Cách Tính Vốn Cấp 2 – Các Khoản Cấu Thành Vốn Cấp 2

Cách Tính Vốn Cấp 2 – Các Khoản Cấu Thành Vốn Cấp 2

– Theo Thông tư số 41/2016, các Ngân hàng, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế phải có cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai, chính sách phân cấp, chuyển nhượng ủy quyền và công dụng, trách nhiệm của từng cá thể, bộ phận để quản trị tỷ suất bảo đảm an toàn vốn . Đang xem : Cách tính vốn cấp 2 – Thông tư 41 / NHNN còn lao lý Ngân hàng, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế phải bảo vệ được các nhu yếu tối thiểu khi tổ chức triển khai tích lũy và quản trị tài liệu. Ngoài ra, mạng lưới hệ thống công nghệ thông tin phải bảo vệ được liên kết, quản trị tập trung chuyên sâu, bảo mật thông tin và có quy trình tiến độ thanh tra rà soát, kiểm tra, giải quyết và xử lý sự cố .

– Ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được áp dụng kết quả xếp hạng của các doanh nghiệp xếp hạng tín nhiệm độc lập và phải sử dụng một cách thống nhất để để quản lý rủi ro và áp dụng hệ số rủi ro tín dụng.

– Một số pháp luật đơn cử tại Thông tư 41/2016 về tỷ suất bảo đảm an toàn vốn như sau : + Tỷ lệ bảo đảm an toàn vốn và vốn tự có : Ngân hàng không có công ty con, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế phải liên tục duy trì tỷ suất bảo đảm an toàn vốn trên cơ sở báo cáo giải trình kinh tế tài chính tối thiểu 8 %. Vốn tự có là cơ sở để tính tỷ suất bảo đảm an toàn vốn và nó bảo gồm tổng vốn cấp 1 và vốn cấp 2 trừ đi các khoản giảm trừ . + Tài sản tính theo rủi ro đáng tiếc thị trường : Ngân hàng, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế triển khai phân loại gia tài để vận dụng thông số rủi ro đáng tiếc tín dụng thanh toán như tiền mặt, vàng là 0 % ; các khoản phải đòi tổ chức triển khai kinh tế tài chính quốc tế là 0 % ; các khoản phải đòi của doanh nghiệp vừa và nhỏ là 90 % . + Thông tư số 41/2016 / NHNN hướng dẫn việc giảm thiểu rủi ro đáng tiếc tín dụng thanh toán so với các khoản phải đòi, thanh toán giao dịch của Ngân hàng, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế bằng các giải pháp như gia tài bảo vệ, bù trừ số dư nội bảng, bảo lãnh của bên thứ ba và mẫu sản phẩm phái sinh tín dụng thanh toán . + Vốn nhu yếu cho rủi ro đáng tiếc thị trường : Thông tư 41 lao lý Ngân hàng, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế phải có văn bản lao lý về các điều kiện kèm theo, tiêu chuẩn xác lập các khoản mục thuộc khoanh vùng phạm vi sổ kinh doanh thương mại để tính các trạng thái rủi ro đáng tiếc trên sổ kinh doanh thương mại, bảo vệ tách biệt với sổ ngân hàng nhà nước . + Bên cạnh đó, Thông tư số 41 / TT-NHNN được cho phép Ngân hàng, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế phân loại lại và chuyển các khoản mục từ sổ kinh doanh thương mại sang sổ ngân hàng nhà nước khi các khoản mục đó không còn cung ứng được điều kiện kèm theo, tiêu chuẩn theo pháp luật . MỤC LỤC VĂN BẢN *

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

Số : 41/2016 / TT-NHNN TP.HN, ngày 30 tháng 12 năm năm nay

THÔNGTƯ

QUYĐỊNH TỶ LỆ AN TOÀN VỐN ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG, CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nướcViệt Nam số 46/2010 / QH12ngày 16 tháng 6 năm 2010 ; Căn cứ Luật các tổ chức triển khai tín dụng thanh toán số 47/2010 / QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010 ; Căn cứ Nghị định số 156 / 2013 / NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2013 của nhà nước pháp luật công dụng, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấutổ chức củaNgân hàng Nhà nước Nước Ta ; Theo ý kiến đề nghị của Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng nhà nước ; Thống đốc Ngân hàng Nhà nướcViệt Nam ( sau đây gọi là Ngân hàng Nhà nước ) phát hành Thông tư lao lý tỷ lệan toàn vốn so với ngân hàng nhà nước, Trụ sở ngân hàngnước ngoài .

Chương I

QUYĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điềuchỉnh và đối tượng áp dụng

1. Thông tư này pháp luật tỷ suất an toànvốn so với ngân hàng nhà nước, chi nhánhngân hàng quốc tế tại Nước Ta . 2. Đối tượng vận dụng gồm : a ) Ngân hàng : Ngân hàng thương mại nhànước, ngân hàng nhà nước thương mại CP, ngân hàng nhà nước liên kết kinh doanh, ngân hàng nhà nước 100 % vốn nướcngoài ; b ) Chi nhánh ngân hàng nhà nước quốc tế . 3. Thông tư này không áp dụngđối với các ngân hàng nhà nước được đặt vào trấn áp đặc biệt quan trọng .

Điều 2. Giải thích từngữ

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây đượchiểu như sau : 1. Tài sản kinh tế tài chính là các loạitài sản sau : a ) Tiền mặt ; b ) Công cụ vốn chủ sở hữu của đơn vịkhác ; c ) Quyền theo hợp đồng để : ( i ) Nhận tiền mặt hoặc gia tài tàichính khác từ đơn vị chức năng khác ; hoặc ( ii ) Trao đổi các gia tài kinh tế tài chính hoặcnợ phải trả kinh tế tài chính với đơn vị chức năng khác theo các điều kiện kèm theo hoàn toàn có thể có lợi chongân hàng, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế ; d ) Hợp đồng sẽ hoặc hoàn toàn có thể được thanhtoán bằng các công cụvốn chủ sở hữu của ngân hàng nhà nước . 2. Nợ phải trả kinh tế tài chính là cácnghĩa vụ sau : a ) Mang tính bắt buộc để : ( i ) Thanh toán tiền mặt hoặc tài sảntài chính cho đơn vị chức năng khác ; ( ii ) Trao đổi các gia tài kinh tế tài chính hoặcnợ phải trả tàichính với đơn vị chức năng khác theo các điều kiện kèm theo không có lợi cho ngân hàng nhà nước, chi nhánhngân hàng quốc tế ; hoặc b ) Hợp đồng sẽ hoặc hoàn toàn có thể được thanhtoán bằng các công cụ vốn chủ sở hữu của ngân hàng nhà nước . 3. Công cụ kinh tế tài chính là hợp đồnglàm tăng gia tài kinh tế tài chính của một bên và nợ phải trả kinh tế tài chính hoặc công cụ vốn chủ sở hữucủa bên khác . 4. Công cụ vốn chủ sở hữu là hợpđồng chứng tỏ được những quyền lợi còn lại về gia tài của đơn vị chức năng sau khi trừ đitoàn bộ nghĩa vụ và trách nhiệm của đơn vị chức năng đó. Công cụ vốn chủ sở hữu có đặc thù nợ dongân hàng phát hành gồm CP khuyễn mãi thêm cổ tức và cáccông cụ vốn chủ sở hữu khác đáp ứngcác điều kiện kèm theo sau : a ) Được mua lại theo pháp luật của phápluật và bảo vệ sau khi thựchiện vẫn tuân thủ các số lượng giới hạn, tỷ suất bảo đảm an toàn theo pháp luật ; b ) Có thể dùng để bù đắp khoản lỗ mà ngân hàngkhông phải ngừng các thanh toán giao dịch tự doanh ; c ) Không phải trả cổ tức ưuđãi và chuyển cổ tức ưu đãisang năm tiếp theo trong trường hợp việc trả cổ tức khuyễn mãi thêm dẫn đến kết quảkinh doanh của ngân hàng nhà nước bị lỗ . 5. Nợ thứ cấp ( subordinateddebt ) là khoản nợ mà chủ nợ chấp thuận đồng ý thỏa thuận hợp tác thanh toán giao dịch sau các nghĩa vụ và trách nhiệm, chủ nợcó bảo vệ và không bảo vệ khác khi đơn vị chức năng vay nợ bị phá sản, giải thể . 6. Khách hàng là cá thể, pháp nhân ( gồm có cả tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế ) có quan hệ tín dụng thanh toán, gửi tiền với ngânhàng, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế, trừ các đối tác chiến lược lao lý tại khoản7 Điều này . 7. Đối tác là cá thể, phápnhân ( gồm có cả tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế ) có giao dịchquy định tại khoản 4 Điều 8 Thông tư này với ngân hàng nhà nước, Trụ sở ngân hàng nhà nước nướcngoài . 8. Khoản phải đòi của ngânhàng, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế gồm có : a ) Các khoản cấp tín dụng thanh toán, gồm có cả khoảnủy thác cấp tín dụng thanh toán và khoản mua có bảo lưu quyền truy đòi công cụchuyển nhượng, sách vở có giákhác, trừ các khoản mua có kỳ hạn công cụ chuyển nhượng ủy quyền, sách vở có giá khác ; b ) Giấy tờ có giá do đơn vị chức năng khác pháthành ; c ) Quyền theo hợp đồng để nhận tiền mặthoặc gia tài kinh tế tài chính khác từ đơn vị chức năng khác theo pháp luật của pháp lý, trừ cáckhoản pháp luật tại điểm a và b khoản này ; 9. Danh mục cấp tín dụng thanh toán kinh doanh nhỏ là danh mụccác khoản cấp tín dụng thanh toán cho người mua là cá thể ( không gồm có các khoản cho vaybảo đảm bằng bất động sảnquy định tại khoản 10 Điều này, khoản cho vay thế chấp ngân hàng nhà lao lý tại khoản11 Điều này, các khoản cho vay để kinh doanh thương mại sàn chứng khoán ) mà số dư cấp tín dụng thanh toán ( đã giảingân và chưa giải ngân cho vay ) của một người mua bảo vệ đồng thời : a ) Không vượt quá 8 tỷ đồng ViệtNam ; b ) Không vượt quá 0,2 % tổng số dư củatoàn bộ hạng mục cấp tín dụng thanh toán kinh doanh bán lẻ ( đã giải ngân cho vay và chưa giải ngân cho vay ) của ngânhàng, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế . 10. Khoản cho vay bảo vệ bằng bất độngsản là khoản chovay so với cá thể, pháp nhân để mua bất động sản, triển khai dự án Bất Động Sản bất động sảnvà được bảo vệ bằngchính bất động sản, dự án Bất Động Sản bất động sản hình thành từ khoản cho vay theo các quyđịnh của pháp lý về thanh toán giao dịch bảo vệ . 11. Khoản cho vay thế chấp ngân hàng nhà là khoản chovay bảo vệ bằng bất động sản đối vớicá nhân để mua nhà cung ứng khá đầy đủ các điều kiện kèm theo sau : a ) Nguồn tiền trả nợ không phảilà nguồn tiền cho thuê nhà hình thành từ khoản cho vay ; b ) Nhà đã hoàn thành xong theo hợp đồng muabán nhà ; c ) Ngân hàng, Trụ sở ngân hàng nhà nước nướcngoài có rất đầy đủ quyền hợp pháp để giải quyết và xử lý nhà thế chấp ngân hàng khi người mua không trảđược nợ theo pháp luật của pháp lý về thanh toán giao dịch bảo vệ ; d ) Nhà hình thành từ khoản cho vay thếchấp này phải được định giá độc lập ( được bên thứ ba định giá hoặc được bộ phận độclập với bộ phận phê duyệt tín dụng thanh toán của ngân hàng nhà nước, Trụ sở ngân hàng nhà nước nướcngoài định giá ) với nguyên tắc thận trọng ( giá trị không cao hơn giá thị trường tại thờiđiểm xét duyệt cho vay ) theo lao lý của ngân hàng nhà nước, Trụ sở ngân hàng nhà nước nướcngoài . 12. Khoản cấp tín dụng thanh toán chuyênbiệt ( Specialised lending ) là các khoảncấp tín dụng thanh toán để thực thi dựán, góp vốn đầu tư máy móc thiết bị hoặc mua sản phẩm & hàng hóa, cung ứng các tiêu chuẩn sau : a ) Khách hàng vay vốn là pháp nhân đượcthành lập chỉ để triển khai dựán, khai thác máy móc thiết bị, kinhdoanh sản phẩm & hàng hóa được hình thành từ nguồn vốn cấp tín dụng thanh toán, không có hoạt động giải trí kinh doanhkhác ; b ) Được bảo vệ bằng dự án Bất Động Sản, máy móc thiếtbị, sản phẩm & hàng hóa được hình thành từ nguồn vốn cấp tín dụng thanh toán và hàng loạt nguồn tiền trảnợ là nguồn tiền hình thành từ việc kinh doanh thương mại, khai thác dự án Bất Động Sản, máy móc, thiếtbị và sản phẩm & hàng hóa đó ; c ) Ngân hàng, Trụ sở ngân hàng nhà nước nướcngoài có quyền theo hợp đồng cấp tín dụng thanh toán để trấn áp hàng loạt việc giải ngân cho vay theo quy trình tiến độ củadự án, góp vốn đầu tư máy móc, thiết bị, mua sản phẩm & hàng hóa và quản trị thu nhập, dòng tiền của việckinh doanh, khai thác dự án Bất Động Sản, máy móc, thiết bị và sản phẩm & hàng hóa đó để tịch thu nợ theohợp đồng cấp tín dụng thanh toán ; d ) Được thực thi dưới các hình thức : ( i ) Cấp tín dụng thanh toán hỗ trợ vốn dự án Bất Động Sản ( Project Finance ) là khoản cấp tín dụng thanh toán chuyên biệt để triển khai dựán ; ( ii ) Cấp tín dụng thanh toán hỗ trợ vốn dự ánkinh doanh bất động sản ( Income producing real estate ) là các khoảncấp tín dụng thanh toán chuyên biệt để triển khai dự án Bất Động Sản kinh doanh thương mại bất động sản ( văn phòng, TT thương mại, khu đô thị, tòa nhà phức tạp, kho bãi, khách sạn, khu công nghiệp … ) ; ( iii ) Cấp tín dụng thanh toán hỗ trợ vốn máy móc thiết bị ( Object Finance ) là các khoản cấp tín dụng thanh toán chuyên biệt để góp vốn đầu tư máy móc, thiết bị ( tàu thủy, máy bay, vệ tinh, tàu hỏa … ) ; ( iv ) Cấp tín dụng thanh toán hỗ trợ vốn sản phẩm & hàng hóa ( CommoditiesFinance ) là các khoản cấp tín dụng thanh toán chuyên biệt để mua sản phẩm & hàng hóa ( dầu thô, sắt kẽm kim loại, ngũ cốc, … ) . 13. Bất động sản kinh doanh thương mại là bất độngsản được đầutư, mua, nhận chuyển nhượng ủy quyền, thuê, thuê mua để bán, chuyển nhượng ủy quyền, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua nhằm mục đích mục tiêu sinh lợi . 14. Giao dịch Repo là giao dịchtrong đó một bên bán và chuyển giao quyền sở hữu tài sản kinh tế tài chính cho một bênkhác, đồng thời cam kết sẽ mua lại và nhận lại quyền sở hữu tài sản tàichính đó sau một thời hạn xác lập với một mức giá xác lập . 15. Giao dịch Reverse Repo làgiao dịch trong đó một bên mua và nhận chuyển giao quyền sở hữu tài sản tàichính từ một bên khác, đồng thời cam kết sẽ bán lại và chuyển giao quyền sở hữutài sản kinh tế tài chính đó sau một thời hạn xác lập với một mức giá xác lập, bao gồmcả thanh toán giao dịch mua có kỳ hạn tài sảntài chính theo pháp luật của Ngân hàng Nhà nước về hoạt động giải trí chiết khấu công cụchuyển nhượng, sách vở có giá khác . 16. Doanh nghiệp xếp hạng tín nhiệmđộc lập gồm có : a ) Tổ chức xếp hạng tin tưởng Moody’s, Standard và Poor, Fitch Rating ; b ) Các doanh nghiệp xếp hạng tín nhiệmđược xây dựng theo pháp luật của pháp lý Nước Ta về dịch vụ xếp hạng tin tưởng . 17. Xếp hạng tin tưởng tựnguyệnlà việc doanh nghiệp xếp hạng tin tưởng độc lập tự nguyện thực thi xếp hạngtín nhiệm, không có thỏa thuận hợp tác với đối tượng người tiêu dùng được xếp hạng tin tưởng . 18. Xếp hạng tin tưởng thỏathuậnlà việc doanh nghiệp xếp hạng tin tưởng độc lập thực thi xếp hạng tínnhiệm theo thỏa thuận hợp tác giữa doanh nghiệp xếp hạng tin tưởng độc lập và đối tượng người tiêu dùng đượcxếp hạng tin tưởng . 19. OECD là tổ chức triển khai Hợp tácKinh tế và Phát triển ( Organization for Economic Cooperation and Development ) . 