Chuyên đề thống kê với máy tính CASIO fx 570 – Tài liệu text

Chuyên đề thống kê với máy tính CASIO fx 570

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (51 KB, 6 trang )

THỐNG KÊ
I. Mục đích:
Các bài toán thống kê thường đòi hỏi phải xử lí một khối lượng số liệu lớn trong một thời
gian hạn chế ( thống kê dân số, thống kê các kết quả đo đạc, thí nghiệm…). Như vậy với
máy tính bỏ túi có thể thiết kế các bài toán vừa bảo đảm khả năng thực hành tốt, vừa có nội
dung gần với thực tế hơn, giúp học sinh khi ra trường dễ hòa nhập với cuộc sống.
II. Nội dung thực hiện :
1. Tính toán thống kê trên máy tính điện tử bỏ túi Casio fx- 500MS và Casio fx- 570MS.
Vào chương trình thống kê:
Trên Casio fx-500MS: ON MODE 2
Trên Casio fx-570MS: ON MODE MODE 1
Các thao tác còn lại trên 2 máy là như nhau.
Để tính điểm trung bình của học sinh trong thí dụ 2.1, ta bấm phím ON MODE 2 trên Casio
fx-500MS và ON MODE MODE 1 trên Casio fx-570MS (vào chương trình thống kê) và
khai báo các số liệu cùng với tần số:
Bấm phím: 6 SHIFT ; 2 DT 7 SHIFT ; 4 DT 8 SHIFT ; 2 DT 9 SHIFT ; 1 DT
10 SHIFT ; 1 Dt
Mỗi khi khai báo xong một số liệu cùng với tần số của nó, máy sẽ tự động đếm các số liệu
được đưa vào. Thí dụ, sau khi bấm phím 6 SHIFT ; 2 DT, màn hình sẽ hiện n = 2, tức là đã
có 2 số liệu được khai báo ( cùng bằng 6); Sau khi bấm phím tiếp 7 SHIFT ; 4 DT, màn
hình sẽ hiện n = 6, tức là đã có 6 số liệu được khai báo (hai số liệu cùng bằng 6 và bốn số
liệu cùng bằng 7). Sau khi khai báo xong toàn bộ các số liệu, màn hình sẽ hiện n = 10,
nghĩa là: Tập hợp các số liệu gồm 10 giá trị.
Tính độ dài mẫu:
Bấm phím: SHIFT S-SUM 3 = ( kết quả: n= 10)
Chứng tỏ kích thước mẫu bằng 10 (số các giá trị của mẫu là 10)
Tính tổng số liệu:
Bấm phím: SHIFT S-SUM 2 = ( kết quả: )
Vậy tổng số liệu bằng 75
Tính tổng bình phương số liệu:
Bấm phím: SHIFT S-SUM 1 = ( kết quả: )

Vậy tổng bình phương số liệu bằng 577
Tính giá trị trung bình:
Bấm phím: SHIFT S-VAR 1 = ( kết quả: )
Vậy tổng giá trị trung bình bằng 7,5
Tính độ lệch chuẩn:
Bấm phím: SHIFT S-VAR 2 = ( kết quả: )
Tính phương sai:
Bấm tiếp phím: x2 = ( kết quả: )
Vậy độ lệch chuẩn là 1,2041594598 và phương sai bằng 1,45
Tính độ lệch chuẩn hiệu chỉnh:
Bấm phím: SHIFT S-VAR 3 = ( kết quả: )
Tính phương sai hiệu chỉnh :
Bấm tiếp phím: x2 = ( kết quả: )
Vậy độ lệch chuẩn hiệu chỉnh là 1,269265518 và phương sai hiệu chỉnh gần bằng
1,611111111
Chú ý:
Khi khai báo 6 SHIFT ; 2 DT, nghĩa là khai báo giá trị x1 = 6 có tần số là 2.
Nếu bấm phím thì màn hình hiện ra Freq5 = 1, nghĩa là tần số của số liệu thứ 5 (x = 10) là
1.
Bấm tiếp phím : Màn hình hiện ra x5 = 10, nghĩa là số liệu thứ 5 có giá trị là 10.
Tương tự, sử dụng phím và, ta có thể kiểm tra tất cả các dữ liệu được đưa vào đã đúng hay
chưa và chúng có tần số là bao nhiêu.
2. Tính toán thống kê trên máy tính điện tử bỏ túi Casio fx- 500ES và Casio fx- 570ES.
Vào chương trình thống kê:
Bấm phím: ON MODE 3
Vào chương trình thống kê với biến đơn:
Bấm tiếp phím: 1 X
Màn hình hiện bảng để ta khai báo số liệu: 1
2
3

