Xác định mức phụ cấp đặc thù tại cơ sở y tế công lập

Ông Nguyễn Thanh Huỳnh là kế toán Trung tâm Chăm sóc sức khỏe thể chất sinh sản TP. TP. Đà Nẵng. Trong quy định tiêu tốn nội bộ của đơn vị chức năng, đơn vị chức năng ông đã địa thế căn cứ Thông tư số 71/2006 / TT-BTC ngày 9/8/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn triển khai Nghị định số 43/2006 / NĐ-CP ngày 25/4/2006 của nhà nước và địa thế căn cứ tình hình kinh tế tài chính của đơn vị chức năng để thiết kế xây dựng mức phụ cấp thủ thuật bằng 1/3 mức phụ cấp phẫu thuật cùng loại .
Tuy nhiên, theo Quyết định số 73/2011 / QĐ-TTg ngày 28/12/2011 của Thủ tướng nhà nước về 1 số ít chính sách phụ cấp đặc trưng so với công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế công lập thì mức phụ cấp thủ thuật pháp luật bằng 0,3 lần mức phụ cấp phẫu thuật .
Ông Huỳnh muốn biết, đơn vị chức năng ông thiết kế xây dựng mức chi phụ cấp thủ thuật như nêu trên là cao hơn pháp luật của Nhà nước có đúng không ?

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Khoản 2, Điều 5 Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg ngày 28/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế công lập có quy định, “Căn cứ vào khả năng nguồn tài chính của đơn vị và kết quả, chất lượng công việc của người lao động, Thủ trưởng đơn vị được quyền quyết định mức phụ cấp cao hơn, nhưng mức tăng thêm tối đa không quá 01 lần so với mức quy định tại Quyết định này và được hạch toán vào chi phí hợp lý của đơn vị”.

Mọi Người Cũng Xem   Nhìn Ảnh Đại Diện Đoán Tính Cách, Phán Chuẩn Tính Cách Của Bạn Qua Hình Đại Diện

Xem thêm: Số 6 có ý nghĩa gì? Bật mí tất cả ý nghĩa số 6 một cách chi tiết nhất

Vì vậy, trường hợp địa thế căn cứ năng lực nguồn kinh tế tài chính của Trung tâm Chăm sóc sức khỏe thể chất sinh sản TP. TP. Đà Nẵng và hiệu quả, chất lượng việc làm của người lao động, Thủ trưởng đơn vị chức năng quyết định hành động mức phụ cấp thủ thuật ( vận dụng so với những loại thủ thuật được hưởng phụ cấp thủ thuật theo lao lý của Bộ trưởng Bộ Y tế ) bằng 1/3 mức phụ cấp phẫu thuật cùng loại ( cao hơn mức pháp luật tại Quyết định số 73/2011 / QĐ-TTg và không vượt quá 1 lần so với mức pháp luật tại Khoản 2, Điều 4 Quyết định số 73/2011 / QĐ-TTg ) và được pháp luật trong quy định tiêu tốn nội bộ của đơn vị chức năng để thống nhất trong thực thi là không trái với các lao lý hiện hành .

Chinhphu.vn

Related Posts

About The Author

Add Comment