20. Tổ chức kinh tế tài chính quốc tế gồm : a ) Nhóm ngân hàng nhà nước quốc tế gồm : Ngânhàng Tái thiết và Phát triển quốc tế ( The International Bank for Reconstructionand Development – IBRD ), Công ty kinh tế tài chính quốc tế ( The International FinancialCompany – IFC ), Thương Hội Phát triển quốc tế ( The International DevelopmentAssociation-IDA ), Cơ quan Bảo lãnh Đầu tư Đa phương ( The MultilateralInvestment Guarantee Agency – MIGA ) ; b ) Ngân hàng Phát triển Châu Á Thái Bình Dương ( TheAsian Development Bank – ADB ) ; c ) Ngân hàng Phát triển Châu Phi ( TheAfricaDevelopment Bank – AfDB ) ; d ) Ngân hàng tái thiết vàPhát triển Châu Âu ( The European Bank for Reconstruction and Development – EBRD ) ; đ ) Ngân hàng Phát triển Liên Mỹ ( TheInter-American Development Bank – IADB ) ; e ) Ngân hàng Đầu tư Châu Âu ( TheEuropean Investment Bank – EIB ) ; g ) Quỹ Đầu tư Châu Âu ( The EuropeanInvestment Fund – EIF ) ; h ) Ngân hàng Đầu tư Bắc Âu ( The NordicInvestmentBank – NIB ) ; i ) Ngân hàng Phát triển Caribbean ( TheCaribbean Development Bank – CDB ) ; k ) Ngân hàng Phát triển Hồi giáo ( The IslamicDevelopment Bank – IDB ) ; l ) Ngân hàng Phát triển hội đồng Châu Âu ( TheCouncil of Europe Development Bank – CEDB ) ; m ) Tổ chức kinh tế tài chính quốc tế khác có vốn điềulệ do chính phủ nước nhà các nước góp phần . 21. Giảm thiểu rủi ro đáng tiếc là việc ngânhàng, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế sử dụng các giải pháp làm giảm một phần hoặc toàn bộtổn thất hoàn toàn có thể xảy ra docác rủi ro đáng tiếc trong hoạt động giải trí của ngân hàng nhà nước, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế . 22. Sản phẩm pháisinhbao gồm : a ) Sản phẩm phái sinh theoquy định tại khoản 23 Điều 4 Luật các tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, gồm : ( i ) Sản phẩm phái sinhtín dụng gồm các hợpđồng bảo hiểm tín dụng thanh toán, hợp đồng hoán đổi rủi ro đáng tiếc tín dụng thanh toán, hợp đồng góp vốn đầu tư gắn với rủi rotín dụng, hợp đồng phái sinh tín dụng thanh toán khác theo pháp luật của pháp lý ; ( ii ) Sản phẩm pháisinh lãi suấtgồm hợp đồng lãi suất vay kỳ hạn, hợp đồng hoán đổi lãi suất vay một đồng xu tiền, hợpđồng hoán đổi lãi suất vay hai đồng xu tiền hoặc hợp đồng hoán đổi tiền tệchéo, hợp đồng quyền chọn lãi suất vay, các hợp đồng phái sinh lãi suất vay khác theoquy định của pháp lý ; ( iii ) Sản phẩm phái sinh ngoại tệgồm các thanh toán giao dịch mua, bán ngoại tệ kỳ hạn, thanh toán giao dịch hoán đổi ngoại tệ, giaodịch quyền chọn mua, bán ngoại tệ, các thanh toán giao dịch phái sinhngoại tệ khác theo lao lý của pháp lý ; ( iv ) Sản phẩm pháisinh Chi tiêu sản phẩm & hàng hóa gồm các hợpđồng hoán đổi giá thành hànghóa, hợp đồng tương lai giá thành sản phẩm & hàng hóa, hợp đồng quyền chọn Chi tiêu sản phẩm & hàng hóa vàcác hợp đồng phái sinh giá thành sản phẩm & hàng hóa khác theo pháp luật của pháp lý . b ) Chứng khoán pháisinhgồm hợp đồng tương lai, hợp đồng quyền chọn, hợp đồng kỳ hạn và sàn chứng khoán pháisinh khác theo pháp luật của pháp lý về sàn chứng khoán phái sinh và thị trường chứngkhoán phái sinh ; c ) Sản phẩm phái sinhkháctheo pháp luật của pháp lý . 23. Tài sản cơ sở là gia tài tàichính gốc được sử dụng làm cơ sở để xác lập giá trị sản phẩmphái sinh . 24. Rủi ro tín dụng thanh toán gồm có : a ) Rủi ro tín dụng thanh toán là rủi ro đáng tiếc dokhách hàng không thực thi hoặc không có năng lực thực thi một phần hoặc hàng loạt nghĩa vụtrả nợ theo hợpđồng hoặc thỏa thuận hợp tác với ngân hàng nhà nước, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế, trừ các trườnghợp lao lý tại điểm b khoản này ; b ) Rủi ro tín dụng thanh toán đối tác chiến lược là rủiro do đối tác chiến lược khôngthực hiện hoặc không có năng lực triển khai một phần hoặc hàng loạt nghĩa vụ và trách nhiệm thanhtoán trước hoặc khi đến hạn của các thanh toán giao dịch lao lý tại khoản 4 Điều 8 Thôngtư này . 25. Rủi ro thị trường là rủi rodo dịch chuyển bất lợi của lãi suất vay, tỷ giá, giá sàn chứng khoán và giá sản phẩm & hàng hóa trên thịtrường. Rủi ro thị trường gồm có : a ) Rủi ro lãi suất vay là rủi ro đáng tiếc dobiến động bất lợi của lãi suất vay trên thị trường so với giá trị của sách vở cógiá, công cụ kinh tế tài chính có lãi suất vay, mẫu sản phẩm phái sinh lãi suất vay trên số kinh doanh thương mại củangân hàng, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế ; b ) Rủi ro ngoại hối là rủi ro đáng tiếc do biếnđộng bất lợi của tỷ giá trên thị trường khi ngân hàng nhà nước, Trụ sở ngân hàng nhà nước nướcngoài có trạng thái ngoại tệ ; c ) Rủi ro giá CP là rủiro do dịch chuyển bất lợi củagiá CP trên thị trường so với giá trị của CP, giá trị chứngkhoán phái sinh trên sổ kinh doanh thương mại của ngân hàng nhà nước, Trụ sở ngân hàngnước ngoài ; d ) Rủi ro giá sản phẩm & hàng hóa là rủi ro đáng tiếc dobiến động bất lợi của giá sản phẩm & hàng hóa trên thị trường so với giá trị của sản phẩmphái sinh sản phẩm & hàng hóa, giá trị của mẫu sản phẩm trong thanh toán giao dịch giao ngaychịu rủi ro đáng tiếc giá sản phẩm & hàng hóa của ngân hàng nhà nước, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế . 26. Rủi ro lãi suất vay trên sổ ngânhàng là rủi ro đáng tiếc do dịch chuyển bất lợi của lãi suất vay so với thu nhập, giá trị gia tài, giá trị nợ phải trả và giá trị cam kết ngoại bảng của ngânhàng, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế phát sinh do : a ) Chênh lệch thời gian ấn định mứclãi suất mới hoặc kỳ xác lập lại lãi suất vay ; b ) Thay đổi mối quan hệgiữa các mức lãi suất vay củacác công cụ kinh tế tài chính khác nhau nhưng có cùng thời gian đáo hạn ; c ) Thay đổi mối quan hệ giữacác mức lãi suất vay ở các kỳ hạn khác nhau ; d ) Tác động từ các loại sản phẩm quyền chọnlãi suất, các loại sản phẩm có yếutố quyền chọn lãi suất vay . 27. Rủi ro hoạt động giải trí là rủi rodo các tiến trình nội bộ pháp luật không khá đầy đủ hoặc có sai sót, do yếu tố con người, do cáclỗi, sự cố của hệthống hoặc do các yếu tố bên ngoài làm tổn thất về kinh tế tài chính, ảnh hưởng tác động tiêu cựcphi kinh tế tài chính so với ngân hàng nhà nước, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế ( gồm có cả rủiro pháp lý ). Rủi ro hoạt động giải trí không gồm có : a ) Rủi ro nổi tiếng ; b ) Rủi ro kế hoạch . 28. Rủi ro nổi tiếng là rủi rodo người mua, đối tác chiến lược, cổ đông, nhà đầu tư hoặc công chúng có phản ứng tiêu cựcvề uy tín của ngân hàng nhà nước, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế . 29. Rủi ro kế hoạch là rủi rodo ngân hàng nhà nước, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế có hoặc không có kế hoạch, chínhsách ứng phó kịp thời trước các biến hóa môi trường tự nhiên kinh doanh thương mại làm giảm năng lực đạtđược kế hoạch kinh doanh thương mại, tiềm năng doanh thu của ngân hàng nhà nước, Trụ sở ngânhàng quốc tế . 30. Giá trị chịu rủiro ( Exposures ) là phần giá trị của gia tài, nợ phải trả, các cam kếtngoại bảng của ngân hàng nhà nước, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế chịu tổn thất tàichính, ảnh hưởng tác động xấu đi phi kinh tế tài chính của rủi ro đáng tiếc tín dụng thanh toán, rủi ro đáng tiếc thị trường, rủi ro đáng tiếc thanh khoản, rủi ro đáng tiếc hoạt động giải trí và các rủi ro đáng tiếc khác . 31. Giao dịch tự doanh là giaodịch mua, bán, trao đổi do ngânhàng, chinhánhngân hàng quốc tế, công ty con của ngân hàng nhà nước thực thi theo pháp luật củapháp luật với mục tiêu mua, bán, trao đổi trong thời hạn dưới một năm để thu lợi từchênh lệch giá thị trường cho ngân hàng nhà nước, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế đối vớicác công cụ kinh tế tài chính, gồm : a ) Các công cụ kinh tế tài chính trên thị trườngtiền tệ ; b ) Các loại tiền tệ ( gồm có cả vàng ) ; c ) Chứng khoán trên thị trường vốn ; d ) Các mẫu sản phẩm phái sinh ; đ ) Các công cụ kinh tế tài chính khác đượcgiao dịch trên thị trường chính thức . 32. Sổ kinh doanh thương mại là danh mụcghi nhận các trạng thái của : a ) Giao dịch tự doanh ( trừ các giao dịchquy định tại điểm b khoản 33 Điều này ) ; b ) Giao dịch để triển khai nhiệm vụ bảo lãnh pháthành công cụ kinh tế tài chính ; c ) Giao dịch mẫu sản phẩm phái sinh để phòng ngừa rủiro của các thanh toán giao dịch tự doanh của ngân hàng nhà nước, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế ; d ) Giao dịch mua và bán ngoại tệ, tài sảntài chính để Giao hàng nhu yếu của người mua, đối tác chiến lược và các giao dịchđể đối ứng với cácgiao dịch này . 33. Sổ ngân hàng nhà nước là danh mụcghi nhận trạng thái của : a ) Giao dịch repo, reverse repo ; b ) Giao dịch mẫu sản phẩm phái sinh để phòng ngừa rủiro cho các khoản mục của Bảng cân đối gia tài ( gồm có cả các khoản mục ngoại bảng ) của ngânhàng, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế, trừ các thanh toán giao dịch đã phân loại vào Sổ kinh doanh thương mại củangân hàng, Trụ sở ngân hàng nhà nước nướcngoài pháp luật tại điểm c, khoản 32 Điều này ; c ) Giao dịch mua và bán gia tài tài chínhvới mục tiêu dự trữ khả năngthanh khoản ; d ) Các thanh toán giao dịch còn lại không thuộc sổkinh doanh của ngân hàng nhà nước, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế .
Mọi Người Cũng Xem   Hướng Dẫn Cách Tính Năm Sinh Ra Tuổi Theo Can Chi Chuẩn Tử Vi Phong Thủy

