Luật số 48/2010/QH12 của Quốc hội: LUẬT THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

QUỐC HỘI _______

QUỐC HỘI
_______

Luật số: 48/2010/QH12

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_____________________

LUẬT

THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;

Quốc hội ban hành Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Luật này pháp luật về đối tượng người dùng chịu thuế, đối tượng người tiêu dùng không chịu thuế ; người nộp thuế ; địa thế căn cứ tính thuế ; ĐK, khai, tính và nộp thuế ; miễn, giảm thuế sử dụng đất phi nông nghiệp .

Điều 2. Đối tượng chịu thuế

1. Đất ở tại nông thôn, đất ở tại đô thị . 2. Đất sản xuất, kinh doanh thương mại phi nông nghiệp gồm có : đất thiết kế xây dựng khu công nghiệp ; đất làm mặt phẳng kiến thiết xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh thương mại ; đất khai thác, chế biến tài nguyên ; đất sản xuất vật tư thiết kế xây dựng, làm đồ gốm . 3. Đất phi nông nghiệp lao lý tại Điều 3 của Luật này sử dụng vào mục tiêu kinh doanh thương mại .

Điều 3. Đối tượng không chịu thuế

Đất phi nông nghiệp sử dụng không vào mục tiêu kinh doanh thương mại gồm có : 1. Đất sử dụng vào mục tiêu công cộng gồm có : đất giao thông vận tải, thuỷ lợi ; đất kiến thiết xây dựng khu công trình văn hoá, y tế, giáo dục và giảng dạy, thể dục thể thao ship hàng quyền lợi công cộng ; đất có di tích lịch sử lịch sử dân tộc – văn hoá, danh lam thắng cảnh ; đất thiết kế xây dựng khu công trình công cộng khác theo pháp luật của nhà nước ; 2. Đất do cơ sở tôn giáo sử dụng ; 3. Đất làm nghĩa trang, nghĩa trang ; 4. Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối và mặt nước chuyên dùng ; 5. Đất có khu công trình là đình, đền, miếu, am, từ đường, nhà thời thánh họ ; 6. Đất thiết kế xây dựng trụ sở cơ quan, thiết kế xây dựng khu công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục tiêu quốc phòng, bảo mật an ninh ; 7. Đất phi nông nghiệp khác theo pháp luật của pháp lý .

Điều 4. Người nộp thuế

1. Người nộp thuế là tổ chức triển khai, hộ mái ấm gia đình, cá thể có quyền sử dụng đất thuộc đối tượng người tiêu dùng chịu thuế lao lý tại Điều 2 của Luật này . 2. Trường hợp tổ chức triển khai, hộ mái ấm gia đình, cá thể chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất ( sau đây gọi chung là Giấy ghi nhận ) thì người đang sử dụng đất là người nộp thuế . 3. Người nộp thuế trong 1 số ít trường hợp đơn cử được pháp luật như sau : a ) Trường hợp được Nhà nước cho thuê đất để triển khai dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư thì người thuê đất là người nộp thuế ;

b) Trường hợp người có quyền sử dụng đất cho thuê đất theo hợp đồng thì người nộp thuế được xác định theo thỏa thuận trong hợp đồng. Trường hợp trong hợp đồng không có thoả thuận về người nộp thuế thì người có quyền sử dụng đất là người nộp thuế;

c ) Trường hợp đất đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng đang có tranh chấp thì trước khi tranh chấp được xử lý, người đang sử dụng đất là người nộp thuế. Việc nộp thuế không phải là địa thế căn cứ để xử lý tranh chấp về quyền sử dụng đất ; d ) Trường hợp nhiều người cùng có quyền sử dụng một thửa đất thì người nộp thuế là người đại diện thay mặt hợp pháp của những người cùng có quyền sử dụng thửa đất đó ;

đ) Trường hợp người có quyền sử dụng đất góp vốn kinh doanh bằng quyền sử dụng đất mà hình thành pháp nhân mới có quyền sử dụng đất thuộc đối tượng chịu thuế quy định tại Điều 2 của Luật này thì pháp nhân mới là người nộp thuế.

Mọi Người Cũng Xem   Hướng dẫn cách lắp đặt và kết nối webcam với máy tính của bạn
CHƯƠNG II

CĂN CỨ TÍNH THUẾ, ĐĂNG KÝ, KHAI, TÍNH VÀ NỘP THUẾ

Điều 5. Căn cứ tính thuế

Căn cứ tính thuế là giá tính thuế và thuế suất .