Mọi Người Cũng Xem   Cách kiểm tra máy tính có bị theo dõi không

Xem thêm: Ý nghĩa số 69 – con số của tài lộc trường cửu

Để tính điểm trung bình của học sinh trong Thí dụ 1, ta bấm phím ON MODE 3 (vào
chương trình thống kê ), bấm phím 1 (Vào chương trình thống kê với biến đơn),và khai báo
các số liệu 7, 8, 6, 7, 7, 8, 9, 6, 10, 7 bằng cách bấm phím:
7 = 8 = 6 = 7 = 7 = 8 = 9 = 6 = 10 = 7 =
Ta cũng có thể khai báo số liệu theo bảng phân phối tần số
X 6 7 8 9 10 Tổng
Tần số 2 4 2 1 1 10
như sau:
Bấm phím: SHIFT SET UP 4, màn hình hiện, tức là nếu muốn khai báo tần số thì bấm
phím 1, còn nếu không muốn khai báo tần số thì bấm 2. Sau khi bấm phím 1, màn hình
hiện
X FREQ
1
2
3
Bấm phím: 6 = 2 = 7 = 4 = 8 = 2 = 9 = 10 =
Chú ý: Sau khi bấm phím 6 =, ô đen trên màn hình tự động chuyển xuống dòng dưới. Để
khai báo tần số, ta phải dùng các phím để đưa ô đen về đúng vị trí cần khai báo. Nếu tần số
bằng 1 (thí dụ, sau khi khai báo9 = ), thì tiếp tục khai báo mà không cần sử dụng các phím .
Cũng có thể khai báo các số liệu xong rồi mới lần lượt khai báo các tần số như sau:
6 = 7 = 8 = 9 = 10 = 2 = 4 = 2 =
Sau khi khai báo xong các số liệu, ta bấm phím SHIFT 1, màn hình hiện bảng chỉ dẫn:
Giải thích: Bảng chỉ dẫn trên cho ta cách tìm các đại lượng thống kê.
Cụ thể:
Sau khi khai báo các hệ số và bấm phím SHIFT 1 nếu bấm tiếp phím 1 (Type- kiểu, loại),
màn hình sẽ hiện bảng chỉ dẫn chọn kiểu tính thống kê (biến đơn hay biến kép..);
• Nếu bấm phím 2 (Data- số liệu), màn hình hiện bảng số liệu đã được khai báo;
• Nếu bấm phím 3 (Edit – sửa số liệu), màn hình chỉ dẫn cách sửa số liệu (chèn, xóa);
• Nếu bấm phím 4 (Sum- tổng), màn hình chỉ dẫn cách tính các tổng (tổng, bình phương
tổng);