Điều 3. Cơ cấu tổ chứcvà kiểm toán nội bộ về quản lý tỷ lệ an toàn vốn

1. Ngân hàng, Trụ sở ngân hàng nhà nước nướcngoài phải có cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai, chính sách phân cấp, chuyển nhượng ủy quyền và công dụng, trách nhiệm của từng cá thể, bộ phận để quản trị tỷ suất bảo đảm an toàn vốn, bảo vệ tuân thủcác pháp luật tại Thông tư này và tương thích với nhu yếu, đặc thù, mức độ rủi rotrong hoạt động giải trí, chu kỳ luân hồi kinh doanh thương mại, năng lực thích ứng với rủi ro đáng tiếc và kế hoạch kinhdoanh của ngân hàng nhà nước, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế . 2. Ngân hàng, Trụ sở ngân hàng nhà nước nướcngoài phải thực thi truy thuế kiểm toán nội bộ so với tỷ suất bảo đảm an toàn vốn theo quy địnhcủa Ngân hàng Nhà nước về mạng lưới hệ thống trấn áp nội bộ của tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, chinhánh ngân hàng nhà nước quốc tế .

Điều 4. Dữ liệu và hệthống công nghệ thông tin

1. Ngân hàng, Trụ sở ngân hàng nhà nước nướcngoài phải có tài liệu vừa đủ và mạng lưới hệ thống công nghệ thông tin tương thích để tính tỷ lệan toàn vốn theo quy địnhtại Thông tư này . 2. Ngân hàng, Trụ sở ngân hàng nhà nước nướcngoài phải tổ chức triển khai tích lũy và quản trị tài liệu bảo vệ các nhu yếu tối thiểu sau đây : a ) Có cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai, tính năng, nhiệmvụ của các cá thể, bộ phận ; quá trình ; công cụ để quản trị tài liệu đảmbảo các nhu yếu chất lượng và tính không thiếu của tài liệu ; b ) Có quy trình tiến độ tích lũy, so sánh dữliệu ( nội bộ và bên ngoài ), lưu giữ, truy vấn, bổ trợ, dự trữ, sao lưu vàtiêu hủy tài liệu đảmbảo tính tỷ suất bảo đảm an toàn vốn theo pháp luật tại Thông tư này ; c ) Đáp ứng nhu yếu theo lao lý nội bộcủa ngân hàng nhà nước, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế và pháp luật của Ngân hàng Nhànước về chính sách báo cáo giải trình, thống kê . 3. Hệ thống công nghệ thông tin phải đảmbảo các nhu yếu tối thiểu sau đây : a ) Kết nối, quản trị tập trungtoàn mạng lưới hệ thống, bảo vệ bảo mật thông tin, bảo đảm an toàn và hiệu suất cao khitính tỷ suất bảo đảm an toàn vốn theo pháp luật tại Thông tư này ; b ) Có công cụ được liên kết với các hệthống khác để giám sát Vốn tự có, Tổng tài sản tính theo rủi ro đáng tiếc tín dụng thanh toán, vốn nhu yếu chotừng loại rủi ro đáng tiếc và tỷ suất bảo đảm an toàn vốn bảo vệ đúng mực, kịp thời ; c ) Có tiến trình thanh tra rà soát, kiểm tra, dựphòng, xử lý sự cố, bảo dưỡng định kỳ, tiếp tục ; d ) Đáp ứng nhu yếu theoquy định nội bộ của ngân hàng nhà nước, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế và lao lý củaNgân hàng Nhà nước về chính sách báo cáo giải trình, thống kê . Xem thêm : Giải Tập Bản Đồ Tranh Ảnh Bài Tập Lịch Sử 9, Giải Tập Bản Đồ Lịch Sử 9

Điều 5. Doanh nghiệpxếp hạng tín nhiệm độc lập

1. Ngân hàng, Trụ sở ngân hàng nhà nước nước ngoàiđược vận dụng hiệu quả xếp hạng của các doanh nghiệp xếp hạng tin tưởng độc lậpđược xây dựng và hoạt động giải trí theo lao lý của pháp lý về dịch vụ xếp hạng tínnhiệm để tính tỷ lệan toàn vốn theo pháp luật tại Thông tư này khi doanh nghiệp xếp hạng tín nhiệmđộc lập phân phối các điều kiện kèm theo sau đây : a ) Tính khách quan : Việc xếp hạng tínnhiệm phải ngặt nghèo, có mạng lưới hệ thống, được nhìn nhận lại theo số liệu lịch sử dân tộc đảm bảochính xác tối thiểu là một năm ; được thực thi liên tục, kịp thời trước biến hóa về tình hình kinh tế tài chính ; b ) Tính độc lập : Doanh nghiệp xếp hạngtín nhiệm không chịu sức ép về chính trị, kinh tế tài chính làm ảnh hưởng tác động đến tác dụng xếp hạng tínnhiệm ; c ) Tính minh bạch : Việc xếp hạng tínnhiệm được công bố thoáng rộng chocác bên ( trong nước và quốc tế ) có quyền lợi chính đáng tương quan ; d ) Tính công khai minh bạch : Doanh nghiệp xếp hạngtín nhiệm phải công khaicác thông tin về chiêu thức xếp hạng, khái niệm vỡ nợ, ý nghĩa của từng thứ hạngtín nhiệm, tỷ suất vỡ nợ trong thực tiễn của từng thứ hạng tin tưởng và quy đổi xếp hạng ; đ ) Năng lực : Doanh nghiệp xếp hạng tínnhiệm phải có đủ nguồn lực để triển khai xếp hạng đạt chất lượng tốt, triển khai phươngpháp xếp hạng định tính phối hợp với định lượng và tiếp xúc liên tục, liên tụcvới các cấp của đối tượng người dùng được xếp hạng để tăng cường chất lượng giá trị xếp hạng tínnhiệm ; e ) Độ đáng tin cậy : Việc xếp hạng tínnhiệm phải được các tổ chức triển khai ( nhà đầu tư, doanh nghiệp kinh doanh thương mại bảo hiểm, đối tácthương mại ) tin dùng. Doanh nghiệp xếp hạng tin tưởng phải có các quy trình tiến độ nội bộđể tránh sử dụngsai mục tiêu các thông tin mật tương quan đến đối tượng người tiêu dùng được xếp hạngtín nhiệm . 2. Ngân hàng, Trụ sở ngân hàng nhà nước nướcngoài phải sử dụng thống nhất thứ hạng tin tưởng do doanh nghiệp xếp hạng tínnhiệm độc lập cung ứng để quản trị rủi ro đáng tiếc và vận dụng thông số rủi ro đáng tiếc tín dụng thanh toán theoquy định tại Thông tư này . 3. Thang thứ hạng tin tưởng của doanh nghiệpxếp hạng tin tưởng độc lập được xác lập phân bổ tương ứng theo mức độrủi ro khi tính tỷ suất bảo đảm an toàn vốn như sau : a ) Thứ hạng tin tưởng của Moody’s, Standard và Poor và Fitch Rating được phân bổ :

