kinh bát dương và kinh kim cang thọ mạng của bà – Tài liệu text

Chà chà!! Bài viết ” kinh bát dương và kinh kim cang thọ mạng của bà – Tài liệu text ” thuộc chủ đề Thờ Cúng đang được đông đảo mọi người quan tâm đúng không nào!! Ngay bây giờ hãy cùng Hoasenhomes.vn tìm hiểu về ” kinh bát dương và kinh kim cang thọ mạng của bà – Tài liệu text ” trong bài viết này nhé!! XEM THÊM

Kinh Kim Cang Thọ Mạng và Kinh Bát Dương

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (181.69 KB, 74 trang )

NGHI THỨC TỤNG KINH

(Thắp 3 cây hương quì ngay thẳng, cầm hương ngang trán niệm lớn bài cúng hương) CÚNG HƯƠNG Nguyện đem lịng thành kính Gởi theo đám mây hướng Phương-phất khắp mười phương Cúng-dường ngôi Tam-bảo Thề trọn đời giữ đạo Theo tự tánh làm lành Cùng pháp giới chúng-sanh Cầu Phát-từ gia-hộ Tàm Bồ-de kiên-có Xa bể khổ vịng mê Chóng quay về bờ giác (Xá rồi đọc tiếp bài kỳ nguyện) KỲ NGUYỆN Nay chính là ngày chư tăng kiết-hạ, đem đức lành chú-nguyện chúng- sanh, chúng con một dạ chí-thành, cúng-dường trì-tụng, đem cơng-đức này, nguyện khắp mười phương ba ngơi Tam-bảo , đức Thích-ca Mầu-ni Phật, đức Tiếp-Dẫn Đạo-sư A Di-Đà Phật, cùng các vị Bồ-tát, tịnh-đức chúng tăng, từ-bi gia-hộ cho cửu huyền thất tổ, cha mẹ nhiều đời của đệ-tử, cùng tất cả chúng-sanh sớm rõ đường lành, thốt vịng mê muội, ra khỏi u-đồ, siêu sanh lạc-quốc. Ngưỡng mong oai-đức vơ cùng xót thương tiếp độ. Nam-mơ Thậpphương thường trú Tam-bảo. (3 lần, rồi đứng dậy cắm hương và đọc bài kệ tán thán Phật) TÁN THÁN PHẬT Đáng Pháp-vương Vô-thượng Ba cõi chẳng ai bằng Thầy dạy khắp trời, người Cha lành chung bốn lồi Qui-y trịn một niệm Dứt sạch nghiệp ba kỳ Xưng dương cùng tán-thán Ức kiếp không cùng tận QUÁN TƯỞNG Phật,chúng-sanh tánh thường rộng lặng Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn Lưới đế-châu ví đạo-tràng Mười phương Phật bảo hào- quang sáng ngời Trước bảo-tọa thân con ảnh hiện Cúi đầu xin thề nguyện qui-y. ĐẢNH LỄ (Xá 3 xá rồi hướng lậy) Chi tâm đảnh lễ: Nam-mô tận hư không, biến pháp giới, qúa, hiện, vị- Tại Thập-phương chư Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng, thường trú Tam-bào.(1 lạy) chí Tâm đảnh lễ: Nam-mơ Ta-bà Giáo. Chủ Điều – Ngự Bổn – Sư thích Ca Mâu Ni Phật, Dương lai hạ sanh Di-Lặc Tơn – phật, Đại Trí Văn-Thù Sư-Lợi Bồ tát ,Oai-hạnh Phô-Hiền Bồ-tát, Linh-Son HộiThượng Phật Bồ-tát. (1 lạy) Chí tâm đảnh lễ : Nam-mơ Tây phương Cực-lạc thế-giới đại từ đạibi A-Di-đà Phật, đại-bi Quán-Thế-âm Bồ-tát, Đại- Thế-Chí Bồ-tát, Đại-nguyện Địa-Tạng- Vương Bồ-tát, Thanh-Tịnh Đại-Hài Chúng Bồtát. (1 lay) (đứng hay ngồi tụng tùy ý ) TÁN LƯ HƯƠNG Kim lư vừa bén chiên đàn Khắp xông kháp-giới đạo-tràng Pháp, Hien-Thánh-Tăng, thưởng trú phật, mười phương Hiện thành mây báu kiết-tường Các Phật rõ biết ngọn hương chi thành. Pháp-thân toàn thể hiện-tiền Chứng minh hương nguyện phước liền ban cho Nam-mô hương-vân-cái – Bồ-tát (3 lần) CHÚ ĐẠI BỊ Nam-Mô đai-Bi Hội Thượng Phật Bồ-Tát Thiên-thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà-la-ni. Nam mô hắc ra đát na da ra dạ da. Nam-mô a di da, bà lô kiết đế thước bác rada, Bo-dè tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da,án tát bàn ra phạt đuệ số dát na dát tỏa. Nam-mô tất kiết lật dỏa y mịng a ri da, bà lơ kiết dế thắt Phật ra lăng dà bà Nam mô na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn da sa mế, tát bà a tha dâu thâu bằng, a the dung, tát bà tát da, na ma bà dà ma phạt dạt dậu, đất diệt tha. Ấn a bà lồ hê, lô ca dế, ca ra đế, di hè ri, ma ha bò-dè tát dỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị dà dựng, cu lô cu iô yết mông, dộ lô độ lô, phạt xà da đế, ma ha phạt xà da dế, dà ra dà ra dịa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Ma ma phạt ma ra, mục de lệ, y hè di hè, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xã- lợi, phạt sa phạt sâm, Phât ra xá đa hỏ lỗ hô lô ma ra, hỗ lộ hô lô hệ ri, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tỏ rơ tơ ró, bỏ dể da bò đề dạ bò dà da, bò dà da, di de rị dạ, na ra cản trì dịa rị sắc ni na, ba dạ ma na ta bà ha. Tất đà dạ ta bà ha. Ma ha tất dà dạ ta bà ha. Tất dà dủ nghệ thước bàng ra da, ta bà ha. Na ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra na ra ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất dà dạ, ta bà ha. Giả kiết ra a tất dà dạ, ta bà ha. Ba dà ma yết tất dà