Công thức tính tiền lương làm thêm giờ, làm việc ban đêm

Công thức tính tiền lương làm thêm giờ

Khoản 1 Điều 98 Bộ luật Lao động 2019 bổ trợ pháp luật về tiền lương làm thêm giờ vào ngày Tết so với pháp luật tại Điều 97 Bộ luật lao động 2012. Ngoài ra, Luật mới địa thế căn cứ vào tiền lương thực trả cho việc làm để tính tiền lương làm thêm giờ .Cụ thể, lao lý về tiền lương làm thêm giờ được hướng dẫn như sau :

(1) Đối với người lao động hưởng lương theo thời gian, được trả lương làm thêm giờ khi làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường do doanh nghiệp quy định theo Điều 105 của Bộ luật Lao động 2019 và được tính theo công thức sau:

Tiền lương làm thêm giờ

=

Tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường

X

Mức ít nhất 150% hoặc 200% hoặc 300%

X

Số giờ làm thêm

Trong đó :

Tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường

=

Tiền lương thực trả của công việc đang làm của tháng hoặc tuần hoặc ngày mà NLĐ làm thêm giờ (T1)

:

Tổng số giờ thực tế làm việc tương ứng trong tháng hoặc tuần hoặc ngày NLĐ làm thêm giờ (T2)

Lưu ý :+ ( T1 ) không gồm có tiền lương làm thêm giờ, tiền lương trả thêm khi thao tác vào đêm hôm, tiền lương của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương theo lao lý của Bộ luật Lao động ; tiền thưởng theo pháp luật tại Điều 104 của Bộ luật Lao động, tiền thưởng ý tưởng sáng tạo ; tiền ăn giữa ca, các khoản tương hỗ xăng xe, điện thoại thông minh, đi lại, tiền nhà tại, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ ; tương hỗ khi có thân nhân bị chết, người lao động có người thân trong gia đình kết hôn, sinh nhật của người lao động, bệnh nghề nghiệp và các khoản tương hỗ, trợ cấp khác không tương quan đến thực thi việc làm hoặc chức vụ trong hợp đồng lao động .+ ( T2 ) không quá số ngày thao tác thông thường trong tháng và số giờ thao tác thông thường trong 01 ngày, 01 tuần theo lao lý của pháp lý mà doanh nghiệp lựa chọn và không kể số giờ làm thêm .Công thức tính tiền lương làm thêm giờ, làm việc ban đêm - Ảnh 1.– Mức tối thiểu bằng 150 % so với tiền lương giờ thực trả của việc làm đang làm vào ngày thao tác thông thường, vận dụng so với giờ làm thêm vào ngày thường ;- Mức tối thiểu bằng 200 % số với tiền lương giờ thực trả của việc làm đang làm vào ngày thao tác thông thường, vận dụng so với giờ làm thêm vào ngày nghỉ hằng tuần ;- Mức tối thiểu bằng 300 % số với tiền lương giờ thực trả của việc làm đang làm vào ngày thao tác thông thường, vận dụng so với giờ làm thêm vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, chưa kể tiền lương của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ cố hưởng lương so với người lao động hưởng lương ngày .

Mọi Người Cũng Xem   Lợi Tức Là Gì? Ý Nghĩa Và Công Thức Tính Lợi Tức Chính Xác

(2) Đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm

Người lao động hưởng lương theo loại sản phẩm, được trả lương làm thêm giờ khi thao tác ngoài thêm giờ thao tác thông thường để làm thêm số lượng, khối lượng mẫu sản phẩm ngoài số lượng, khối lượng loại sản phẩm theo định mức lao động theo thỏa thuận hợp tác với doanh nghiệp và được tính theo công thức sau :

