Mệnh Là Gì?- Bảng Tra Bản Mệnh Theo Từng Năm · Kiến trúc Duy Tân

1965 Ất Tỵ Phú Đăng Hỏa Cấn Thổ Đoài Kim 1966 Bính Ngọ Thiên Hà Thủy Đoài Kim Cấn Thổ 1967 Đinh Mùi Thiên Hà Thủy Càn Kim Ly Hoả 1968 Mậu Thân Đại Trạch Thổ Khôn Thổ Khảm Thuỷ 1969 Kỷ Dậu Đại Trạch Thổ Tốn Mộc Khôn Thổ 1970 Canh Tuất Thoa Xuyến Kim Chấn Mộc Chấn Mộc 1971 Tân Hợi Thoa Xuyến Kim Khôn Thổ Tốn Mộc 1972 Nhâm Tý Tang Đố Mộc Khảm Thuỷ Khôn Thổ 1973 Quý Sửu Tang Đố Mộc Ly Hoả Càn Kim 1974 Giáp Dần Đại Khe ThủyLập Định Chi Hổ_Hổ tự lập Cấn Thổ Đoài Kim 1975 Ất Mão Đại Khe Thủy Đoài Kim Cấn Thổ 1976 Bính Thìn Sa Trung Thổ Càn Kim Ly Hoả 1977 Đinh Tỵ Sa Trung Thổ Khôn Thổ Khảm Thuỷ 1978 Mậu Ngọ Thiên Thượng Hỏa Tốn Mộc Khôn Thổ 1979 Kỷ Mùi Thiên Thượng Hỏa Chấn Mộc Chấn Mộc 1980 Canh Thân Thạch Lựu Mộc Khôn Thổ Tốn Mộc 1981 Tân Dậu Thạch Lựu Mộc Khảm Thuỷ Khôn Thổ 1982 Nhâm Tuất Đại Hải Thủy Ly Hoả Càn Kim 1983 Quý Hợi Đại Hải Thủy Cấn Thổ Đoài Kim 1984 Giáp Tý Hải Trung Kim Đoài Kim Cấn Thổ 1985 Ất Sửu Hải Trung Kim Càn Kim Ly Hoả 1986 Bính Dần Lư Trung Hỏa Khôn Thổ Khảm Thuỷ 1987 Đinh Mão Lư Trung Hỏa Tốn Mộc Khôn Thổ 1988 Mậu Thìn Đại Lâm Mộc Chấn Mộc Chấn Mộc 1989 Kỷ Tỵ Đại Lâm Mộc Khôn Thổ Tốn Mộc 1990 Canh Ngọ Lộ Bàng Thổ Khảm Thuỷ Cấn Thổ 1991 Tân Mùi Lộ Bàng Thổ Ly Hoả Càn Kim 1992 Nhâm Thân Kiếm Phong Kim Cấn Thổ Đoài Kim 1993 Quý Dậu Kiếm Phong Kim Đoài Kim Cấn Thổ 1994 Giáp Tuất Sơn Đầu Hỏa Càn Kim Ly Hoả 1995 Ất Hợi Sơn Đầu Hỏa Khôn Thổ Khảm Thuỷ 1996 Bính Tý Giảm Hạ Thủy Tốn Mộc Khôn Thổ 1997 Đinh Sửu Giảm Hạ Thủy Chấn Mộc Chấn Mộc 1998 Mậu Dần Thành Đầu Thổ Khôn Thổ Tốn Mộc 1999 Kỷ Mão Thành Đầu Thổ Khảm Thuỷ Cấn Thổ 2000 Canh Thìn Bạch Lạp Kim Ly Hoả Càn Kim 2001 Tân Tỵ Bạch Lạp Kim Cấn Thổ Đoài Kim 2002 Nhâm Ngọ Dương Liễu Mộc Đoài Kim Cấn Thổ 2003 Quý Mùi Dương Liễu Mộc Càn Kim Ly Hoả 2004 Giáp Thân Tuyền Trung Thủy Khôn Thổ Khảm Thuỷ 2005 Ất Dậu Tuyền Trung Thủy Tốn Mộc Khôn Thổ 2006 Bính Tuất Ốc Thượng Thổ Chấn Mộc Chấn Mộc 2007 Đinh Hợi Ốc Thượng Thổ Khôn Thổ Tốn Mộc 2008 Mậu Tý Thích Lịch Hỏa Khảm Thuỷ Cấn Thổ 2009 Kỷ Sửu Thích Lịch Hỏa Ly Hoả Càn Kim 2010 Canh Dần Tùng Bách Mộc Cấn Thổ Đoài Kim 2011 Tân Mão Tùng Bách Mộc Đoài Kim Cấn Thổ 2012 Nhâm Thìn Trường Lưu Thủy Càn Kim Ly Hoả 2013 Quý Tỵ Trường Lưu Thủy Khôn Thổ Khảm Thuỷ 2014 Giáp Ngọ Sa Trung Kim Tốn Mộc Khôn Thổ 2015 Ất Mùi Sa Trung Kim Chấn Mộc Chấn Mộc 2016 Bính Thân Sơn Hạ Hỏa Khôn Thổ Tốn Mộc 2017 Đinh Dậu Sơn Hạ Hỏa Khảm Thuỷ Cấn Thổ 2018 Mậu Tuất Bình Địa Mộc Ly Hoả Càn Kim 2019 Kỷ Hợi Bình Địa Mộc Cấn Thổ Đoài Kim 2020 Canh Tý Bích Thượng Thổ Đoài Kim Cấn Thổ 2021 Tân Sửu Bích Thượng Thổ Càn Kim Ly Hoả 2022 Nhâm Dần Kim Bạch Kim Khôn Thổ Khảm Thuỷ 2023 Quý Mão Kim Bạch Kim Tốn Mộc Khôn Thổ 2024 Giáp Thân Phú Đăng Hoả Chấn Mộc Chấn Mộc

Related Posts

About The Author

Add Comment