• Nếu bấm phím 5 (Var-Variable- biến), màn hình chỉ dẫn cách tính các đặc trưng của biến
(số các số liệu, trung bình cộng, độ lệch chuẩn, độ lệch chuẩn hiệu chỉnh);
• Nếu bấm phím 6 (MinMax- Nhỏ nhất, Lớn nhất), màn hình chỉ dẫn cách tính các giá trị
nhỏ nhất, lớn nhất; …
Tính toán các đại lượng thống kê cho Thí dụ 2.1 trên Casio fx- 570ES
Tính độ dài mẫu:
Sau khi khai báo các hệ số và bấm phím SHIFT 1, bấm tiếp phím 5 (Var- biến) và bấm tiếp
phím 1 = (kết quả: n =10)
Vậy có tất cả 10 giá trị của biến lượng
Tính giá trị trung bình:
Bấm phím: SHIFT 1 5 2 = ( kết quả: )
Tính độ lệch chuẩn:
Bấm phím: SHIFT 1 5 3 = ( kết quả: )
Tính độ lệch chuẩn hiệu chỉnh:
Bấm phím: SHIFT 1 5 4 = ( kết quả: )
Vậy độ lệch chuẩn bằng 1,2041594598 và độ lệch chuẩn hiệu chỉnh bằng 1,269265518
Tính tổng số liệu:
Bấm phím: SHIFT 1 4 1 = ( kết quả: )
Tính tổng bình phương số liệu:
Bấm phím: SHIFT 1 4 2 = ( kết quả: )
Vậy tổng số liệu bằng 75 và tổng bình phương số liệu bằng 577.
III. Một số thí dụ và bài tập
* Thí dụ 4.1: Điểm trung bình tổng kết năm học của học sinh hai tổ trong một lớp được
thống kê theo bảng dưới đây:
Tổ 1 1,7 2,4 3,5 4,6 5,2 5,3 5,4 6,1 6,3 7,6 8,8 9,1
Tổ 2 3,4 3,6 4,5 4,8 5,1 5,2 5,7 6,0 6,3 6,4 7,2 7,8
1) Tính điểm số trung bình, phương sai và độ lệch chuẩn của mỗi tổ.
2) Hãy nhận xét về trình độ của hai tổ
Giải: Ta khai báo các số liệu trên máy Casio fx-500MS
* Tổ 2 (Sử dụng máy Casio fx-500MS)