Điều 6. Giá tính thuế

1. Giá tính thuế đối với đất được xác định bằng diện tích đất tính thuế nhân với giá của 1m2 đất.

2. Diện tích đất tính thuế được lao lý như sau : a ) Diện tích đất tính thuế là diện tích quy hoạnh đất thực tiễn sử dụng . Trường hợp có quyền sử dụng nhiều thửa đất ở thì diện tích quy hoạnh đất tính thuế là tổng diện tích quy hoạnh các thửa đất tính thuế . Trường hợp được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thiết kế xây dựng khu công nghiệp thì diện tích quy hoạnh đất tính thuế không gồm có diện tích quy hoạnh đất thiết kế xây dựng kiến trúc sử dụng chung ; b ) Đối với đất ở nhà nhiều tầng nhiều hộ ở, nhà căn hộ chung cư cao cấp gồm có cả trường hợp vừa để ở, vừa để kinh doanh thương mại thì diện tích quy hoạnh đất tính thuế được xác lập bằng thông số phân chia nhân với diện tích quy hoạnh nhà của từng tổ chức triển khai, hộ mái ấm gia đình, cá thể sử dụng . Hệ số phân chia được xác lập bằng diện tích quy hoạnh đất kiến thiết xây dựng nhà nhiều tầng nhiều hộ ở, nhà nhà ở chia cho tổng diện tích quy hoạnh nhà của các tổ chức triển khai, hộ mái ấm gia đình, cá thể sử dụng . Trường hợp nhà nhiều tầng nhiều hộ ở, nhà căn hộ chung cư cao cấp có tầng hầm dưới đất thì 50 % diện tích quy hoạnh tầng hầm dưới đất của các tổ chức triển khai, hộ mái ấm gia đình, cá thể sử dụng trong tầng hầm dưới đất được cộng vào tổng diện tích quy hoạnh nhà của các tổ chức triển khai, hộ mái ấm gia đình, cá thể sử dụng để tính thông số phân chia ; c ) Đối với khu công trình thiết kế xây dựng dưới mặt đất thì vận dụng thông số phân chia bằng 0,5 diện tích quy hoạnh đất kiến thiết xây dựng chia cho tổng diện tích quy hoạnh khu công trình của các tổ chức triển khai, hộ mái ấm gia đình, cá thể sử dụng . 3. Giá của 1 mét vuông đất là giá đất theo mục tiêu sử dụng do Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố thường trực TW pháp luật và được không thay đổi theo chu kỳ luân hồi 5 năm, kể từ ngày Luật này có hiệu lực hiện hành thi hành .

Điều 7. Thuế suất

1. Thuế suất so với đất ở gồm có cả trường hợp sử dụng để kinh doanh thương mại vận dụng theo biểu thuế luỹ tiến từng phần được pháp luật như sau :

Bậc thuế

Diện tích đất tính thuế (m2)

Thuế suất (%)

1 Diện tích trong hạn mức 0,03
2

Phần diện tích vượt không quá 3 lần hạn mức

0,07
3 Phần diện tích quy hoạnh vượt trên 3 lần hạn mức 0,15
2. Hạn mức đất ở làm địa thế căn cứ tính thuế là hạn mức giao đất ở mới theo pháp luật của Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố thường trực TW, kể từ ngày Luật này có hiệu lực hiện hành thi hành . Trường hợp đất ở đã có hạn mức theo pháp luật trước ngày Luật này có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành thì vận dụng như sau : a ) Trường hợp hạn mức đất ở theo lao lý trước ngày Luật này có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành thấp hơn hạn mức giao đất ở mới thì vận dụng hạn mức giao đất ở mới để làm địa thế căn cứ tính thuế ; b ) Trường hợp hạn mức đất ở theo pháp luật trước ngày Luật này có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành cao hơn hạn mức giao đất ở mới thì vận dụng hạn mức đất ở cũ để làm địa thế căn cứ tính thuế . 3. Đất ở nhà nhiều tầng nhiều hộ ở, nhà căn hộ chung cư cao cấp, khu công trình kiến thiết xây dựng dưới mặt đất vận dụng mức thuế suất 0,03 % . 4. Đất sản xuất, kinh doanh thương mại phi nông nghiệp vận dụng mức thuế suất 0,03 % . 5. Đất phi nông nghiệp pháp luật tại Điều 3 của Luật này sử dụng vào mục tiêu kinh doanh thương mại vận dụng mức thuế suất 0,03 % . 6. Đất sử dụng không đúng mục tiêu, đất chưa sử dụng theo đúng pháp luật vận dụng mức thuế suất 0,15 %. Trường hợp đất của dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư phân kỳ theo ĐK của nhà đầu tư được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thì không coi là đất chưa sử dụng và vận dụng mức thuế suất 0,03 % . 7. Đất lấn, chiếm vận dụng mức thuế suất 0,2 % và không vận dụng hạn mức. Việc nộp thuế không phải là địa thế căn cứ để công nhận quyền sử dụng đất hợp pháp của người nộp thuế so với diện tích quy hoạnh đất lấn, chiếm .
Mọi Người Cũng Xem   Cách tính mật độ xây dựng nhà ở mới nhất - Wedo

