Vốn cố định là gì? Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định – https://hoasenhomes.vn

( Last Updated On : 18/11/2021 )

1. Khái niệm vốn cố định

Để hoạt động giải trí doanh nghiệp phải có TSCĐ. Số vốn góp vốn đầu tư ứng trước để shopping, thiết kế xây dựng hay lắp ráp TSCĐ hữu hình hay vô hình dung của doanh nghiệp và những gia tài dài hạn khác được gọi là vốn cố định của doanh nghiệp .

Xem: Tài sản cố định là gì? Phân loại, nguyên giá, thời gian trích khấu hao

Trong quy trình hoạt động giải trí, TSCĐ bị hao mòn dần, phần giá trị hao mòn đó được trích chuyển vào ngân sách kinh doanh thương mại của doanh nghiệp và do đó, số vốn doanh nghiệp phải ứng trước để hình thành TSCĐ cũng giảm dần theo quy trình hao mòn dần của TSCĐ trong quy trình sử dụng . Như vậy, “ vốn cố định trong doanh nghiệp là biểu lộ bằng tiền của hàng loạt giá trị của TSCĐ và những gia tài dài hạn khác hiện có của doanh nghiệp ở một thời gian nhất định ” . Vốn cố định trong doanh nghiệp gồm có : Giá trị TSCĐ, số tiền góp vốn đầu tư kinh tế tài chính dài hạn, ngân sách kiến thiết xây dựng cơ bản dở dang, bất động sản góp vốn đầu tư … Quy mô của vốn cố định sẽ quyết định hành động quy mô của TSCĐ, tác động ảnh hưởng rất lớn đến trình độ trang bị kỹ thuật và công nghệ tiên tiến, năng lượng kinh doanh thương mại của doanh nghiệp .

Đặc điểm vốn cố định:

Vốn cố định là biểu lộ bằng tiền của TSCĐ nên đặc thù của vốn cố định cũng nhờ vào vào đặc thù của TSCĐ, các đặc thù đó là :
  • Vốn cố định của doanh nghiệp tham gia vào nhiều chu kỳ SXKD, giá trị của vốn cố định được dịch chuyển dần từng phần vào giá trị sản phẩm hoàn thành; giá trị dịch chuyển dần đó tương ứng với mức độ hao mòn thực tế của TSCĐ và phần giá trị này sẽ được bù đắp bởi doanh thu tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp dưới hình thức trích lập quỹ (vốn) khấu
  • Sau mỗi chu kỳ SXKD, phần vốn được luân chuyển vào giá trị sản phẩm lũy kế lại, song phần vốn đầu tư ban đầu vào TSCĐ lại dần dần giảm xuống cho đến khi TSCĐ đã khấu hao xong, giá trị của nó dịch chuyển hết vào giá trị sản phẩm đã sản xuất thì vốn cố định mới hoàn thành một vòng luân chuyển.

2. Công thức xác lập vốn cố định

Vốn cố định tại thời gian đầu kỳ ( cuối kỳ ) = Nguyên giá TSCĐ tại thời gian đầu kỳ – Số khấu hao lũy kế đến đầu kỳ ( cuối kỳ ) Trong đó : Số khấu hao lũy kế là tổng số số khấu hao đã trích vào chi phí sản xuất, kinh doanh thương mại qua các kỳ SXKD của TSCĐ tính đến thời gian báo cáo giải trình .

3. Nâng cao hiệu suất cao sử dụng vốn cố định

3.1. Các chỉ tiêu nhìn nhận hiệu suất cao sử dụng vốn cố định

a. Hệ số doanh thu trên vốn cố định

Chỉ tiêu này phản ánh cứ 1 đồng vốn cố định tham gia vào kinh doanh thương mại trong kỳ tạo ra được bao nhiêu đồng lệch giá thuần và được xác lập theo công thức : Hệ số lệch giá trên vốn cố định = Doanh thu thuần trong kỳ / Vốn cố định trung bình trong kỳ Vốn cố định trung bình trong kỳ được xác lập bằng cách lấy vốn cố định tại thời gian đầu kỳ cộng với vốn cố định tại thời gian cuối kỳ chia 2 .

b. Hệ số lợi nhuận trên vốn cố định

Chỉ tiêu này phản ánh cứ một đồng vốn cố định tham gia vào kinh doanh thương mại trong kỳ tạo ra bao nhiêu đồng doanh thu trước thuế ( hoặc doanh thu sau thuế ) và được xác lập theo công thức : Hệ số doanh thu trên vốn cố định = Lợi nhuận trước thuế ( hoặc sau thuế ) / Vốn cố định trung bình trong kỳ Ví dụ : Công ty Phương Nam có tài liệu về tình hình sử dụng vốn cố định trong hai năm như sau : Đvt : triệu đồng
Chỉ tiêu Năm N Năm N+1
1. Doanh thu thuần 45.500 48.000
2. Giá vốn hàng bán 42.800 44.800
3. Chi phí bán hàng và chi phí QLDN 2.100 2.500
4. Vốn cố định bình quân 14.000 16.000
Yêu cầu : Tính chỉ tiêu hiệu suất cao sử dụng vốn cố định trong hai năm và nhận xét về tình hình sử dụng vốn cố định năm N + 1 so với năm N .Bài giải : – Lợi nhuận hoạt động giải trí SXKD : Năm N : 45.500 – ( 42.800 + 2.100 ) = 600 triệu đồng

