liên tục từ 01 tháng trở lên ;d ) Thời gian nghỉ ốm đau, thai sản vượt quá thời hạn theo lao lý của Luật bảo hiểm xã hội hiện hành ;đ ) Thời gian bị đình chỉ giảng dạy .4. Phụ cấp nghĩa vụ và trách nhiệm việc làm, phụ cấp tặng thêm so với nhà giáo chuyên trách giảng dạy người khuyết tật được trả cùng kỳ lương hằng tháng kể cả thời hạn nghỉ hè .

Điều 5. Cách tính, hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc, phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo không chuyên trách giảng dạy người khuyết tật
Việc tính, hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc, phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo không chuyên trách giảng dạy người khuyết tật quy định tại khoản 2 và khoản 4 Điều 8 Nghị định số 113/2015/NĐ-CP như sau:

1. Cách tính tiền phụ cấp trách nhiệm công việc hằng tháng
Tiền phụ cấp trách nhiệm công việc = (Mức phụ cấp trách nhiệm công việc được hưởng x Mức lương cơ sở) / (Định mức giờ giảng của nhà giáo trong một năm /12 tháng) x Số giờ dạy người khuyết tật thực tế trong tháng.
Ví dụ 7: Nhà giáo Đ là Trưởng khoa trong trường cao đẳng, không chuyên trách giảng dạy người khuyết tật trong lớp học dành riêng cho người khuyết tật thì mức phụ trách nhiệm công việc được hưởng là 0,3; mức lương cơ sở 1.300.000 đồng; định mức giờ giảng của nhà giáo trong một năm là 400 giờ; số giờ dạy người khuyết tật thực tế trong tháng là 20 giờ. Tiền phụ cấp trách nhiệm công việc mà nhà giáo Đ được hưởng hằng tháng tính như sau:
Tiền phụ cấp trách nhiệm công việc = (0,3 x 1.300.000 đồng) / (400 giờ / 12 tháng) x 20 giờ = 234.000 đồng.
Ví dụ 8: Nhà giáo E là nhà giáo không chuyên trách giảng dạy người khuyết tật trong lớp hòa nhập thì mức phụ cấp trách nhiệm công việc được hưởng là 0,2; mức lương cơ sở 1.300.000 đồng; định mức giờ giảng của nhà giáo trong một năm là 480 giờ; số giờ dạy người khuyết tật thực tế trong tháng là 20 giờ. Tiền phụ cấp trách nhiệm công việc mà nhà giáo E được hưởng hằng tháng tính như sau:
Tiền phụ cấp trách nhiệm công việc = (0,2 x 1.300.000 đồng) / (480 giờ / 12 tháng) x 20 giờ = 130.000 đồng.

2. Cách tính tiền phụ cấp ưu đãi giảng dạy người khuyết tật hằng tháng
Tiền phụ cấp ưu đãi = {[Hệ số lương theo ngạch, hạng, bậc + hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) hiện hưởng] x Mức lương cơ sở}/ (Định mức giờ giảng của nhà giáo trong một năm /12 tháng) x số giờ dạy người khuyết tật thực tế trong tháng x Mức phụ cấp ưu đãi được hưởng.
Ví dụ 9: Trường hợp nhà giáo Đ tại ví dụ 7 thuộc khoản 1 Điều này được hưởng phụ cấp ưu đãi mức 40%; hệ số lương hiện hưởng 3,66; hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo là 0,45. Tiền phụ cấp ưu đãi mà nhà giáo Đ được hưởng hằng tháng tính như sau:
Tiền phụ cấp ưu đãi = [(3,66 + 0,45) x 1.300.000 đồng] / (400 giờ/12 tháng) x 20 giờ x 40% = 1.282.320 đồng.
Ví dụ 10: Trường hợp nhà giáo E tại ví dụ 8 thuộc khoản 1 Điều này không chuyên trách giảng dạy người khuyết tật trong lớp hòa nhập có 35% học viên là người khuyết tật thì mức phụ cấp ưu đãi được hưởng là 20%; hệ số lương hiện hưởng 3,66. Tiền phụ cấp ưu đãi mà nhà giáo E được hưởng hằng tháng tính như sau:
Tiền phụ cấp ưu đãi = (3,66 x 1.300.000 đồng) / (480 giờ / 12 tháng) x 20 giờ x 20% = 475.800 đồng.