Standard & Poor’s

Moody’s

Fitch Rating

AAA, AA +, AA, AA – Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 AAA, AA +, AA, AA –
A +, A, A – A1, A2, A3 A +, A, A –
BBB +, BBB, BBB – Baa1, Baa2, Baa3 BBB +, BBB, BBB –
BB +, BB, BB – Ba1, Ba2, Ba3 BB +, BB, BB –
B +, B, B – B1, B2, B3 B +, B, B –
CCC + và thứ hạng thấp hơn Caa1 và thứ hạng thấp hơn CCC + và thứ hạng thấp hơn
Mọi Người Cũng Xem   Lượt Đi Lượt Về Là Gì ? Có Nên Bỏ Luật Bàn Thắng Sân Khách? Lượt Đi Lượt Về Là Gì
b ) Trường hợp doanh nghiệp xếp hạngtín nhiệm độc lập có thang thứ hạng tin tưởng khác thang thứ hạng tin tưởng quy địnhtại điểm a khoản này thì doanh nghiệp xếp hạng tin tưởng độc lập đó phải quy đổi thứ hạng tínnhiệm tương ứng, tương thích với thang thứ hạng tin tưởng của Moody’s hoặc Standard và Poor hoặc Fitch Rating để xác lập mức độ rủi ro đáng tiếc của người mua, đối tác chiến lược, khoảnphải đòi khi tính tỷ suất bảo đảm an toàn vốn . 4. Ngân hàng, Trụ sở ngân hàng nhà nước nướcngoài sử dụng thứ hạng tín nhiệmcủa các doanh nghiệp xếp hạng tin tưởng độc lập bảo vệ nguyên tắc sau đây : a ) Chỉ được sử dụng xếp hạngtín nhiệm thỏa thuận hợp tác, không sử dụng xếp hạng tin tưởng tự nguyện của doanh nghiệpxếp hạng tin tưởng độc lập ; b ) Trường hợp một người mua có từ haithứ hạng tín nhiệmtrở lên của các doanh nghiệp xếp hạng tin tưởng độc lập khác nhau thì ngânhàng, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế phải sử dụng thứ hạng tin tưởng tương ứnghệ số rủi ro đáng tiếc tín dụng thanh toán cao nhất để vận dụng so với người mua đó ; c ) Không sử dụng thứ hạng tin tưởng củatập đoàn để vận dụng thông số rủi ro đáng tiếc tín dụng thanh toán so với công ty con, công ty liên kếttrong tập đoàn lớn đó ; d ) Chỉ sử dụng thứ hạng tín nhiệmđể vận dụng thông số rủi ro đáng tiếc đối vớixếp hạng tin tưởng cùng loại đồng xu tiền ; đ ) Trường hợp một khoản phải đòi có mộtthứ hạng tin tưởng thì ngân hàng nhà nước, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế sử dụng thứ hạngtín nhiệm đó để vận dụng thông số rủi ro đáng tiếc tín dụng thanh toán cho khoản phải đòi đó theo pháp luật tạiThông tư này ; e ) Trường hợp một khoản phải đòi có từhai thứ hạng tin tưởng trở lên của cácdoanh nghiệp xếp hạng tínnhiệm độc lập khác nhau thì ngân hàng nhà nước, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế phải sử dụng thứhạng tin tưởng tương ứng thông số rủi rotín dụng cao nhất để vận dụng đốivới khoản phải đòi đó ; g ) Trường hợp khoản phải đòikhông có thứ hạng tin tưởng thì ngân hàng nhà nước, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế áp dụngtheo thứ tự như sau : ( i ) Nếu người mua, đối tác chiến lược có các khoảnphải đòi, nợ phải trả kinh tế tài chính khác có thứ hạng tin tưởng riêng thì ngân hàng nhà nước, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế được sử dụng thứ hạng tin tưởng củakhoản phải đòi, nợ phải trả tàichính khác đó để vận dụng hệ sốrủi ro tín dụng thanh toán cho khoản phải đòi không có thứ hạng tin tưởng khi khoản phảiđòi này được ưu tiên thanh toán giao dịch trước khoản phải đòi, nợ phải trả kinh tế tài chính cóthứ hạng tin tưởng ; ( ii ) Nếu người mua, đối tác chiến lược có thứhạng tin tưởng thì ngân hàng nhà nước, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế được sử dụng thứ hạngtín nhiệm của người mua, đối tác chiến lược để vận dụng thông số rủi ro đáng tiếc cho các khoảnphải đòi không có thứ hạng tín nhiệmmà không được bảo vệ và được ưutiên giao dịch thanh toán trước khoản nợ thứ cấp của người mua, đối tác chiến lược đó ; ( iii ) Nếu người mua, đối tác chiến lược có thứhạng tin tưởng đủ điều kiện kèm theo vận dụng theo tiết ( ii ) điểm g khoản này và có khoảnphải đòi, nợ phải trả kinh tế tài chính khác có thứ hạng tin tưởng riêng đủ điều kiệnáp dụng theo tiết ( i ) điểm g khoản này thì ngân hàng nhà nước, Trụ sở ngân hàng nhà nước nướcngoài sử dụng thứ hạng tin tưởng của người mua, đối tác chiến lược hoặc khoản phải đòi, nợphải trả kinh tế tài chính khác có thứ hạng tin tưởng tùy thuộc vào thông số rủi ro đáng tiếc nàocao hơn để vận dụng thông số rủi ro đáng tiếc tín dụng thanh toán cho khoản phải đòi không có thứ hạng tin tưởng ; ( iv ) Đối với các trường hợp khôngđược lao lý tại tiết ( i ), ( ii ), và ( iii ) điểm g khoản này thì ngân hàng nhà nước, chinhánh ngân hàng nhà nước quốc tế phải coi là khoản phải đòi không có thứ hạng tin tưởng .

Chương II

QUYĐỊNH CỤ THỂ

Mục 1. TỶ LỆ AN TOÀNVỐN VÀ VỐN TỰ CÓ

Điều 6. Tỷ lệ an toànvốn

1. Tỷ lệ an toàn vốn (CAR)tính theo đơn vị phần trăm (%) được xác định bằng công thức:

*

Trong đó :

C: Vốn tự có;

RWA: Tổng tài sảntính theo rủi ro tín dụng;

KOR: Vốn yêu cầucho rủi ro hoạt động;

KMR: Vốn yêu cầucho rủi ro thị trường.

2. Ngân hàng không có công tycon, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế phải thường xuyênduy trì tỷ suất bảo đảm an toàn vốn xác lập trên cơ sở báo cáo giải trình kinh tế tài chính của ngân hàng nhà nước, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế tối thiểu 8 % . 3. Ngân hàng có công ty con phảiduy trì : a ) Tỷ lệ bảo đảm an toàn vốn xác địnhtrên cơ sở báo cáo giải trình kinh tế tài chính của ngân hàng nhà nước tối thiểu 8 % ; b ) Tỷ lệ bảo đảm an toàn vốn hợp nhấtxác định trên cơ sở báo cáo giải trình kinh tế tài chính hợp nhất của ngân hàng nhà nước tốithiểu 8 %. Trường hợp ngân hàng nhà nước có công ty con là công ty kinh doanhbảo hiểm thì tỷ lệan toàn vốn hợp nhất được xác lập trên cơ sở báo cáo giải trình kinh tế tài chính hợp nhất củangân hàng nhưng không hợp nhất công ty con là công ty kinh doanh thương mại bảo hiểm theo nguyêntắc hợp nhất của pháp lý về kế toán và báo cáo giải trình kinh tế tài chính so với tổ chức triển khai tíndụng . 4. Đối với các khoản mục bằng ngoại tệ, ngân hàng nhà nước, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế quy ra đồng Nước Ta khi tính tỷ suất bảo đảm an toàn vốn như sau : a ) Thực hiện theo lao lý về hạchtoán trên các thông tin tài khoản ngoại tệ của pháp lý vềhệ thống thông tin tài khoản kế toán ;

b) Đối với rủi ro ngoại hối thìthực hiện như sau:

( i ) Tỷ giá giữa đồng ViệtNam và đô la Mỹ : là tỷ giá TT do Ngânhàng Nhà nước công bố vào ngày báo cáo giải trình ; ( ii ) Tỷ giá giữa đồng ViệtNam và các ngoại tệ khác : là tỷ giá bán giao ngay chuyển khoản qua ngân hàng củangân hàng, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế vào cuối ngày báo cáo giải trình . 5. Căn cứ tác dụng giámsát, kiểm tra, thanh tra của Ngân hàng Nhà nước so với ngân hàng nhà nước, chi nhánhngân hàng quốc tế, trong trường hợp thiết yếu để bảo vệ bảo đảm an toàn trong hoạt động giải trí của ngân hàng nhà nước, chinhánh ngân hàng nhà nước quốc tế, tùy theo đặc thù, mức độ rủi ro đáng tiếc, Ngân hàng Nhà nướcyêu cầu ngân hàng nhà nước, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế duy trì tỷ suất bảo đảm an toàn vốn cao hơn sovới mức pháp luật tại Thông tư này .

Điều 7. Vốn tự có

1. Vốn tự có của ngân hàng nhà nước, chinhánh ngân hàng nhà nước quốc tế là cơ sở để giám sát tỷlệ bảo đảm an toàn vốn theo pháp luật tại Thông tư này . 2. Vốn tự có gồm có tổng Vốn cấp1 và Vốn cấp 2 trừ đi các khoản giảm trừ lao lý tại Phụ lục 1 phát hành kèmtheo Thông tư này .

