Tìm TSLG bằng máy tính FX-500 – Tài liệu text

Tìm TSLG bằng máy tính FX-500

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (102.66 KB, 4 trang )

Tuần: 5
Tiết: 9 Ngày dạy:
TÌM TỈ SỐ LƯỢNG GIÁC VÀ GĨC BẰNG MÁY TÍNH BỎ TÚI
(CASINO FX-500,FX-570,FX-220)
I/. Mục tiêu cần đạt:
• Hiểu được chức năng của máy tính .
• Sử dụng thành thạo máy tính FX-500 để tìm TSLG và góc
II/.Phương tiện dạy học :
Máy tính FX-500, FX-570 hay FX-220
III/Phương pháp dạy học:Đặt vấn đề giải quyết vấn đề
IV/.Tiến trình hoạt động trên lớp:
1) Ổn đònh:
2)Kiểm tra bài cũ:
Cho hai góc phụ nhau
α

β
.Nêu các cách vẽ một tam giác vuông ABC có
B
ˆ
=
α

C
ˆ
=
β
.Nêu các hệ thức giữa các tỉ số lượng giác của
α

β


.
3) Giảng bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐÔÏNG CỦA HS GHI BẢNG
– Nêu cách cài đặt chế độ để tính
toán tỉ số lượng giác
– Dùng máy để tính:
a) sin 37°53’
b) cos 81°30’
c) tg 43°21’
d) cotg 56°44’
HĐ2: Hướng dẫn thao tác máy để
– 1 HS lên bảng trả bài
→ Cả lớp theo dõi và
nhận xét
– học sinh lắng nghe
và thực hiện theo yêu
cầu của Gv
– Cả lớp cùng làm
→ 2 HS đứng tại chỗ
trình bày cách bấm
phím và nêu kết quả
→ Cả lớp nhận xét
a) Tìm tỉ số lượng giác của một góc
nhọn cho trước:
* CASIO fx-500MS :
Vd: a) Tính sin 37°53’
Ấn :
3 7 5 3 =Sin ‘ ” ‘ ”

→ kết quả 0,614055638


Vậy sin 37°53’

0,6141
b) Tính cos 81°30’
Ấn :
8 1 3 0 =cos ‘ ” ‘ ”

→ kết quả 0,147809411
Vậy cos 81°30’

0,1438
c) tg 43°21’
Ấn :
4 3 2 1 =tg ‘ ” ‘ ”

→ kết quả 0,9440013
Vậy tg 43°21’

0,9440
d) cotg 56°44’
cotg 56°44’=tg43

16’
Ấn :
4 3 1 6 =tg ‘ ” ‘ ”

→ kết quả 0,94125452
Vậy cotg 56°44’

0,9412

IV) Tìm số đo của góc nhọn khi biết
tỉ số lượng giác của góc đó:
tìm số đo góc nhọn khi biết trước tỉ
số lượng giác
 Gv nêu ví dụ 4: (treo bảng phụ)
hướng dẫn học sinh ấn phím
 Chú ý: Phím
SHIFT
kết hợp
với các phím
1 1 1
sin, cos, tan
− − −
để
tìm số đo góc α khi biết sin α, cos
α, tg α
→ để tìm số đo góc khi biết cosin
và tang các em thực hiện tương tự
như ví dụ trên
 Gv nêu ví dụ 4 b,c để học sinh
thực hiện
– Trường hợp để tìm số đo góc
nhọn x khi biết tỉ số cotang x ta
phải chuyển thành bài toán: tìm
góc nhọn x khi biết tg x khi đótg x
được tính là:
tg x =
 Gv nêu ví dụ 5: (treo bảng phu )
hướng dẫn học sinh ấn phím để
tìm

 Chú ý: các phím
1SHIFT / x

hoặc
1
x

có ý nghóa là lấy nghòch
đảo số đã nhập phía trước, như vậy
từ giá trò của cotang x đã được
chuyển thành giá trò của tang x và
từ đó chúng ta tìm được số đo góc
nhọn x
 Gv cho thêm: Tìm góc nhọn x
(làm tròn đến phút) biết: cotg x =
1,465 để học sinh thao tác cho quen
HĐ3: Củng cố & luyện tập
 Làm bài tập 1
– học sinh thực hiện
theo yêu cầu của Gv
và báo cáo kết quả
– Học sinh cả lớp cùng
thao tác và trả lời các
phím dùng để nhập
cùng kết quả tìm được
→ cả lớp nhận xét
– kết quả x ≈ 34°19’
– Học sinh cả lớp cùng
làm → lần lượt từng
em nêu kết quả
Mọi Người Cũng Xem   Top 6 phần mềm thay đổi giọng nói trên máy tính


→ cả lớp nhận xét
– HS thảo luận theo 8
nhóm → đại diện mỗi
nhóm trình bày một
câu → cả lớp nhận xét
* CASIO fx-500MS :
Ấn :
1
0 2 8 3 6SHIFT sin .