Mọi Người Cũng Xem   Đọc vị tính cách bản thân qua bài kiểm tra của người Nhật

Điều 6. Cách tính, hưởng phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm
Việc tính, hưởng phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với nhà giáo dạy thực hành, tích hợp ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm quy định tại Điều 12 Nghị định số 113/2015/NĐ-CP như sau:

1. Căn cứ pháp luật tại Điều 10 và Điều 11 Nghị định số 113 / năm ngoái / NĐ-CP, người đứng đầu cơ sở giáo dục nghề nghiệp chịu nghĩa vụ và trách nhiệm xác lập mức phụ cấp so với nhà giáo dạy thực hành thực tế, tích hợp ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy khốn cho tương thích .

2. Cách tính tiền phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hằng tháng
Tiền phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm = (Mức phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm được hưởng x Mức lương cơ sở) / (Định mức giờ giảng của nhà giáo trong một năm /12 tháng) x Số giờ dạy thực hành, tích hợp ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thực tế trong tháng.
Ví dụ 11: Nhà giáo F là nhà giáo dạy thực hành nghề Hàn tại xưởng thực hành của trường trung cấp (tiếp xúc trực tiếp với khí độc) thì mức phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm được hưởng là 0,1; mức lương cơ sở 1.300.000 đồng; định mức giờ giảng của nhà giáo trong một năm là 480 giờ; số giờ thực hành thực tế trong tháng là 30 giờ. Tiền phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm mà nhà giáo F được hưởng hằng tháng tính như sau:
Tiền phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm = (0,1 x 1.300.000 đồng)/ (480 giờ/12 tháng) x 30 giờ = 97.500 đồng.
Ví dụ 12: Nhà giáo G là nhà giáo dạy thực hành nghề Hàn trong hầm tàu, hầm xà lan (tiếp xúc trực tiếp với khí độc và môi trường thiếu dưỡng khí) thì mức phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm được hưởng là 0,2; mức lương cơ sở 1.300.000 đồng; định mức giờ giảng của nhà giáo trong một năm là 480 giờ; số giờ thực hành thực tế trong tháng là 30 giờ. Tiền phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm mà nhà giáo G được hưởng hằng tháng tính như sau:
Tiền phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm = (0,2 x 1.300.000 đồng)/ (480 giờ/12 tháng) x 30 giờ = 195.000 đồng.

Điều 7. Nguồn kinh phí thực hiện

1. Nguồn kinh phí đầu tư triển khai các chính sách phụ cấp so với nhà giáo lao lý tại Điều 3 Nghị định số 113 / năm ngoái / NĐ-CP được triển khai như sau :a ) Đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo vệ chi liên tục : Kinh phí thực thi các chính sách phụ cấp do ngân sách nhà nước bảo vệ và giao trong dự trù ngân sách hàng năm của cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo phân cấp quản trị ngân sách nhà nước hiện hành ;b ) Đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập tự bảo vệ một phần chi liên tục : Kinh phí triển khai các chính sách phụ cấp được bảo vệ từ nguồn thu sự nghiệp của đơn vị chức năng và nguồn ngân sách nhà nước cấp theo phân cấp quản trị ngân sách nhà nước hiện hành ;c ) Đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tự bảo vệ chi tiếp tục và chi góp vốn đầu tư ; cơ sở giáo dục nghề nghiệp tự bảo vệ chi liên tục : Kinh phí triển khai các chính sách phụ cấp được bảo vệ từ nguồn thu tự bảo vệ kinh phí đầu tư hoạt động giải trí của đơn vị chức năng ;d ) Các Bộ, cơ quan Trung ương và các tỉnh, thành phố thường trực Trung ương có nghĩa vụ và trách nhiệm tổ chức triển khai, hướng dẫn, xét duyệt và tổng hợp báo cáo giải trình nhu yếu, nguồn kinh phí đầu tư triển khai các chính sách phụ cấp nhà giáo vào nhu yếu thực thi cải cách tiền lương theo các pháp luật hiện hành về việc xác lập nhu yếu, nguồn kinh phí đầu tư triển khai kiểm soát và điều chỉnh mức lương cơ sở hàng năm và gửi cơ quan tài chính xem xét, thẩm định và đánh giá theo pháp luật .2. Việc lập và phân chia dự trù, quản trị sử dụng và thanh quyết toán kinh phí đầu tư triển khai theo pháp luật hiện hành của Luật ngân sách nhà nước .