dạ, ta bà ha. na da cẩn chì bàng già ra dạ, ta bà ha. Ma bà lợi thắng yết ra da, ta bà ha. Nam mô hắc ra dát na, da ra dạ da. Nam mỏ a rị da bà lô kiết dế, thước bàng ra da, ta bà ha, Ấn tất diện đô mạn da ra bat dà dạ, ta bà ha. Mammo Bón – Sư Thích – CaMâu- Ni Phật. (3 lần) KHAI KINH KỆ Vô thượng thậm thâm vi diệu pháp Bát thiên vạn kiếp nan tạo ngộ, Ngà kim kiến văn đắc thọ trì, Nguyện giải Như-Lai chân thật Nghìa. PHẬT NĨI KINH NHẤT-THẾ NHƯ-LAI KIM-CANG THỌMẠNG ĐÀ-LA-NI (Nước Nam-Thiên-Trúc, Ngài Tam-Tạng Kim Cang-Trí cùng Ngài Sa-Mơn Tri-Tạng vâng chiếu dịch) Ta nghe như vầy: Một thuở Phật ở bên sông Căn già, vô-lượng đại chúng trời người đến hỏi. Lúc bấy giờ, Đức Thế-Tôn bảo bốn vị Thiên Vương hàng Tỳsa-mơn rằng: Có bốn pháp, rát đáng ghê sợ, dù nam, dù nữ, đồng nam, đồng nữ, tất cả hữu tình khơng ai tránh khỏi. Bốn pháp ấy là : Sanh, già, bệnh, chết. Trong đó một pháp rất tức tối đau khổ, khó bề đối trị, gọi là sợ chết. Vì vậy ta thường nói pháp đối trị. Khi ấy, bốn vị Thiên-Vương bạch Phật rằng: “Kinh thưa đức Thế-Tôn, Chúng con ngày nay, mong được lợi lớn, xin Đức Thế-Tơn, vì tất cả chúng sanh tun nói pháp ấy”. Bấy giờ, Đức Thế-Tơn quay mặt hướng Đơng, Ngài búng ngón tay, triệu-tập tất cả các đức Như-Lai nói lời thệ rằng: “Khấp cả mười phương, các đấng Như-Lai, thành ChánhĐẳng-Giác, vì độ chúng sanh, chứng đạo Bồ-đề thảy đều giúp ta, đem sức oai thần tất cả Nhu Lai, khiến cho tất cả chúngsanh, đổi nghiệp phi-mạng, tăng thêm thọ mạng. Từ trước, ta chưa vì chúng sanh, chuyển pháp luân này, đến nay mới chuyển có thể khiến cho sắc-lực và tho mạng của chúngsanh, đều được thành-tựu khỏi sợ chết yểu”. Lại hướng qua các phương Tây, Nam, Bắc bốn góc (2) trên dưới đức thế Tôn, cũng đều triệu tập, kỉnh cáo như thế. ” Lúc ấy bao nhiêu thế giới mười phương, tột chỗ mắt Phật thấu tới, họp, đầy cả hu không, như số vi-trần. Bấy giờ, tất cả các Phật, vì cớ gia trì, khác miệng đồng lời đều nói Đà- ra – ni: “Nhất-Thế Kim-Cang Tho-Mạng” rằng: “Dát nẻ giả tha, giả lê, giả là, giả lê vỉ nồ chi tát phạ, tát để khể chiết ngật lång nghiệt nẩm, bát ra, xá mản đô, tát phạ lộ, nga tát phạ, tát đát phạ, nảm a nô lai, cu nô lai, ma ha no jai, giả mê giả mê, hệ mạ nghiếu rí, hệ mạ sản ni hệ mạ thi khí, kiểu ra ví, kiêu ra thoan, hệ cu ra vi, cu ra lê, cu mạ dẻ, vi xá mạ ní ma ní, thú thú tỳ, phạ a giả lê, di giả lé, ma vi làm ma, hộ mộ, hộ mộ, án phạ rạ, tát phạ hạ”. ” Bấy giờ, tất cả các vị Chấp-kim- cang Bò tát, ở chỗ các Phật mười phương, cùng khác miệng đồng lời, đều nói Đà-Ra-Ni Diện thọ rằng: ” Hồng hồng thi khí tát phạ hạ”. Như vậy, tất cả các Đức Như-Lai và các vị Chấp-Kim-Cang Bồ-Tát trong mười phương đều nói, Đà-Ra-Ni này rồi thì khơng thị hiện ra nữa. Lúc đó, Vị Tỳ-Sa-Mơn Thiện Vương bảo với Phật rằng : nương thần lực của Phật, để gia trì hộ niệm, trừ nghiệp-phi mạng cho tất cả chúng sanh, con xin nói Đà-Ra-Ni rằng: “Thỉ-vỉ đế, thỉ vỉ, đát ly, lật ly”. Lúc đó, Vị Ty-Lâu Lặc-xoa Thiên Vương cùng bạch Phật rằng : nương thần lực của Phật, để trừ nghiệp Phi- mạng cho nhiều chúng-sanh, con xin nói Đà-Ra-Ni rằng: “Ma đắng nghể, ma đắng nghê ni. du ma du mưu”. Lúc dó vị Đề-Đầu Lại Cha Thiên- Vương cũng bạch Phật rằng: cũng để trừ nghiệp Sợ Chết cho các chúng sanh, con xin nói Đà-Ra-Ni rằng: “Giả rể giả rể, giả ra rí”. Lúc đó Vị Tỳ-Lâu Bát-xoa Thiên Vương cũng bạch Phật rằng: nương thần-lực của Phật, để trừ nghiệp Phi- mạng cho tất cả chúng-sanh, nói Đà-Ra-Ni rằng: “Mat lam. pha pha pha pha”. Phật bảo bốn vị Thiên-Vương rằng: “Nếu ai đọc tụng kinh này ngày thọ – trì, dù cho một biến phải nên cung kính các trai lành gái lành ấy, nên tưởng như Phật, sau không doa ba đường dữ, quyết được tăng thêm thọ mạng. TÁN Kim-Cang Thọ-Mạng, lời Phật thân tuyên Đà-Ra-Môn tỏ nghĩa u huyền. Tụng chú đức Kim tiên Pháp lực vô biên. Tuổi thọ được tăng diên. Nam-mô tăng thọ toán Bồ-tát ma ha tát (3 lần) TÁN Phật từ rộng lớn, Cảm ứng khơng ngoa, Tịch-quan hánh-định khắp hà-sa Nguyện chắng lìa Già gia, Tế độ trai gia, Đất báu trổ liên hoa. Nam-mô tiêu tai tăng phước thọ Bồ tát ma ha tát (3 lần) Nam mô Bổn sư Thích-Ca Mâu- ni Phật. (3 lần) KHAI KINH KỆ Vơ thượng thậm thâm vi diệu pháp Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ, Ngã kim kiến văn đắc thọ trì, Nguyện giải,Như-Lai chơn thiệt nghĩa. PHẬT NÓI KINH THIÊN-DỊA BẤT DƯƠNG (Dời Diêu-Tần, pháp-sư Cưu-Ma-La-Thập dịch)