Mục 2. TÀI SẢN TÍNHTHEO RỦI RO TÍN DỤNG

Điều 8. Tài sản tínhtheo rủi ro tín dụng

1. Tổng tài sản tính theo rủiro tín dụng thanh toán ( RWA ) gồm có tổng tài sản tính theo rủi rotín dụng ( RWACR ) và tổng tài sản tính theo rủiro tín dụng thanh toán đối tác chiến lược ( RWACCR ) được tính theo công thức :

RWA = RWACR+ RWACCR

Trong đó :

– RWACR: Tổng tài sảntính theo rủi ro tín dụng;

– RWACCR: Tổng tài sảntính theo rủi ro tín dụng đối tác.

2. Tổng tài sản tính theo rủi rotín dụng ( RWACR ) là tổng các gia tài trên Bảng cân đối kếtoán được tính theo công thức sau đây :

RWACR= åEjx CRWj + åMax {0, (Ei* – SPi)} x CRWi

Trong đó :

Ej: Giá trị tàisản (không phải là khoản phải đòi) thứ j;

CRWj: Hệ số rủi rotín dụng của tài sản thứ j theo quy định tại Điều 9 Thông tư này;

Ei*: Giá trị sốdư của khoản phải đòi thứ i (Ei) được xác định theo khoản 3 Điềunày, sau khi điều chỉnh giảm theo các biện pháp giảm thiểu rủi ro tín dụng quy địnhtại Điều 12, Điều 13, Điều 14 và Điều 15 Thông tư này;

SPi: Dự phòng cụthể của khoản phải đòi thứ i;

CRWi: Hệ số rủi rotín dụng của khoản phải đòi thứ i theo quy định tại Điều 9 Thôngtư này.

3. Giá trị số dư của khoản phảiđòi ( gồm có cả số dư gốc vàlãi, phí nếu có ) của ngân hàng nhà nước, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế được tính theocông thức :

Ei = Eoni+ Eoffi x CCFi

Trong đó :

Ei: Giá trị sốdư xác định theo nguyên giá của khoản phải đòi thứ i;

Eoni: Số dư phầnnội bảng của khoảnphải đòi thứ i;

Eoffi: Số dư phầnngoại bảng của khoản phải đòi thứ i;

CCFi: Hệ số chuyểnđổi của phần ngoại bảng của khoản phải đòi thứ i theo quy định tại Điều 10Thông tư này.

4. Tài sản tính theo rủiro tín dụng thanh toán đối tác chiến lược ( RWACCR ) được tính so với : a ) Giao dịch tự doanh ; b ) Giao dịch repo và giao dịchreverse repo ; c ) Giao dịch mẫu sản phẩm pháisinh để phòng ngừa rủi ro đáng tiếc ; d ) Giao dịch mua và bán ngoại tệ, gia tài kinh tế tài chính với mục tiêu ship hàng nhu yếu của kháchhàng, đối tác chiến lược quy địnhtại mục d khoản 32 Điều 2 Thông tư này . 5. Các thanh toán giao dịch đã tính rủi rotín dụng đối tác chiến lược không phải tính rủi ro đáng tiếc tín dụng thanh toán khi tính tỷ suất bảo đảm an toàn vốn. Tài sảntính theo rủi ro đáng tiếc tín dụng thanh toán đối tác chiến lược ( RWACCR ) được tính theo hướng dẫntại Phụ lục 2 phát hành kèm theo Thông tư này .

Điều 9. Hệ số rủi rotín dụng (CRW)