Điều 8. Hiệu lực thi hành
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 9 năm 2017.

Điều 9. Tổ chức thực hiện

1. Trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập
Căn cứ quy định của Nghị định số 113/2015/NĐ-CP và Thông tư này; căn cứ thời gian giảng dạy của nhà giáo, trên cơ sở hồ sơ, kế hoạch giảng dạy và các tài liệu có liên quan; đơn vị trực tiếp quản lý, trả lương cho nhà giáo có trách nhiệm xét duyệt mức phụ cấp và lập dự toán nhu cầu thực hiện phụ cấp đối với nhà giáo cùng kỳ với lập dự toán ngân sách chi thường xuyên theo Biểu 01 ban hành kèm theo Thông tư này, gửi cơ quan có thẩm quyền quản lý nhà giáo thẩm định và quyết định.

2. Trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền quản lý nhà giáo
Cơ quan có thẩm quyền quản lý nhà giáo có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các chế độ phụ cấp đối với nhà giáo tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc đảm bảo theo đúng quy định của Thông tư này. Đồng thời có trách nhiệm thẩm định, tổng hợp nhu cầu và nguồn kinh phí thực hiện các chế độ phụ cấp theo các Biểu 02, 03 ban hành kèm theo Thông tư này.

3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc nhà nước, Thủ trưởng cơ quan Trung ương của các tổ chức triển khai chính trị – xã hội, quản trị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố thường trực Trung ương chịu nghĩa vụ và trách nhiệm tổ chức triển khai tiến hành thực thi Thông tư này .4. Trong quy trình thực thi, nếu có vướng mắc đề xuất phản ánh về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để được hướng dẫn. / .
Mọi Người Cũng Xem   Tính Cách Tuổi Mậu Thìn 1988 – Tính Cách 12 Con Giáp

Nơi nhận:
– Ban Bí thư Trung ương Đảng;
– Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ;
– Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
– Văn phòng Tổng Bí thư;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Văn phòng Quốc hội, Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
– Văn phòng Chính phủ;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
– Kiểm toán Nhà nước;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
– HĐND, UBND, Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
– Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
– Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
– Công báo;
– Cổng TTĐT Chính phủ;
– Cổng TTĐT Bộ LĐTBXH;
– Lưu: VT, TCGDNN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG


 
Doãn Mậu Diệp

BIỂU 01

CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN QUẢN LÝ NHÀ GIÁO…………..
TÊN CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP:…………………….

BÁO CÁO NHU CẦU THỰC HIỆN CÁC CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP ĐỐI VỚI NHÀ GIÁO NĂM……………

(Ban hành kèm theo Thông tư số 22/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10 tháng 8 năm 2017 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội)

Đơn vị: Đồng

Số TT

Họ và tên

Năm sinh

Hệ slương theo ngạch, hạng, bậc

Hệ sphụ cp chức vụ

Phụ cấp thâm niên vượt khung (quy theo hệ số)

Tổng hệ số

Mức lương cơ sở

Sgiờ dạy định mức trong năm

Sgiờ dạy tích hp theo kế hoạch trong năm

Sgiờ dạy thực hành theo kế hoạch trong năm

Số giờ dy người khuyết tt theo kế hoạch trong năm

Sgiờ dạy thực hành/ tích hợp ngành, nghề học nặng nhọc, độc hi, nguy him theo kế hoạch trong năm

Mức phụ cấp đặc thù được hưởng (10%)

Mức phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo chuyên trách giảng dạy người khuyết tật (NKT) được hưởng

Mức phụ  cp trách nhiệm công việc đối với nhà giáo chuyên trách giảng dạy NKT được hưởng

Mức phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo không chuyên trách giảng dạy NKT được hưởng

Mức phụ cấp trách nhiệm công việc đi vi nhà giáo không chuyên trách ging dạy NKT được hưởng