Điều 8. Đăng ký, khai, tính và nộp thuế

1. Người nộp thuế ĐK, khai, tính và nộp thuế theo pháp luật của pháp lý về quản trị thuế . 2. Người nộp thuế ĐK, khai, tính và nộp thuế tại cơ quan thuế huyện, Q., thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi có quyền sử dụng đất . Trường hợp ở vùng sâu, vùng xa, điều kiện kèm theo đi lại khó khăn vất vả, người nộp thuế hoàn toàn có thể triển khai việc ĐK, khai, tính và nộp thuế tại Uỷ ban nhân dân xã. Cơ quan thuế tạo điều kiện kèm theo để người nộp thuế thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm của mình . 3. Trường hợp người nộp thuế có quyền sử dụng nhiều thửa đất ở thì diện tích quy hoạnh tính thuế là tổng diện tích quy hoạnh các thửa đất ở tính thuế trong khoanh vùng phạm vi tỉnh, thành phố thường trực TW. Việc ĐK, khai, tính và nộp thuế được pháp luật như sau : a ) Người nộp thuế ĐK, khai, tính và nộp thuế tại cơ quan thuế huyện, Q., thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi có quyền sử dụng đất ; b ) Người nộp thuế được lựa chọn hạn mức đất ở tại một huyện, Q., thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi có quyền sử dụng đất. Trường hợp có một hoặc nhiều thửa đất ở vượt hạn mức thì người nộp thuế được lựa chọn một nơi có thửa đất ở vượt hạn mức để xác lập diện tích quy hoạnh vượt hạn mức của các thửa đất . Giá tính thuế được vận dụng theo giá đất của từng huyện, Q., thị xã, thành phố thuộc tỉnh tại nơi có thửa đất . Người nộp thuế lập tờ khai tổng hợp theo mẫu lao lý để xác lập tổng diện tích quy hoạnh các thửa đất ở có quyền sử dụng và số thuế đã nộp, gửi cơ quan thuế nơi người nộp thuế đã lựa chọn để xác lập hạn mức đất ở để nộp phần chênh lệch giữa số thuế phải nộp theo lao lý của Luật này và số thuế đã nộp . CHƯƠNG III

MIỄN THUẾ, GIẢM THUẾ

Điều 9. Miễn thuế

1. Đất của dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư thuộc nghành đặc biệt quan trọng khuyến khích góp vốn đầu tư ; dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư tại địa phận có điều kiện kèm theo kinh tế tài chính – xã hội đặc biệt quan trọng khó khăn vất vả ; dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư thuộc nghành nghề dịch vụ khuyến khích góp vốn đầu tư tại địa phận có điều kiện kèm theo kinh tế tài chính – xã hội khó khăn vất vả ; đất của doanh nghiệp sử dụng trên 50 % số lao động là thương bệnh binh, thương bệnh binh . 2. Đất của cơ sở triển khai xã hội hoá so với các hoạt động giải trí trong nghành giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao, môi trường tự nhiên . 3. Đất thiết kế xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, cơ sở nuôi dưỡng người già đơn độc, người khuyết tật, trẻ mồ côi ; cơ sở chữa bệnh xã hội . 4. Đất ở trong hạn mức tại địa phận có điều kiện kèm theo kinh tế tài chính – xã hội đặc biệt quan trọng khó khăn vất vả .