1. Ngân hàng, Trụ sở ngân hàngnước ngoài triển khai phân loại gia tài theo lao lý tại Điều này và hướng dẫn tại Phụ lục6 để vận dụng thông số rủi ro đáng tiếc tín dụng thanh toán . Khi tính tỷ suất bảo đảm an toàn vốnhợp nhất, ngânhàng được vận dụng thông số rủi ro đáng tiếc theo pháp luật tại nước thường trực so với các khoảnphải đòi của công ty con, công ty link, Trụ sở của ngân hàng nhà nước tại nướcngoài . 2. Đối với gia tài là tiền mặt, vàng và các khoảntương đương tiền mặt của ngân hàng nhà nước, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế, thông số rủiro tín dụng thanh toán là 0 % . 3. Đối với gia tài là khoản phảiđòi nhà nước Nước Ta, Ngân hàng Nhà nước, Kho bạc Nhà nước, Ủy ban nhândân tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương, các ngân hàng nhà nước chủ trương, thông số rủi ro đáng tiếc tín dụng thanh toán là 0 %. Đối với khoảnphải đòi Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức triển khai tín dụng thanh toán Nước Ta ( VAMC ), Côngty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn Mua bán nợ Nước Ta ( DATC ), thông số rủi ro đáng tiếc là 20 % . 4. Đối với gia tài là khoản phảiđòi tổ chức triển khai kinh tế tài chính quốc tế, thông số rủi ro đáng tiếc tín dụng thanh toán là 0 % . 5. Đối với gia tài là khoản phảiđòi chính phủ nước nhà, ngân hàng nhà nước Trung ương các nước, thông số rủi ro đáng tiếc tín dụng thanh toán áp dụngtheo thứ hạng tin tưởng như sau :
Thứ hạng tin tưởng Từ AAA đến AA – Từ A + đến A – Từ BBB + đến BBB – Từ BB + đến B – Dưới B – hoặc không có xếp hạng
Hệ số rủi ro đáng tiếc tín dụng thanh toán 0 % 20 % 50 % 100 % 150 %
6. Đối với gia tài là khoản phảiđòi các tổ chức triển khai công lập của cơ quan chính phủ ( non-centralgovernment public sector entities ( PSEs ), chính quyền sở tại địa phương các nước, hệ sốrủi ro tín dụng thanh toán vận dụng theo thông số rủi ro đáng tiếc so với khoản phải đòi chính phủ nước nhà đótheo pháp luật tại khoản 5 Điều này . 7. Đối với gia tài là khoản phảiđòi tổ chức triển khai kinh tế tài chính ( gồm có cả tổ chức triển khai tín dụng thanh toán ), thông số rủi ro đáng tiếc tín dụng thanh toán áp dụngnhư sau : a ) Đối với tổ chức triển khai kinh tế tài chính nướcngoài ( gồm có cả tổ chức triển khai tín dụng thanh toán quốc tế ) không phải là tổ chức triển khai kinh tế tài chính quốctế lao lý tạikhoản 20 Điều2Thông tư này, thông số rủi ro đáng tiếc tín dụng thanh toán vận dụng theo thứ hạng tin tưởng như sau :
Thứ hạng tin tưởng Từ AAA đến AA – Từ A + đến BBB – Từ BB + đến B – Dưới B – hoặc không có xếp hạng
Hệ số rủi ro đáng tiếc tín dụng thanh toán 20 % 50 % 100 % 150 %
b ) Đối với Trụ sở ngân hàng nhà nước nướcngoài hoạt động giải trí tại Nước Ta vận dụng thông số rủi ro đáng tiếc tín dụng thanh toán theo thứ hạng tínnhiệm của tổ chức triển khai tín dụng thanh toán quốc tế là ngân hàng nhà nước mẹ . c ) Đối với gia tài là các khoảnphải đòi tổ chức triển khai tín dụng thanh toán trong nước, trừ các khoản phải đòi dưới hình thứcgiao dịch reverse repo đã được tính rủi ro đáng tiếc tín dụng thanh toán đối tác chiến lược theo pháp luật tại khoản4 Điều 8 Thông tư này, thông số rủi ro đáng tiếc tín dụng thanh toán vận dụng như sau :
Thứ hạng tin tưởng AAA đến AA – A + đến BBB – BB + đến BB – B + đến B – Dưới B – và Không có xếp hạng
Khoản phải đòi có thời hạn bắt đầu từ 3 tháng trở lên 20 % 50 % 80 % 100 % 150 %
Khoản phải đòi có thời hạn bắt đầu dưới 3 tháng 10 % 20 % 40 % 50 % 70 %
8. Đối với gia tài là các khoảnmua, góp vốn đầu tư nợ thứ cấp, sàn chứng khoán nợ khác của ngân hàng nhà nước, Trụ sở ngân hàngnước ngoài khác phát hành không bị trừ khỏi Vốn cấp 2 lao lý tại mục 19 PhầnI, điểm A, mục 21 Phần II điểm A, mục 13 điểm B Phụ lục 1 Thông tư này, thông số rủiro tín dụng thanh toán vận dụng theo pháp luật tại điểm b và điểm c khoản 7 Điều này . 9. Đối với gia tài là khoản phảiđòi doanh nghiệp không phải là tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, Trụ sở ngân hàng nhà nước nướcngoài, trừ các khoản phải đòi lao lý tại khoản 10 Điều này, thông số rủi ro đáng tiếc tíndụng vận dụng như sau : a ) Đối với doanh nghiệp vừa và nhỏđược xác lập theo lao lý của pháp lý về trợ giúp tăng trưởng doanh nghiệp vừavà nhỏ, thông số rủi ro đáng tiếc là 90 % ; b ) Đối với các doanh nghiệp khác, ngân hàng nhà nước, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế phải xác lập chỉ tiêu lệch giá, tỷlệ đòn kích bẩy, vốn chủ sở hữu được xác lập trên cơ sở số liệu Báo cáotài chính năm ( Báo cáo kinh tế tài chính hợp nhất ) được truy thuế kiểm toán tại thời gian gần nhất so với cácdoanh nghiệp phải truy thuế kiểm toán độc lập ; Báo cáo kinh tế tài chính năm ( được truy thuế kiểm toán, nếu có ) nộp chocơ quan thuế ( có dẫn chứng đã nộpcho cơ quan thuế ) tại thời gian gần nhất so với doanh nghiệp không phải kiểmtoán độc lập theo pháp luật của pháp lý như sau : – Doanh thu lấy số liệu trên Báo cáo kếtquả hoạt động giải trí kinh doanh thương mại ; – Tỷ lệ đòn kích bẩy = Tổng Nợ vay / Tổng tàisản ; Trong đó : Tổng Nợ vay ( total debt ) đượcxác định bằng tổng của các khoản mục vay và nợ thuê kinh tế tài chính thời gian ngắn với khoảnmục vay và nợ thuê kinh tế tài chính dài hạn theo pháp luật hiện hành về kế toán . – Vốn chủ sở hữu lấy số liệu trên Bảngcân đối kế toán . ( i ) Hệ số rủi ro đáng tiếc tín dụngáp dụng theo chỉ tiêu lệch giá, tỷ suất đòn kích bẩy, vốn chủ sở hữu của doanhnghiệp như sau :
Mọi Người Cũng Xem   Hướng dẫn chuyển dữ liệu và ứng dụng sang máy tính Windows 10 khác
Doanh thu dưới 100 tỷ đồng Doanh thu từ 100 tỷ đồng đến dưới 400 tỷ đồng Doanh thu từ 400 tỷ đồng đến 1500 tỷ đồng Doanh thu trên 1500 tỷ đồng
Tỷ lệ đòn kích bẩy dưới 25 % 100 % 80 % 60 % 50 %
Tỷ lệ đòn kích bẩy từ 25 % đến 50 % 125 % 110 % 95 % 80 %
Tỷ lệ đòn kích bẩy trên 50 % 160 % 150 % 140 % 120 %
Vốn chủ sở hữu âm hoặc bằng 0 250 %
( ii ) Hệ số rủi ro đáng tiếc tín dụng thanh toán 200 % đượcáp dụng so với các doanh nghiệp không cung ứng Báo cáo kinh tế tài chính cho ngânhàng, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế để tính các chỉ tiêu doanhthu, tỷ suất đòn kích bẩy, vốn chủ sởhữu ; ( iii ) Đối với các doanh nghiệpthành lập mới ( không gồm có các trường hợp xây dựng do tổ chức triển khai lại, chuyển đổihình thức pháp lý, … ), hoạt động giải trí chưa được 01 năm, thông số rủi ro đáng tiếc tín dụng thanh toán là150 % . c ) Đối với khoản cấp tín dụng thanh toán chuyênbiệt là khoản cấp tín dụng thanh toán hỗ trợ vốn dự án Bất Động Sản, hỗ trợ vốn máy móc thiết bị và tài trợhàng hóa, thông số rủi ro đáng tiếc tín dụng thanh toán vận dụng thông số cao hơn giữa thông số rủiro tín dụng thanh toán 160 % và thông số rủi ro đáng tiếc tín dụngđối với doanh nghiệp theo lao lý tại điểm b khoản 9 Điều này . 10. Đối với gia tài là khoản cho vaybảo đảm bằng bất động sản, thông số rủi ro đáng tiếc tín dụng thanh toán vận dụng như sau : a ) Ngân hàng, Trụ sở ngân hàngnước ngoài phải xác lập Tỷlệ bảo vệ ( viết tắt là LTV ) so với khoảnphải đòi được bảo vệ bằng bất động sảnnhư sau : ( i ) Tỷ lệ bảo vệ ( LTV ) = Tổng sốdư khoản phải đòi / Giá trị của gia tài bảo vệ. Trong đó : – Tổng số dư khoản phải đòibao gồm tổng số dư ( đã giải ngân cho vay và số dư chưa giải ngân cho vay ) của khoản phải đòi vàsố dư ( đã giải ngân cho vay và số dư chưa giải ngân cho vay ) của các khoản phải đòi khác được bảođảm bằng bất động sản đó tại ngân hàng nhà nước, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế ; – Giá trị của gia tài bảo vệ là giá trịcủa bất động sản bảo vệ cho các khoản phải đòi đó được xác lập tại thời điểmxét duyệt cho vay . ( ii ) Tỷ lệ bảo vệ ( LTV ) phảiđược xác lập lại khi ngân hàng nhà nước, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế có thông tingiá trị của gia tài bảo vệ bị suy giảm trên 30 % so với giá trị tại thời điểmxác định gần nhất . b ) Hệ số rủi ro đáng tiếc tín dụng thanh toán áp dụngđối với khoản phải đòi được bảo vệ bằng bất động sản không kinh doanh thương mại theo chỉtiêu Tỷ lệ bảo vệ ( LTV ) như sau :
LTV LTV dưới 40 % LTV từ 40 % trở lên đến dưới 60 % LTV từ 60 % trở lên đến dưới 80 % LTV từ 80 % trở lên đến dưới 90 % LTV từ 90 % trở lên đến dưới 100 % LTV từ 100 % trở lên
Hệ số rủi ro đáng tiếc 30 % 40 % 50 % 70 % 80 % 100 %
c ) Đối với khoản phải đòi được đảmbảo bằng bất động sản kinh doanh thương mại, thông số rủi ro đáng tiếc tín dụng thanh toán vận dụng theo chỉ tiêu Tỷlệ bảo vệ ( LTV ) so với khoản phải đòi được bảo vệ bằng bất động sản kinhdoanh như sau :
LTV dưới 60 % LTV từ 60 % trở lên đến dưới 75 % LTV từ 75 % trở lên
Khoản phải đòi được bảo vệ bằng bất động sản kinh doanh thương mại 75 % 100 % 120 %
d ) Đối với khoản phải đòi được đảmbảo bằng bất động sảnlà hỗn hợp bất động sản kinh doanh thương mại và bất động sản không kinh doanh thương mại, thông số rủi rotín dụng được xác lập riêng cho từng bất động sản kinh doanh thương mại và bất động sảnkhông kinh doanh thương mại tương ứng theo tỷ suất tổng diện tích quy hoạnh mặt phẳng của bất động sản ; đ ) Hệ số rủi ro đáng tiếc tín dụng thanh toán 150 % được vận dụng so với khoản phải đòi được bảo vệ bằng bất động sản mà ngânhàng, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế không có thông tin về Tỷ lệ bảo vệ ( LTV ) ; e ) Hệ số rủi ro đáng tiếc tín dụng thanh toán 200 % đượcáp dụng so với gia tài là khoản cấp tín dụng thanh toán tàitrợ dự án Bất Động Sản kinh doanh thương mại bất động sản . 11. Đối với gia tài là khoản cho vaythế chấp nhà, ngân hàng nhà nước, Trụ sở ngân hàng nhà nước nước ngoàithực hiện như sau : a ) Xác định Tỷ lệ bảo vệ ( LTV ) theo pháp luật tại khoản 10 Điều này và Tỷ lệ thu nhập ( viết tắt là DSC ) đối vớikhoản cho vay thế chấp ngân hàng nhà như sau : ( i ) Tỷ lệ thu nhập ( DSC ) = Tổng sốdư phải hoàn trả trong năm / Tổng thu nhập trong năm của người mua . Trong đó : – Tổng số dư phải hoàn trả trong nămbao gồm số dư nợ gốc và số dư nợ lãi ; – Tổng thu nhập trong năm của kháchhàng là thu nhập trong năm tính DSC của người mua sau khi đã trừ thuế thu nhậptheo pháp luật và không gồm có thu nhập từ việc cho thuê nhà hình thành từ khoảncho vay đó. Trường hợp, người mua cá thể là đại diện thay mặt ủy quyền cho hộ gia đìnhtham gia quan hệ vay vốn thì tổng thu nhập trong năm của người mua được xác địnhtheo tổng thu nhập củacác thành viên đồng trả nợ của hộ mái ấm gia đình . ( ii ) Tỷ lệ thu nhập ( DSC ) phải được xác địnhlại khi ngân hàng nhà nước, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế có thông tin đổi khác về tổngthu nhập của người mua . b ) Hệ số rủi ro đáng tiếc vận dụng cho khoảncho vay thế chấp ngân hàng nhà ở theo Tỷ lệ bảo vệ ( LTV ) và Tỷ lệ thu nhập ( DSC ) nhưsau :
Các khoản cho vay thế chấp ngân hàng nhà ở LTV dưới 40 % LTV từ 40 % trở lên đến dưới 60 % LTV từ 60 % trở lên đến dưới 80 % LTV từ 80 % trở lên đến dưới 90 % LTV từ 90 % trở lên đến dưới 100 % LTV từ 100 % trở lên
DSC từ 35 % trở xuống 25 % 30 % 40 % 50 % 60 % 80 %
DSC trên 35 % 30 % 40 % 50 % 70 % 80 % 100 %
c ) Hệ số rủi ro đáng tiếc tín dụng thanh toán 200 % đượcáp dụng so với khoản cho vay thế chấp ngân hàng nhà mà ngân hàng nhà nước, Trụ sở ngân hàng nhà nước nướcngoài không có thông tin về Tỷ lệ bảo vệ ( LTV ) và / hoặc Tỷ lệ thu nhập ( DSC ) . 12. Đối với gia tài là hạng mục cấptín dụng kinh doanh bán lẻ, thông số rủi ro đáng tiếc tín dụng thanh toán là 75 % . 13. Đối với khoản nợ xấu, thông số rủi ro đáng tiếc tín dụngáp dụng như sau : a ) Đối với khoản nợ xấu có dự phòngcụ thể nhỏ hơn 20 % giá trị của khoản nợ xấu ( trừ khoản nợ xấu là khoản cho vaythế chấp nhà có dự trữ đơn cử nhỏ hơn 20 % giá trị của khoản nợ xấu ), thông số rủiro tín dụng thanh toán là 150 % ; b ) Đối với khoản nợ xấu có dựphòng đơn cử từ 20 % đến 50 % giá trị của khoản nợ xấu, khoản nợ xấu là khoản chovay thế chấp ngân hàng nhà có dự trữ đơn cử nhỏ hơn 20 % giá trị của khoản nợ xấu, thông số rủi ro đáng tiếc tín dụnglà 100 % ; c ) Đối với khoản nợ xấu có dựphòng đơn cử lớn hơn 50 % giá trịcủa khoản nợ xấu, khoản nợ xấu là khoản cho vay thế chấp ngân hàng nhà và có dự trữ cụthể từ 20 % giá trị của khoản nợ xấu trở lên, thông số rủi ro đáng tiếc tín dụng thanh toán là50 % . 14. Đối với gia tài là các khoảnphải thu phát sinh từ việc bán nợ xấu ( không gồm có các khoản phải thu phátsinh trong quy trình bán nợ xấu cho Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức triển khai tíndụng Nước Ta và Công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn Mua bán nợ Nước Ta ), thông số rủi rotín dụng là 200 % . 15. Đối với gia tài là công cụ vốnchủ chiếm hữu, mua CP của doanh nghiệp ( trừ các khoản góp vốn đầu tư đã trừ khỏi vốntự có pháp luật tại Phụ lục 1 kèm theo Thông tư này ) và các khoản cho vay để góp vốn đầu tư, kinh doanh thương mại sàn chứng khoán, khoản cho vay thanh toán giao dịch ký quỹ của công tychứng khoán, thông số rủi ro đáng tiếc tín dụnglà 150 % . 16. Đối với gia tài là các khoảncho thuê kinh tế tài chính, thông số rủi ro đáng tiếc tín dụng thanh toán vận dụng thông số cao hơn giữahệ số rủi ro đáng tiếc tín dụng thanh toán 160 % và thông số rủi ro đáng tiếc tín dụng thanh toán so với doanh nghiệp thuêtài chính theo pháp luật tại điểm b khoản 9 Điều này . 17. Đối với gia tài là các khoảnmua lại khoản phải thu có bảo lưu quyền truy đòi của công ty kinh tế tài chính, công tycho thuê kinh tế tài chính theo pháp luật, thông số rủi ro đáng tiếc tín dụngáp dụng thông số rủi ro đáng tiếc của khoảnphải đòi đối vớibên bán khoản phải thu . Đối với các khoản mua lại khoản phải thu củacông ty kinh tế tài chính, công ty cho thuê kinh tế tài chính, thông số rủi ro đáng tiếc tín dụngáp dụng thông số rủi ro đáng tiếc của khoản phải đòi . 18. Đối với các gia tài khác trênbảng cân đối kế toán trừ các gia tài pháp luật tại khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản4, khoản 5, khoản 6, khoản 7, khoản 8, khoản 9, khoản 10, khoản 11, khoản 12, khoản 13, khoản 14, khoản 15, khoản 16 và khoản 17 Điều này, thông số rủi ro đáng tiếc tín dụnglà 100 % .