SHIFT
”’

=
°
→ kết quả x ≈ 16°28’30,66’’
b) cos x = 0,4444
x ≈ 63°36’54’’
c) tg x = 1,1111
x ≈ 48°0’45’’
2) Ví dụ 5: Tìm góc nhọn x (làm
tròn đến phút) biết: cotg x = 2,322
Ấn :
2 3 3 2 1, SHIFT / x

1
SHIFT tan SHIFT
– Màn hình hiện: 20°29’50,43’’
– Làm tròn đến phút: x ≈ 20°30’
* CASIO fx-500MS :
Ấn :
1 1
2 3 3 2SHIFT tan. x
− −
SHIFT
”’

=
°
– Màn hình hiện: 20°29’50,43’’
– Làm tròn đến phút: x ≈ 20°30’
CASINO FX -220
1) Ví dụ 4: Tìm góc nhọn x biết:
a) sin x = 0,2836
Ấn :
1
0 2 8 3 6. SHIFT sin


SHIFT ←
– Màn hình hiện: 16°28’30,66’’
– Làm tròn đến phút: x ≈ 16°29’
– Làm tròn đến độ: x ≈ 16°
VI) Áp dụng:
1) Tìm góc nhọn x (làm tròn đến
phút) biết:

a) sin x = 0,7342 b) cos x = 0,6453
c) tg x = 4,6789 d) cotg x =
2.843
Giải:
a) x ≈ 47°14’ b) x ≈ 49°49’
 Làm bài tập 2
 Làm bài tập 3
– Gv yêu cầu học sinh nêu cách
nhập phím và kết quả
c) x ≈ 77°56’ d) x ≈ 19°23’
2) Có góc x nào mà:
a) sin x = 1,0100
b) cos x = 1,1111
c) tg x = 1,0100
Giải:
a) Không (vì sin x ≤ 1)
b) Không (vì cos x ≤ 1)
c) x ≈ 45°17’6’’
3) Dùng máy để tính:
A =
A = 1,8914
4) Củng cố:Các BT 18trang 83, 84.
5) Hướng dẫn học tập ở nhà: BT 20 trang 84.
IV/.Rút kinh nghiệm:

3 ) Giảng bài mới : HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐÔÏNG CỦA HS GHI BẢNG – Nêu cách setup chính sách để tínhtoán tỉ số lượng giác – Dùng máy để tính : a ) sin 37 ° 53 ’ b ) cos 81 ° 30 ’ c ) tg 43 ° 21 ’ d ) cotg 56 ° 44 ’ HĐ2 : Hướng dẫn thao tác máy để – 1 HS lên bảng trả bài → Cả lớp theo dõi vànhận xét – học viên lắng nghevà thực thi theo yêucầu của Gv – Cả lớp cùng làm → 2 HS đứng tại chỗtrình bày cách bấmphím và nêu hiệu quả → Cả lớp nhận xéta ) Tìm tỉ số lượng giác của một gócnhọn cho trước : * CASIO fx-500MS : Vd : a ) Tính sin 37 ° 53 ’ Ấn : 3 7 5 3 = Sin ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ → hiệu quả 0,614055638 Vậy sin 37 ° 53 ’ 0,6141 b ) Tính cos 81 ° 30 ’ Ấn : 8 1 3 0 = cos ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ → tác dụng 0,147809411 Vậy cos 81 ° 30 ’ 0,1438 c ) tg 43 ° 21 ’ Ấn : 4 3 2 1 = tg ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ → hiệu quả 0,9440013 Vậy tg 43 ° 21 ’ 0,9440 d ) cotg 56 ° 44 ’ cotg 56 ° 44 ’ = tg4316 ’ Ấn : 4 3 1 6 = tg ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ → hiệu quả 0,94125452 Vậy cotg 56 ° 44 ’ 0,9412 IV ) Tìm số đo của góc nhọn khi biếttỉ số lượng giác của góc đó : tìm số đo góc nhọn khi biết trước tỉsố lượng giác  Gv nêu ví dụ 4 : ( treo bảng phụ ) hướng dẫn học viên ấn phím  Chú ý : PhímSHIFTkết hợpvới các phím1 1 1 sin, cos, tan − − − đểtìm số đo góc α khi biết sin α, cosα, tg α → để tìm số đo góc khi biết cosinvà tang các em triển khai tương tựnhư ví dụ trên  Gv nêu ví dụ 4 b, c để học sinhthực hiện – Trường hợp để tìm số đo gócnhọn x khi biết tỉ số cotang x taphải chuyển thành bài toán : tìmgóc nhọn x khi biết tg x khi đótg xđược tính là : tg x =  Gv nêu ví dụ 5 : ( treo bảng phu ) hướng dẫn học viên ấn phím đểtìm  Chú ý : các phím1SHIFT / xhoặccó ý nghóa là lấy nghòchđảo số đã nhập phía trước, như vậytừ giá trò của cotang x đã đượcchuyển thành giá trò của tang x vàtừ đó tất cả chúng ta tìm được số đo gócnhọn x  Gv cho thêm : Tìm góc nhọn x ( làm tròn đến phút ) biết : cotg x = 1,465 để học viên thao tác cho quenHĐ3 : Củng cố và rèn luyện  Làm bài tập 1 – học sinh thực hiệntheo nhu yếu của Gvvà báo cáo giải trình tác dụng – Học sinh cả lớp cùngthao tác và vấn đáp cácphím dùng để nhậpcùng hiệu quả tìm được → cả lớp nhận xét – hiệu quả x ≈ 34 ° 19 ’ – Học sinh cả lớp cùnglàm → lần lượt từngem nêu tác dụng → cả lớp nhận xét – HS đàm đạo theo 8 nhóm → đại diện thay mặt mỗinhóm trình diễn mộtcâu → cả lớp nhận xét * CASIO fx-500MS : Ấn : 0 2 8 3 6SHIFT sin. SHIFT ‘ ‘ ‘ → tác dụng x ≈ 16 ° 28 ’ 30,66 ’ ’ b ) cos x = 0,4444 x ≈ 63 ° 36 ’ 54 ’ ’ c ) tg x = 1,1111 x ≈ 48 ° 0 ’ 45 ’ ’ 2 ) Ví dụ 5 : Tìm góc nhọn x ( làmtròn đến phút ) biết : cotg x = 2,322 Ấn : 2 3 3 2 1, SHIFT / xSHIFT tan SHIFT – Màn hình hiện : 20 ° 29 ’ 50,43 ’ ’ – Làm tròn đến phút : x ≈ 20 ° 30 ’ * CASIO fx-500MS : Ấn : 1 12 3 3 2SHIFT tan. x − − SHIFT ‘ ‘ ‘ – Màn hình hiện : 20 ° 29 ’ 50,43 ’ ’ – Làm tròn đến phút : x ≈ 20 ° 30 ’ CASINO FX – 2201 ) Ví dụ 4 : Tìm góc nhọn x biết : a ) sin x = 0,2836 Ấn : 0 2 8 3 6. SHIFT sinSHIFT ← – Màn hình hiện : 16 ° 28 ’ 30,66 ’ ’ – Làm tròn đến phút : x ≈ 16 ° 29 ’ – Làm tròn đến độ : x ≈ 16 ° VI ) Áp dụng : 1 ) Tìm góc nhọn x ( làm tròn đếnphút ) biết : a ) sin x = 0,7342 b ) cos x = 0,6453 c ) tg x = 4,6789 d ) cotg x = 2.843 Giải : a ) x ≈ 47 ° 14 ’ b ) x ≈ 49 ° 49 ’  Làm bài tập 2  Làm bài tập 3 – Gv nhu yếu học viên nêu cáchnhập phím và kết quảc ) x ≈ 77 ° 56 ’ d ) x ≈ 19 ° 23 ’ 2 ) Có góc x nào mà : a ) sin x = 1,0100 b ) cos x = 1,1111 c ) tg x = 1,0100 Giải : a ) Không ( vì sin x ≤ 1 ) b ) Không ( vì cos x ≤ 1 ) c ) x ≈ 45 ° 17 ’ 6 ’ ’ 3 ) Dùng máy để tính : A = A = 1,89144 ) Củng cố : Các BT 18 trang 83, 84.5 ) Hướng dẫn học tập ở nhà : BT 20 trang 84. IV /. Rút kinh nghiệm tay nghề :

Source: https://hoasenhomes.vn
Category: Ý Nghĩa Con Số

Mọi Người Cũng Xem   Cách sử dụng zalo trên máy tính – Hướng Dẫn Chi Tiết 2021

Related Posts

About The Author

Add Comment