5. Đất ở trong hạn mức của người hoạt động cách mạng trước ngày 19/8/1945; thương binh hạng 1/4, 2/4; người hưởng chính sách như thương binh hạng 1/4, 2/4; bệnh binh hạng 1/3; anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; mẹ Việt Nam anh hùng; cha đẻ, mẹ đẻ, người có công nuôi dưỡng liệt sỹ khi còn nhỏ; vợ, chồng của liệt sỹ; con của liệt sỹ được hưởng trợ cấp hàng tháng; người hoạt động cách mạng bị nhiễm chất độc da cam; người bị nhiễm chất độc da cam mà hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Mọi Người Cũng Xem   Cách Chơi Hụi Tuần - Hướng Dẫn Chi Tiết Cách Chơi Hụi 5 Triệu
6. Đất ở trong hạn mức của hộ nghèo theo pháp luật của nhà nước . 7. Hộ mái ấm gia đình, cá thể trong năm bị tịch thu đất ở theo quy hoạch, kế hoạch được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thì được miễn thuế trong năm thực tiễn có tịch thu so với đất tại nơi bị tịch thu và đất tại nơi ở mới . 8. Đất có nhà vườn được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận là di tích lịch sử lịch sử vẻ vang – văn hoá . 9. Người nộp thuế gặp khó khăn vất vả do sự kiện bất khả kháng nếu giá trị thiệt hại về đất và nhà trên đất trên 50 % giá tính thuế .

Điều 10. Giảm thuế

Giảm 50 % số thuế phải nộp cho các trường hợp sau đây : 1. Đất của dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư thuộc nghành khuyến khích góp vốn đầu tư ; dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư tại địa phận có điều kiện kèm theo kinh tế tài chính – xã hội khó khăn vất vả ; đất của doanh nghiệp sử dụng từ 20 % đến 50 % số lao động là thương bệnh binh, thương bệnh binh ; 2. Đất ở trong hạn mức tại địa phận có điều kiện kèm theo kinh tế tài chính – xã hội khó khăn vất vả ; 3. Đất ở trong hạn mức của thương bệnh binh hạng 3/4, 4/4 ; người hưởng chủ trương như thương bệnh binh hạng 3/4, 4/4 ; thương bệnh binh hạng 2/3, 3/3 ; con của liệt sỹ không được hưởng trợ cấp hàng tháng ; 4. Người nộp thuế gặp khó khăn vất vả do sự kiện bất khả kháng nếu giá trị thiệt hại về đất và nhà trên đất từ 20 % đến 50 % giá tính thuế .

Điều 11. Nguyên tắc miễn thuế, giảm thuế

1. Người nộp thuế được hưởng cả miễn thuế và giảm thuế so với cùng một thửa đất thì được miễn thuế ; người nộp thuế thuộc hai trường hợp được giảm thuế trở lên lao lý tại Điều 10 của Luật này thì được miễn thuế . 2. Người nộp thuế đất ở chỉ được miễn thuế hoặc giảm thuế tại một nơi do người nộp thuế lựa chọn, trừ trường hợp lao lý tại khoản 9 Điều 9 và khoản 4 Điều 10 của Luật này . 3. Người nộp thuế có nhiều dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư được miễn thuế, giảm thuế thì thực thi miễn, giảm theo từng dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư . 4. Miễn thuế, giảm thuế chỉ vận dụng trực tiếp so với người nộp thuế và chỉ tính trên số tiền thuế phải nộp theo lao lý của Luật này . CHƯƠNG IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 12. Hiệu lực thi hành

1. Luật này có hiệu lực hiện hành thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2012 . 2. Các văn bản quy phạm pháp luật sau đây hết hiệu lực hiện hành thi hành kể từ ngày Luật này có hiệu lực thực thi hiện hành : a ) Pháp lệnh thuế nhà, đất năm 1992 ; b ) Pháp lệnh sửa đổi, bổ trợ một số ít điều của Pháp lệnh thuế nhà, đất năm 1994 .

Điều 13. Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành

nhà nước pháp luật cụ thể và hướng dẫn thi hành những nội dung thiết yếu của Luật này để phân phối nhu yếu quản trị nhà nước .

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2010.

 

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI

(đã ký)

Nguyễn Phú Trọng

Related Posts

About The Author

Add Comment