PHẦN THỨ NHẤT TRONG PHÁP HỘI THÀNH TỰU

Như vầy ta nghe, thời kỳ đó Phật ở tại thành Tỳ-Gia Ly-ĐạtMạ, khai hội thuyết pháp. Có tịnh tín nam nữ, mười phương đàn-việt đều tụ hội nghe pháp, bốn chúng đều vây quanh.

PHẦN THỨ NHÌ

KHAI BÀY VIỆC CHÁNH KIẾN Khi ấy ơng Vơ-Ngai Bồ-Tát, ở trước đại chúng, từ chỗ ngồi đứng dậy, qùy gối chắp tay trước Phật mà bạch như vậy: “Ngưỡng bạch đức Thế -Tôn, chúng sanh ở trong cõi Nam Diệm-Phù-Đề này, thay đổi sanh sản nhau, từ đời vơ-thi đến nay nối hồi chẳng dứt, nhưng mà trong nhân loại ấy, xem lai cho kỹ, thì hạng người có học thức thời ít qúa, cịn người vơtri thì nhiều, người tu hành niệm Phật thời ít; hạng mê-tín cầu lay tà-thần giả quỉ thì nhièu; người tu niệm trì trai giữ giới thời ít; chúng lợi-đường phá giới hủy luật thì nhiều, bậc tinh tấn tu hành thời ít, người biếng-nhác dài dày thì nhiều; trang thơng minh trí-tuệ thời ít; đứa ngu si độn trược thì nhiều; hạng trường thọ trăm năm thời ít; chúng đoản mạng yểu vong thì nhiều; người tịnh tậm thiền-định thời ít; kẻ tán loạn rối động thì nhiều; phần giàu sang no ấm thời ít, chúng nghèo đói khốn nạn thì nhiều; người dịu dàng nho nhã thời ít, chúng cangcường hung tợn thì nhiều, người chơn chánh ngay thắng thời ít, bọn dua vay hồ đồ thì nhiều; người tinh-hạnh thanh bạch thời ít, chúng tham lam ơ-trược thì nhiều; người có tâm quảng đại bố-thí thời ít, chúng gian-giảo bịn rút thì nhiều; người chỉ tín thành thật thời ít, kẻ dối gian quỉ quyệt thì nhiều. Bởi vậy khiến nên cuộc đời gay gắt, đồng bào cọng nhủ, nỡ lòng tàn hại lẫn nhau, thêm phép quan khổ khắc sưu cao thuế nặng, bá tánh chịu bể nghèo khổ, thời kỳ khuẩn bách, công làm đổ mồ hôi chỉ đủ ni miệng ăn, có dư đâu mà bảo tồn con vợ. Nguyên do vì dâu ? Vì tâm tà vay, tin theo việc hoang đàng, sở kiến ngược ngạo, nên nhân loại phải bị cái khổ nguy dường ấy: “Cúi xin đức Thế-Tôn, vì lịng từ-bi thương xót kẻ tà-kín diễn nói các pháp chánh-kiến cho chúng nghe, khiến đặng tỏ ngộ, phản tà qui chánh, mà thốt khỏi các nan khổ kia vậy.” Phật khen nói: “Người luận nói như vậy hay lắm. Này VơNgai Bồ-Tát, ngươi có tâm từ-bi thương đời lớn lắm, nay ngươi muốn giúp các người tà-kiến kia mà cầu hỏi ta về cái pháp chánh-kiến, thiệt là phước đức ngươi to tát biết bao. Người nay phải định thần nghe rõ, ghi nhớ vào lịng, ta nay thương giúp ngươi mà phân tỏ diễn nói kinh Thiên-Địa BátDương này. Kinh này khơng phải một mình ta mới nói thơi, chăng những đời q- khứ các đức Phật đã nói rồi, và đời vi-lai chư Phật sẽ nói, mà đời hiện tại nay chư Phật cũng đang nói nữa. Luận như trong trời đất đây, những hình tướng vạn-hữu, thì duy có con người tối linh trên mn vật; luận chủ Nhơn là Chơn, ấy là làm con người, phải có chơn tâm, không tưởng quấy, thân này thi hành mỗi việc đều chánh trực. Cho nên chiết tự chủ Nhơn đó coi thì chữ Phúc bên tả gọi là Chơn, con chủ Vệ bên hữu kêu là Chánh, mình thường làm việc chánh chơn nên kêu là chữ Nhơn. Cho nên có câu: Vi nhơn mạt thuyết thành chơn dị, nghĩa là : “Ở đời đừng nói làm nên được con người là dễ, làm sao cho tư-cách mình nó phù hợp với nghĩa lý chủ Nhơn này mới được”. Phải biết, người kia muốn dựng mối dạo, thì trước phải dùng chánh đạo mà sửa mình làm y theo chánh-đạo, y theo nhơn luân, thì đều nên quả Phật. Phật lại kêu ơng Vơ-Ngai Bồ Tát nói: “Chơn thân khó đặng mà nay hết thảy người đời đã đặng chơn thân rồi. sao không chịu tu đường phước thiện, lại bỏ việc chánh chơn làm điều dối giả, gây các điều ác nghiệp đến khi thân mang chết rồi, thần hồn sa đọa trong biển khổ đau đớn trăm bề. Bằng hết thảy người đời, đặng nghe kinh này sanh tâm tín kinh khơng trái nghịch, thì đặng thốt khỏi nạn hết tội khổ, đặng ra khỏi biển khổ, có các vị thiện thần thầm giúp, khơng việc chi ngăn trở, lại đặng trường thọ không bao giờ chết yểu. Mà vì sao đặng vậy ? Là do noi sức chánh-tín, mới đặng phước như