Cách xưng hô với người quá cố

 • Ông sơ, bà sơ :

  Cao tổ phụ, cao tổ mẫu .

 • Chít :

  Huyền tôn .

 • Ông cố, bà cố :

  Tằng tỉ phụ, tằng tỉ mẫu .

 • Chắt :

  Tằng tôn .

 • Ông nội, bà nội :

  Nội tổ phụ, nội tổ mẫu .

 • Cháu nội :

  Nội tôn .

 • Ông nội, bà nội chết rồi thì xưng :

  Nội tổ khảo, nội tổ tỷ .

 • Cháu xưng là :

  Nội tôn .

 • Cháu nối dòng xưng là :

  Đích tôn : ( cháu nội ) .

 • Ông ngoại, bà ngoại :

  Ngoại tổ phụ, ngoại tổ mẫu : ( cũng gọi là ngoại công, ngoại bà ) .

 • Ông ngoại, bà ngoại chết rồi thì xưng :

  Ngoại tổ khảo, ngoại tổ tỷ .

 • Cháu ngoại :

  Ngoại tôn .

 • Ông nội vợ, bà nội vợ :

  Nhạc tổ phụ, nhạc tổ mẫu .

 • Ông nội vợ, bà nội vợ chết rồi thì xưng :

  Nhạc tổ khảo, nhạc tổ tỷ .

 • Cháu nội rể :

  Tôn nữ tế .

 • Cha mẹ chết rồi thì xưng :

  Hiển khảo, hiển tỷ .

 • Cha chết rồi thì con tự xưng là :

  Cô tử ( con trai ), cô nữ ( con gái ) .

 • Mẹ chết rồi thì con tự xưng là :

  Ai tử ( con trai ), ai nữ ( con gái ) .

 • Cha mẹ đều chết hết thì con tự xưng là :

  Cô ai tử, cô ai nữ .

 • Cha ruột :

  Thân phụ .

 • Cha ghẻ :

  Kế phụ .

 • Cha nuôi :

  Dưỡng phụ .

 • Cha đỡ đầu :

  Nghĩa phụ .

 • Con trai lớn :

  Trưởng tử, trưởng nam .

 • Con gái lớn :

  Trưởng nữ .

 • Con kế :

  Thứ nam, thứ nữ .

 • Con út :

  Trai : Quý nam, vãn nam. Gái : Quý nữ, vãn nữ .

 • Mẹ ruột :

  Sinh mẫu, từ mẫu .

 • Mẹ ghẻ :

  Kế mẫu : Con của bà vợ nhỏ gọi vợ lớn của cha là Đích mẫu .

 • Mẹ nuôi :

  Dưỡng mẫu .

 • Mẹ có chồng khác :

  Giá mẫu .

 • Má nhỏ, tức vợ bé của cha :

  Thứ mẫu .

 • Mẹ bị cha từ bỏ :

  Xuất mẫu .

 • Bà vú :

  Nhũ mẫu .

 • Chú, bác vợ :

  Thúc nhạc, bá nhạc .

 • Cháu rể :

  Điệt nữ tế .

 • Chú, bác ruột :

  Thúc phụ, bá phụ .

 • Vợ của chú :

  Thiếm, Thẩm .

 • Cháu của chú và bác

  , tự xưng là nội điệt .

 • Cha chồng

  : Chương phụ .

 • Dâu lớn

  : Trưởng tức .

 • Dâu thứ

  : Thứ tức .

 • Dâu út :

  Quý tức .

 • Cha vợ

  ( sống ) : Nhạc phụ, ( chết ) : Ngoại khảo .

 • Mẹ vợ

  ( sống ) : Nhạc mẫu, ( chết ) : Ngoại tỷ .

 • Rể :

  Tế .

 • Chị, em gái của cha

  , ta gọi bằng cô : Thân cô .

 • Ta tự xưng là

  : Nội điệt .

 • Chồng của cô

  : Dượng : Cô trượng, tôn trượng .

 • Chồng của dì :

  Dượng : Di trượng, biểu trượng .

 • Cậu, mợ :

  Cựu phụ, cựu mẫu. Mợ còn gọi là : Câm .

 • Còn ta tự xưng là :

  Sanh tôn .

 • Cậu vợ :

  Cựu nhạc .

 • Cháu rể :

  Sanh tế .

 • Vợ :

  Chuyết kinh, vợ chết rồi : Tẩn .

 • Ta tự xưng :

  Lương phu, Kiểu châm .

 • Vợ bé :

  Thứ thê, trắc thất .

 • Vợ lớn

  : Chánh thất .

 • Vợ sau

  ( vợ chết rồi cưới vợ khác ) : Kế thất .

 • Anh ruột

  : Bào huynh .

 • Em trai

  : Bào đệ, cũng gọi : Xá đệ .

 • Em gái

  : Bào muội, cũng gọi : Xá muội

 • Chị ruột

  : Bào tỷ .

 • Anh rể

  : Tỷ trượng .

 • Em rể :

  Muội trượng .

 • Anh rể :

  Tỷ phu .

 • Em rể :

  Muội trượng, còn gọi : Khâm đệ .

 • Chị dâu

  : Tợ phụ, Tẩu, hoặc tẩu tử .

 • Em dâu

  : Đệ phụ, Đệ tức .

 • Chị chồng

  : Đại cô .

 • Em chồng :

  Tiểu cô .

 • Anh chồng

  : Phu huynh : Đại bá .

 • Em chồng

  : Phu đệ, Tiểu thúc .

 • Chị vợ :

  Đại di .

 • Em vợ ( gái ) :

  Tiểu di tử, Thê muội .

 • Anh vợ :

  Thê huynh : Đại cựu : Ngoại huynh .

 • Em vợ ( trai ) :

  Thê đệ, Tiểu cựu tử .

 • Con gái đã có chồng

  : Giá nữ .

 • Con gái chưa có chồng

  : Sương nữ .

 • Cha ghẻ

  , con tự xưng : Chấp tử .

 • Tớ trai

  : Nghĩa bộc .

 • Tớ gái

  : Nghĩa nô .

 • Cha chết trước, sau ông nội chết, tôn con của trưởng tử đứng để tang

  , gọi là : Đích tôn thừa trọng .

 • Cha, mẹ chết chưa chôn

  : Cố phụ, cố mẫu .

 • Cha, mẹ chết đã chôn :

  Hiền khảo, hiển tỷ .

 • Mới chết

  : Tử .

 • Đã chôn

  : Vong .

 • Anh em chú bác ruột với cha mình :

  Đường bá, đường thúc, đường cô, mình tự xưng là : Đường tôn .

 • Anh em bạn với cha mình

  : Niên bá, quý thúc, lịnh cô. Mình là cháu, tự xưng là : Thiểm điệt, lịnh điệt .

 • Chú, bác của cha mình

  , mình kêu : Tổ bá, tổ túc, tổ cô .

 • Mình là cháu 

  thì tự xưng là : Vân tôn

Related Posts

About The Author

Add Comment