Mọi Người Cũng Xem   Cách tính thuế thu nhập cá nhân khi nhận lương gross

Vào chương trình thống kê:
Bấm phím: ON MODE 2 Khai báo số liệu:
Bấm phím: 3.4 DT 3.6 DT 4.5 DT 4.8 DT 5.1 DT 5.2 DT 5.7 DT 6.0 DT
6.3 DT 6.4 DT 7.2 DT 7.8 DT
Tính điểm trung bình:
Bấm phím: SHIFT S-VAR 1 = ( kết quả: )
Tính độ lệch chuẩn:
Bấm phím: SHIFT S-VAR 2 = ( kết quả: )
Tính phương sai:
Bấm tiếp phím: x2 = ( kết quả: )
Tương tự, ta tính tiếp cho tổ 1.
* Ta có thể khai báo đồng thời các số liệu của hai tổ và tính toán các đại lượng trên máy
Casio fx-570ES như sau:
Vào chương trình thống kê:
Bấm phím: ON MODE 3
Vào chương trình thống kê với biến kép(hai biến X,Y):
Bấm tiếp phím: 2 X Y
Màn hình hiện bảng: 1
2
3
Khai báo số liệu của tổ 1 (biến X)
1.7 = 2.4 = 3.5 = 4.6 = 5.2 = 5.3 = 5.4 = 6.1 = 6.3 = 7.6 = 8.8 = 9.1 =
Chuyển sang cột Y:
Bấm phím:, ô đen sẽ chuyển sang dòng đầu của cột Y
Khai báo số liệu của tổ 2 (biến Y)
Vậy tổng bình phương số liệu bằng 577T ính giá trị trung bình : Bấm phím : SHIFT S-VAR 1 = ( tác dụng : ) Vậy tổng giá trị trung bình bằng 7,5 Tính độ lệch chuẩn : Bấm phím : SHIFT S-VAR 2 = ( hiệu quả : ) Tính phương sai : Bấm tiếp phím : x2 = ( hiệu quả : ) Vậy độ lệch chuẩn là 1,2041594598 và phương sai bằng 1,45 Tính độ lệch chuẩn hiệu chỉnh : Bấm phím : SHIFT S-VAR 3 = ( tác dụng : ) Tính phương sai hiệu chỉnh : Bấm tiếp phím : x2 = ( hiệu quả : ) Vậy độ lệch chuẩn hiệu chỉnh là 1,269265518 và phương sai hiệu chỉnh gần bằng1, 611111111C hú ý : Khi khai báo 6 SHIFT ; 2 DT, nghĩa là khai báo giá trị x1 = 6 có tần số là 2. Nếu bấm phím thì màn hình hiển thị hiện ra Freq5 = 1, nghĩa là tần số của số liệu thứ 5 ( x = 10 ) là1. Bấm tiếp phím : Màn hình hiện ra x5 = 10, nghĩa là số liệu thứ 5 có giá trị là 10. Tương tự, sử dụng phím và, ta hoàn toàn có thể kiểm tra toàn bộ các tài liệu được đưa vào đã đúng haychưa và chúng có tần số là bao nhiêu. 2. Tính toán thống kê trên máy tính điện tử bỏ túi Casio fx – 500ES và Casio fx – 570ES. Vào chương trình thống kê : Bấm phím : ON MODE 3V ào chương trình thống kê với biến đơn : Bấm tiếp phím : 1 XMàn hình hiện bảng để ta khai báo số liệu : 1 Để tính điểm trung bình của học viên trong Thí dụ 1, ta bấm phím ON MODE 3 ( vàochương trình thống kê ), bấm phím 1 ( Vào chương trình thống kê với biến đơn ), và khai báocác số liệu 7, 8, 6, 7, 7, 8, 9, 6, 10, 7 bằng cách bấm phím : 7 = 8 = 6 = 7 = 7 = 8 = 9 = 6 = 10 = 7 = Ta cũng hoàn toàn có thể khai báo số liệu theo bảng phân phối tần sốX 6 7 8 9 10 TổngTần số 2 4 2 1 1 10 như sau : Bấm phím : SHIFT SET UP 4, màn hình hiển thị hiện, tức là nếu muốn khai báo tần số thì bấmphím 1, còn nếu không muốn khai báo tần số thì bấm 2. Sau khi bấm phím 1, màn hìnhhiệnX FREQBấm phím : 6 = 2 = 7 = 4 = 8 = 2 = 9 = 10 = Chú ý : Sau khi bấm phím 6 =, ô đen trên màn hình hiển thị tự động hóa chuyển xuống dòng dưới. Đểkhai báo tần số, ta phải dùng các phím để đưa ô đen về đúng vị trí cần khai báo. Nếu tần sốbằng 1 ( thí dụ, sau khi khai báo9 = ), thì liên tục khai báo mà không cần sử dụng các phím. Cũng hoàn toàn có thể khai báo các số liệu xong rồi mới lần lượt khai báo các tần số như sau : 6 = 7 = 8 = 9 = 10 = 2 = 4 = 2 = Sau khi khai báo xong các số