vậy. Nếu ai biên chép thọ trì đọc tụng, y theo chánh pháp mà tu hành thì cơng-đức của người đó vơ-lượng vơ- biên khơng biết đâu tính kể cho xiết, đến ngày mãn thọ lâm chung người ấy chắc chúng đặng quả Phật. Phật kêu: Này ơng Vơ-Ngại Bồ -Tát lớn. Bằng có người nào: tính tà, kiến thức ngược ngạo, tức phải bị nạn, tà ma ngoại đạo, quỉ ly-mỵ quỉ vọng-lượng, chim mèo chim ut chim cú chim heo, kêu trăm điềm dữ lạ, thêm loài ác qủy ác thần, đến làm náo loạn trong nhà, vợ chồng cắng dắng, cha con xào xáo, hoặc sanh các bịnh phi thường, chịu đủ hết các chúng bịnh khổ, không ngày giờ nào hở ngớt. Bằng người ấy, muốn cho hết tai nạn vừa nói đó, thì thinh ơng thầy chơn tu (nghĩa là ăn chay và đừng dâm dục), giúp tụng kinh này ba biến, thì các vị quỷ thần độc ác, đều tiêu diệt hết, các binh dữ cũng tiêu trừ thân thể lành mạnh, phục sức như xưa, ấy là nhờ công đức đọc kinh Bát Dương này mà chuyển đổi họa ra phước vậy. Phàm có người nào, ưa muốn dâm dục, sâu độc, ngu si, gian tham, tật đố, nhưng khi thấy nghe đặng kinh này mà phát tâm, chánh tín cúng dường nguyện tụng kinh này ba biến thì các việc dữ kể trước, thảy đều tiêu diệt, đặng phát tâm từ bi hi xả, sau đặng quả Phật. Phật kêu ơng Vơ-Ngại nói : Phàm có trai lành, gái tín muốn làm việc hữu-vi (tức là các việc kế sau dây), trước phải tụng kinh này ba biến, rồi, sau sẽ đắp nền xây tường dựng làm nhà cửa, hoặc làm nam đường, bắc đường, đông lang, tây lang nhà bếp, nhà khách, cửa ngỏ, đào giếng, cối xay, cối giã, kho tàng, chuồng trại nuôi đồ lục súc v.v… hoặc rủi nhằm phường nhựt du, phương nguyệt sát, tướng quân Thái-Tế cùng trúng sao Huỳnh-Phan, sao Báo-Dỉ, ngũ thổ (1) địa kỳ, Thanh long Bạch hổ, hoặc nhằm phương Châu-tước Huyền Võ, Lục giáp (2) cấm kỵ mười hai chi cang, xâm phạm phương thổ qủy thần phục long, nhất thiết lồi quỷ mỵ, vì trước khi mình làm các việc hữu-vi thì mình đâu có hiểu phương hướng và sao trạm mà lựa chọn thì cứ tụng kinh BátDương này nhờ oai thần của Phật hộ-trì thì nhất thiết quỉ mỵ thảy đều ẩn mất tránh xa đi bốn phương, hình tiêu bóng mất, chẳng dám làm” hại tới mình, việc đặng lành, tốt phước báu vơ-lượng. Nay trai lành gái tín, ai y theo lời Phật dạy tụng kinh BátDương này, khi khỏi công làm rồi, hoặc nhà của lâu-dài thì gia đạo đặng bình an lâu dài, thêm giàu sang vinh hiển, chẳng nhọc sức mưu cầu, mà tự nhiên cổ của tới. Như có người nào đi phương xa, hoặc làm quan đi phó nhậm, hoặc tùng trong quân thứ, mà tụng kinh Bát-Dương này thì đều đặng lợi lành, nhà cửa đặng hưng thạnh bực người cũng cao sang, con cháu vinh-diệu cha lành con thảo, trung-bình chánh trực, gái trinh liệt hiền lương, anh em cùng thuận, phu xướng phụ tùy, gia đình hịa hảo, lịng tín nghĩa thị đơi thân, chỗ sở nguyện chi đều thành tựu cả, ấy là nhờ oai lực tụng kinh Bát-Dương vậy. Phàm có người nào, bị quan quyền bắt buộc hoặc án trộm cướp liên luy tới mình, khi ấy tĩnh tâm tụng kinh Bát-Dương này ba biến liền đặng thoát khỏi tai nạn kia. Phàm có ngườịi trai lành gái tín, thường thọ trì đọc tụng, giúp người biên tà kinh Bát-Dương này thì người ấy dầu rùi sa trong nước lửa cùng nhỏ oai lực Phật, khỏi bị cháy chìm, bằng ở trong núi rừng có nhiều hùm sói thú dữ, mà nó thấy người thọ trì kinh Bát-Dương này thì đọc trùng ác-thú thảy đều lánh xa khơng bao giờ dám giết hại mạng, là vì người tụng kinh này có vị thiên thần theo hộ vệ, chẳng những vậy thơi mà sau lại cịn chứng đặng quả Phật. Đáng Pháp-vương Vô-thượngBa cõi chẳng ai bằngThầy dạy khắp trời, ngườiCha lành chung bốn lồiQui-y trịn một niệmDứt sạch nghiệp ba kỳXưng dương cùng tán-thánỨc kiếp không cùng tậnQUÁN TƯỞNGPhật, chúng-sanh tánh thường rộng lặngĐạo cảm thông không hề nghĩ bànLưới đế-châu ví đạo-tràngMười phương Phật bảo hào – quang sáng ngờiTrước bảo-tọa thân con ảnh hiệnCúi đầu xin thề nguyện qui-y. ĐẢNH LỄ ( Xá 3 xá rồi hướng lậy ) Chi tâm đảnh lễ : Nam-mô tận hư không, biến pháp giới, qúa, hiện, vị – Tại Thập-phương chư Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng, thườngtrú Tam-bào. ( 1 lạy ) chí Tâm đảnh lễ : Nam-mơ Ta-bà Giáo. Chủ Điều – Ngự Bổn – Sưthích Ca Mâu Ni Phật, Dương lai hạ sanh Di-Lặc Tơn – phật, Đại TríVăn-Thù Sư-Lợi Bồ tát, Oai-hạnh Phô-Hiền Bồ-tát, Linh-Son HộiThượng Phật Bồ-tát. ( 1 lạy ) Chí tâm đảnh lễ : Nam-mơ Tây phương Cực-lạc thế-giới đại từ đạibi A-Di-đà Phật, đại-bi Quán-Thế-âm Bồ-tát, Đại – Thế-Chí Bồ-tát, Đại-nguyện Địa-Tạng – Vương Bồ-tát, Thanh-Tịnh Đại-Hài Chúng Bồtát. ( 1 lay ) ( đứng hay ngồi tụng tùy ý ) TÁN LƯ HƯƠNGKim lư vừa bén chiên đànKhắp xông kháp-giới đạo-tràng Pháp, Hien-Thánh-Tăng, thưởng trúphật, mười phươngHiện thành mây báu kiết-tườngCác Phật rõ biết ngọn hương chi thành. Pháp-thân toàn thể hiện-tiềnChứng minh hương nguyện phước liền ban choNam-mô hương-vân-cái – Bồ-tát ( 3 lần ) CHÚ ĐẠI BỊNam-Mô đai-Bi Hội Thượng Phật Bồ-TátThiên-thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà-la-ni. Nam mô hắc ra đát na da ra dạ da. Nam-mô a di da, bà lô kiết đế thước bác rada, Bo-dè tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da, án tát bàn ra phạt đuệ sốdát na dát tỏa. Nam-mô tất kiết lật dỏa y mịng a ri da, bà lơ kiết dếthắt Phật ra lăng dà bà Nam mô na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn da samế, tát bà a tha dâu thâu bằng, a the dung, tát bà tát da, na ma bàdà ma phạt dạt dậu, đất diệt tha. Ấn a bà lồ hê, lô ca dế, ca ra đế, dihè ri, ma ha bò-dè tát dỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị dà dựng, cu lô cu iô yết mông, dộ lô độ lô, phạt xà da đế, ma haphạt xà da dế, dà ra dà ra dịa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mama phạt ma ra, mục de lệ, y hè di hè, thất na thất na, a ra sâm Phậtra xã – lợi, phạt sa phạt sâm, Phât ra xá đa hỏ lỗ hô lô ma ra, hỗ lộ hôlô hệ ri, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tỏ rơ tơ ró, bỏ dể da bò đề dạ bò dàda, bò dà da, di derị dạ, na ra cản trì dịa rị sắc ni na, ba dạ ma na ta bà ha. Tất đà dạ tabà ha. Ma ha tất dà dạ ta bà ha. Tất dà dủ nghệ thước bàng ra da, tabà ha. Na ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra na ra ta bà ha. Tất ra tăng a mụckhê da, ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất dà dạ, ta bà ha. Giả kiết ra a tấtdà dạ, ta bà ha. Ba dà ma yết tất dà dạ, ta bà ha. na da cẩn chì bànggià ra dạ, ta bà ha. Ma bà lợi thắng yết ra da, ta bà ha. Nam mô hắcra dát na, da ra dạ da. Nam mỏ a rị da bà lô kiết dế, thước bàng rada, ta bà ha, Ấn tất diện đô mạn da ra bat dà dạ, ta bà ha. MammoBón – Sư Thích – CaMâu – Ni Phật. ( 3 lần ) KHAI KINH KỆVô thượng thậm thâm vi diệu pháp Bát thiên vạn kiếp nan tạongộ, Ngà kim kiến văn đắc thọ trì, Nguyện giải Như-Lai chân thậtNghìa. PHẬT NĨI KINH NHẤT-THẾ NHƯ-LAI KIM-CANG THỌMẠNG ĐÀ-LA-NI ( Nước Nam-Thiên-Trúc, Ngài Tam-Tạng Kim Cang-Trícùng Ngài Sa-Mơn Tri-Tạng vâng chiếu dịch ) Ta nghe như vầy : Một thuở Phật ở bên sông Căn già, vô-lượng đại chúng trờingười đến hỏi. Lúc bấy giờ, Đức Thế-Tôn bảo bốn vị Thiên Vương hàng Tỳsa-mơn rằng : Có bốn pháp, rát đáng ghê sợ, dù nam, dù nữ, đồng nam, đồng nữ, toàn bộ hữu tình khơng ai tránh khỏi. Bốnpháp ấy là : Sanh, già, bệnh, chết. Trong đó một pháp rất tứctối đau khổ, khó bề đối trị, gọi là sợ chết. Vì vậy ta thường nói pháp đối trị. Khi ấy, bốn vị Thiên-Vươngbạch Phật rằng : ” Kinh thưa đức Thế-Tôn, Chúng con ngày này, mong được lợilớn, xin Đức Thế-Tơn, vì tổng thể chúng sanh tun nói phápấy “. Bấy giờ, Đức Thế-Tơn quay mặt hướng Đơng, Ngài búngngón tay, triệu-tập toàn bộ những đức Như-Lai nói lời thệ rằng : ” Khấp cả mười phương, những đấng Như-Lai, thành ChánhĐẳng-Giác, vì độ chúng sanh, chứng đạo Bồ-đề thảy đều giúpta, đem sức oai thần toàn bộ Nhu Lai, khiến cho tổng thể chúngsanh, đổi nghiệp phi-mạng, tăng