Điều 10. Hệ số chuyểnđổi (CCF)

1. Hệ số quy đổi 10 % áp dụngđối với : a ) Cam kết ngoại bảng ( gồm có cảhạn mức tín dụng thanh toán chưa sử dụng ) mà ngân hàng nhà nước, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế cóquyền hủy ngang hoặc tự động hóa hủy ngang khi người mua vi phạm điều kiện kèm theo hủyngang hoặc suy giảm năng lực thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm ; b ) Hạn mức tín dụng thanh toán chưa sử dụng củathẻ tín dụng thanh toán . 2. Hệ số quy đổi 20 % vận dụng đốivới các thanh toán giao dịch phát hành hoặc xác nhận thư tín dụng thương mại dựa trên chứngtừ vận tải đường bộ, có thời hạn gốc từ 1 năm trở xuống . 3. Hệ số quy đổi 50 % vận dụng đốivới : a ) Các thanh toán giao dịch phát hành hoặcxác nhận thư tín dụng thương mại dựa trên chứng từ vận tải đường bộ, có thời hạn gốctrên 1 năm ; b ) Nợ tiềm tàng dựa trên hoạt độngcụ thể ( ví dụ : bảo lãnh triển khai hợp đồng, bảo lãnh dự thầu, thư tín dụng dự trữ cho hoạt động giải trí đơn cử ) ; c ) Bảo lãnh phát hành sàn chứng khoán, sách vở có giá . 4. Hệ số quy đổi 100 % áp dụngđối với : a ) Các cam kết ngoại bảng tươngđương khoản cho vay ( ví dụ : cam kết cho vay không hủy ngang là cam kết cho vaykhông thể hủy bỏ hoặc đổi khác dưới bất kỳhình thức nào so với những cam kết đãđược thiết lập, trừ trường hợp phải hủy bỏ hoặc biến hóa theo lao lý của pháp lý ; các khoản bảo lãnh, thư tín dụngdự phòng bảo vệ nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính cho khoản nợ hoặc trái phiếu ; hạn mức tín dụngchưa giải ngân cho vay không hủy ngang, … ) ; b ) Các khoản đồng ý giao dịch thanh toán ( ví dụ : ký hậu đồng ý giao dịch thanh toán bộ chứng từ, … ) ; c ) Nghĩa vụ thanh toán giao dịch của ngânhàng, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế trong thanh toán giao dịch bán giấy từ có giá có bảolưu quyền truy đòi khi bênphát hành không thực hiệncam kết ; d ) Các hợp đồng kỳ hạn về gia tài, tiền gửi và các sàn chứng khoán trả trước một phần mà ngân hàng nhà nước, Trụ sở ngânhàng quốc tế cam kết thực thi ; đ ) Các cam kết ngoại bảng chưa đượcquy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3, điểm a, điểm b, điểm c, và điểm d khoản4 Điều này . 5. Đối với cam kết ngoại bảng làcam kết phân phối một cam kết ngoại bảng ( ví dụ : cam kết cấp bảo lãnh, cam kếtphát hành thư tín dụng, … ), thông số quy đổi là thông số thấp hơn giữa thông số chuyểnđổi của cam kết phân phối cam kết ngoại bảng và thông số quy đổi của cam kết ngoạibảng được cam kếtcung cấp .

Điều 11. Giảm thiểu rủiro tín dụng

1. Ngân hàng, Trụ sở ngân hàngnước ngoài được kiểm soát và điều chỉnh giảm giá trị khoản phải đòi, thanh toán giao dịch theo các biệnpháp giảm thiểu rủi ro đáng tiếc tín dụng thanh toán lao lý tại khoản 2 Điều này . Xem thêm : Soạn Bài Văn Bản Đề Nghị Lớp 7 Mẫu, Soạn Bài Văn Bản Đề Nghị 2. Việc giảm thiểu rủi ro đáng tiếc tín dụngquy định tại khoản 1 Điều này được triển khai bằng một hoặc phối hợp các biệnpháp sau đây : a ) Tài sản bảo vệ ; b ) Bù trừ số dư nội bảng ; c ) Bảo lãnh của bên thứ ba ;

d) Sản phẩm phái sinh tín dụng.

3. Việc giảm thiểu rủi ro đáng tiếc tín dụngquy định tại khoản 1 Điều này phải bảo vệ nguyên tắc sau đây : a ) Biện pháp giảm thiểu rủi ro đáng tiếc tíndụng phải được triển khai theo lao lý của pháp lý tương quan. Hồ sơ ( sách vở, văn bản, … ) của loại sản phẩm phái sinh tín dụng thanh toán và bù trừ số dư nội bảng phải được cácbên ký hợp lệ, phải nêu rõ nghĩa vụ và trách nhiệm, nghĩa vụ và trách nhiệm của các bên tham gia, có hiệu lực hiện hành pháplý và tiếp tục được r

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Cách tính

Điều hướng bài viết

Related Posts

About The Author

Add Comment