Quy Cách Trọng Lượng Thép Hình V

Quy Cách Thép Hình V

Mô Tả Quy Cách Sản Phẩm Chiều dài kg/m kg/cây

V 25 x 25 x 2.5ly

6

           0.92

               5.5

V 25 x 25 x 3ly

6

           1.12

               6.7

V 30 x 30 x 2.0ly

6

           0.83

               5.0

V 30 x 30 x 2.5ly

6

           0.92

               5.5

V 30 x 30 x 3ly

6

           1.25

               7.5

V 30 x 30 x 3ly

6

           1.36

               8.2

V 40 x 40 x 2ly

6

           1.25

               7.5

V 40 x 40 x 2.5ly

6

           1.42

               8.5

V 40 x 40 x 3ly

6

           1.67

             10.0

V 40 x 40 x 3.5ly

6

           1.92

             11.5

V 40 x 40 x 4ly

6

           2.08

             12.5

V 40 x 40 x 5ly

6

           2.95

             17.7

V 45 x 45 x 4ly

6

           2.74

             16.4

V 45 x 45 x 5ly

6

           3.38

             20.3

V 50 x 50 x 3ly

6

           2.17

             13.0

V 50 x 50 x 3,5ly

6

           2.50

             15.0

V 50 x 50 x 4ly

6

           2.83

             17.0

V 50 x 50 x 4.5ly

6

           3.17

             19.0

V 50 x 50 x 5ly

6

           3.67

             22.0

V 60 x 60 x 4ly

6

           3.68

             22.1

V 60 x 60 x 5ly

6

           4.55

             27.3

V 60 x 60 x 6ly

6

           5.37

             32.2

V 63 x 63 x 4ly

6

           3.58

             21.5

V 63 x 63 x5ly

6

           4.50

             27.0

V 63 x 63 x 6ly

6

           4.75

             28.5

V 65 x 65 x 5ly

6

           5.00

             30.0

V 65 x 65 x 6ly

6

           5.91

             35.5

V 65 x 65 x 8ly

6

           7.66

             46.0

V 70 x 70 x 5.0ly

6

           5.17

             31.0

V 70 x 70 x 6.0ly

6

           6.83

             41.0

V 70 x 70 x 7ly

6

           7.38

             44.3

V 75 x 75 x 4.0ly

6

           5.25

             31.5

V 75 x 75 x 5.0ly

Mọi Người Cũng Xem   Cách chữa viêm họng hạt hiệu quả nhất

6

           5.67

             34.0

V 75 x 75 x 6.0ly

6

           6.25

             37.5

V 75 x 75 x 7.0ly

6

           6.83

             41.0

V 75 x 75 x 8.0ly

6

           8.67

             52.0

V 75 x 75 x 9ly

6

           9.96

             59.8

V 75 x 75 x 12ly

6

         13.00

             78.0

V 80 x 80 x 6.0ly

6

           6.83

             41.0

V 80 x 80 x 7.0ly

6

           8.00

             48.0

V 80 x 80 x 8.0ly

6

           9.50

             57.0

V 90 x 90 x 6ly

6

           8.28

             49.7

V 90 x 90 x 7,0ly

6

           9.50

             57.0

V 90 x 90 x 8,0ly

6

         12.00

             72.0

V 90 x 90 x 9ly

6

         12.10

             72.6

V 90 x 90 x 10ly

6

         13.30

             79.8

V 90 x 90 x 13ly

6

         17.00

          102.0

V 100 x 100 x 7ly

6

         10.48

             62.9

V 100 x 100 x 8,0ly

6

         12.00

             72.0

V 100 x 100 x 9,0ly

6

         13.00

             78.0

V 100 x 100 x 10,0ly

6

         15.00

             90.0

V 100 x 100 x 12ly

6

         10.67

             64.0

V 100 x 100 x 13ly

6

         19.10

          114.6

V 120 x 120 x 8ly

6

         14.70

             88.2

V 120 x 120 x 10ly

6

         18.17

          109.0

V 120 x 120 x 12ly

6

         21.67

          130.0

V 120 x 120 x 15ly

6

         21.60

          129.6

V 120 x 120 x 18ly

6

         26.70

          160.2

V 130 x 130 x 9ly

6

         17.90

          107.4

V 130 x 130 x 10ly

6

         19.17

          115.0

V 130 x 130 x 12ly

6

         23.50

          141.0

V 130 x 130 x 15ly

6

         28.80

          172.8

V 150 x 150 x 10ly

6

         22.92

          137.5

V 150 x 150 x 12ly

6

         27.17

          163.0

V 150 x 150 x 15ly

6

         33.58

          201.5

V 150 x 150 x 18ly

6

39.8

238.8

V 150 x 150 x 19ly

Mọi Người Cũng Xem   Hướng dẫn cách sắp xếp file trong máy tính theo thời gian mới nhất 2020

6

41.9

251.4

V 150 x 150 x 20ly

6

44

264

V 175 x 175 x 12ly

6

31.8

190.8

V 175 x 175 x 15ly

6

39.4

236.4

V 200 x 200 x 15ly

6

45.3

271.8

V 200 x 200 x 16ly

6

48.2

289.2

V 200 x 200 x 18ly

6

54

324

V 200 x 200 x 20ly

6

59.7

358.2

V 200 x 200 x 24ly

6

70.8

424.8

V 200 x 200 x 25ly

6

73.6

441.6

V 200 x 200 x 26ly

6

76.3

457.8

V 250 x 250 x 25ly

6

93.7

562.2

V 250 x 250 x 35ly

6

128

768

Related Posts

About The Author

Add Comment