thêm thọ mạng. Từ trước, ta chưa vì chúng sanh, chuyển pháp luân này, đếnnay mớichuyển hoàn toàn có thể khiến cho sắc-lực và tho mạng của chúngsanh, đều được thành-tựu khỏi sợ chết yểu “. Lại hướng qua những phương Tây, Nam, Bắc bốn góc ( 2 ) trêndưới đức thế Tôn, cũng đều triệu tập, kỉnh cáo như vậy. ” Lúc ấy bao nhiêu quốc tế mười phương, tột chỗ mắt Phậtthấu tới, họp, đầy cả hu không, như số vi-trần. Bấy giờ, tổng thể những Phật, vì cớ gia trì, khác miệng đồng lờiđều nói Đà – ra – ni : ” Nhất-Thế Kim-Cang Tho-Mạng ” rằng : ” Dát nẻ giả tha, giả lê, giả là, giả lê vỉ nồ chi tát phạ, tát đểkhể chiết ngật lång nghiệt nẩm, bát ra, xá mản đô, tát phạ lộ, nga tát phạ, tát đát phạ, nảm a nô lai, cu nô lai, ma ha no jai, giả mê giả mê, hệ mạ nghiếu rí, hệ mạ sản ni hệ mạ thi khí, kiểu ra ví, kiêu ra thoan, hệ cu ra vi, cu ra lê, cu mạ dẻ, vi xámạ ní ma ní, thú thú tỳ, phạ a giả lê, di giả lé, ma vi làm ma, hộ mộ, hộ mộ, án phạ rạ, tát phạ hạ “. ” Bấy giờ, toàn bộ những vịChấp-kim – cang Bò tát, ở chỗ những Phật mười phương, cùngkhác miệng đồng lời, đều nói Đà-Ra-Ni Diện thọ rằng : ” Hồng hồng thi khí tát phạ hạ “. Như vậy, tổng thể những Đức Như-Lai và những vị Chấp-Kim-CangBồ-Tát trong mười phương đều nói, Đà-Ra-Ni này rồi thìkhơng thị hiện ra nữa. Lúc đó, Vị Tỳ-Sa-Mơn Thiện Vương bảo với Phật rằng : nương thần lực của Phật, để gia trì hộ niệm, trừ nghiệp-phimạng cho toàn bộ chúng sanh, con xin nói Đà-Ra-Ni rằng : ” Thỉ-vỉ đế, thỉ vỉ, đát ly, lật ly “. Lúc đó, Vị Ty-Lâu Lặc-xoa Thiên Vương cùng bạch Phật rằng : nương thần lực của Phật, để trừ nghiệp Phi – mạng chonhiều chúng-sanh, con xin nói Đà-Ra-Ni rằng : ” Ma đắng nghể, ma đắng nghê ni. du ma du mưu “. Lúc dó vị Đề-Đầu Lại Cha Thiên – Vương cũng bạch Phậtrằng : cũng để trừ nghiệp Sợ Chết cho những chúng sanh, conxin nói Đà-Ra-Ni rằng : ” Giả rể giả rể, giả ra rí “. Lúc đó Vị Tỳ-Lâu Bát-xoa Thiên Vương cũng bạch Phật rằng : nương thần-lực của Phật, để trừ nghiệp Phi – mạng cho tất cảchúng-sanh, nói Đà-Ra-Ni rằng : ” Mat lam. pha pha pha pha “. Phật bảo bốn vị Thiên-Vương rằng : ” Nếu ai đọc tụng kinhnày ngày thọ – trì, dù cho một biến phải nên cung kính những trai lành gái lành ấy, nên tưởng như Phật, sau không doa bađường dữ, quyết được tăng thêm thọ mạng. TÁNKim-Cang Thọ-Mạng, lời Phật thân tuyênĐà-Ra-Môn tỏ nghĩa u huyền. Tụng chú đức Kim tiênPháp lực vô biên. Tuổi thọ được tăng diên. Nam-mô tăng thọ toán Bồ-tát ma ha tát ( 3 lần ) TÁNPhật từ to lớn, Cảm ứng khơng ngoa, Tịch-quan hánh-định khắp hà-sa Nguyện chắng lìa Già gia, Tế độ trai gia, Đất báu trổ liên hoa. Nam-mô tiêu tai tăng phước thọBồ tát ma ha tát ( 3 lần ) Nam mô Bổn sư Thích-Ca Mâu – ni Phật. ( 3 lần ) KHAI KINH KỆVơ thượng thậm thâm vi diệu pháp Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ, Ngã kim kiến văn đắc thọ trì, Nguyện giải, Như-Lai chơn thiệt nghĩa. PHẬT NÓI KINHTHIÊN-DỊA BẤT DƯƠNG ( Dời Diêu-Tần, pháp-sư Cưu-Ma-La-Thập dịch ) PHẦN THỨ NHấT TRONG PHÁP HỘI THÀNH TỰU Như vầy ta nghe, thời kỳ đó Phật ở tại thành Tỳ-Gia Ly-Đạt Mạ, khai hội thuyết pháp. Có tịnh tín nam nữ, mười phương đàn-việt đều tụ hội nghe pháp, bốn chúng đều vây quanh. PHẦN THỨ NHÌKHAI BÀY VIỆC CHÁNH KIẾN Khi ấy ơng Vơ-Ngai Bồ-Tát, ở trước đại chúng, từ chỗ ngồ iđứng dậy, qùy gối chắp tay trước Phật mà bạch như vậy : ” Ngưỡng bạch đức Thế – Tôn, chúng sanh ở trong cõi Nam Diệm-Phù-Đề này, biến hóa sanh sản nhau, từ đời vơ-thi đến nay nối hồi chẳng dứt, nhưng mà trong quả đât ấy, xem la icho kỹ, thì hạng người có học thức thời ít qúa, cịn người vơ tri thì nhiều, người tu hành niệm Phật thời ít ; hạng mê-tín cầu lay tà-thần giả quỉ thì nhièu ; người tu niệm trì trai giữ giới thời ít ; chúng lợi-đường phá giới hủy luật thì nhiều, bậc tinh tấn tu hành thời ít, người biếng-nhác dài dày thì nhiều ; trang thơng minh trí-tuệ thời ít ; đứa ngu si độn trược