Mức phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm được hưởng

Kinh phí thực hiện phụ cấp đặc thù của năm

Kinh phí thực hiện phụ cấp ưu đãi giảng dạy NKT của năm

Kinh phí thực hiện phụ cấp trách nhiệm công việc giảng dạy NKT của năm

Kinh phí thực hiện phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm của năm

Tổng kinh phí thực hiện các chế độ phụ cấp của năm

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

 

Tổng số

Ghi chú:

– Cột 6: Phụ cấp thâm niên vượt khung quy theo hệ số được tính như sau: (Hệ s lương theo ngạch, hạng, bậc x % Mức phụ cấp thâm niên vượt khung hiện hưởng) 100

– Cột 7 = Cột 4 + Cột 5 + Cột 6 . – Cột 20 = [ ( Cột 7 x Cột 8 ) / ( Cột 9/12 ) ] x ( Cột 10 hoặc Cột 11 ) x 10 % . – Cột 21 = Cột 7 x Cột 8 x Cột 15 x 12 ( tháng ) + [ ( Cột 7 x Cột 8 ) / ( Cột 9/12 ) ] x Cột 12 x Cột 17 . – Cột 22 – Cột 8 x Cột 16 x 12 ( tháng ) + [ ( Cột 8 x Cột 18 ) / ( Cột 9/12 ) ] x Cột 12 . – Cột 23 = [ ( Cột 8 x Cột 19 ) / ( Cột 9/12 ) ] x Cột 13 . – Cột 24 = Cột 20 + Cột 21 + Cột 22 + Cột 23 .


NGƯỜI LẬP
(Ký, ghi rõ họ n)

….ngày….. tháng …… năm….
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

BIỂU 02

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PHỐ………………….

BÁO CÁO NHU CẦU THỰC HIỆN CÁC CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP ĐỐI VỚI NHÀ GIÁO NĂM …………

( Ban hành kèm theo Thông tư số 22/2017 / TT-BLĐTBXH ngày 10 tháng 8 năm 2017 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ) Đơn vị : Triệu đồng

Số TT

Chỉ tiêu

Kinh phí thực hiện phụ cấp đặc thù của năm

Kinh phí thực hiện phụ cấp ưu đãi giảng dạy người khuyết tật của năm

Kinh phí thực hiện phụ cấp trách nhiệm công việc giảng dạy người khuyết tật ca năm

Kinh phí thực hiện phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy him của năm

Tổng kinh phí thực hiện các chế độ phụ cấp của năm

1 2 3 4 5 6 7 = 3 + 4 + 5 + 6

1

Khối tnh, thành phố

1.1 Trường Cao đẳng A
1.2 Trường Cao đẳng B
1.3 Trường Trung cấp C
… … … … …

2

Khối quận, huyện

2.1 Huyện A
2.2 Huyện B
… … … …

Tổng số


NGƯỜI LẬP
(Ký, ghi rõ họ tên)

….ngày….. tháng …… năm….
CHỦ TỊCH
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

BIỂU 03

BỘ, NGÀNH………………………………

BÁO CÁO NHU CẦU THỰC HIỆN CÁC CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP ĐỐI VỚI NHÀ GIÁO NĂM …

( Ban hành kèm theo Thông tư số 22/2017 / TT-BLĐTBXH ngày 10 tháng 8 năm 2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ) Đơn vị : Triệu đồng

Số TT

Ch tiêu

Kinh phí thực hiện phụ cấp đặc thù của năm

Kinh phí thực hiện phụ cấp ưu đãi giảng dạy người khuyết tật của năm

Kinh phí thực hiện phụ cấp trách nhiệm công việc giảng dạy người khuyết tật của năm

Kinh phí thực hiện phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm của năm

Tổng kinh phí thực hiện các chế độ phụ cấp của năm

1 2 3 4 5 6 7 = 3 + 4 + 5 + 6
1 Trường Cao đẳng A
2 Trường Cao đẳng B
3 Trường Trung cấp C
4 Trung tâm giáo dục nghề nghiệp D
… … … … .

Tổng số

 


NGƯỜI LẬP
(Ký, ghi rõ họ tên)

….ngày….. tháng …… năm….
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Related Posts

About The Author

Add Comment