phương pháp tính toán trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Các phương pháp tính toán đồ thị đã được sử dụng lần đầu tiên.

Graphical calculation methods were used at first.

WikiMatrix

Cũng đã có nhiều phương pháp tính toán thời gian.

There were also different methods of computing time.

jw2019

Thêm vào đó, các tính toán của Laue đơn giản hơn phương pháp tính toán của Lorentz.

In addition, Laue’s calculation was much simpler than the complicated methods used by Lorentz.

WikiMatrix

Ông đã đưa ra kết quả này mà không có sự giải thích về phương pháp tính toán nó.

He introduced this result without offering any explanation of how he had obtained it.

WikiMatrix

Bộ phương pháp tính toán và bảng xếp hạng sửa đổi đầu tiên được thông báo vào ngày 12 tháng 7 năm 2006.

The first set of revised rankings and the calculation methodology were announced on 12 July 2006.

WikiMatrix

Quan trọng hơn, phương pháp tính toán toán học và đồ họa của ông cải thiện thiết kế và kỹ thuật tuabin.

More importantly, his mathematical and graphical calculation methods improved turbine design and engineering.

WikiMatrix

Phương pháp tính toán này khác nhau giữa các loại xe và quyền tài phán và có thể phải tuân theo quy định phức tạp.

The method for calculating this varies between vehicle types and jurisdiction and can be subject to complex regulation.

WikiMatrix

Năm 2012, các nhà nghiên cứu đã sử dụng các phương pháp tính toán tiến hóa để tạo ra những chương trình chơi thắng trò FreeCell.

In 2012, researchers used evolutionary computation methods to create winning FreeCell players.

WikiMatrix

Nếu càng có nhiều phương pháp tính toán được sử dụng cho cùng câu hỏi thì Watson càng có khả năng trả lời đúng hơn.

Mọi Người Cũng Xem   Repost: For Instagram cho Máy tính Tải về - Windows PC 10/7/8 (2022 phiên bản)

The more algorithms that find the same answer independently the more likely Watson is to be correct.

WikiMatrix

Chẳng hạn, Lịch Umm al-Qura của Ả Rập Xê Út phải cải cách phương pháp tính toán nhiều lần trong nhiều năm trở lại đây.

For example, the Umm al-Qura calendar used in Saudi Arabia was reformed several times in recent years.

WikiMatrix

Bước vào thế kỉ XXI, ta sẽ có nhiều phương pháp tính toán khác nhau, để làm các việc như tái tạo các vùng trong não bộ.

And we will have plenty of computation as we go through the 21st century to do things like simulate regions of the human brain.

ted2019

Bài chi tiết: Tin sinh học Rất nhiều phương pháp tính toán đã được phát triển để phân tích cấu trúc, chức năng, và sự tiến hóa của protein.

A vast array of computational methods have been developed to analyze the structure, function, and evolution of proteins.

WikiMatrix

Đây là 1 phương pháp tính toán khá đơn giản, nhưng FIFA đã nhanh chóng nhận ra rằng có nhiều nhân tố ảnh hưởng đến các trận đấu quốc tế.

This was a quite simplistic approach, however, and FIFA quickly realised that there were many factors affecting international matches.

WikiMatrix

Thuật toán Chudnovsky là một phương pháp giúp tính toán nhanh số π.

The Chudnovsky algorithm is a fast method for calculating the digits of π.

WikiMatrix

Nếu bạn muốn báo cáo chưa được lấy mẫu bao gồm dữ liệu trước năm 2016, thì hãy sử dụng hướng dẫn bên dưới để tắt phương pháp tính toán mới.

Mọi Người Cũng Xem   Bad boy là gì? Dấu hiệu nhận biết bad boy - https://hoasenhomes.vn

If you want unsampled reports that include data prior to năm nay, then use the directions below to turn off the new calculation method .

support.google

Vì thời đó các phương pháp tính toán bị hạn chế, nên nghiên cứu của ông đã không phát hiện được Hiệu ứng Mossbauer, 19 năm trước khi nó được Mössbauer công nhận.

Because of limited computational methods available at the time, this research narrowly missed revealing the Mössbauer Effect, 19 years before its recognition by Mössbauer.

WikiMatrix

Do đó khi tôi nói rằng nó đã đầy, nghĩa là nó đã đầy — vượt ra ngoài những vấn đề sai xót, vượt ra ngoài những tranh cãi về phương pháp tính toán.

So when I say full, I mean really full — well past any margin for error, well past any dispute about methodology .

QED

Các phương pháp tính toán tiến hóa đã được thiết kế để thương lượng tự động, và chứng minh là có hiệu quả và hiệu quả này đạt xấp xỉ cân bằng Nash.

Evolutionary computation methods have been designed for automated bargaining, and demonstrated efficient and effective for approximating Nash equilibrium.

WikiMatrix

Hoffman đã phát triển các công cụ và phương pháp tính toán của mình như phương pháp Hückel mở rộng để xác định các phân tử quỹ đạo, mà ông đề xuất vào năm 1963.

Hoffman has developed semiempirical and nonempirical computational tools and methods such as the extended Hückel method for determining molecular orbitals, which he proposed in 1963.

WikiMatrix

Ông cũng là tác giả cùng với Mike Kirkby về Khái niệm TOPMODEL và cũng là tác giả của phương pháp Tính toán Bất định Hợp lý Tổng quát (Generalised Likelihood Uncertainty Estimation – GLUE).

Mọi Người Cũng Xem   INFP - Người lý tưởng hóa - Trắc nghiệm tính cách MBTI - https://hoasenhomes.vn

He was the originator with Mike Kirkby of the TOPMODEL Concepts and the originator of the Generalised Likelihood Uncertainty Estimation (GLUE) methodology.

WikiMatrix

Thời gian đánh giá được giảm bớt từ 8 năm xuống còn 4 năm, và 1 phương pháp tính toán đơn giản hơn được sử dụng cho đến bây giờ để quyết định vị trí xếp hạng.

The evaluation period was cut from eight to four years, and a simpler method of calculation was used to determine rankings.

WikiMatrix

Phương pháp tính toán số 2 được sử dụng trong báo cáo tùy chỉnh và cho phép tính toán Số người dùng trên bất kỳ thứ nguyên nào, như Trình duyệt, Thành phố hoặc Nguồn.

Calculation # 2 is used in custom reports and allows for the calculation of Users over any dimension, like Browser, City, or Source .

support.google

Đặc biệt, Petlyakov (cùng với kỹ sư Nikolai Belyaev) đã lập ra các phương pháp tính toán tính mỏi của kim loại và lý thuyết về việc thiết kế cánh kim loại với nhiều xà.

In particular, Petlyakov (together with an engineer Nikolai Belyaev) elaborated methods of calculating durability of materials and theory on designing metal wings with multiple spars.

WikiMatrix

Bởi vì phương pháp tính toán của họ không thể xử lý hầu hết các phân số với tử số lớn hơn một, họ đã phải viết phân số như là tổng của nhiều phân số.

Because their methods of calculation could not handle most fractions with a numerator greater than one, they had to write fractions as the sum of several fractions.

WikiMatrix

Related Posts

About The Author

Add Comment