thì nhiều ; hạng trường thọ trăm năm thời ít ; chúng đoản mạng yểu vong thì nhiều ; người tịnh tậm thiền-định thời ít ; kẻ tán loạn rối động thì nhiều ; phần giàu sang no ấm thời ít, chúng nghèo khó khốn nạn thì nhiều ; người dịu dàng êm ả nho nhã thời ít, chúng cang cường hung tợn thì nhiều, người chơn chánh ngay thắng thờit, bọn dua vay hồ đồ thì nhiều ; người tinh-hạnh thanh bạch thời ít, chúng tham lam ơ-trược thì nhiều ; người có tâm quảng đại bố-thí thời ít, chúng gian-giảo bịn rút thì nhiều ; người chỉ tín thành thật thời ít, kẻ dối gian quỉ quyệt thì nhiều. Bởi vậy khiến nên cuộc sống nóng bức, đồng bào cọng nhủ, nỡ lòng tàn hại lẫn nhau, thêm phép quan khổ khắc sưu cao thuế nặng, bá tánh chịu bể nghèo nàn, thời kỳ khuẩn bách, công làm đổ mồ hôi chỉ đủ ni miệng ăn, có dư đâu mà bảo tồn con vợ. Nguyên do vì dâu ? Vì tâm tà vay, tin theo việc hoang đàng, sở kiến ngược ngạo, nên quả đât phải bị cái khổ nguy dường ấy : ” Cúi xin đức Thế-Tôn, vì lịng từ-bi thương xót kẻ tà-kín diễn nói những pháp chánh-kiến cho chúng nghe, khiến đặng tỏ ngộ, phản tà qui chánh, mà thốt khỏi những nan khổ kia vậy. ” Phật khen nói : ” Người luận nói như vậy hay lắm. Này Vơ Ngai Bồ-Tát, ngươi có tâm từ-bi thương đời lớn lắm, nay ngươi muốn giúp những người tà-kiến kia mà cầu hỏi ta về cái pháp chánh-kiến, thiệt là phước đức ngươi to tát biết bao. Người nay phải định thần nghe rõ, ghi nhớ vào lịng, ta nay thương giúp ngươi mà phân tỏ diễn nói kinh Thiên-Địa Bát Dương này. Kinh này khơng phải một mình ta mới nói thơi, chăng những đời q – khứ những đức Phật đã nói rồi, và đời vi-lai chư Phật sẽ nói, mà đời hiện tại nay chư Phật cũng đang nói nữa. Luận như trong trời đất đây, những hình tướng vạn-hữu, thì duy có con người tối linh trên mn vật ; luận chủ Nhơn là Chơn, ấylà làm con người, phải có chơn tâm, không tưởng quấy, thân này thi hành mỗi việc đều chánh trực. Cho nên chiết tự chủ Nhơn đó coi thì chữ Phúc bên tả gọi là Chơn, con chủ Vệ bên hữu kêu là Chánh, mình thường thao tác chánh chơn nên kêu là chữ Nhơn. Cho nên có câu : Vi nhơn mạt thuyết thành chơn dị, nghĩa là : ” Ở đời đừng nói tạo ra sự được con người là dễ, làm thế nào cho tư-cách mình nó tương thích với nghĩa lý chủ Nhơn này mới được “. Phải biết, người kia muốn dựng mối dạo, thì trước phải dùng chánh đạo mà sửa mình làm y theo chánh-đạo, y theo nhơn luân, thì đều nên quả Phật. Phật lại kêu ơng Vơ-Ngai Bồ Tát nói : ” Chơn thân khó đặng mà nay hết thảy người đời đã đặng chơn thân rồi. sao không chịu tu đường phước thiện, lại bỏ việc chánh chơn làm điều dối giả, gây những điều ác nghiệp đến khi thân mang chết rồi, thần hồn sa đọa trong biển khổ đau đớn trăm bề. Bằng hết thảy người đời, đặng nghe kinh này sanh tâm tín kinh khơng trái nghịch, thì đặng thốt khỏi nạn hết tội khổ, đặng ra khỏi biển khổ, có những vị thiện thần thầm giúp, khơng việc chi ngăn trở, lại đặng trường thọ không khi nào chết yểu. Mà vì sao đặng vậy ? Là do noi sức chánh-tín, mới đặng phước như vậy. Nếu ai biên chép thọ trì đọc tụng, y theo chánh pháp mà tu hành thì cơng-đức của người đó vơ-lượng vơ – biên khơng biết đâu tính kể cho xiết, đến ngày mãn thọ lâm chung người ấy chắc chúng đặng quả Phật. Phật kêu : Này ơng Vơ-Ngại Bồ – Tát lớn. Bằng có người nào : tính tà, kiến thức và kỹ năng ngược ngạo, tức phải bị nạn, tà ma ngoại đạo, quỉ ly-mỵ quỉ vọng-lượng, chim mèo chim ut chim cú chim heo, kêu trăm điềm dữ lạ, thêm loài ác qủy ác thần, đến làm rối loạn trong nhà, vợ chồng cắng dắng, cha con xào xáo, hoặc sanh những bịnh khác thường, chịu đủ hết những chúng bịnh khổ, không ngày giờ nào hở ngớt. Bằng người ấy, muốn cho hết tai nạn đáng tiếc vừa nói đó, thì thinh ơng thầy chơn tu ( nghĩa là ăn chay và đừng dâm dục ), giúp tụng kinh này ba biến, thì các vị quỷ thần gian ác, đều tàn phá hết, những binh dữ cũng tiêu trừ thân thể lành