Cách dùng hàm MEDIAN để tính giá trị trung vị trong Excel – Windows789

Giá trị trung bình đại diện cho một giá trị phân tách nửa cao hơn với nửa dưới của mẫu dữ liệu. Microsoft Excel có một chức năng cho phép bạn tính giá trị trung vị một cách dễ dàng. Hãy xem cách làm tính toán trung vị trong Excel.

Tính toán trung vị trong Excel

Xem thêm: Hàm trung vị trong Excel có thể được phân loại là một hàm thống kê. Nó có thể được nhập như một phần của công thức trong một ô của trang tính. Cú pháp của hàm MEDIAN như sau:
MEDIAN (number1, [number2], …)
Trong đó number1, number2, … là các giá trị số mà bạn muốn tính giá trị trung bình. Đây hoàn toàn có thể là số, khoanh vùng phạm vi được đặt tên hoặc tham chiếu đến các ô chứa số. Number1 là bắt buộc, các số tiếp theo là tùy chọn .Để sử dụng hàm MEDIAN làm hàm trang tính trong Microsoft Excel :
  1. Nhập giá trị vào các ô
  2. Sử dụng công thức để tính giá trị.

1]Nhập giá trị vào các ô

Giả sử bạn muốn tìm giá trị trung bình của các số trong ô D2:D8. Chỉ cần nhập giá trị dữ liệu bằng cách mở một trang tính Excel trống và thực hiện như sau, Tạo một cột Chi phí trung bình hàng thángmột cột khác, bên cạnh nó là Amount. Nhập diễn đạt vào cột 1 và giá trị hoặc số tiền tương ứng với miêu tả đó trong cột 2

2]Sử dụng công thức để tính giá trị

Tính toán trung vị trong Excel Bây giờ, để tính giá trị trung bình, hãy nhấp vào bên trong bất kể ô nào và sử dụng công thức đơn thuần như sau :
=MEDIAN (D2:D8)
Ngay lập tức, giá trị trung bình tương ứng với dữ liệu sẽ hiển thị trong ô. Ở đây, điều quan trọng cần lưu ý là khi tổng số giá trị là số lẻ, hàm MEDIAN trong Excel trả về số giữa trong tập dữ liệu, tức là nếu có các số từ 1 đến 7, giá trị trung vị sẽ là 4 (1,2,3,4,5,6,7) Ngoài ra, khi tổng số giá trị là chẵn, Excel sẽ trả về giá trị trung bình của hai số ở giữa, tức là nếu có các số từ 1 đến 8, giá trị trung bình sẽ là ( 1,2,3,4,5,6, 7,8 ) 4 + 5/2 = 4,5Bạn không cần phải lo ngại về các ô có Nội dung vì các ô trống, cũng như các ô chứa văn bản và giá trị lôgic bị bỏ lỡ . Ghi chú: Các ô có giá trị không (0) được đưa vào tính toán. Trong các phiên bản gần đây nhất của Microsoft Excel, hàm MEDIAN chấp nhận tối đa 255 đối số.
  • Thẻ: Excel

Related Posts

About The Author

Add Comment