liệu, ta bấm phím SHIFT 1, màn hình hiển thị hiện bảng hướng dẫn : Giải thích : Bảng hướng dẫn trên cho ta cách tìm các đại lượng thống kê. Cụ thể : Sau khi khai báo các thông số và bấm phím SHIFT 1 nếu bấm tiếp phím 1 ( Type – kiểu, loại ), màn hình hiển thị sẽ hiện bảng hướng dẫn chọn kiểu tính thống kê ( biến đơn hay biến kép .. ) ; • Nếu bấm phím 2 ( Data – số liệu ), màn hình hiển thị hiện bảng số liệu đã được khai báo ; • Nếu bấm phím 3 ( Edit – sửa số liệu ), màn hình hiển thị hướng dẫn cách sửa số liệu ( chèn, xóa ) ; • Nếu bấm phím 4 ( Sum – tổng ), màn hình hiển thị hướng dẫn cách tính các tổng ( tổng, bình phươngtổng ) ; • Nếu bấm phím 5 ( Var-Variable – biến ), màn hình hiển thị hướng dẫn cách tính các đặc trưng của biến ( số các số liệu, trung bình cộng, độ lệch chuẩn, độ lệch chuẩn hiệu chỉnh ) ; • Nếu bấm phím 6 ( MinMax – Nhỏ nhất, Lớn nhất ), màn hình hiển thị hướng dẫn cách tính các giá trịnhỏ nhất, lớn nhất ; … Tính toán các đại lượng thống kê cho Thí dụ 2.1 trên Casio fx – 570EST ính độ dài mẫu : Sau khi khai báo các thông số và bấm phím SHIFT 1, bấm tiếp phím 5 ( Var – biến ) và bấm tiếpphím 1 = ( hiệu quả : n = 10 ) Vậy có tổng thể 10 giá trị của biến lượngTính giá trị trung bình : Bấm phím : SHIFT 1 5 2 = ( hiệu quả : ) Tính độ lệch chuẩn : Bấm phím : SHIFT 1 5 3 = ( hiệu quả : ) Tính độ lệch chuẩn hiệu chỉnh : Bấm phím : SHIFT 1 5 4 = ( tác dụng : ) Vậy độ lệch chuẩn bằng 1,2041594598 và độ lệch chuẩn hiệu chỉnh bằng 1,269265518 Tính tổng số liệu : Bấm phím : SHIFT 1 4 1 = ( tác dụng : ) Tính tổng bình phương số liệu : Bấm phím : SHIFT 1 4 2 = ( tác dụng : ) Vậy tổng số liệu bằng 75 và tổng bình phương số liệu bằng 577. III. Một số thí dụ và bài tập * Thí dụ 4.1 : Điểm trung bình tổng kết năm học của học viên hai tổ trong một lớp đượcthống kê theo bảng dưới đây : Tổ 1 1,7 2,4 3,5 4,6 5,2 5,3 5,4 6,1 6,3 7,6 8,8 9,1 Tổ 2 3,4 3,6 4,5 4,8 5,1 5,2 5,7 6,0 6,3 6,4 7,2 7,81 ) Tính điểm số trung bình, phương sai và độ lệch chuẩn của mỗi tổ. 2 ) Hãy nhận xét về trình độ của hai tổGiải : Ta khai báo các số liệu trên máy Casio fx-500MS * Tổ 2 ( Sử dụng máy Casio fx-500MS ) Vào chương trình thống kê : Bấm phím : ON MODE 2 Khai báo số liệu : Bấm phím : 3.4 DT 3.6 DT 4.5 DT 4.8 DT 5.1 DT 5.2 DT 5.7 DT 6.0 DT6. 3 DT 6.4 DT 7.2 DT 7.8 DTTính điểm trung bình : Bấm phím : SHIFT S-VAR 1 = ( hiệu quả : ) Tính độ lệch chuẩn : Bấm phím : SHIFT S-VAR 2 = ( hiệu quả : ) Tính phương sai : Bấm tiếp phím : x2 = ( hiệu quả : ) Tương tự, ta tính tiếp cho tổ 1. * Ta hoàn toàn có thể khai báo đồng thời các số liệu của hai tổ và giám sát các đại lượng trên máyCasio fx-570ES như sau : Vào chương trình thống kê : Bấm phím : ON MODE 3V ào chương trình thống kê với biến kép ( hai biến X, Y ) : Bấm tiếp phím : 2 X YMàn hình hiện bảng : 1K hai báo số liệu của tổ 1 ( biến X ) 1.7 = 2.4 = 3.5 = 4.6 = 5.2 = 5.3 = 5.4 = 6.1 = 6.3 = 7.6 = 8.8 = 9.1 = Chuyển sang cột Y : Bấm phím :, ô đen sẽ chuyển sang dòng đầu của cột YKhai báo số liệu của tổ 2 ( biến Y )

Mọi Người Cũng Xem   Cách tính hạn mức tín dụng hiện nay đơn giản và nhanh chóng

Source: https://hoasenhomes.vn
Category: Ý Nghĩa Con Số

Related Posts

About The Author

Add Comment