mạnh, phục sức như xưa, ấy là nhờ công đức đọc kinh Bát Dương này mà quy đổi họa ra phước vậy. Phàm có người nào, ưa muốn dâm dục, sâu độc, ngu si, gian tham, tật đố, nhưng khi thấy nghe đặng kinh này mà phát tâm, chánh tín cúng dường nguyện tụng kinh này ba biến thì các việc dữ kể trước, thảy đều hủy hoại, đặng phát tâm từ bi hi xả, sau đặng quả Phật. Phật kêu ơng Vơ-Ngại nói : Phàm có trai lành, gái tín muốn làm việc hữu-vi ( tức là những việc kế sau dây ), trước phải tụng kinh này ba biến, rồi, sau sẽ đắp nền xây tường dựng làm nhà cửa, hoặc làm nam đường, bắc đường, đông lang, tây lang căn phòng nhà bếp, nhà khách, cửa ngỏ, đào giếng, cối xay, cối giã, kho tàng, chuồng trại nuôi đồ lục súc v.v… hoặc rủi nhằm phường nhựt du, phương nguyệt sát, tướng quân Thái-Tế cùng trúng sao Huỳnh-Phan, sao Báo-Dỉ, ngũ thổ ( 1 ) địa kỳ, Thanh long Bạch hổ, hoặc nhằm mục đích phương Châu-tước Huyền Võ, Lục giáp ( 2 ) cấm kỵ mười hai chi cang, xâm phạm phương thổ qủy thần phục long, nhất thiết lồi quỷ mỵ, vì trước khi mình làm những việc hữu-vi thì mình đâu có hiểu phương hướng và sao trạm mà lựa chọn thì cứ tụng kinh Bát Dương này nhờ oai thần của Phật hộ-trì thì nhất thiết quỉ mỵ thảy đều ẩn mất tránh xa đi bốn phương, hình tiêu bóng mất, chẳng dám làm ” hại tới mình, việc đặng lành, tốt phước báu vơ-lượng. Nay trai lành gái tín, ai y theo lời Phật dạy tụng kinh Bát Dương này, khi khỏi công làm rồi, hoặc nhà của lâu-dài thì gia đạo đặng bình an vĩnh viễn, thêm giàu sang vinh hiển, chẳng nhọc sức mưu cầu, mà tự nhiên cổ của tới. Như có người nào đi phương xa, hoặc làm quan đi phó nhậm, hoặc tùng trong quân thứ, mà tụng kinh Bát-Dương này thì đều đặng lợi lành, nhà cửa đặng hưng thạnh bực người cũng cao sang, con cháu vinh-diệu cha lành con thảo, trung-bình chánh trực, gái trinh liệt hiền lương, đồng đội cùng thuận, phu xướng phụ tùy, mái ấm gia đình hịa hảo, lịng tín nghĩa thị đơi thân, chỗ sở nguyện chi đều thành tựu cả, ấy là nhờ oai lực tụng kinh Bát-Dương vậy. Phàm có người nào, bị quan quyền bắt buộc hoặc án trộm cướp liên luy tới mình, khi ấy tĩnh tâm tụng kinh Bát-Dương này ba biến liền đặng thoát khỏi tai nạn thương tâm kia. Phàm có ngườị trai lành gái tín, thường thọ trì đọc tụng, giúp người biên tà kinh Bát-Dương này thì người ấy dầu rùi sa trong nước lửa cùng nhỏ oai lực Phật, khỏi bị cháy chìm, bằng ở trong núi rừng có nhiều hùm sói thú dữ, mà nó thấy người thọ trì kinh Bát-Dương này thì đọc trùng ác-thú thảy đều lánh xa khơi khi nào dám giết hại mạng, là vì người tụng kinh này có vị thiên thần theo hộ vệ, chẳng những vậy thơi mà sau lại cịn chứng đặng quả Phật . XEM THÊM

Các Câu Hỏi kinh bát dương và kinh kim cang thọ mạng của bà – Tài liệu text

Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào ” kinh bát dương và kinh kim cang thọ mạng của bà – Tài liệu text” mới hãy cho chúng mình biết nha, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình nâng cao hơn hơn trong các bài sau nha <3 Bài viết ” kinh bát dương và kinh kim cang thọ mạng của bà – Tài liệu text” mới ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết ” kinh bát dương và kinh kim cang thọ mạng của bà – Tài liệu text” mới Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết ” kinh bát dương và kinh kim cang thọ mạng của bà – Tài liệu text” mới rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nha!!

Các Hình Ảnh kinh bát dương và kinh kim cang thọ mạng của bà – Tài liệu text

kinh bát dương kim cang thọ mạng kinh kim cang thọ mạng và kinh bát dương kinh kim cang thọ mạng kinh bát dương kinh bat duong tụng kinh bát dương tụng kinh kim cang kinh kim cang thọ mạng và kinh bát dương pdf kinh thiên địa bát dương nghi thức tụng kinh kim cang kim lư vừa bén chiên đàn tung kinh kim cang đọc kinh kim cang nghe kinh kim cang

Related Posts

About The Author

Add Comment