Năm N+1: 48.000 – (44.800 + 2.500) = 700 triệu đồng

– Hiệu quả sử dụng vốn cố định : + Hệ số lệch giá trên vốn cố định : Năm N : 45.500 : 14.000 = 3,25 Năm N + 1 : 48.000 : 16.000 = 3,00 + Hệ số doanh thu trên vốn cố định : Năm N : 600 : 14.000 = 0,0428 Năm N + 1 : 700 : 16.000 = 0,04375 * Nhận xét : Qua số liệu đo lường và thống kê trên, ta thấy :
  • Hệ số doanh thu trên vốn cố định: Cứ một đồng vốn cố định trong năm N tạo ra được 3,25 đồng doanh thu thuần, trong khi đó trong năm N+1 cứ một đồng vốn cố định tạo ra 3,00 đồng doanh thu thuần. Như vậy hiệu quả một đồng vốn cố định trong năm N cao hơn năm N+1 vì tạo ra nhiều hơn 0,25đ doanh thu thuần trên 1 đồng vốn. Tuy nhiên mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp là lợi nhuận, do đó cần xét thêm ở hệ số lợi nhuận trên vốn cố định:
  • Hệ số lợi nhuận trên vốn cố định: Trong năm N, cứ một đồng vốn cố định tạo ra được 0,0428đ lợi nhuận, trong khi đó trong năm N+1 cứ một đồng vốn cố định tạo ra được 0,04375đ lợi nhuận. Như vậy, năm N+1 so với năm N cứ một đồng vốn cố định tạo ra nhiều hơn 0,00095đ lợi nhuận. Điều này thể hiện trong năm N+1 doanh nghiệp sử dụng vốn cố định có hiệu quả hơn năm

2. Biện pháp nâng cao hiệu suất cao sử dụng vốn cố định

Trong các doanh nghiệp sản xuất, vốn cố định thường chiếm tỷ trọng lớn hơn các doanh nghiệp thương mại. Quy mô và trình độ trang bị máy móc thiết bị là tác nhân quyết định hành động năng lực tăng trưởng và cạnh tranh đối đầu của doanh nghiệp. Vốn cố định tham gia vào nhiều chu kỳ luân hồi kinh doanh thương mại và giá trị của nó được tịch thu từ từ. Trong chu kỳ luân hồi hoạt động của mình, giá trị của vốn cố định luôn luôn bị rình rập đe dọa bởi các tác nhân lạm phát kinh tế, hao mòn vô hình dung, thiên tai, kinh doanh thương mại kém hiệu suất cao … Do vậy cần phải tổ chức triển khai tốt việc quản trị và sử dụng vốn cố định để giúp doanh nghiệp bảo toàn và tăng trưởng vốn kinh doanh thương mại, tiết kiệm ngân sách và chi phí ngân sách và hạ giá tiền mẫu sản phẩm, góp thêm phần làm tăng doanh thu của doanh nghiệp . Để không ngừng nâng cao hiệu suất cao sử dụng vốn cố định cần triển khai các giải pháp sau đây : – Huy động tối đa TSCĐ hiện có vào hoạt động giải trí kinh doanh thương mại . – Điều chỉnh cơ cấu tổ chức TSCĐ hài hòa và hợp lý để khai thác hết hiệu suất của TSCĐ . – Chú trọng triển khai thay đổi TSCĐ một cách kịp thời để tăng cường sức cạnh tranh đối đầu của doanh nghiệp . – Khi nền kinh tế tài chính ở mức lạm phát kinh tế cao, cần triển khai kiểm soát và điều chỉnh lại nguyên giá và giá trị còn lại của TSCĐ để bảo vệ tịch thu không thiếu vốn cố định của doanh nghiệp . – Tích cực tịch thu vốn để bảo toàn vốn cố định, đơn cử : + Thực hiện khấu hao TSCĐ một cách hài hòa và hợp lý, tính đúng và tính đủ hao mòn hữu hình lẫn hao mòn vô hình dung để bảo vệ tịch thu rất đầy đủ, kịp thời vốn cố định ; + Đánh giá lại giá trị gia tài khi giá thị trường đổi khác . – Cho thuê, nhượng bán, thanh lý kịp thời những TSCĐ không cần dùng, chưa cần dùng, đang dùng nhưng kém hiệu suất cao . – Chủ động triển khai các giải pháp phòng ngừa rủi ro đáng tiếc, bảo toàn vốn bằng các giải pháp như mua bảo hiểm gia tài, trích lập quỹ dự trữ kinh tế tài chính . – Thực hiện nghiêm chỉnh chính sách, nghĩa vụ và trách nhiệm và quyền hạn vật chất so với người dữ gìn và bảo vệ và sử dụng TSCĐ . – Thực hiện tốt việc bảo trì, sữa chữa tiếp tục và sữa chữa lớn định kỳ để tránh thực trạng TSCĐ bị hư hỏng trước thời hạn và lê dài tuổi thọ của TSCĐ . – Sử dụng đòn kích bẩy kinh tế tài chính nhằm mục đích nâng cao hiệu suất sử dụng của máy móc, thiết bị hiện có của đơn vị chức năng như chính sách thưởng, phạt về dữ gìn và bảo vệ, sử dụng thiết bị …

(Nguồn tài liệu: ThS. Trần Thị Hòa và CN. Trần Đình Thảo, Giáo trình tài chính doanh nghiệp, 2014)

Related Posts

About The Author

Add Comment