cửa gỗ trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Nếu ta muốn giết cậu thì cậu nghĩ là ta lại để 1 cánh cửa gỗ ngăn đường à?

If I wanted to kill you, do you think I’d let a wooden door stop me?

OpenSubtitles2018. v3

Cánh cửa gỗ nhỏ sẽ mở ra, và nó sẽ là kết thúc nỗi khổ đau này.

The little wooden door will open up, and it will be the end of this torment.

OpenSubtitles2018. v3

Anh không mở cửa cho cô, nhưng anh cũng không đóng sập cánh cửa gỗ vào mặt cô.

Hedidn’t open the screen for her, but he hadn’t slammed the wood door in her face either.

Literature

Mọi cánh cửa gỗ trong tầm nhìn của chúng tôi đã được đóng chặt.

Every wood door within our range of vision was closed tight.

Literature

Bà đóng cánh cửa gỗ lại sau lưng chúng tôi, đi đến điện thoại và la lên.

“She shut the wood door behind us, went to the telephone and shouted, “”Gimme Mr.”

Literature

Cô lại giơ tay lên và gần như đứng tim khi cánh cửa gỗ bật ra trước khi cô kịp gõ.

She raised her hand once more and nearly jumped out of her skin when the wooden door Swung open before she could knock.

Literature

* 34 Vua làm hai cánh cửa bằng gỗ bách xù.

* 34 And he made two doors of juniper wood.

jw2019

Một vài gia đình còn quyên góp cửagỗ giường để sửa chữa những con đường.

Some families donated their doors and wooden beds to repair roads .

QED

Đặc trưng của điểm tham quan này là cây cối tốt tươi, cửa sổ gỗ sồi.

To the right of these is timber framing and a window.

WikiMatrix

Bởi vì các cánh cửa gỗ các thay đổi trong giọng nói của Gregor đã không thực sự đáng chú ý bên ngoài, do đó, người mẹ của mình bình tĩnh lại với lời giải thích này và xáo trộn đi.

Because of the wooden door the change in Gregor’s voice was not really noticeable outside, so his mother calmed down with this explanation and shuffled off .

QED

31 Tại lối ra vào của gian trong cùng, vua làm các cửa bằng gỗ tùng, các trụ bên và cột cửa, là phần thứ năm.

31 And for the entrance of the innermost room he made doors of pinewood, side pillars, and doorposts, as a fifth part.

jw2019

33 Tương tự, tại lối ra vào của đền thờ,* vua cũng làm các cột cửa bằng gỗ tùng, thuộc phần thứ tư.

33 For the entrance of the temple,* that was how he made the doorposts of pinewood, belonging to a fourth part.

jw2019

Từ sau Siêu bão Pamela năm 1976 các cấu trúc nhà cửa bằng gỗ đã được thay thế bằng các cấu trúc bê tông.

Since Typhoon Pamela in 1976, wooden structures have been largely replaced by concrete structures.

WikiMatrix

Có một đi bộ nguyệt quế- hedged cong quanh khu vườn bí mật và kết thúc tại cửa khẩu mở cửa vào gỗ, trong công viên.

There was a laurel – hedged walk which curved round the secret garden and ended at a gate which opened into a wood, in the park .

QED

Chúng ta cần phải làm như Phao-lô, thành thật nhìn nhận bất cứ “cửa bằng gỗ” nào có thể hiện hữu trong con người chúng ta.

(James 1:14, 15) We need to be like Paul, honestly acknowledging any ‘gates of wood’ that may exist.

jw2019

Mary Power bước ra từ tiệm may và cả hai cùng leo lên chiếc cầu thang giữa tiệm may và cửa hàng đồ gỗ.

Mary Power came out of the tailor shop, and together they climbed the outdoor stairs between it and the furniture store.

Literature

Cô Bow, cô biết vì sao có ván gỗ trên cửa sổ căn nhà này không?

Miss Bow, do you know why there are boards on the windows of this house?

OpenSubtitles2018. v3

Theo Công báo Sibu xuất bản ngày 24 tháng 1 năm 1871, Sibu có 60 cửa hàng dựng từ gỗ.

According to Sarawak Gazette, on 24 January 1871, there were 60 wooden shops in Sibu.

WikiMatrix

Khi bố ở nhà, cây súng luôn nằm ngang trên hai chiếc móc gỗ trên khung cửa.

When Pa was at home the gun always lay across those two wooden hooks above the door.

Literature

Đặt cùng tấm gỗ ở trong cửa, đó sẽ là cái ” chốt cửa

Put a plank inside the door, it’s a door bolt .

QED

Sa-lô-môn nhìn qua cửa sổ có song—có thể đây là khung cửa có những thanh gỗ mỏng có chạm khắc.

The window through which Solomon looks out has a lattice —apparently a framework with laths and perhaps elaborate carvings.

jw2019

Vào một ngày mùa đông, vị hoàng hậu đang may vá thêu thùa và đưa mắt nhìn chăm chú ra chiếc cửa sổ bằng gỗ mun thì phát hiện tuyết vừa rơi .

One winter day, the queen was doing needle work while gazing out her ebony window at the new fallen snow .

EVBNews

Tuy nhiên, Galerie de Bois, một loạt các cửa hàng bằng gỗ được liên kết với phần cuối của Palais-Royal (ảnh), đã mở cửa vào năm 1786 và trở thành một phần trung tâm của đời sống xã hội Paris.

However, the Galerie de Bois, a series of wooden shops linked to the ends of the Palais-Royal (pictured), opened in 1786 and became a central part of Parisian social life.

WikiMatrix

Related Posts

About The Author

Add Comment