Tiền lương làm thêm giờ

=

Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường

X

Mức ít nhất 150% hoặc 200% hoặc 300%

X

Số sản phẩm làm thêm

Trong đó :- Mức tối thiểu bằng 150 % so với đơn giá tiền lương loại sản phẩm của ngày thao tác thông thường, vận dụng so với mẫu sản phẩm làm thêm vào ngày thường ;- Mức tối thiểu bằng 200 % so với đơn giá tiền lương mẫu sản phẩm của ngày thao tác thông thường, vận dụng so với mẫu sản phẩm làm thêm vào ngày nghỉ hằng tuần ;- Mức tối thiểu bằng 300 % so với đơn giá tiền lương loại sản phẩm của ngày thao tác thông thường, vận dụng so với loại sản phẩm làm thêm vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương .Công thức tính tiền lương thao tác vào đêm hômTương tư như tiền lương làm thêm giờ, Luật mới cũng địa thế căn cứ vào tiền lương thực trả của việc làm ( hiện pháp luật là tiền lương của việc làm ) để xác lập tiền lương thao tác vào đêm hôm .( 1 ) Đối với người lao động hưởng lương theo thời hạn, tiền lương thao tác vào đêm hôm được tính như sau :Công thức tính tiền lương làm thêm giờ, làm việc ban đêm - Ảnh 2.Trong đó : Tiền lương giờ thực trả của việc làm đang làm vào ngày thao tác thông thường được xác lập như khi xác lập tiền lương làm thêm giờ đã nêu ở trên .( 2 ) Đối với người lao động hưởng lương theo mẫu sản phẩm, tiền lương thao tác vào đêm hôm được tính như sau :Công thức tính tiền lương làm thêm giờ, làm việc ban đêm - Ảnh 3.

Mọi Người Cũng Xem   Cách tính diện tích sơn tường nhà và dự toán khối lượng sơn

Công thức tính tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm

( 1 ) Đối với người lao động hưởng lương theo thời hạn, tiền lương làm thêm giờ vào đêm hôm được tính như sau :Công thức tính tiền lương làm thêm giờ, làm việc ban đêm - Ảnh 4.Trong đó :- Tiền lương giờ thực trả của việc làm đang làm vào ngày thao tác thông thường được xác lập như khi xác lập tiền lương làm thêm giờ đã nêu ở trên .- Tiền lương giờ vào ban ngày của ngày thao tác thông thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương được xác lập như sau :+ Tiền lương giờ vào ban ngày của ngày thao tác thông thường, được tính tối thiểu bằng 100 % số với tiền lương giờ thực trả của việc làm đang làm vào ngày thao tác thông thường so với trường hợp người lao động không làm thêm giờ vào ban ngày của ngày đó ( trước khi làm thêm giờ vào đêm hôm ) ; tối thiểu bằng 150 % so với tiền lương giờ thực trả của việc làm đang làm vào ngày thao tác thông thường so với trường hợp NLĐ có làm thêm giờ vào ban ngày của ngày đó ( trước khi làm thêm giờ vào đêm hôm ) ;+ Tiền lương giờ vào ban ngày của ngày nghỉ hằng tuần, được tính tối thiểu bằng 200 % số với tiền lương giờ thực trả của việc làm đang làm vào ngày thao tác thông thường ;+ Tiền lương giờ vào ban ngày của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, được tính tối thiểu bằng 300 % so với tiền lương giờ thực trả của việc làm đang làm vào ngày thao tác thông thường .( 2 ) Đối với người lao động hưởng lương theo mẫu sản phẩm, tiền lương làm thêm giờ vào đêm hôm được tính như sau :Công thức tính tiền lương làm thêm giờ, làm việc ban đêm - Ảnh 5.

Mọi Người Cũng Xem   Công thức tính thể tích móng đơn chuẩn và chính xác nhất

Trong đó, đơn giá tiền lương sản phẩm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hàng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương được xác định như sau:

+ Đơn giá tiền lương mẫu sản phẩm vào ban ngày của ngày thao tác thông thường, được tính tối thiểu bằng 100 % so với đơn giá tiền lương mẫu sản phẩm của ngày thao tác thông thường so với trường hợp người lao động không làm thêm giờ vào ban ngày của ngày đó ( trước khi làm thêm giờ vào đêm hôm ) ; tối thiểu bằng 150 % so với đơn giá tiền lương mẫu sản phẩm của ngày thao tác thông thường so với trường hợp người lao động có làm thêm giờ vào ban ngày của ngày đó ( trước khi làm thêm giờ vào đêm hôm ) ;+ Đơn giá tiền lương mẫu sản phẩm vào ban ngày của ngày nghỉ hằng tuần, được tính tối thiểu bằng 200 % so với đơn giá tiền lương loại sản phẩm của ngày thao tác thông thường ;+ Đơn giá tiền lương loại sản phẩm vào ban ngày của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, được tính tối thiểu 300 % so với đơn giá tiền lương loại sản phẩm của ngày thao tác thông thường .

Related Posts

About The Author

Add Comment